Pravilnik o načinu vođenja Registra budžetskih korisnika budžeta BPK-a

Legislativa

Pravilnik o načinu vođenja Registra budžetskih korisnika budžeta BPK-a

01.10.2019. 08:00 / Izvor: Akta.ba

 

 

Na osnovu člana 3. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i člana 3. Pravilnika o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.30/14), Ministar za finansije BPK- a Goražde donosi

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se budžetski korisnici te način vođenja Registra budžetskih korisnika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (u daljem tekstu:Registar).

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) budžetski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave i ostali koji su u budžet Bosansko- podrinjskog kantona Goražde uvršteni kao budžetski korisnici,

2) Registar je popis budžetskih korisnika.

Član 3.

Registar iz člana 2. tačke 2. ovog Pravilnika uspostavlja i vodi Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskoog kantona Goražde (u daljem tekstu: ministarstvo).

 

II. UTVRĐIVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

Član 4.

Budžetski korisnici u smislu člana 2. tačke 1. ovog Pravilnika su oni korisnici kod kojih su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

1) da je osnivač zakonodavno ili izvršno tijelo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2) da je aktivnost, prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti, dio aktivnosti za koje je odgovorna Federacija Bosne i Hercegovine po Zakonu i Ustavu;

3) da je za funkcionisanje aktivnosti, odnos između prihoda budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i drugih izvora prihoda (vlastiti prihodi) više od 50% (pedeset posto) u korist prihoda iz budžeta, a da te aktivnosti predstavljaju javnu funkciju koja mora biti dio rada javnih institucija, i da:

a) da koriste kontni plan za budžet i budžetske korisnike;

b) da su navedeni u Registru iz člana 2. tačke 2. ovog Pravilnika.

 

III. REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA (RBK)

Sadržaj Registra Član 5.

(1) Registar sadrži podatke o budžetskim korisnicima budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a to su:

- Redni broj budžetskog korisnika iz Registra (RBK broj),

- Datum upisa u Registar,

- Datum posljednje promjene,

- Datum brisanja iz Registara,

- Naziv budžetskog korisnika,

- Naziv nadležnog ministarstva,

- Oznaka nadležnog ministarstva - glava,

- Oznaka budžetskog korisnika - razdjel,

- Oznaka budžetskog korisnika - potrošačko mjesto,

- Identifikacioni broj (ID broj),

- Adresa budžetskog korisnika,

- Poštanski broj,

- Naziv grada/općine,

- Statistička oznaka općine,

- Standardna klasifikacija djelatnosti (šifra djelatnosti),

- Osoba za kontakt, telefon, faks, e-mail,

- Osnivač,

- Naziv, broj i datum osnivačkog akta budžetskog korisnika,

- Izvor finansiranja,

- Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje budžetskog korisnika,

- Broj lične karte ovlaštene osobe.

(2) Podatke iz Registra (RBK broj, naziv budžetskog korisnika,oznaku budžetskog korisnika- potrošačko mjesto, ID broj, adresu korisnika, poštanski broj i naziv grada/općine) ministarstvo objavljuje u službenim glasilima svake godine najkasnije do kraja maja tekuće godine za sljedeću budžetsku godinu.

(3) Ako se status budžetskog korisnika utvrdi na način propisan članom 7. ovoga Pravilnika nakon isteka roka iz stava 2. ovoga člana, podaci o budžetskom korisniku objavljuju se sljedeće godine.

(4) Podaci iz Registra koji se ne objavljuju u službenim glasilima javni su i dostupni u ministarstvu.

Način vođenja Registra

Član 6.

Podaci o budžetskim korisnicima budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upisuju se u Registar na osnovu obrasca Registar budžetskih korisnika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (Obrazac RBK), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 7.

(1) Budžetski korisnici budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Obrazac RBK dostavljaju ministarstvu u roku od osam dana od dana osnivanja.

(2) Ministarstvo je dužno u roku od osam dana od prijema Obrasca RBK, na osnovu člana 4. tač. 1., 2. i 3.ovog Pravilnika, odlučiti o davanju saglasnosti za upis budžetskog korisnika u Registar.

(3) Ministarstvo će uskratiti saglasnost za upis budžetskog korisnika u Registar, ukoliko nema dovoljno finansijskih sredstava u budžetu za godinu za koju se podnosi zahtjev.

(4) Ministarstvo potpisivanjem Obrasca RBK daje saglasnost za upis budžetskog korisnika u Registar.

(5) Dodjelom broja iz Registra (RBK broj) ministarstvo utvrđuje status budžetskog korisnika na osnovu člana 4. ovog Pravilnika.

(6) Obrazac RBK popunjava se i predaje samo jednom.

(7) RBK broj je neponovljiv i ne može se mijenjati. 

Član 8.

Budžetski korisnici čiji podaci nisu navedeni i objavljeni u skladu sa članom 5. stav 2. ovog Pravilnika smatraju se brisanim iz Registra.

Član 9.

(1) O promjeni podataka unesenih u Registar budžetski korisnici budžeta Bosansko- podrinjskog kantona Goražde izvještavaju ministarstvo, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, na obrascu Promjene u Registru budžetskih korisnika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (Obrazac PRBK), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Ako se nad budžetskim korisnikom mijenja nadležnost, Obrazac PRBK dostavlja se ministarstvu ili drugom tijelu na nivou glave organizacijske klasifikacije čiji je korisnik bio prije promjene, koje ovjerava navedeni obrazac u roku od dva dana od dana prijema i šalje ministarstvu ili drugom tijelu na nivou glave organizacijske klasifikacije koje preuzima nadležnost nad budžetskim korisnikom.

(3) Ministarstvo ili drugo tijelo na nivou glave organizacijske klasifikacije iz stava 1. ovog člana i ministarstvo ili drugo tijelo na nivou glave organizacijske klasifikacije iz stava 2. ovog člana koje preuzima nadležnost nad budžetskim korisnikom potpisani Obrazac PRBK dužni su u roku od dva dana od dana prijema dostaviti ministarstvu.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Budžetski korisnici koji su osnovani prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužni su popunjeni Obrazac RBK dostaviti nadležnom organu za vođenje Registra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Član 11.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine obrazac Registar budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obrazac Promjene u registru budžetskih korisnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde I Uputstvo za popunjavanje obrasca Registra budžetskih korisnika (RBK).

Član 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ".

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

Ministarstvo za finansije             

 

MINISTAR

dipl.oec. Mirsad Agović

 

Broj:06-14-5663/19

Goražde ,01.10.2019.godine 

 

PRAVILNIK

 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RBK

OBRAZAC ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR- OBRAZAC PRBK

OBRAZAC ZA_UPIS U REGISTAR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.