Pravilnik o načinu upravljanja tunelom

Legislativa

Pravilnik o načinu upravljanja tunelom

08.04.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske – broj, 31, 08.4.2021.

 

Na osnovu člana 60b. stav 4. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/13 i 83/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UPRAVLJANJA TUNELOM

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način upravljanja tunelom, kao i preduzimanje mjera i aktivnosti za sigurno odvijanje saobraćaja u tunelima dužine veće od 500 metara.

Član 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) dokumentacija o sigurnosti za tunel u fazi projektiranja je dokumentacija u kojoj se opisuju preventivne i zaštitne mjere potrebne za postizanje pune sigurnosti korisnika tunela, a naročito u vezi sa prisustvom lica sa smanjenom pokret- ljivošću i lica sa invaliditetom, svojstvima putnog pravca, strukturom građevine, okruženjem, vrstom saobraćaja i aktivnostima službi za hitne intervencije;

2) službe za hitne intervencije su sve službe koje interveniraju u slučaju saobraćajne nezgode, odnosno vanrednog događaja u tunelu, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije.

Član 3.

(1) Upravljanje tunelom vrši se preduzimanjem mjera i aktivnosti:

1) u fazi projektiranja tunela,

2) u fazi predaje tunela na korištenje i redovnim uvjetima korištenja tunela,

3) u uvjetima obavljanja vanrednog prijevoza u tunelu ili izmjene režima saobraćaja,

4) prilikom nastanka vanrednih događaja (saobraćajne nezgode, vožnje u suprotnom smjeru, zaustavljanja vozila, požara u tunelu i slično).

(2) Za upravljanje tunelom zadužen je upravljač puta (u daljem tekstu: upravnik tunela).

Član 4.

(1) Upravnik tunela dužan je da osigura izradu neovisnih projekata mapiranja rizika kojima se utvrđuju svi faktori koji utiču na sigurnost saobraćaja u tunelu.

(2) Upravnik tunela dužan je da pripremi godišnji izvještaj o vrstama, uzrocima i razmjerama vanrednih događaja i vanred- nih situacija u tunelima, o preduzetim mjerama i aktivnostima sistema zaštite i spašavanja i o procjenama daljeg razvoja situa- cije, u skladu sa propisima kojim se uređuju vanredne situacije.

(3) Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske (u daljem tekstu: Ministar- stva) svake godine do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Član 5.

(1) Upravnik tunela dužan je da imenuje službenika za sigurnost u tunelima na javnom putu kojim upravlja, uz pret- hodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.

(2) Službenik iz stava 1. ovog člana može biti član oso- blja upravnika tunela ili hitnih službi, koji je neovisan pri donošenju svih odluka o pitanju sigurnosti u tunelu, te može obavljati svoje dužnosti i funkciju po pitanju sigurnosti tune- la za više tunela.

(3) Službenik za sigurnost u tunelu dužan je da:

1) usklađuje djelovanje sa subjektima sistema zaštite i spašavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanred- ne situacije,

2) učestvuje u pripremi planova i programa razvoja si- stema zaštite i spašavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije,

3) učestvuje u definiranju sigurnosnih zahtjeva prilikom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja tunela,

4) učestvuje u sistemu zaštite i spašavanja, u skladu sa propisima kojima se uređuju vanredne situacije, uzimajući u obzir sigurnosne zahtjeve u tunelu.

Član 6.

Prije započinjanja građevinskih radova na tunelu, uprav- nik tunela dužan je da osigura i finansira izradu dokumen- tacije o sigurnosti za tunel u fazi projektiranja i dostavi je službeniku za sigurnost u tunelu.

Član 7.

(1) Upravljanje tunelom u fazi projektiranja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1) pribavljanje opisa planirane građevinske konstrukcije i njenih prilaza, zajedno sa dokumentacijom za sagledavanje projekta i predviđenim rješenjima za korištenje tunela,

2) pribavljanje opisa prostora sa potrebnim pratećim sa- držajem za stacioniranje profesionalne vatrogasne jedinice u sastavu objekta tunela ili u njegovoj neposrednoj blizini – za tunele dužine veće od 3.000 metara,

3) izradu studije prognoze saobraćaja kojom se precizira- ju očekivani uvjeti za prijevoz opasnih materija, zajedno sa rezultatima analize rizika za prijevoz opasnih materija kroz tunele,

4) izradu izveštaja o istraživanju opasnosti u tunelu, sa opisom mogućih nezgoda koje ugrožavaju sigurnost učesni- ka u saobraćaju u tunelima, a do kojih bi moglo doći tokom korištenja tunela, sa opisom vrste i značaja mogućih poslje- dica i navođenjem mjera kojima se smanjuje vjerovatnoća da do nezgoda dođe, odnosno kojima se ublažavaju njihove posljedice,

5) pribavljanje mišljenja o sigurnosti tunela od službeni- ka za sigurnost iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika i drugih, kao što su stručna lica u prijevozu opasnih materija, zaštite od požara i slično.

