Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov

Legislativa

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov

30.06.2020. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 62, 30.06.2020.

 

Na osnovu člana 47. stav 7. Zakona o lovstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU, NAČINU IZDAVANJA I ROKU VAŽENJA DOZVOLE ZA LOV I LOVNE KARTE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, sadržaj, način izdavanja i rok važenja dozvole za lov i lovne karte.

Član 2.

(1) Obrazac dozvole za lov je pravougaonog oblika formata 14 cm · 17 cm.

(2) Oblik i sadržaj dozvole za lov prikazan je na Obrascu broj 1, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Svaka dozvola za lov označena je serijskim brojem od sedam cifara, koji počinje brojem 3.

(4) Obrazac dozvole za lov štampa se u maslinastozelenoj boji u tri istovjetna primjerka, kao blok priznanica.

Član 3.

(1) Obrazac lovne karte je pravougaonog oblika formata 10 cm · 8 cm.

(2) Obrazac lovne karte sastoji se od prednje strane i poleđine, a oblik i sadržaj lovne karte prikazan je na Obrascu broj 2, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Svaka lovna karta označena je serijskim brojem od sedam cifara, koji počinje brojem 1.

(4) Obrazac lovne karte ima oblik članske karte, bijele je boje, a štampa se na tvrđem kartonu.

Član 4.

(1) Lovačka udruženja, preduzeća šumarstva i druga pravna lica registrirana za bavljenje djelatnosti lovstva koji imaju potpisan ugovor o korištenju lovišta (u daljem tekstu: korisnik lovišta) sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) obavezna su za lov divljači visokog lova izdati dozvolu za lov, a za lov divljači niskog lova lovnu kartu.

(2) U divljač visokog lova, u smislu ovog pravilnika, spadaju vrste: srna, divokoza, mrki medvjed, vuk, divlja svinja i mužjak velikog tetrijeba.

(3) U divljač niskog lova, u smislu ovog pravilnika, spa- daju vrste: zec, puh, šakal, lisica, jazavac, divlja mačka, kuna bjelica, kuna zlatica, tvor, velika lasica, lasica i sve lovostajem zaštićene (osim mužjaka velikog tetrijeba) i nezaštićene vrste ptica.

(4) Korisnik lovišta dozvolu za lov i lovnu kartu izdaje nakon dobivanja saglasnosti Ministarstva na privremeni godišnji plan korištenja lovišta, odnosno godišnji plan korištenja lovišta za tekuću lovnu godinu.

(5) Divljač mogu loviti i u lovu učestvovati lovci članovi udruženja koje je korisnik lovišta (u daljem tekstu: matični lovac) i inozemni i domaći lovci koji nisu članovi udruženja koje je korisnik lovišta (u daljem tekstu: lovac).

(6) Matični lovac ovaj status može ostvariti samo u jed- nom lovačkom udruženju koje je korisnik lovišta.

(7) Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na lov or- ganiziran radi održavanja podnošljivog broja nezaštićene divljači - krznašica, a lov se vrši na osnovu spiska učesnika u lovu, koji utvrđuje korisnik lovišta.

Član 5.

Dozvolu za lov i lovnu kartu korisnik lovišta izdaje za vrste i obim (broj jedinki) divljači koja je planirana za lov u planovima iz člana 4. stav 4. ovog pravilnika i u skladu sa naredbom o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači.

Član 6.

(1) Matični lovci vrše lov u dozvoljeno vrijeme lova u dane vikenda i u dane vjerskih i republičkih praznika koji su u skladu sa zakonom proglašeni kao neradni dani u Republici Srpskoj.

(2) Lov koji podrazumijeva punu tržišnu cijenu odstrela divljači propisanu rješenjem o cjenovniku odstre- la, korištenja divljači i usluga u lovištu (u daljem tekstu: cjenovnik) lovci mogu vršiti u dozvoljeno vrijeme lova svakim danom.

(3) Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na odstrel odobren na osnovu člana 17. Zakona o lovstvu i na lov or- ganiziran radi održavanja podnošljivog broja nezaštićene divljači - krznašica, koji se može vršiti svakim danom u dozvoljeno vrijeme lova.

(4) Lovca i matičnog lovca obavezno u lovu prati lovočuvar ili stručni pratilac kog odredi korisnik lovišta.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, pratnja lovočuvara ili stručnog pratioca za matične lovce nije obavezna prilikom lova na divljač niskog lova, grupnog lova (grupa tri do deset lovaca) na divlju svinju, predatore i u lovu na srneću divljač u kom učestvuje tri do deset matičnih lovaca.

Član 7.

(1) Dozvola za lov i lovna karta za matične lovce izdaju se najkasnije 24 sata pred početak lova u sjedištu korisnika lovišta.

(2) Dozvola za lov i lovna karta za lovce izdaju se najkasnije pred početak lova u sjedištu korisnika lovišta.

(3) Dozvola za lov izdaje se u tri istovjetna primjerka, od kojih se jedan primjerak izdaje lovcu ili matičnom lovcu (prilikom grupnog lova vođi grupe lovaca), jedan primjerak lovočuvaru ili stručnom pratiocu, a jedan primjerak ostaje korisniku lovišta za njegovu arhivu.

(4) Podaci u obrascima dozvole za lov i lovne karte upi- suju se velikim štampanim slovima hemijskom olovkom ili pisaćom mašinom.

Član 8.

(1) Rok važenja izdate dozvole za lov je maksimalno 48 sati (dva dana).

(2) Rok važenja lovne karte za lovca je maksimalno 48 sati (dva dana), a za matičnog lovca do kraja lovne sezone na divljač niskog lova.

Član 9.

(1) Korisnik lovišta dužan je naplatiti od svakog lovca ili grupe lovaca dnevnu organizacionu pristojbu u iznosu propisanim cjenovnikom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnik lovišta ne naplaćuje dnevnu organizacionu pristojbu od matičnog lovca prilikom grupnog lova (grupa tri do deset lovaca) u lovu na divlju svinju, predatore i u lovu na srneću divljač u kom učestvuje tri do deset matičnih lovaca.

(3) Matični lovac za izdatu lovnu kartu, na osnovu člana 7. stav 1. ovog pravilnika, jednom u toku lovne godine plaća korisniku lovišta dnevnu organizacionu pristojbu propisanu cjenovnikom, i to prilikom preuzimanja lovne karte.

Član 10.

(1) Korisnik lovišta obavezan je lovcu i matičnom lovcu prilikom odstrela divljači visokog lova naplatiti minimalno iznos propisan cjenovnikom za:

1) trofejnu vrijednost divljači, 

2) cijenu mesa ako ga lovac želi kupiti,

3) ranjenu a nepronađenu divljač ili za promašaj.

(2) Korisnik lovišta prilikom odstrela divljači niskog lova obavezan je lovcu i matičnom lovcu naplatiti minimalno cijenu odstrela propisanu cjenovnikom.

(3) Matični lovac za korištenje divljači i njenih dijelova plaća za divljač visokog lova 30% i za divljač niskog lova 25% iznosa propisanog cjenovnikom.

(4) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, korisnik lovišta ne naplaćuje lovcu i matičnom lovcu odstrel odobren na osnovu člana 17. Zakona o lovstvu i odstrel organiziran radi održavanja podnošljivog broja nezaštićene divljači - krznašica.

Član 11.

(1) Lovočuvar, stručni pratilac ili vođa grupe lovaca dužan je po završetku lova, u roku od 24 sata, razdužiti u sjedištu korisnika lovišta dozvolu za lov i lovnu kartu izdatu po osnovu člana 7. st. 1. i 2. ovog pravilnika, sa kratkim pisanim izvještajem o izvršenom lovu u rubrici: “NAPO- MENA”.

(2) Matični lovac lovnu kartu uredno popunjava prili- kom svakog odstrela divljači niskog lova i razdužuje je na završetku lovne sezone, a najkasnije do 31. marta tekuće godine.

(3) Korisnik lovišta u svojoj arhivi čuva razdužene do- zvole za lov i lovne karte dvije godine nakon završetka lovne godine u kojoj su one izdate.

Član 12.

(1) Lovački savez Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez) štampa dozvole za lov i lovne karte u obliku i sa sa- držajem propisanim čl. 2. i 3. ovog pravilnika i distribuiše ih korisnicima lovišta.

(2) Korisnici lovišta dužni su, najkasnije do 31. marta tekuće godine, dostaviti Savezu zahtjev za izdavanje pro- cijenjenog broja potrebnih dozvola za lov i lovnih karata za narednu lovnu godinu.

(3) Savez korisniku lovišta izdaje dozvole za lov i lovne karte odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 2. ovog člana ako je korisnik lovišta ispunio svoje obaveze prema Savezu iz prethodne godine.

(4) Savez vodi evidenciju po lovnim godinama o ukup- nom broju izdatih dozvola za lov i lovnih karata korisnicima lovišta sa početnim i završnim serijskim brojevima.

Član 13.

(1) Evidenciju o zaduženim i razduženim dozvolama za lov i lovnim kartama vodi korisnik lovišta u registru izdatih dozvola za lov i registru izdatih lovnih karata.

(2) Registar izdatih dozvola za lov i registar izdatih lovnih karata su tvrdo ukoričene knjige formata A4 i čuvaju se kao trajni dokument u arhivi korisnika.

(3) Svaku stranicu registra izdatih dozvola za lov i registra izdatih lovnih karata ovjerava i potpisuje ovlašćeno lice korisnika lovišta, u donjem lijevom uglu.

(4) Sadržaj registra izdatih dozvola za lov i registra izdatih lovnih karata prikazan je na obrascima br. 3 i 4, koji se nalaze u prilozima 3. i 4. ovog pravilnika i čine njihov sastavni dio.

Član 14.

(1) Korisnik lovišta dostavlja Ministarstvu tabelarni izvještaj o izdatim dozvolama za lov i lovnim kartama i prikupljenim sredstvima u prethodnoj lovnoj godini na osnovu odstrela divljači, sačinjen na Obrascu broj 5, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana, sa primjerkom uplatnice za planirani odstrel divljači koji korisnik lovišta uplaćuje u budžet Republike Srpske, dostavlja se najkasnije do 1. aprila za prethodnu lovnu godinu.

Član 15.

Korisnici lovišta dozvole za lov i lovne karte koje štampa Savez koristit će od 1. augusta 2020. godine, a do tada će koristiti dozvole za lov i lovne karte koje je izdalo Ministarstvo.

Član 16.

Odredbe ovog pravilnika odnose se i na koncesionara sa kojim Ministarstvo zaključi ugovor o davanju privrednog lovišta na koncesiju.

Član 17.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu izdavanja i roku važenja dozvole za lov i lovne karte (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 58/10, 77/10, 113/13, 82/16, 70/17, 104/17).

Član 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.06.1-332-496/20
16. juna 2020. godine Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

dozvole za lov

lovne karte

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike