pruga

Legislativa

Pravilnik o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta (322)

07.10.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 89, 07.10.201.

 

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o željeznicama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/17, 28/17 i 100/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O NAČINU UKRŠTANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I PUTA (322)

 

POGLAVLJE I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način ukrštanja željezničke pruge i puta, određuju se mjesta na kojima se može vršiti ukrštanje željezničkih pruga i puteva, kao i mjere osiguranja za sigurno odvijanje saobraćaja na putnim prijelazima.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na mjere osiguranja koje se provode radi sigurnog odvijanja saobraćaja na putnim prijelazima, odnosno mjestima gdje se ukrštaju željeznička pruga i put.

POGLAVLJE II

NAČIN UKRŠTANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I PUTA

Član 3.

(1) Ukrštanje željezničke pruge i puta vrši se na sljedeći način:

1) van nivoa, izgradnjom objekta cestovne denivelacije, odnosno podvožnjaka ili nadvožnjaka,

2) u nivou, izgradnjom putnih prijelaza sa odgovarajućim uređajima za osiguranje saobraćaja.

(2) Ukrštanje željezničke pruge i puta vrši se van nivoa ako je saobraćaj motornih vozila na putu vrlo gust ili ako je učestao željeznički saobraćaj.

(3) Pod vrlo gustim saobraćajem iz stava 2. ovog člana podrazumijeva se prolaz više od 7.000 motornih vozila u toku 24 sata.

(4) Pod učestalim željezničkim saobraćajem iz stava 2. ovog člana na jednokolosiječnoj pruzi podrazumijeva se prolaz više od 120 vozova, a na dvokolosiječnoj pruzi 250 vozova u toku 24 sata.

Član 4.

Gustinu i učestalost saobraćaja iz člana 3. st. 3. i 4. ovog pravilnika na putnim prijelazima određuju upravljač željezničke infrastrukture i upravljač puta.

Član 5.

(1) Provjeravanje gustine saobraćaja iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika vrši se svake treće godine, a na zahtjev zainteresiranih subjekata iz člana 4. ovog pravilnika.

(2) Radi osiguravanja saobraćaja na putnim prijelazima, u skladu sa nastalim promjenama, može se vršiti mjerenje gustine saobraćaja i prije isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 6.

Putni prijelazi u nivou osiguravaju se na sljedeći način:

1) saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti,

2) svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima na putu,

3) automatskim polubranicima sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima na putu,

4) branicima i saobraćajnim znakovima na putu,

5) neposrednim reguliranjem saobraćaja na putnom prijelazu i posebnim mjerama u određenim slučajevima,

6) zaštitnim ogradama i saobraćajnim znakovima na putnim prijelazima za pješake i bicikliste.

Član 7.

Osiguranje putnih prijelaza u nivou na način propisan u članu 6. tačka 6) ovog pravilnika vrši se samo u slučajevima i na putnim prijelazima za koje je to propisano.

Član 8.

(1) Izgrađeni putni prijelaz smatra se sastavnim dijelom pruge sa obje strane pruge u širini od 3 m, računajući od ose krajnjeg kolosijeka.

(2) O održavanju dijela putnog prijelaza iz stava 1. ovog člana, kao i o osiguranju urednog i sigurnog odvijanja sa- obraćaja na putnom prijelazu, brine se upravljač željeznič- ke infrastrukture, s tim da se kolovoz na putnom prijelazu održava na način da se preko njega vrši uredan i nesmetan cestovni saobraćaj.

(3) Ostale dijelove puta sa obje strane putnog prijelaza, uključujući i trouglove preglednosti, održava upravljač puta na način kojim se omogućava uredno i sigurno odvijanje ce- stovnog i željezničkog saobraćaja.

(4) Svi putni prijelazi u nivou moraju se održavati u tehnički ispravnom stanju.

(5) Tehnička sredstva za osiguranje saobraćaja na putnim prijelazima u nivou moraju biti u ispravnom stanju i u tu svr- hu se redovno pregledaju i održavaju.

Član 9.

(1) Preduzeća koja su ovlašćena za opremanje i održa- vanje putnih prijelaza dužna su da putne prijelaze opremaju odgovarajućim uređajima, opremom i signalnim znakovima i da ih održavaju u tehnički ispravnom stanju koje omogu- ćava sigurno odvijanje cestovnog i željezničkog saobraćaja.

(2) Cestovnu saobraćajnu signalizaciju na prijelazu u ni- vou, koja upozorava učesnike cestovnog saobraćaja na prije- laz, postavlja i održava upravljač puta.

(3) Na putnim prijelazima opremljenim signalno-sigur- nosnim uređajima mogu se instalirati video-kamere za vi- zuelni nadzor zone putnog prijelaza, željezničke imovine, zauzetosti kolovoza i izvršenja sigurnosti saobraćaja.

POGLAVLJE III ODREĐIVANJE MJESTA UKRŠTANJA

Član 10.

Mjesto ukrštanja željezničke pruge sa putem u nivou određuje se ovisno o konfiguraciji terena i drugim uvjetima na mjestu ukrštanja.

Član 11.

Razmak između dva ukrštanja željezničke infrastrukture i javnog puta, odnosno udaljenost između dva uzastopna (su- sjedna) putna prijelaza ne može biti manja od 2.000 m.

Član 12.

Pri izgradnji spojnih puteva širina i kategorija spojnog puta moraju biti isti kao i kod puta koji se spaja (svodi).

Član 13.

(1) Pri spajanju (svođenju) dva ili više putnih prijelaza na zajedničko mjesto ukrštanja željezničke pruge i puta u nivou moraju biti odabrani oni putni prijelazi koji su opremljeni signalno-sigurnosnim uređajima (putni prijelaz sa višim ste- penom osiguranja) ili put koji prelazi željezničku prugu pod- vožnjakom ili nadvožnjakom.

(2) Ako nijedno mjesto ukrštanja pruge i puta (putni pri- jelaz) ne ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana, ukrštanje se vrši na putnom prijelazu sa kojeg postoji bolja preglednost željezničke pruge učesnicima cestovnog saobraćaja (trougao preglednosti), propisana ovim pravilnikom.

Član 14.

(1) Putni prijelaz se gradi tako da omogućava sigurno i uredno odvijanje željezničkog i cestovnog saobraćaja, kao i da motorna vozila mogu brzo i lahko prelaziti željezničku prugu.

(2) Kolovoz puta na mjestu ukrštanja željezničke pruge i puta (putni prijelaz) izvodi se u istom nivou s gornjom ivi- com šina u dužini od najmanje 3 m, sa obje strane pruge, mjereno od ose kolosijeka, odnosno od ose krajnjih kolosije- ka, kada put prelazi preko dva ili više kolosijeka.

(3) Kolovoz na putnom prijelazu izvodi se u skladu sa važećom projektnom dokumentacijom pruge (npr. gumeni paneli, drveni pragovi, betonske ploče i slično), a njihovo održavanje vrši upravljač željezničke infrastrukture u skladu sa važećim propisima i aktima upravljača.

(4) Put iz stava 2. ovog člana, sa obje strane željezničke pruge, može biti u nagibu najviše do 3% na dužini od naj- manje 20 m, mjereno 3 m od ose kolosijeka, odnosno od ose krajnjih kolosijeka.

(5) Putni prijelaz u nivou izvodi se pod uglom od 90°, ali ne smije biti manji od 60° u odnosu na željezničku prugu, a što je prikazano u Prilogu 1. ovog pravilnika (slika 1 i 2), koji čini njegov sastavni dio.

(6) Putevi sa zemljanim kolovozom, na mjestu ukrštanja sa prugom u nivou, izvode se sa savremenom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) u dužini od najmanje 20 m sa obje strane krajnjih kolosijeka.

Član 15.

(1) Kod elektrificiranih pruga zaštitne kapije za cestovna vozila postavljaju se sa obje strane putnog prijelaza, na propi- sanoj udaljenosti od najbliže šine (najmanje 8 m), mjereno po osi puta i na visini od najmanje 4,5 m iznad kolovoza puta.

(2) Na zaštitnim kapijama ispred putnog prijelaza po- stavljaju se ploče za upozorenje učesnika u cestovnom sao- braćaju na opasnost od visokog napona u kontaktnoj mreži, propisane u Prilogu 2. ovog pravilnika.

POGLAVLJE IV.

MJERE OSIGURANJA ZA SIGURNO ODVIJANJE SAOBRAĆAJA

1. Putni prijelaz sa saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti

Član 16.

Trougao preglednosti predstavlja prostor u zoni putnog prijelaza kojim se osigurava preglednost za učesnike u ce- stovnom saobraćaju, tako da pod normalnim uvjetima imaju nesmetan vidik na željezničku prugu sa obje strane puta radi pravovremenog uočavanja voza i da se moraju obavezno za- ustaviti ispred saobraćajnog znaka “STOP”.

Član 17.

(1) Saobraćajni znakovi na putu ispred putnih prijelaza su znakovi koji označavaju mjesto na kome put prelazi preko željezničke pruge u nivo kolosijeka:

1) znak za “ograničenje brzine”,

2) znak “obavezno zaustavljanje” (STOP),

3) “Andrejev krst”,

4) znak “približavanje putnom prijelazu”.

(2) Osiguranje putnih prijelaza sa saobraćajnim znako- vima na putu i trouglovima preglednosti može se primijeniti samo na dijelovima pruge čija je najveća dozvoljena brzina na pruzi do 100 km/h.

(3) Cestovnu saobraćajnu signalizaciju na prijelazu u ni- vou, koja upozorava učesnike cestovnog saobraćaja na prije- laz preko pruge, postavlja i održava upravljač puta.

Član 18.

(1) Preglednost željezničke pruge sa obje strane putnog prijelaza određuje se trouglom preglednosti.

(2) Veličina trougla preglednosti iz stava 1. ovog člana ovisi o konstrukciji kolovoza, brzini kretanja motornih vozi- la i najvećoj dopuštenoj brzini vozova na željezničkoj pruzi.

(3) Ako je ostvarivanje propisanog trougla preglednosti zbog konfiguracije terena ili izgrađenih objekata tehnički neizvodljivo, preglednost na mjestu ukrštanja željezničke pruge i puta računa se od saobraćajnog znaka “obavezno za- ustavljanje” i saobraćajnog znaka “Andrejev krst”, koji se postavljaju na najmanju udaljenost od 3 m od najbliže šine uz odgovarajuću cestovnu signalizaciju.

(4) Otežano ostvarivanje propisanog trougla preglednosti za svaki putni prijelaz posebno utvrđuje komisija na osnovu neposrednog uvida, a prema kriterijima sigurnog odvijanja saobraćaja i ekonomske opravdanosti.

(5) Komisiju iz stava 4. ovog člana, koja se sastoji od tri člana (predstavnika željezničkog saobraćaja, cestovnog sao- braćaja i preduzeća koje upravlja putevima), imenuje mini- star saobraćaja i veza, a na inicijativu nekog od zainteresira- nih subjekata (upravljač željezničke infrastrukture, upravljač puta ili nadležno ministarstvo).

Član 19.

(1) Dozvoljena preglednost željezničke pruge sa javnih, lokalnih, nekategoriranih i zemljanih puteva, kao i ulice u naselju, postoji ako učesnici u cestovnom saobraćaju, kreću- ći se od tačke C, koja je na udaljenosti najmanje 8 m od sao- braćajnog znaka “Andrejev krst”, za vrijeme kretanja mogu vidjeti željezničku prugu s obje strane putnog prijelaza na najmanjoj dužini koja brojčano odgovara petostrukoj naj- većoj dopuštenoj brzini na željezničkoj pruzi (5 Vmax), na mjestu ukrštanja, izražene u metrima, računajući od presjeka ose bližeg kolosijeka željezničke pruge i ose puta (tačka K), kako je prikazano u Prilogu 3. (slika 1) ovog pravilnika.

(2) Udaljenost od najmanje 8 m predstavlja dužinu za- ustavnog puta motornog vozila kod brzine kretanja od 10 km/h.

(3) Na svim putnim pravcima, prilikom približavanja ce- stovnog vozila putnom prijelazu, upravljač puta signalira i ograničava brzinu kretanja cestovnog vozila sa 10 km/h.

Član 20.

Trougao preglednosti željezničke pruge sa pješačkog prijelaza ili biciklističke staze postoji ako pješak stojeći 3 m ispred najbliže šine željezničkog kolosijeka pogledom na željezničku prugu lijevo i desno neprekidno vidi prugu naj- manje u dužini jednoipostruke vrijednosti najveće dopuštene brzine na željezničkoj pruzi (1,5 Vmax), na mjestu ukršta- nja, izražene u metrima, računajući od presjeka ose bližeg kolosijeka željezničke pruge i ose puta (tačka K), kako je prikazano u Prilogu 4. (slika 1) ovog pravilnika.

Član 21.

(1) Radi najavljivanja učesnicima u cestovnom saobra- ćaju da se željezničko vozilo približava putnom prijelazu, opremljenom saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti, željezničko vozilo daje zvučnim uređajem (si- renom, pištaljkom i slično) signalni znak “pazi”.

(2) Željeznička vozila (lokomotive, motorna kola i druga željeznička vozila) sa sopstvenim pogonom iz stava 1. ovog člana, noću i danju pod uvjetima slabe vidljivosti (magla, kiša, snježne padavine i drugo), moraju imati upaljene čeone svjetlosne signale.

(3) Na željezničkoj pruzi sa obje strane putnog prijelaza, na kome se saobraćaj osigurava saobraćajnim znakovima na putu i trouglom preglednosti, ugrađuju se ispred putnog pri- jelaza pružne opomenice, i to:

1) na magistralnim željezničkim prugama na udaljenosti od najmanje 500 m od sredine putnog prijelaza,

2) na ostalim željezničkim prugama na udaljenosti od najmanje 200 m od sredine putnog prijelaza.

Član 22.

U blizini prijelaza u nivou nije dozvoljeno graditi objekte i postrojenja pored pruge, osim objekata koji su namijenjeni željezničkom saobraćaju, te nije dozvoljeno saditi drveće, vi- soko rastinje ili preduzimati druge radnje kojima se sprečava ili smanjuje preglednost željezničke pruge sa puta.

Član 23.

Ako na putnim prijelazima nije moguće ostvariti propisa- ni trougao preglednosti (član 18. ovog pravilnika) ili se pre- glednost u prostoru trougla preglednosti ne može održavati, osiguranje saobraćaja vrši se svjetlosno-zvučnom signaliza- cijom, kombinacijom svjetlosno-zvučne signalizacije i polu- branika ili branicima, odnosno posebnim mjerama u organi- ziranju i vršenju saobraćaja preko putnog prijelaza.

2. Putni prijelazi sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima na putu

Član 24.

(1) Svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima na putu opremaju se putni prijelazi za koje se utvrdi da je to saobraćajno-tehnički opravdano primjenom topografskih i terenskih uvjeta.

(2) Oblici, dimenzije i način ugradnje svjetlosno-zvučne signalizacije na putnom prijelazu moraju biti u skladu sa me- đunarodnim standardima.

Član 25.

Ako se uređaji za davanje svjetlosno-zvučne signalizaci- je napajaju električnom energijom iz kontaktne mreže, mo- raju imati i svoj rezervni izvor električne energije, koji auto- matski preuzima napajanje u slučaju kvara i drugih smetnji u napajanju iz redovnog izvora.

Član 26.

(1) Svjetlosno-zvučna signalizacija, kada je aktivirana, prema putu pokazuje crveno trepćuće svjetlo usmjereno tako da je vidljivo sa puta na udaljenosti od najmanje 50 m, a minimalna dozvoljena jačina zvona je 80 dB.

(2) Svjetlosno-zvučna signalizacija na putnim prijelazi- ma mora imati dva crvena svjetla koja se naizmjenično pale i gase u jednakim vremenskim razmacima, po 60 puta u mi- nuti (trepćuće svjetlo), pri aktiviranju signala od strane želje- zničkog vozila koje se približava putnom prijelazu.

(3) Zvučna signalizacija na putnom prijelazu oglašava se u ritmu paljenja i gašenja crvenih svjetala.

(4) Kod izvedbe putnih prijelaza sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima na putu zvučna si- gnalizacija se aktivira/deaktivira istovremeno kad i svjetlo- sna signalizacija.

Član 27.

Svjetlosno-zvučna signalizacija treba da ima jedan od kontrolnih uređaja, i to:

1) kontrolni svjetlosni signal postavljen na pruzi na pro- pisanoj udaljenosti iza uređaja za uključenje ili

2) u prostoriji stanice, odnosno drugog mjesta sa kojeg se upravlja saobraćajem, a koji pokazuje stanje ispravnosti uređaja za osiguranje putnog prijelaza.

Član 28.

Svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim zna- kovima na putu vrši se osiguranje saobraćaja na putnim prije- lazima, i to:

1) magistralne željezničke jednokolosiječne pruge sa re- gionalnim i lokalnim putevima,

2) magistralne željezničke jednokolosiječne pruge i puta ako je najveća dopuštena brzina na pruzi veća od 100 km/h,

3) ostalih željezničkih pruga sa putevima ako se na pute- vima ostvaruje saobraćaj sa prosječnom gustinom većom od 3.000 cestovnih vozila u toku 24 sata.

3. Putni prijelazi sa automatskim polubranicima sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom i saobraćajnim znakovima na putu

Član 29.

(1) Automatskim polubranicima obustavlja se saobraćaj na desnoj kolovoznoj traci puta, odnosno na desnoj polovini kolovoza puta ispred putnog prijelaza, sa obje strane želje- zničke pruge.

(2) Automatski polubranici postavljaju se u kombinaciji sa automatskom svjetlosno-zvučnom signalizacijom i sao- braćajnim znakovima na putu, a u svom sastavu imaju ure- đaje koji ih automatski postavljaju u spušteni ili podignuti položaj.

Član 30.

Automatski polubranici osiguravaju saobraćaj tako što:

1) se automatski spuštaju u horizontalan položaj po nailasku željezničkih vozila na uključne dijelove uređaja i podignu u vertikalan položaj prelaskom posljednje osovine željezničkog vozila preko isključnih dijelova uređaja,

2) su sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom na putu u takvoj ovisnosti da se crveno svjetlo i zvučna signalizacija pojavi nailaskom željezničkog vozila na uključne dijelove uređaja prije početka spuštanja automatskih polubranika u horizontalan položaj (vrijeme predzvonjenja), a ugasi kada se automatski polubranik podigne u vertikalan položaj,

3) se automatski polubranici odmah spuste u horizonta- lan položaj kojim se zabranjuje saobraćaj cestovnih vozila, u slučaju nestanka električne energije ili drugog kvara koji onemogućava njihovo automatsko funkcioniranje,

4) se kontrola položaja i ispravnost automatskih polubra- nika ostvaruju u posjednutom službenom mjestu ili kontrol- nim pružnim signalima na pruzi.

Član 31.

(1) Na putnom prijelazu preko dva ili više kolosijeka željezničke pruge saobraćaj se osigurava jednim signalno- sigurnosnim uređajem, koji ima automatske polubranike i uređaje za davanje svjetlosno-zvučne signalizacije na obje strane željezničke pruge.

(2) Uređaji iz stava 1. ovog člana moraju biti izvedeni tako da se uključuju prilikom nailaska voza po bilo kojem kolosijeku pruge.

(3) Ako se na dvokolosiječnoj pruzi poslije izvršene vo- žnje voza preko isključnih tačaka automatski polubranici već dižu, a sa suprotne strane nailazi drugi voz, mora biti omo- gućeno da se polubranici potpuno dignu i ponovo spuste tek nakon vremena predzvonjenja.

