Pravilnik o odobravanju garancija

Legislativa

Pravilnik o odobravanju garancija

19.02.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 14 19.2.2021.

 

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 20. stav 1. Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/10, 107/19 i 44/20) i Odluke o potvrđivanju Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 53/20) i člana 30. tačka 17. Statuta Garantnog fonda Republike Srpske, broj: 04/1-012- 2-1862/10, od 17.9.2010. godine, broj: 04/1-012-2-277/11, od 24.2.2011. godine, broj: 04/1-012-2-837/13, od 18.4.2013. godine, broj: 04/1-012-2-1146/13, od 7.6.2013. godine, i broj: 04/1-012-2-3741/20, od 30.12.2020. godine, a na osnovu prijedloga Nadzornog odbora Garantnog fonda Republike Srpske (Zaključak broj: 01-3/21, od 4.2.2021. godine), Vlada Republike Srpske, u funkciji Skupštine akcionara Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka, na 108. sjednici, održanoj 11.2.2021.godine, donosi

PRAVILNIK
O ODOBRAVANjU GARANCIJA

Član 1.
Pravilnikom o odobravanju garancija (u daljem tekstu: Pravilnik) Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Garantni fond RS) utvrđuju se: vrste garantnih linija, namjena i svrha, korisnici, kamatne stope, troškovi, premija za rizik, naknada i provizija, maksimalna visina i rok izdavanja garancija, postupak i način izdavanja garancije, te ostala pitanja od značaja za davanje garancija po garantnim linijama od strane Garantnog fonda RS.

Član 2.
(1) Odobravanje garancija vrši se s ciljem realizacije strateških i programskih ciljeva utvrđenih Zakonom o Garantnom fondu Republike Srpske.
(2) Garantni fond RS obavlja poslove izdavanja garancija na ime obezbjeđenja dijela kredita ili druge finansijske obaveze koje banke i druge finansijske organizacije (u daljem tekstu: korisnik garancije) odobravaju korisnicima kredita po garantnim linijama, u skladu sa zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i drugim opštim aktima Garantnog fonda RS, a u okviru garantnog potencijala Garantnog fonda RS.
(3) Fond može, pored konkretne finansijske obaveze preduzetnika, izdavati garancije za obezbjeđenje dijela obaveza iz portfelja kredita, ugovorenih između preduzetnika i banke ili druge finansijske organizacije u skladu sa Zakonom o Garantnom fondu Republike Srpske. Garantovanjem obaveze iz portfelja kredita izdaje se garancija za portfelj određene banke ili druge finansijske institucije. Odobravanje garancije za garantovanje kreditnog portfelja vrši se u skladu sa nivoima odlučivanja propisanim članom 9. ovog pravilnika ne ulazeći u odobravanje svake pojedinačne garancije iz portfelja.
(4) Uslov za izdavanje garancije za garantovanje kreditnog portfelja je potpisivanje ugovora o garantovanju dijela obaveza iz kreditnog portfelja sa bankom ili drugom finansijskom institucijom. Ugovorom o garantovanju dijela obaveza iz kreditnog portfelja definišu se: obim portfelja, maksimalni iznos pojedinačnog kredita iz port- felja, ciljna grupa klijenata, namjena kreditnih sredstava, uslovi kreditiranja (kamatna stopa, rok, grejs-period i sl.), rokovi realizacije/plasmana portfelja, način naplate i stopa provizije i premije, način obezbeđenja, način izvještavanja Fonda od strane finansijskog posrednika i uslovi protesta garancije.
(5) Garancijom po portfelju određene banke ili druge finansijske institucije garantuje se isplata maksimalno do 25% ukupnog portfelja kredita, a svaka garancija iz portfelja može iznositi do 70% iznosa kredita.
(6) Fond može izdavati garancije za finansijske oba- veze preduzetnika iz dužničkih hartija od vrijednosti koje preduzetnik emituje u skladu sa propisima kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti u postupku javne ponude u skladu sa Zakonom o Garantnom fondu Republike Srpske, što će se regulisati posebnim aktom.

Član 3.

(1) Vrste garantnih linija su:
a) Garantna linija za početne poslovne aktivnosti (start-up),
b) Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva,
v) Garantna linija za preduzetnike,
g) Garantna linija za poljoprivredu,
d) Garantna linija za privredna društva i e) Garantna linija za podršku izvozu.
(2) U slučaju da Garantni fond RS i banka / druga fi- nansijska organizacija, na osnovu Okvirnog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, iskažu potrebu za uvođenjem nove garantne linije kojom bi se obaveznom garancijom Ga- rantnog fonda podržao poseban kreditni proizvod banke / druge finansijske organizacije, ovlašćuje se Nadzorni odbor Garantnog fonda RS da na prijedlog Garantnog odbora Garantnog fonda RS donese odluku o uvođenju posebne garantne linije koja nije predviđena stavom 1. ovog člana, u skladu sa zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i drugim opštim aktima Garantnog fonda RS u okviru garantnog potencijala Garantnog fonda RS.

Član 4.
(1) Nalogodavci garancija (korisnici kredita) su preduzetnici (pravna i fizička lica) sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj.
(2) Nalogodavci garancija po garantnim linijama prikazani su u tabeli:

GARANTNA LINIJA (GL)

KORISNICI

GL za početne poslovne aktivnosti (slart-up)

Preduzetniici i pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost s c ciljem sticanja dobiti ne duže od 12 mjeseci.

GL za poljoprivredna gazdinstva

Lica koja su upisana u Rsgisgar poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a.

GL za poljoprrivredu

Pravna lica koja se bave proizvodnjom i preradom u poljoprivredi ili ribarstvu.

GL za preduzetnike

Preduzetnici koji obavljaju registrovanu djelatnost s ciljem sticanja dobiti.

GL za privredna društva

Pravna lica koja obavljaju registrovanu djelatnost s ciljem sticanja dobiti.

GL za podršku izvozu

Pravna lica koja obavljaju izvoz.

 

Član 5.
(1) Namjena sredstava po garantnim linijama je:
- za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava u svrhu pokretanja, modernizacije ili proširenja poslovne djelatnosti i održavanja likvidnosti,
- plaćanje poreskih obaveza,
- refinansiranje ranije garantovanih kredita kod iste banke ili druge finansijske organizacije,
- refinansiranje ranije negarantovanih kredita koje se vrši putem druge banke ili druge finansijske organizacije,
- ostale obaveze u skladu sa zakonom (pozajmice, otkup potraživanja i dr.).
(2) Garantni fond RS ne može izdavati garancije po kreditnim zaduženjima koja se koriste za finansiranje ugostiteljske djelatnosti koja se isključivo ili pretežno odnosi na točenje pića (barovi, bifei i kafane), priređivanje igara na sreću, kockarnice i kladionice, finansijsko posredovanje i ostale djelatnosti u skladu sa odlukama Garantnog fonda RS.
(3) Fond može izdavati garancije za kredite koji služe za otplatu ranije odobrenih negarantovanih kredita i finansijskih obaveza preduzetnika kod iste banke ili druge finansijske organizacije, samo ako je promjena uslova prvobitnog ugovora uzrokovana tekućim potrebama preduzetnika, a ne njegovim finansijskim poteškoćama i ako su naknadno dogovoreni uslovi kreditiranja za njega povoljniji u odnosu na prvobitno dogovorene.

 

Član 6.
(1) Garantni fond RS izdaje garancije za kreditna zaduženja korisnika kredita (klijenta) kod banaka i drugih finansijskih organizacija:
a) koje imaju važeću dozvolu za rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske,
b) koje ispunjavaju kriterijume propisane od strane Garantnog fonda RS.
(2) Garantni fond RS zaključuje Okvirni ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za izdavanje garancija po garantnim linijama iz člana 3. Pravilnika, kao i ugovore u vezi sa članom 2. st. 3, 4, 5. i 6. ovog pravilnika.

Član 7.
Garantni fond RS zaključuje ugovor o izdavanju garancije za kreditno zaduženje pojedinačno sa klijentom, na osnovu koga banci / drugoj finansijskoj organizaciji izdaje garanciju, osim u slučaju garantovanja iz člana 2. st. 3, 4. i 5. ovog pravilnika.

 

Član 8.
(1) Garantni fond RS ograničava maksimalan iznos garancije u okviru garantnih linija i pojedinačnih garancija u garantovanom portfelju prema namjeni. Pregled iznosa garancije po garantnim linijama prema korisnicima i namjeni prikazan je u tabeli:

GARANTNA LINIJA (GL)

IZNOS GARANCIJE (KM)

 GL za početne poslovne aktivnosti (start-up)

- do 300.000

GL za poljoprivredna gazdinstva

- do 500.000

GL za poljoprivredu

- do 1.500.000

GL za preduzetnike

- doо 1.000.000

GL za privredna društva

- do 1.500.000

GL za podršku izvozu

- do 1.500.000

(2) Garancije iznose najviše 50% iznosa odobrenog kredita ili druge finansijske obaveze.
(3) Izuzetno od stava 2, Fond može izdavati garancije najviše do 70% iznosa odobrenog kredita ili druge finansijske obaveze koje je preduzetniku odobrila banka ili druga finansijska organizacija, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora Fonda u skladu sa Statutom Fonda.
(4) Zbog proširenja nadležnosti Nadzornog odbora Ga- rantnog fonda Republike Srpske u skladu sa prethodnim stavom, koja se odnosi na prethodno odobrenje za izdavanje garancije do 70% iznosa odobrenog kredita, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na mjesečnu naknadu, koja će se utvrditi posebnom odlukom.

 

Član 9.
(1) Za odobravanje garancija neophodno je donošenje sljedećih odluka u skladu sa visinom iznosa za koji se odobrava garancija:
a) za odobravanje garancija, supergarancija i kontragarancija do iznosa od 750.000,00 KM odluku donosi Garantni odbor Fonda. U slučaju da garantovani iznos predstavlja više od 50%, a maksimalno do 70% iznosa odobrenog kredita ili druge finansijske obaveze koje je preduzetniku odobrila banka ili druga finansijska or- ganizacija, neophodno je prethodno odobrenje Nadzornog odbora Garantnog fonda Republike Srpske;
b) za odobravanje garancija, supergarancija i kontragarancija za iznose veće od 750.000,00 KM, a maksimalno do 1.500.000,00 KM odluku donosi Vlada Republike Srp- ske, u funkciji Skupštine akcionara Fonda, na prijedlog Garantnog odbora Fonda. U slučaju da garantovani iznos predstavlja više od 50%, a maksimalno do 70% iznosa odobrenog kredita ili druge finansijske obaveze koje je preduzetniku odobrila banka ili druga finansijska or- ganizacija, neophodno je prethodno odobrenje Nadzornog odbora Garantnog fonda Republike Srpske, na prijedlog odluke Garantnog odbora Fonda.

(2) Ukoliko se u roku od godinu dana ne zaključi ugovor o izdavanju garancije, odluka kojom je odobreno izdavanje garancije prestaje da važi. U slučaju otplate kredita, odluka o odobravanju garancije prestaje da važi danom obavještavanja Garantnog fonda od strane korisnika ga- rancija, uz uslov dostavljanja potvrde korisnika garancije o izmirenim obavezama po garantovanom kreditu i povrata originala garancije. Takođe, u slučaju dogovora korisnika i nalogodavca garancije da im garancija Garantnog fonda nije više potrebna za obezbjeđenje konkretne finansijske obaveze, odluka o odobravanju garancije prestaje da važi danom obavještavanja Garantnog fonda od strane korisni- ka garancije uz obavezu povrata originala garancije.
(3) Organi Garantnog fonda RS, u okviru svojih nadležnosti, mogu odobriti okvirni iznos garancija prema jednom ili grupi povezanih lica. Rok važenja/korišćenja odobrenog okvirnog iznosa garancija je do dvije godine od dana donošenja odluke. Odluku o odobravanju svake pojedinačne garancije iz odobrenog okvirnog iznosa razmatra i donosi Garantni odbor Garantnog fonda RS u skladu sa zakonom, Statutom, ovim pravilnikom i drugim opštim aktima Garantnog fonda RS. Ukupna vrijednost odobrenih garancija ne može preći nominalnu vrijednost odobrenog okvirnog iznosa garancija.

 

Član 10.
Period važenja garancije koja služi kao djelimično obezbjeđenje plasmana utvrđuje nadležni organ Garantnog fonda Republike Srpske, u skladu sa odlukom banke ili drugog finansijskog posrednika.

 

Član 11.
Premija je naknada za rizik, koja se izražava i obračunava kao procenat na iznos ostatka duga na koji je izdata garancija, a obračunava se i naplaćuje unaprijed na način određen ugovorom. Za slučaj kašnjenja uplate premije za rizik, u skladu sa otplatnim planom, Fond će nalogodavcu garancije za neuplaćeni iznos premije obračunati zateznu kamatu za svaki dan zakašnjenja, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 12.
Garancije se odobravaju u konvertibilnim markama, uz valutnu klauzulu. Valuta obračuna za garancije je evro po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine.

 

Član 13.
Garantni fond RS za garantne linije iz člana 3. Pravilnika utvrđuje:
a) procenat garantovanog iznosa kredita u skladu sa maksimalnom izlaznom kamatnom stopom i
b) stopu premije za rizik u skladu sa garantovanim iznosom kredita i garantnim periodom koja pripada Garantnom fondu RS.

 

Član 14.

(1) Pregled procenta garantovanog iznosa kredita u skladu sa maksimalnom izlaznom kamatnom stopom po garantnim linijama Garantnog fonda RS, a po kojima banke / druge finansijske organizacije plasiraju sredstva, dat je u narednoj tabeli:

GARANTNA LINIJA (GL)

MAKSIMALNA IZLAZNA KAMATNA STOPA ZA GL

% GARANTOVANOG IZNOSA KREDITA

GL za početne poslovne aktivnosti (start-up)

GKL za poljoprivredna gazdinstva

GKL za poljoprivredu
GKL za preduzetnike

GKL za privredna društva

GKL za podršku izvozu

do 6,2

do 70

do 6,69

do 59,99

do 6,99

do 49,99

do 7,29

do 39,99

do 7,49

do 34,99

do 7,69

do 29,99

do 7,89

do 24,99

do 8,19

do 19,99

8,2 - i više

do 14,99

 

(2) Ukoliko u postupku obrade zahtjeva klijenta za odobravanje garancije dođe do nesklada u pogledu maksimalne izlazne kamatne stope za GL i procenta garantovanog iznosa kredita, određenih u tabeli stava 1. ovog člana, a u smislu da banka / druga finansijska organizacija traži viši procenat garantovanog iznosa kredita, u tom slučaju nadležni organ svojom odlukom o odobravanju garancije može povećati procenat garantovanog iznosa kredita maksimalno za tri razreda više nego što je navedeno u tabeli stava 1. ovog člana.

 

Kompletan Pravilnik u Attachmentu

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

garancije

Garantni fond

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.