(2) Aktivnosti iz stava 1. ovog člana provodi upravnik tunela.

Član 8.

(1) Pored osiguravanja dokumentacije iz člana 7. ovog pravilnika, upravljanje tunelom u fazi predaje tunela na kori- štenje i redovnih uvjeta korištenja tunela obuhvaća i sljedeće aktivnosti:

1) izradu uputstva za osiguravanje korištenja i održava- nja tunela,

2) izradu plana odziva u hitnim situacijama, sačinjenog u saradnji sa službama za hitne intervencije, koji obuhvaća i prisustvo lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa inva- liditetom,

3) izradu izvještaja o incidentima i nezgodama i njihovu analizu,

4) izradu spiska sigurnosnih vježbi i analize saznanja na osnovu tih vježbi.

(2) Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana osigurava upravnik tunela iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

(3) Prije otvaranja tunela za saobraćaj, dokumentacija iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana dostavlja se službeniku za sigurnost u tunelu, koji daje mišljenje o otvaranju tunela za saobraćaj.

(4) Dokumentacija iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana dosta- vlja se službeniku za sigurnost u tunelu i prilikom otvaranja tunela za saobraćaj nakon svake promjene u konstrukciji ili načinu funkcioniranja tunela, koja utiče na izmjenu pojedi- nih sastavnih dijelova dokumentacije o sigurnosti.

 

Član 9.

Član 14.

(1) Upravljanje tunelom obuhvaća mjere obavještavanja korisnika tunela o uvjetima odvijanja saobraćaja i opasno- stima u tunelu, i to korištenjem tehničkih informacionih si- stema koji se izvode u skladu sa propisima kojim se uređuju minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele na javnom putu, sa aspekta sigurnosti saobraćaja.

(2) Tehnički sistemi povezuju se u sistem nadzora i upra- vljanja u upravljačkom centru, osim servisa koji pružaju do- bavljači internet usluga.

(3) Za obavještavanje korisnika tunela koriste se standar- dizirani komunikacioni protokoli.

Član 15.

(1) Upravljač puta dužan je da za tunele koji se koriste, ocijeni usklađenost tunela sa zahtjevima ovog pravilnika, i to u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(2) Upravljač puta dužan je da, u slučaju da postoji potre- ba prilagođavanja tunela u skladu sa zahtjevima ovog pravil- nika, sačini plan za prilagođavanje sa definiranim mjerama za otklanjanje nedostataka i dinamikom realizacije.

(3) Plan iz stava 2. ovog člana upravljač puta dostavlja Ministarstvu radi usaglašavanja.

(4) Mjere za otklanjanje nedostataka iz stava 2. ovog čla- na obavezno su u skladu sa zahtjevima iz ovog pravilnika i propisima kojima se uređuju minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele na javnom putu, sa aspekta sigurnosti saobraćaja.

(5) Kad realizacija određenih mjera za otklanjanje ne- dostataka iz stava 2. ovog člana zahtijeva tehničko rješenje koje se ne može izvesti ili se može izvesti uz nesrazmjerno visok trošak, Ministarstvo može prihvatiti provođenje drugih mjera za smanjenje rizika pod uvjetom da te mjere rezultiraju istom ili poboljšanom zaštitom, a što se dokazuje analizom rizika.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Upravljanje tunelom u uvjetima obavljanja vanrednog prijevoza ili izmjene režima saobraćaja vrši se:

1) utvrđivanjem i primjenom posebnih operativnih mjera radi smanjenja rizika prilikom realizacije vanrednog prijevoza,

2) primjenom posebnog režima saobraćaja tokom traja- nja vanrednog prijevoza u skladu sa izdatom dozvolom za vanredni prijevoz.

Član 10.

(1) Prije izvođenja radova na promjeni u konstrukciji ili načinu funkcioniranja tunela, upravnik tunela dostavlja službeniku za sigurnost u tunelu dokumentaciju u kojoj se detaljno izlaže prijedlog promjene.

(2) Službenik za sigurnost u tunelu analizira posljedice promjene i sačinjava mišljenje.

(3) Po jedan primjerak mišljenja iz stava 2. ovog člana dostavlja se upravniku tunela, Ministarstvu i službama za hitne intervencije.

Član 11.