(4) U slučaju da su polubranici spušteni, nailaskom dru- gog voza na uključne tačke oni moraju ostati zatvoreni.

Član 32.

(1) Prije spuštanja automatskog polubranika učesnici u cestovnom saobraćaju pravovremeno se obavještavaju svje- tlosno-zvučnom signalizacijom.

(2) Vrijeme obavještavanja o zabrani prijelaza preko že- ljezničke pruge (vrijeme predzvonjenja) određuje se ovisno o dužini putnog prijelaza, najvećoj dopuštenoj brzini na že- ljezničkoj pruzi i najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja motor- nog vozila, te ne može biti kraće od 15 sekundi.

Član 33.

Automatski polubranici i svjetlosno-zvučna signalizacija postavljaju se najmanje na 3 m od vanjske šine, sa obje stra- ne željezničke pruge, a u izuzetnim slučajevima na najmanje 2,5 m.

Član 34.

Automatskim polubranicima sa svjetlosno-zvučnom si- gnalizacijom vrši se osiguranje saobraćaja na putnim prije- lazima, i to:

1) magistralne željezničke pruge sa magistralnim pute- vima,

2) magistralne željezničke pruge i puta ako je najveća dopuštena brzina na pruzi veća od 100 km/h,

3) ostalih željezničkih pruga sa putevima ako je na putu pro- sječna gustina veća od 5.000 cestovnih vozila u toku 24 sata.

4. Putni prijelazi sa branicima i saobraćajnim znakovima na putu

Član 35.

(1) Osiguranje saobraćaja uređajima sa branicima i sao- braćajnim znakovima na putu vrši se na mjestima gdje je to saobraćajno-tehnički opravdano.

(2) Cestovni saobraćaj na cijeloj širini kolovoza puta ispred kolosijeka, sa obje strane željezničke pruge, zatvara se branikom.

(3) Zatvaranje iz stava 2. ovog člana vrši se branicima pre- ma osnovnom položaju, branicima prema načinu pogona (na električni pogon i na mehanički pogon) i branicima prema mje- stu upravljanja (kojima se upravlja iz daljine i na licu mjesta).

(4) Branici prema osnovnom položaju iz stava 3. ovog člana su:

1) podignuti, odnosno u položaju da redovno dozvolja- vaju cestovni saobraćaj, a sa njima se rukuje, odnosno po- stavljaju se poprečno na osu puta (spuštaju) samo kada se željezničko vozilo približava putnom prijelazu,

2) u položaju da su redovno postavljeni poprečno na osu puta i ne dozvoljavaju cestovni saobraćaj (spušteni), a sa nji- ma se rukuje, odnosno postavljaju se tako da se dozvoljava saobraćaj cestovnih vozila (podižu) na zahtjev učesnika u cestovnom saobraćaju, ali samo kada nema saobraćaja želje- zničkih vozila na željezničkoj pruzi,

3) u položaju da su redovno postavljeni poprečno na osu puta i ne dozvoljavaju cestovni saobraćaj (spušteni) – zaklju- čani branici, a postavljaju se isključivo na putnim prijelazi- ma koji služe za potrebe određenih nosilaca prava korištenja puta, koji sami otključavaju i zaključavaju branike prilikom prelaženja preko putnog prijelaza i vraćaju ga u redovan po- ložaj (upravljač željezničke infrastrukture i nosioci prava korištenja puta određuju način korištenja putnog prijelaza).

Član 36.

(1) Branicima i saobraćajnim znakovima na putu vrši se osiguranje saobraćaja na putnom prijelazu u blizini velikih naselja i na drugim mjestima gdje je to saobraćajno-tehnički opravdano.

(2) Branikom se cestovni saobraćaj zatvara preko cijele širine puta kada se željeznička vozila približavaju putnom prijelazu.

Član 37.

(1) Spuštanje i podizanje branika vrši se davanjem poje- dinačnih komandi ili ručno.

(2) Ako se rukovalac branika nalazi na mjestu odakle se ne vide branici ili ako se branici automatski spuštaju i podižu naila- skom željezničkog vozila, postavlja se uređaj za davanje svjetlo- sno-zvučne signalizacije na putu kojim se učesnici u saobraćaju na putu upozoravaju o spuštanju branika.

(3) Na sredini branika u pravcu ose puta postavlja se trepćuće crveno svjetlo, a kod branika na mehanički pogon, umjesto crvenog trepćućeg svjetla, može biti mirno crveno svjetlo.

Član 38.

Branici koji su u svom osnovnom položaju spušteni mogu se koristiti samo na putnim prijelazima sa malom gu- stinom cestovnog saobraćaja i sa jako frekventnim željeznič- kim saobraćajem.

5. Osiguranje putnih prijelaza neposrednim reguliranjem saobraćaja na putnom prijelazu i posebnim mjerama u određenim slučajevima

Član 39.

Neposrednim reguliranjem saobraćaja na putnom prije- lazu i posebnim mjerama vrši se osiguranje saobraćaja na putnim prijelazima u slučaju:

1) kretanja željezničkih vozila na industrijskim želje- zničkim prugama i industrijskim kolosijecima,

2) kvara ili privremene neupotrebljivosti svjetlosno- zvučne signalizacije, automatskog polubranika ili branika.

Član 40.

Ako nastane kvar ili privremena neupotrebljivost signal- no-sigurnosnog uređaja na putnom prijelazu, saobraćaj na putnom prijelazu osigurava se primjenom jedne od sljedećih posebnih mjera:

1) željezničko vozilo se zaustavlja ispred putnog prijela- za uz davanje signalnog znaka propisanog članom 21. stav 1. ovog pravilnika, a kada se uvjeri da su se cestovna vozila zaustavila ispred putnog prijelaza kod signalnog znaka koji označava mjesto prelaska puta preko željezničke pruge, že- ljezničko vozilo oprezno nastavlja vožnju, a cestovna vozila nastavljaju vožnju po napuštanju željezničkog vozila, odnosno posljednjeg vozila u vozu područja putnog prijelaza,

2) ovlašćeni radnik upravljača željezničke infrastrukture posjeda putni prijelaz i osigurava zaustavljanje cestovnog sa- obraćaja za vrijeme prolaska voza,

3) ako je u slučaju kvara ili oštećenja na svjetlosno-zvuč- noj signalizaciji ili na braniku ili na polubraniku neophodno da se regulira cestovni saobraćaj na putnom prijelazu sa jako frekventnim saobraćajem motornih vozila, koji se nalazi u na- selju ili u neposrednoj blizini naselja, upravljač željezničke in- frastrukture obavijestit će organ državne uprave, nadležan za unutrašnje poslove, radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Član 41.

(1) Putni prijelazi preko željezničke pruge u naseljenim mjestima osvjetljavaju se uličnom rasvjetom sa zaklonjenim izvorom svjetlosti.

(2) Mjesta ukrštanja željezničke pruge i puta u nivou ko- losijeka van naseljenog mjesta, ako je to saobraćajno-tehnič- ki opravdano za učesnike u cestovnom saobraćaju, mogu se osvjetljavati noću zaklonjenim izvorom svjetla.

6. Putni prijelazi sa zaštitnim ogradama i saobraćajnim znakovima na putnim prijelazima za pješake i bicikliste

Član 42.

(1) Zaštitnim ogradama i saobraćajnim znakovima ili mimoilaznicama i saobraćajnim znakovima na putnim

7.10.2021. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 89 13

 prijelazima za pješake i bicikliste osigurava se saobraćaj na mjestu ukrštanja jednokolosiječne željezničke pruge sa pješačkom ili biciklističkom stazom u sljedećim slučaje- vima:

1) ako na željezničkoj pruzi vozovi saobraćaju najvećom dopuštenom brzinom većom od 100 km/h,

2) ako sa odstojanja od 3 m od najbliže šine nije pregled- na pruga sa obje strane na dužini od najmanje jednoipostruke vrijednosti najveće dopuštene brzine na željezničkoj pruzi na mjestu ukrštanja, izražene u metrima, i

3) ako je pješački i biciklistički saobraćaj jako frekven- tan (preko 6.000 pješaka i biciklista u toku 24 sata).

(2) Sredstvima zaštite iz stava 1. ovog člana mogu se dodati i svjetlosno-zvučna signalizacija, automatski polubranici sa svjetlosno-zvučnom signalizacijom ili branici.

Član 43.

(1) Putni prijelazi za pješački ili biciklistički saobraćaj iz člana 42. ovog pravilnika preko željezničkog kolosijeka planiraju se i grade u skladu sa saobraćajno-tehničkim po- trebama.

(2) Na prijelazu pješačke ili biciklističke staze preko že- ljezničke pruge pješak ili biciklista treba da propusti želje- zničko vozilo koje se kreće po željezničkoj pruzi.

(3) Na putnim prijelazima koji su predviđeni za pješački ili biciklistički saobraćaj, kao i na dijelovima putnih prijela- za na kojima su pored kolovoza puta izdvojene kao posebni građevinski objekti pješačke ili biciklističke staze, postav- ljaju se mimoilaznice na stazi sa zaštitnim ogradama uz že- ljezničku prugu, izgrađuje se pješačka ili biciklističke staza preko kolosijeka u nivou gornje ivice šine kolosijeka koja ima širinu mimoilaznice.

(4) Pješačka ili biciklistička staza gradi se preko cijele širine kolosijeka između mimoilaznica i zaštitnih ograda sa obje strane željezničke pruge.

(5) Zaštitne ograde i mimoilaznice postavljaju se na pje- šačkoj ili biciklističkoj stazi sa obje strane željezničke pruge, a širina prolaza kroz zaštitnu ogradu i mimoilaznicu osigura- va prolaz dva reda pješaka, odnosno dva reda biciklista, kao što je prikazano u Prilogu 4. ovog pravilnika.

(6) Najmanja udaljenost od bliže šine vanjskog kolosije- ka na željezničkoj pruzi do najbliže ivice konstrukcije mimo- ilaznice i zaštitne ograde iznosi 3 m.

(7) Mimoilaznice se boje crveno-žuto, sa naizmjeničnim poljima dužine 25 cm.

(8) Na pješačkom prijelazu preko željezničke pruge, osim mimoilaznica koje omogućuju pješacima da sigurno prelaze željezničku prugu, uz mimoilaznicu se postavljaju dodatne usmjeravajuće ograde visine od najmanje 100 cm i potrebne dužine, paralelno uz željezničku prugu, tako da se onemogući prijelaz pješaka preko željezničke pruge izvan mimoilaznica.

(9) Pored mimoilaznice i zaštitne ograde, odnosno pješačkih ili biciklističkih staza, postavljaju se saobraćaj- ni znakovi koji označavaju mjesto na kome staza prelazi preko željezničke pruge u nivou kolosijeka i upozorenje da željeznička vozila na pruzi imaju pravo prvenstva pro- laza.

Član 44.

(1) Putni prijelaz pješačke ili biciklističke staze pre- ko kolosijeka izvodi se pod uglom od 90° u odnosu na osu kolosijeka. Na svim pješačkim i biciklističkim staza- ma ispred putnog prijelaza postavljaju se zaštitne ograde sa mimoilaznicama u skladu sa Prilogom 5. ovog pra- vilnika.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju kada se na putnom prijelazu ukršta željeznička pruga i put koji ima i pješačke ili biciklističke staze, pod uglom manjim od 90°,

konstrukcija mimoilaznice i zaštitne ograde ispred pješačkog prijelaza preko željezničke pruge izvodi se prema uglu ukr- štanja kolovoza puta, odnosno ulice i željezničke pruge.

POGLAVLJE V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Prilozi od 1. do 5. objavljuju se na internet stranicama Ministarstva saobraćaja i veza i Željeznica Republike Srpske.

Član 46.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik 322 o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 76/10).

Član 47.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/340-2507/20

27. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Nedeljko Ćorić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

željeznička pruga

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.