Pravilnik o nivoima ostataka pesticida u hrani i u hrani za životinje

Legislativa

Pravilnik o nivoima ostataka pesticida u hrani i u hrani za životinje

09.06.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 55, 09.06.2020.

 

Na osnovu člana 34. stav 3. tačka 5. Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O MAKSIMALNIM NIVOIMA OSTATAKA PESTICIDA U HRANI I U HRANI ZA ŽIVOTINJE I NA HRANI I NA HRANI ZA ŽIVOTINJE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se maksimalni nivoi ostataka pesticida u hrani i na hrani, u hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla i na hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Član 2.

(1) Odredbe ovog pravilnika odnose se na proizvode bilj- nog i životinjskog porijekla ili njihove dijelove navedene u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji je njegov sastavni dio, bilo da se upotrebljavaju kao svježi, prerađeni ili kao sastavni dio hrane i hrane za životinje na kojima ili u kojima ostaci pesti- cida mogu biti prisutni.

(2) Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na proizvode navedene u Prilogu 1, a koji su namijenjeni za proizvodnju 

proizvoda koji nisu hrana ili hrana za životinje, za sjetvu i sadnju, kao i za testiranje aktivnih materija u skladu sa va- žećim propisima.

(3) Maksimalni nivoi ostataka pesticida definirani ovim pravilnikom ne primjenjuju se na proizvode navedene u Prilogu 1, koji su namijenjeni izvozu i koji su tretirani pri- je izvoza ako je odgovarajućim dokazom ustanovljeno da odredišna zemlja zahtijeva ili se slaže s određenim tretira- njem da bi spriječila unošenje štetnih organizama na svoju teritoriju.

(4) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se u skladu sa odredbama posebnih propisa o biocidima, posebnog propisa o neželjenim supstancama u hrani za životinje i posebnog propisa koji se odnosi na veterinarske lijekove.

Član 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) ostaci pesticida su ostaci, uključujući aktivne supstan- ce, njihove metabolite ili produkte razgradnje ili produkte reakcije aktivnih supstanci koji se trenutno koriste ili su se prije koristili u sredstvima za zaštitu bilja u skladu sa pro- pisima o sredstvima za zaštitu bilja, koji su prisutni u pro- izvodima ili na proizvodima navedenim u Prilogu 1, posebno uključujući ostatke koji se pojavljuju kao rezultat upotrebe u zaštiti bilja, u veterinarskoj medicini i kao biocidi,

2) maksimalni nivo ostataka pesticida (u daljem tekstu: MRL) je najviši dopušteni nivo koncentracije ostatka pesti- cida u hrani ili na hrani ili hrani za životinje, uspostavljen u skladu sa ovim pravilnikom na osnovu dobre poljoprivredne prakse i najmanje potrebne izloženosti potrošača u svrhu za- štite osjetljive populacije potrošača.

Član 4.

(1) Proizvodi, grupe proizvoda i dijelovi proizvoda iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika na koje se primjenjuju uskla- đeni MRL definirani su u Prilogu 1. ovog pravilnika.

(2) Prilog 1. ovog pravilnika sadrži sve proizvode za koje je određen MRL, kao i ostale proizvode na koje se mogu primjenjivati usklađeni MRL, posebno u pogledu njihove važnosti u ishrani potrošača ili u trgovini.

(3) Proizvodi se grupišu na način da se MRL određuje za grupu sličnih ili srodnih proizvoda koliko je to moguće.

Član 5.

Lista sredstava za zaštitu bilja za koja se ne utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za za- štitu bilja u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla navedena je u Prilogu 4. ovog pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

Član 6.

(1) Proizvodi navedeni u Prilogu 1. ovog pravilnika sta- vljaju se u promet kao hrana ili hrana za životinje ako ne sadrže ostatke pestcida iznad:

1) MRL-a za te proizvode navedene u prilozima 2. i 3. ovog pravilnika, koji su njegov sastavni dio,

2) 0,01 mg/kg za hranu i hranu za životinje za koje u prilozima 2. i 3. nije utvrđen posebni MRL ili za aktivne sup- stance koje nisu navedene u Prilogu 4, osim ako za aktivnu supstancu u Prilogu 5. ovog pravilnika nisu utvrđene druga- čije vrijednosti.

(2) Nije dozvoljeno sprečavanje ili zabrana stavljanja na tržište proizvoda navedenih u Prilogu 1. ako ti proizvodi sa- drže ostatke pesticida, uz uvjete da:

1) su ti proizvodi u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana i odredbama člana 8. ovog pravilnika,

2) je aktivna materija navedena u Prilogu 4. ovog pra- vilnika.

(3) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, pri fumiga- ciji usjeva nakon berbe dozvoljeni su nivoi ostataka aktivne materije koja prekoračuje ograničenja određena u prilozima 2. i 3. za proizvode navedene u Prilogu 1. ako su kombinacije aktivna materija/proizvod navedene u Prilogu 6. ovog pravil- nika, uz uvjete da:

1) ti proizvodi nisu namijenjeni za neposrednu konzu- maciju,

2) se provodi odgovarajuća kontrola da bi se osiguralo da takvi proizvodi nisu dostupni potrošačima, a u slučaju da su direktno dostavljeni potrošačima, kontrole provoditi sve dok ostaci pesticida više ne prelaze maksimalne nivoe određene u prilozima 2. i 3. ovog pravilnika.

(4) U izuzetnim slučajevima, a posebno u vezi sa upotre- bom sredstava za zaštitu bilja u skladu sa propisima o sredstvi- ma za zaštitu bilja i posebnim propisom o mjerama za spre- čavanje, unošenje, širenje i suzbijanje štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima, može se dozvoliti stavljanje na tržište i hranjenje životinja tretiranom hranom ili hranom za životinje koja nije u skladu sa stavom 1. ovog člana, uz uvjet da takva hrana ili hrana za životinje ne predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi i životinja.

Član 7.

Nije dozvoljena prerada i miješanje, u svrhu razrjeđiva- nja sa istim ili drugim proizvodima, proizvoda navedenih u Prilogu 1. koji nisu u skladu sa članom 6. stav 1. i članom 8. ovog pravilnika namijenjenih stavljanju na tržište kao hrane ili hrane za životinje.

Član 8.

Ako u prilozima 2. i 3. ovog pravilnika za prerađenu hra- nu, mješovite proizvode i hranu za životinje nisu određeni MRL-i, primjenjuje se MRL definiran u članu 6. stav 1. ovog pravilnika za odgovarajući proizvod naveden u Prilogu 1, uzimajući u obzir promjene u nivou ostataka pesticida uzro- kovane preradom i miješanjem.

Član 9.

(1) Analitičke metode uzorkovanja za određivanje osta- taka pesticida moraju biti u skladu sa posebnim propisom o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u proizvodima i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla.

(2) Laboratorije koje analiziraju uzorke za službene kon- trole ostataka pesticida obavezno učestvuju u provjeri kvali- teta rada laboratorije (proficiency testovima).

Član 10.

Prilozi od 1. do 6, koji čine sastavni dio ovog pravilnika, objavljuju se na veb-stranici Ministarstva poljoprivrede, šu- marstva i vodoprivrede.

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da se pri- mjenjuju odredbe Pravilnika o količinama pesticida i drugih otrovnih materija, hormona, antibiotika i mikotoksina koji se mogu nalaziti u životnim namirnicama (“Službeni list SFRJ”, br. 59/83 i 79/87), koje se odnose na propisane do- zvoljene količine pesticida u hrani i hrani za životinje.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.6-330-1676/20
29. maja 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pesticidi

hrana

hrana za životinje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.