Pravilnik o načinu vođenja registara o postupcima iniciranim pravnim sredstvima

Legislativa

Pravilnik o načinu vođenja registara o postupcima iniciranim pravnim sredstvima

28.01.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6, 28.01.2021. 

 

Na osnovu člana 8. stav 3. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 5.januara 2021.godine, donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTARA O POSTUPCIMA INICIRANIM PRAVNIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja Registra o podnesenim zahtjevima za ubrzanje postupka i Registra odluka o podnesenim zahtjevima za ubrzanje postupka, Registra o podnesenim tužbama za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i Registra odluka o podnesenim tužbama.

Član 2.

(1) Registri iz člana 1. ovog pravilnika organiziraju se kao baze podataka o postupcima iniciranim pravnim sred-

stvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i odlu- kama o njima, a koje vode nadležni sudovi.

(2) Registre iz stava 1. ovog člana uspostavljaju i vode osnovni sudovi, okružni sudovi, okružni privredni sudovi, Viši privredni sud i Vrhovni sud Republike Srpske.

(3) Nadležni sudovi iz stava 2. ovog člana dostavljaju po- datke iz registara Ministarstvu pravde (u daljem tekstu: Mi- nistarstvo) na početku svakog mjeseca za prethodni mjesec.

(4) Ministarstvo vodi evidencije o svim registrima.

(5) Ministarstvo ima pristup bazi podataka iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

(1) Registar zahtjeva za ubrzanje postupka sadrži podat- ke definirane Zakonom o zaštiti prava na suđenje u razum- nom roku (u daljem tekstu: Zakon), a to su:

1) ime i prezime podnosioca zahtjeva za ubrzanje po- stupka, adresu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište,

2) ime i prezime zakonskog zastupnika, odnosno puno- moćnika podnosioca zahtjeva i adresu njegovog prebivališta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište,

3) poslovni broj predmeta na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka,

4) podatke i okolnosti u vezi sa predmetom na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka.

(2) Izgled Registra zahtjeva iz stava 1. ovog člana pri- kazan je na Obrascu broj 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

(1) Registar odluka o podnesenim zahtjevima za ubrza- nje postupka sadrži:

1) dan podnošenja zahtjeva za ubrzanje postupka,

2) dan donošenja odluke o podnesenom zahtjevu za ubr- zanje postupka,

3) poslovni broj predmeta kojim je zahtjev za ubrzanje postupka odbačen,

4) poslovni broj predmeta kojim je zahtjev za ubrzanje postupka odbijen,

5) poslovni broj predmeta kojim je zahtjev za ubrzanje postupka usvojen,

6) dan obavještavanja podnosioca zahtjeva o postupanju po podnesenom zahtjevu za ubrzanje postupka,

7) dan podnošenja žalbe protiv rješenja o zahtjevu za ubrzanje postupka,

8) dan donošenja odluke po žalbi protiv rješenja o zahtje- vu za ubrzanje postupka.

(2) Izgled Registra odluka iz stava 1. ovog člana prikazan je na Obrascu broj 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

Član 5.

(1) Novi zahtjev za ubrzanje postupka podnosi se na na- čin definiran Zakonom.

(2) U Registar podnesenih zahtjeva za ubrzanje postupka iz člana 3. ovog pravilnika unose se i podaci o novom zahtje- vu za ubrzanje postupka.

(3) U Registar donesenih odluka po zahtjevu za ubrzanje postupka iz člana 4. ovog pravilnika unose se podaci o odluka- ma donesenim po novom zahtjevu za ubrzanje postupka.

Član 6.

(1) Registar o podnesenim tužbama za utvrđivanje po- vrede prava na suđenje u razumnom roku i na pravično za- dovoljenje sadrži:

1) ime i prezime tužioca, adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta, odnosno naziv tužioca i sjedište, 

2) ime i prezime zakonskog zastupnika ili punomoćnika tužioca i adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta i sjedište,

3) poslovni broj predmeta ili druge podatke predmeta na osnovu kojih se može utvrditi na koji se predmet odnosi tužba.

(2) Izgled Registra o podnesenim tužbama iz stava 1. ovog člana prikazan je na Obrascu broj 3, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

Član 7.

(1) Registar odluka o podnesenim tužbama za utvrđiva- nje povrede prava na suđenje u razumnom roku i na pravično zadovoljenje sadrži:

1) dan podnošenja tužbe,

2) dan donošenja odluke po tužbi,

3) poslovni broj predmeta po kojem je tužba odbačena,

4) poslovni broj predmeta po kojem je tužba odbijena,

5) poslovni broj predmeta po kojem je tužba usvojena,

6) dan obavještavanja podnosioca tužbe o postupanju po podnesenoj tužbi,

7) dan podnošenja žalbe protiv odluke po tužbi,

8) dan donošenja odluke po žalbi,

9) visinu novčanog obeštećenja koje se dosuđuje stranci zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku

i na pravično zadovoljenje uz oznaku poslovnog broja pred- meta,

10) poslovni broj predmeta u vezi sa podnesenom tu- žbom za naknadu materijalne štete, a u vezi sa primjenom člana 32. Zakona.

(2) Registar odluka iz stava 1. ovog člana prikazan je na Obrascu broj 4, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

Član 8.
(1) Registri iz člana 1. ovog pravilnika vode se odvojeno.

(2) Svaki registar vodi se u obliku uvezane knjige u štam- panom obliku i elektronskoj formi, a svaki registar sastoji se od listova.

(3) U svakom listu registra vode se podaci iz čl. 3, 4, 6. i 7. ovog pravilnika.

(4) Svaki list registra vodi se posebno za svakog podno- sioca pravnog sredstva za zaštitu prava na suđenje u razum- nom roku.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.020/020-2198-2/19

5. januara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Anton Kasipović, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.