Upravljanje tunelom prilikom nastanka vanrednih doga- đaja obuhvaća mjere i aktivnosti sadržane u planu hitnih in- tervencija, u skladu sa propisima kojima se uređuju minimal- ni sigurnosni zahtjevi koje tunel na javnom putu obavezno ispunjava sa aspekta sigurnosti saobraćaja.

Član 12.

(1) Upravnik tunela i službe za hitne intervencije, u sa- radnji sa službenikom za sigurnost u tunelu, organiziraju za- jedničke periodične vježbe zaposlenih lica u tunelu i pripad- nika službi za hitne intervencije.

(2) Periodične vježbe organiziraju se tako da: 1) odgovaraju realnim uvjetima,

2) omoguće jasno vrednovanje rezultata,

3) spriječe oštećenje tunela,

4) se mogu djelimično provesti teorijski ili kompjuter- skom simulacijom.

(3) Najmanje na svake četiri godine u tunelu održavaju se sveobuhvatne vježbe u realnim uvjetima.

(4) Svake godine u tunelu održavaju se djelimične, odno- sno simulacione vježbe, osim u godini u kojoj se održavaju vježbe iz stava 3. ovog člana.

(5) Obustava saobraćaja u tunelu za potrebe održavanja periodičnih vježbi vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju putevi i sigurnost saobraćaja na putevima.

(6) U oblastima sa više tunela koji se nalaze jedan u bli- zini drugog, sveobuhvatna vježba realizira se u najmanje jed- nom od tih tunela.

(7) Službenik za sigurnost u tunelu i službe za hitne in- tervencije zajednički ocjenjuju vježbe iz st. 2, 3. i 4. ovog člana, sastavljaju izvještaj i podnose odgovarajuće prijedlo- ge upravniku tunela.

Član 13.

(1) Korištenje tunela organizira se na način koji osigurava neprekidno i sigurno odvijanje saobraćaja kroz tunel, na osnovu plana aktivnosti.

(2) Plan aktivnosti obuhvaća praćenje karakteristika, održavanje i provjeru geomehaničkih parametara, karakteri- stika uticajne zone tunela, građevinske konstrukcije, elektro- mašinske i ostale opreme tunela.

(3) Osnov za izradu plana aktivnosti su automatski generisani podaci iz centralnog sistema za nadzor i upravljanje tu- nelom, tehnička dokumentacija tunela i ostali dostupni podaci.

(4) Rad centralnog sistema za nadzor i upravljanje tunelom iz stava 3. ovog člana uređen je u skladu sa propisima o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele na javnom putu, sa aspekta sigurnosti saobraćaja.

Član 14.

(1) Upravljanje tunelom obuhvaća mjere obavještavanja korisnika tunela o uvjetima odvijanja saobraćaja i opasno- stima u tunelu, i to korištenjem tehničkih informacionih si- stema koji se izvode u skladu sa propisima kojim se uređuju minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele na javnom putu, sa aspekta sigurnosti saobraćaja.

(2) Tehnički sistemi povezuju se u sistem nadzora i upravljanja u upravljačkom centru, osim servisa koji pružaju do- bavljači internet usluga.

(3) Za obavještavanje korisnika tunela koriste se standardizirani komunikacioni protokoli.

Član 15.

(1) Upravljač puta dužan je da za tunele koji se koriste, ocijeni usklađenost tunela sa zahtjevima ovog pravilnika, i to u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(2) Upravljač puta dužan je da, u slučaju da postoji potreba prilagođavanja tunela u skladu sa zahtjevima ovog pravil- nika, sačini plan za prilagođavanje sa definiranim mjerama za otklanjanje nedostataka i dinamikom realizacije.

(3) Plan iz stava 2. ovog člana upravljač puta dostavlja Ministarstvu radi usaglašavanja.

(4) Mjere za otklanjanje nedostataka iz stava 2. ovog člana obavezno su u skladu sa zahtjevima iz ovog pravilnika i propisima kojima se uređuju minimalni sigurnosni zahtjevi za tunele na javnom putu, sa aspekta sigurnosti saobraćaja.

(5) Kad realizacija određenih mjera za otklanjanje ne- dostataka iz stava 2. ovog člana zahtijeva tehničko rješenje koje se ne može izvesti ili se može izvesti uz nesrazmjerno visok trošak, Ministarstvo može prihvatiti provođenje drugih mjera za smanjenje rizika pod uvjetom da te mjere rezultiraju istom ili poboljšanom zaštitom, a što se dokazuje analizom rizika.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.03/345-46/21 

30. marta 2021. godine 

Banjaluka

Ministar, Nedeljko Ćorić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

upravljanje tunelom

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike