Pravilnik o naknadama i nagradama za rad likvidacionog upravnika

Legislativa

Pravilnik o naknadama i nagradama za rad likvidacionog upravnika

13.05.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske

Broj 45, 13. maj 2020. godine

 

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o likvidacionom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 82/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 21. aprila 2020. godine, d o n o s i
 

PRAVILNIK
O NAKNADAMA I NAGRADAMA ZA RAD LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se način obračuna nakna- da troškova i nagrada za rad likvidacionog upravnika, tarifa za obračun nagrade za rad likvidacionog upravnika i razrađuju se kriterijumi za utvrđivanje visine nagrade za rad likvidacionog upravnika.

 

Član 2.
(1) Naknada troškova je novčana nadoknada za materijalne troškove (kao što su naknade za troškove ishrane, smještaja, dnevnica i slično) koje je likvidacioni upravnik ostvario u vezi sa službenim putovanjem u toku likvidacionog postupka.
(2) Nagrada za rad likvidacionog upravnika je novčana nadoknada za rad likvidacionog upravnika u toku likvidacionog postupka.

 

Član 3.
(1) Likvidacioni upravnik u skladu sa Zakonom o likvidacionom postupku (u daljem tekstu: Zakon) prima naknadu troškova i nagradu za obavljene poslove u toku likvidacionog postupka u kome je imenovan rješenjem likvidacionog sudije sa Liste stečajnih upravnika za područje nadležnosti okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj.
(2) Likvidacioni sudija određuje naknadu troškova i nagradu za rad likvidacionom upravniku nakon što li- kvidacioni upravnik:
1) završi sve poslove za koje je imenovan,
2) dostavi izvještaj o svim radnjama sprovedenim tokom postupka sa dokazima o izvršenom namirenju povjerilaca i izvještaj o troškovima likvidacionog postupka.
(3) Likvidacioni upravnik dostavlja sudu obrazložen zahtjev za obračun naknade troškova i nagrade uz izvještaje iz stava 2. ovog člana, koji sadrže i prijedlog za diobu, ako postoji ostatak likvidacione mase.

 

Član 4.
(1) Likvidacioni sudija rješenjem određuje likvidacionom upravniku naknadu troškova koji su bili neophodni i direktno povezani sa konkretnim likvidacionim po- stupkom, i to naknadu putnih troškova, dnevnica, troškova smještaja u skladu sa Uredbom o naknadama za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/10).
(2) Uz obrazložen zahtjev za isplatu naknade troškova, likvidacioni upravnik dostavlja sudu dokumentaciju
o ostvarenim troškovima (putne naloge, račune, pozive za ročišta i slično).

 

Član 5.
Likvidacioni sudija donosi rješenje kojim se određuje visina nagrade likvidacionom upravniku, uzimajući u obzir kriterijume propisane Zakonom.

 

Član 6.
(1) Nagrada likvidacionom upravniku po osnovu vrijednosti unovčene likvidacione mase iznosi najviše 35.000 KM u bruto iznosu.
(2) Nagrada likvidacionom upravniku u predmetima u kojima nema likvidacione mase za unovčenje određuje se paušalno u bruto iznosu do 1.500 KM i isplaćuje se iz predujma troškova ili iz uplate zainteresovanih lica.

 

Član 7.
(1) Nagrada likvidacionom upravniku po osnovu vrijednosti unovčene likvidacione mase obračunava se u skladu sa Tarifom, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, likvidacioni sudija ne obračunava nagradu likvidacionom upravniku u skladu sa Tarifom, već u skladu sa obavljenim poslovima u toku likvidacionog postupka, vodeći računa o tome da li je u likvidacionom postupku likvidacioni upravnik obavljao poslove unovčenja imovine, vodio sudske i upravne postupke čiji je cilj vraćanje imovine u likvidacionu masu i o tome da li je obavljao poslove sa elementima inostranosti.

 

Član 8.
Likvidacioni sudija određuje složenost likvidacionog postupka prema:
1) broju i vrsti prijavljenih i ispitanih potraživanja,
2) vrijednosti likvidacione mase,
3) ažuriranosti pravne dokumentacije za imovinu likvidacionog dužnika koju je tokom likvidacionog postupka likvidacioni upravnik ažurirao,
4) povećanju likvidacione mase putem pravosnažnih odluka kojim su usvojeni zahtjevi po pobijanim pravnim radnjama i slično.

 

Član 9.
(1) Vlasnici kapitala poslovnog subjekta mogu likvidacionom sudiji podnijeti obrazložen zahtjev za umanjenje nagrade likvidacionom upravniku najkasnije do donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka.
(2) Likvidacioni sudija dostavlja likvidacionom upravniku obrazložen zahtjev iz stava 1. ovog člana na izjašnjenje.
(3) Likvidacioni upravnik može da se izjasni u roku do osam dana od dana prijema zahtjeva za umanjenje nagrade likvidacionom upravniku.
(4) Likvidacioni sudija o zahtjevu za umanjenje nagrade likvidacionom upravniku donosi rješenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja izjašnjenja likvidacionog upravnika, odnosno od dana isteka roka za dostavljanje izjašnjenja likvidacionog upravnika.
5) Likvidacioni sudija donosi rješenje kojim se umanjuje nagrada za rad likvidacionom upravniku najviše do 50% utvrđene nagrade ako utvrdi da je likvidacioni upravnik svojim radnjama oštetio interese vlasnika ka- pitala poslovnog subjekta.
(6) Likvidacioni sudija ne umanjuje nagradu za rad likvidacionom upravniku ako na osnovu izjašnjenja likvidacionog upravnika utvrdi da je dužina trajanja likvidacionog upravnika opravdana usljed:
1) složenosti likvidacionog postupka,
2) nepostojanja validne dokumentacije o svojini imovine,
3) vođenja sudskih i upravnih postupaka koji nisu okončani,
4) promjene likvidacionog upravnika i drugih objektivnih okolnosti na koje likvidacioni upravnik nije mogao da utiče, uključujući i postupanje drugih organa u toku likvidacionog postupka.

 

Član 10.
Ako dođe do promjene likvidacionog upravnika u skladu sa Zakonom, likvidacioni sudija rješenjem određuje likvidacionom upravniku nagradu srazmjerno poslovima obavljenim u likvidacionom postupku.

 

Član 11.
Isplata svih novčanih iznosa nagrada za rad likvidacionog upravnika jesu bruto iznosi koji obuhvataju iznose poreza, doprinosa i drugih naknada po osnovu ovih primanja, u skladu sa propisima kojim se reguliše poreski sistem.

 

Član 12.
Naknada troškova i nagrada likvidacionim upravnicima za obavljanje poslova u započetim likvidacionim po- stupcima obračunava se prema propisima koji su bili na snazi kada su ti postupci početi.

 

Član 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.020/020-308/20

21. aprila 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, Anton Kasipović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.