Pravilnik o ostvarivanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji

Legislativa

Pravilnik o ostvarivanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji

17.02.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 13, 17.2.2021

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osiguranju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 6. stav 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/21), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI U 2021. GODINI

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji, postupak za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Član 2.

(1) Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji mogu da ostvare fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva i drugi subjekti, u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava.

(2) Novčani podsticaji za kapitalne investicije u poljo- privrednoj proizvodnji dodjeljuju se korisnicima podsticaja na osnovu javnog poziva, koji raspisuje Agencija za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija).

(3) Javni poziv iz stava 2. ovog člana objavljuje se u jednom od dnevnih listova koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Agencije.

(4) Javni poziv je otvoren najmanje 30 dana od dana objave i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uvjete koje je korisnik sredstava obavezan da ispuni, visinu sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postupak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobivanja sredstava.

 

Član 3.

(1) Pravo na podsticajna sredstva, u skladu sa ovim pravilnikom, ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u RPG i Registar korisnika podsticajnih sredstava,

2) koji u momentu podnošenja prijave na javni poziv nisu u RPG-u izvršili redovno godišnje ažuriranje podataka (prijavu podataka o načinu korištenja zemljišta i trenutnom stanju stočnog fonda),

3) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2020. godinu, a u skladu sa propisima o doprinosima,

4) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu, a u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

5) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom ili Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela daju neistinite podatke,

6) poljoprivredne zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom izvještaju.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 3) ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

 

Član 4.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji korisnici ostvaruju za:

1) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (traktore, traktorske kabine, motokultivatore sa priključcima i ostale poljoprivredne priključke i uređaje),

2) investicije u stočarsku proizvodnju (izgradnja objekata, nabavka junica i bikova tovnih rasa, oprema za govedarske farme, oprema za svinjarske farme, oprema za ovčarske i kozarske farme, oprema za živinarske farme i oprema za pčelarstvo),

3) investicije u biljnu proizvodnju (izgradnja plastenika, podizanje višegodišnjih zasada, nabavka i podizanje protivgradnih mreža i nabavka opreme za navodnjavanje),

4) investicije za preradu poljoprivrednih proizvoda (nabavka opreme za sortiranje, pakiranje i preradu proizvoda na gazdinstvu, nabavka tehnološke opreme i opreme za hladnjače),

5) investicije u regionalne distributivne centre,

6) investicije u adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta.

(2) Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom pravilniku imaju korisnici podsticaja koji su izvršili ulaganja od 1. januara 2021. godine, a za ulaganja u podizanje voćnih zasada i vinograda za sadnju izvršenu u jesen prethodne godine, odnosno proljeće ili ljeto tekuće godine (obračunski period).

 

Član 5.

(1) Rezervacija sredstava podsticaja za kapitalne investicije iz člana 4. ovog pravilnika ostvaruje se na osnovu:

1) dostavljene prijave na javni poziv, sačinjene na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2) dokumentacije propisane ovim pravilnikom.

(2) Isplata novčanih sredstava za podsticaje iz člana 4. ovog pravilnika ostvaruje se na osnovu zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, a nakon investiranja i komisijskog pregleda na terenu.

(3) Rok za realizaciju investicije i dostavljanje zahtjeva za isplatu sredstava ne može biti duži od pet mjeseci od dana prijema rješenja o rezervaciji.

(4) Novčana sredstva iz člana 4. ovog pravilnika odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna poljopri- vredna gazdinstva.

(5) Iznos novčanih sredstava podsticaja iz člana 4. ovog pravilnika za poljoprivredna gazdinstva koja se nalaze na ili iznad 600 m. n. v. odobravaju se u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 20% za ne- komercijalna poljoprivredna gazdinstva.

 

Član 6.

(1) Dokumentacija (ovjerena kopija ili originali) koja se prilaže kao dokaz o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okon- čanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem transakcionog računa (izvod) za poslovne subjekte i za fizička lica, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura, na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, uz naznačen JIB i do- kaz o uplati putem transakcionog računa (izvod) za poslovne subjekte i fizička lica, ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiroračuna (izvod), a za fizička lica dokaz o uplati na žiroračun dobavljača (izvod) za sve račune od 30.000 KM i veće ili

4) kupoprodajni ugovor sa odloženim planom otplate sklopljen s dobavljačem za nabavke traktora snage iznad 75 kilovata, koji uključuje maksimalni rok otplate od dvije godine i dokaz o uplati prve rate putem transakcionog računa (izvod) u iznosu od minimalno 30% od vrijednosti investicije.

(2) Za nabavke izvršene u inozemstvu, uz dokaze o in- vestiranim sredstvima iz stava 1. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiroračun dobavljača (izvod ili SWIFT), odnosno izvođača sa pratećom carinskom dokumentacijom.

(3) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(4) Dokaz o broju zaposlenih lica za poslovne subjekte je potvrda Poreske uprave o broju zaposlenih lica, koju korisnici dostavljaju uz zahtjev za rezervaciju sredstava.

(5) Za ostvarivanje prava na iznos novčanih sredstava podsticaja iz člana 5. stav 5. ovog pravilnika korisnik dostavlja izjavu da se gazdinstvo nalazi na 600 m. n. v. ili iznad, sačinjenu na Obrascu 5. iz Priloga ovog pravilnika.

(6) Svi računi i dokazi o uplati treba da se odnose na obračunski period, odnosno zaključno sa istekom roka za investiciju i podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava.

 

Član 7.

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podsticaja su:

1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korištene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plaća i naknada za zaposlene, uključujući troškove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,

7) troškovi poslovanja (administrativne pristojbe, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plaće zaposlenih na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora),

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjetnika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta i višegodišnjih zasada (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),

10) troškovi transporta i karantina,

11) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

12) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i do- prinosa,

13) nabavke izvršene lizingom,
14) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

 

Član 8.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u sljedeće vrste mehanizacije:

1) traktori i traktorske kabine,

2) motokultivatori sa priključcima,

3) poljoprivredni priključci i poljoprivredni uređaji, minimalnog ulaganja 1.000 KM po jednom priključku ili uređaju.

(2) Korisnik podsticaja može ostvariti pravo na podsticajna sredstva za kupovinu najviše:

1) jednog traktora i jednog traktorskog priključka ili uređaja u toku obračunskog perioda, ili

2) dva traktorska priključka ili uređaja u toku obračunskog perioda ili

3) jednog motokultivatora sa priključcima u toku obračunskog perioda.

(3) Korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2020. godini nemaju pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora u 2021. godini.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za nabavku traktora imaju samo korisnici koji u vlasništvu ili zakupu imaju najmanje dva hektra obradivog poljoprivrednog zemljišta upisana u RPG.

(5) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku mehanizacije iz stava 1. ovog člana,

2) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune, odnosno ugovor, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika,

2) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,

3) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, da poljoprivrednu mašinu neće otuđiti u periodu od tri godine.

(7) Iznos podsticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju proizvedenu u Republici Srpskoj uvećava se za dodatnih 10%.

(8) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na isplaćuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 30.000 KM za traktore do 100 kW (136 KS),
2) 50.000 KM za traktore od 100,1 kW (preko 136 KS), 3) 15.000 KM za ulaganja iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana.

(9) U slučaju nabavke traktora putem kupoprodajnog ugovora sa odloženim planom otplate, korisnik je obavezan Agenciji dostaviti dokaz o svakoj izvršenoj uplati rate, u skladu sa članom 6. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika.

 

Član 9.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave stočarskom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u nabavku opreme za:

1) govedarske farme:

1. ležišta, pojilice, termopojilice, ventilacija, muzilice, sistemi za mužu, laktofrizi, skreperi i separatori, boksovi za telad (pojedinačni i grupni), digitalna oprema za praćenje reproduktivnih osobina i ponašanja jedinki i sistemi koji služe za praćenje proizvodnosti i daljinsku kontrolu kretanja (monitoring sistemi za praćenje sa bolusima, pedometri, čipovi sa GIS pozicioniranjem, ogrlice, mjerači količine mlijeka u izmuzištu i slično) i gumeni podovi, dezobarijere i manipulativne ograde u okviru objekta,

2. muzni roboti;

2) svinjarske farme: boksovi za prasenje, čekališta, rešetkasti podovi, grijne ploče, boksovi za prasad, boksovi za tov svinja (sa hranilicom), hranilice, pojilice, linije za hranjenje i ventilacija;

3) ovčarske i kozarske farme: pojilice, termopojilice, električni pastiri, hranilice, muzilice, sistemi za mužu i lak- tofrizi;

4) živinarske farme: hranilice, linije za hranjenje, pojilice, linija napajanja, ventilacija i sistemi za hlađenje, sistemi za grijanje, kavezi, oprema za inkubiranje – leženje jednodnevnih pilića i automatska gnijezda za sakupljanje jaja;

5) pčelarstvo: oprema za api komore, košnice, satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska, centrifuge, električni otklapač saća, kade za otklapanje saća, električne pumpe i punilice za med, prohromska ambalaža za med, topionici za vosak, električni dekristalizator, automatski sto za pakiranje  meda, sušara za polen, pčelarske vage za mjerenje košnica, duplikator sa homogenizatorom, mlin za šećer, mješač za pogače, filter za med, pogon za izradu pogača, linija za proizvodnju satnih osnova, seleće platforme i prikolice.

(2) Korisnici koji podnose prijavu na javni poziv za investiciju iz stava 1. tačka 1) podtačka 2. ovog člana – muzni roboti nemaju pravo na prijavu po ostalim tačkama iz stava 1. ovog člana.

(3) Pravo na korištenje podsticajnih sredstava ima korisnik podsticaja koji:

1) ima upisana grla u RPG,

2) ima objekat za smještaj životinja, osim za namjene iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku opreme iz stava 1. ovog člana,

2) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 100.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 1) podtačka 2. ovog člana,

2) 30.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 1) podtačka 1. i t. 2), 3) i 4) ovog člana,

3) 15.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

 

Član 10.

(1) Podsticajna sredstva za izgradnju novih objekata u stočarstvu odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u iznosu od minimalno 10.000 KM za sljedeće namjene:

1) objekat smještajnog kapaciteta za najmanje 20 muznih grla, uključujući objekat za mužu i laktofrize, te objekat za 30 grla u sistemu krava–tele i objekte za 30 grla za tov i odgoj priplodnog podmlatka,

2) ovčarnik/kozarnik smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla,

3) objekat za tovne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 100 grla i priplodne svinje smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

4) objekat za tov junadi smještajnog kapaciteta za najmanje 20 grla,

5) objekat za živinarsku proizvodnju smještajnog kapaciteta za najmanje 5.000 kljunova.

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) kopija građevinske dozvole ili upotrebne dozvole, ne starija od tri godine, odnosno kopija zahtjeva za dobivanje građevinske dozvole,

2) predračuni ili računi kao dokaz o investiranim sredstvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

3) program izgradnje novih objekata, sačinjen na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(3) Korisnici koji su uz prijavu iz stava 2. ovog člana dostavili kopiju zahtjeva za dobivanje građevinske dozvole dužni su da dostave građevinsku dozvolu najkasnije uz zahtjev za isplatu sredstava.

(4) Pravo prvenstva na rezervaciju podsticajnih sredstava imaju korisnici koji su uz prijavu na javni poziv priložili građevinsku ili upotrebnu dozvolu, kao i korisnici koji nisu ostvarili pravo po ovom osnovu u prethodnoj godini.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju kori- snici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

 

Član 11.
(1) Podsticajna sredstva za nabavku kvalitetno priplodnih steonih junica i bikova tovnih rasa (Aberdin Angus, Salers, Limuzin, tovni Simentalac, Šarole) odobravaju se korisnicima koji u tekućoj godini nabave minimalno pet kvalitetno priplodnih grla (steonih junica i bikova) i formiraju osnovno stado u sistemu krava–tele od najmanje deset grla.

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaga- nja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) računi ili predračuni kao dokaz o investiranim sred- stvima za ulaganja iz stava 1. ovog člana,

2) pedigre.

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na re-zervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika kao do- kaz o investiranim sredstvima,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja da nabavljena grla neće otuđiti u periodu od tri godine, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 20.000 KM po korisniku.

 

Član 12.
(1) Podsticajna sredstva za investicije za izgradnju pla
stenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivred- nom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u:

1) izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 300 m2, upisanu kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, u iznosu od minimalno 1.000 KM,

2) izgradnju novih profesionalnih plastenika, izgrađenih od aluminijskih ili pocinčanih profila, sa automatskom kontrolom klimatskih parametara i ostalom opremom visokog stepena automatizacije, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 500 m2, upisanu kao način korištenja poljopri- vrednog zemljišta u RPG, u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Oprema za plasteničku proizvodnju iz stava 1. ovog člana koja je predmet podsticaja je: sistem grijanja i ventilacije, mreže za zasjenjivanje, UV folije, agrotekstil i antiinsekticidne mreže.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu predračuni ili računi za izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) za ulaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana ovjerena izjava korisnika, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da izgrađeni profesionalni plastenik neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od:

1) 3.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 15.000 KM po korisniku za plastenike iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) 8.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 25.000 KM po korisniku za profesionalne plastenike iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

 

Član 13.

(1) Podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog, jago- dastog/bobičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica i aronija), vinograda i maslinika odobravaju se korisnicima podsticaja za sadnju izvršenu u jesen prethodne godine, od- nosno proljeće ili ljeto tekuće godine.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade jabučastog, koštiča- vog i jezgrastog voća minimalne površine 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za jabučaste voćke najmanje 1.500 sadnica po hektaru,

2) za koštičave voćke najmanje 1.000 sadnica po hektaru,

3) za lješnik najmanje 400 sadnica po hektaru,
 

4) za orah najmanje 100 sadnica po hektaru,

5) za smokvu najmanje 300 sadnica po hektaru.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju ako podižu zasade jagodastog/bobičastog voća minimalne površine 0,1 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru:

1) za malinu najmanje 10.000 sadnica po hektaru,

2) za kupinu najmanje 2.000 sadnica po hektaru,

3) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hek- taru,

4) za jagodu najmanje 34.000 sadnica po hektaru.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade vinograda i maslinika minimalne površine 0,3 ha, sa najmanje 3.000 loznih kalemova po hektaru, a za masline najmanje 200 sadnica po hektaru.

(5) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 7. iz Priloga ovog pravilnika.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) računi u skladu sa članom 6. ovog pravilnika kao dokaz o nabavci materijala (sadnice, lozni kalemovi, stubovi i žice kao nosači i potpora sadnicama) ili o izvršenim uslugama (kopanje rupa za sadnju i sadnja),

2) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala i uvjerenje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala, koji nisu stariji od godinu dana,

3) rješenje fitosanitarnog inspektora o dozvoljenom uvozu sa priloženom kopijom carinske deklaracije.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 15.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

 

Član 14.

(1) Podsticajna sredstva za nabavku protivgradne mreže, nosivih stubova za mrežu, sajli i materijal za montažu mreže na višegodišnjim proizvodnim zasadima jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog/bobičastog voća odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja za navedenu namjenu u toku obračunskog perioda.

(2) Minimalna površina za ostvarivanje prava za nabavke iz stava 1. ovog člana za jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće je 0,5 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, a za jagodasto/bobičasto voće minimalna površina je 0,1 ha po voćnoj vrsti.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 7. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika kao dokaz o investiranim sredstvima za vrste nabavki iz stava 1. ovog člana.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 10.000 KM po hektaru ili 50.000 KM po korisniku.

 

Član 15.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u nabavku opreme za navodnjavanje odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u opremu za navodnjavanje (pumpe, cijevi, crijeva, tifoni za navodnjavanje i druga oprema za navodnjavanje, lovci na mraz) i radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, kanali, objekti pumpnih stanica), uključujući i troškove elektrifikacije sistema za navodnjavanje (transformator, elektrokablovi, sklopke, elektrosat, ormar i solarni paneli).

(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi o planiranoj nabavci opreme, predmjer i predračun ili račun radova za izgradnju stalne infrastrukture za navodnjavanje, sa navedenim iznosom visine planiranih ulaganja koja su predmet javnog poziva,

2) za radove na izgradnji stalne infrastrukture za navodnjavanje, koji se odnose na elektrifikaciju, odgovarajuća elektroenergetska saglasnost izdata od nadležnog elektrodistributivnog preduzeća, 

3) za ulaganja na izgradnji stalne infrastrukture za na- vodnjavanje (bušenje i izgradnja bunara, bazena, objekti pumpnih stanica) poslovni subjekti i udruženja korisnika voda dostavljaju kopiju projekta za izgradnju sistema za navodnjavanje izrađenog od ovlašćenog lica i vodoprivrednu saglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju, a za fizička lica podatke o broju parcele na kojoj je planirana izgradnja stalne infrastrukture sa dokazom o pravu korištenja (posjedovni list, list nepokretnosti, zemljišnoknjižni izvadak, ugovor o zakupu i katastarski plan – skica).

(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 3.000 KM po hektaru registrirane obradive površine za koju je prijavljen način korištenja u RPG, odnosno 30.000 KM po korisniku, a minimalni iznos sredstava po jednom korisniku može iznositi 400 KM.

 

Član 16.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namjenu u iznosu od minimalno 5.000 KM.

(2) Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana može biti oprema za:

1) pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje, kali- briranje, pakiranje i označavanje voća, grožđa, povrća, ljekovitog i začinskog bilja,

2) preradu na poljoprivrednom gazdinstvu: tehnološka oprema za preradu mlijeka, komore za zrenje, tehnološka oprema za preradu voća i povrća.

(3) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima:

1) zasnovanu primarnu proizvodnju od minimalno 0,5 ha (voća, povrća, grožđa, začinskog ili ljekovitog bilja), upisanu kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG za ulaganja iz stava 2. t. 1) i 2) ovog člana, odnosno posjeduje minimalno pet grla goveda ili 50 ovaca ili koza upisanih u RPG za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana,

2) izgrađen objekat sa odgovarajućom namjenom za smještaj opreme koja je predmet podsticaja.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravil- nika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 25.000 KM po korisniku.

 

Član 17.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namje- nu u iznosu od minimalno 10.000 KM.

(2) Predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana je proizvodno-tehnološka oprema za prehrambenu industriju, sušare, oprema za hladnjače, linije za sortiranje i pakiranje.

(3) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima izgrađen objekat sa odgovarajućom namjenom za smještaj opreme koja je predmet podsticaja.

(4) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,

2) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(5) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 100.000 KM po korisniku za ulaganja iz ovog člana.

 

Član 18.

(1) Podsticajna sredstva za investicije u regionalne distributivne centre imaju korisnici registrirani za otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća).

(2) Korisnik podsticaja ostvaruje pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ukoliko ima:

1) kapacitet za otkup i distribuciju poljoprivrednih proizvoda, najmanje 7.000 tona voća i povrća na godišnjem nivou prije investicije i najmanje 20.000 tona voća i povrća projektovanog kapaciteta,

2) učešće otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda u ukupnom otkupu najmanje 50% prije investicije,

3) najmanje deset godina iskustva u djelatnosti otkupa i distribucije poljoprivrednih proizvoda,

4) osiguran projekat izgradnje distributivnog centra,

5) osiguranu finansijsku konstrukciju za izgradnju distributivnog centra,

6) osiguran prostor za izgradnju distributivnog centra (vlastito zemljište ili koncesija).

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, sačinjene na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) projekat za izgradnju distributivnog centra, koji je ovjerila projektantska kuća,

2) bankarska garancija za iznos potraživanih sredstava podsticaja,

3) dokaz o osiguranim izvorima finansiranja za realizaciju projekta,

4) predračuni ili računi za nabavke koje su predmet podsticaja po osnovu ovog člana,

5) ovjerena izjava korisnika podsticaja, sačinjena na Obrascu 8. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 300.000 KM po korisniku.

 

Član 19.

(1) Podsticajna sredstva za adaptaciju, izgradnju i opre- manje ribogojilišta imaju korisnici koji u tekućoj godini izvrše ulaganja za navedenu namjenu u minimalnom iznosu od 5.000 KM.

(2) Predmet podsticaja za opremanje ribogojilišta može biti oprema navedena u Specifikaciji broj 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(3) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koju se prilažu:

1) program adaptacije, izgradnje i opremanja ribogojilišta, sačinjen na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika,

2) vodoprivredna saglasnost, odnosno kopija zahtjeva za dobivanje vodoprivredne saglasnosti,

3) predračuni ili računi kao dokaz o investiranim sred- stvima za nabavku materijala, opreme ili o izvršenim uslugama za ulaganja iz stava 1. ovog člana.

(4) Korisnici koji su uz prijavu iz stava 3. ovog člana do- stavili kopiju zahtjeva za dobivanje vodoprivredne saglasnosti dužni su da dostave vodoprivrednu saglasnost najkasnije uz zahtjev za isplatu sredstava.

(5) Pravo prvenstva na rezervaciju sredstava imaju kori- snici koji su uz prijavu na javni poziv dostavili vodoprivrednu saglasnost.

(6) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju kori- snici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 6. ovog pravilnika,

2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika, kojom garantira da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.

(7) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 5. ovog pravilnika i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku.

 

Član 20.
(1) Korisnici podsticaja za kapitalne investicije podnose 
Agenciji prijavu na javni poziv, sačinjenu na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, kao i potrebnu dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Ukoliko korisnik podsticaja dostavi nepotpunu prijavu, Agencija ga poziva da u određenom roku dopuni prijavu, dok nepravovremene prijave Agencija odbacuje zaključkom.

(3) Korisnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije može podnijeti više prijava po javnom pozivu, ali samo jednu prijavu po istom članu, tj. istom osnovu ovog pravilnika.

(4) Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni poziv, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira komisiju, koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.

(5) Komisija iz stava 4. ovog člana vrši bodovanje prijava prema kriterijima i bodovima navedenim u Tabeli 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(6) Ukoliko nakon bodovanja dva ili više korisnika imaju isti broj bodova, prednost ima korisnik koji je ranije podnio prijavu.

(7) Agencija utvrđuje činjenično stanje za prijave iz čl. 10, 18. i 19. ovog pravilnika uvidom na licu mjesta, te nakon obrade i bodovanja prijava na javni poziv, o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(8) Nakon obrade i bodovanja prijava, komisija sačinjava konačnu listu korisnika koji ispunjavaju uvjete u skladu sa ovim pravilnikom, koja sadrži broj bodova, vrijeme podnošenja prijave i iznos sredstava, a koja se objavljuje na internet stranici Agencije.

 

Član 21.
(1) U skladu sa konačnom listom iz člana 20. stav 8. 
ovog pravilnika, direktor Agencije donosi rješenje o rezerviranju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljopri- vrednoj proizvodnji do iznosa utvrđenog Planom korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela u 2021. godini.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana, osim elemenata koji su utvrđeni propisom kojim se uređuje opći upravni postupak, obavezno sadrži i visinu rezerviranih sredstava, specifi- kaciju investicionih ulaganja za koja se sredstva odobravaju, te rok za realizaciju investicije i predaju zahtjeva za isplatu sredstava.

 

Član 22.

(1) Nakon investiranja, korisnik podsticaja, u skladu sa rješenjem o rezerviranju sredstava, podnosi zahtjev za isplatu, sačinjen na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, kao i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(2) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira komisiju, koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.

(3) Komisija iz stava 2. ovog člana vrši provjeru realizacije investicije uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava, konstatira činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, komisija ne vrši provjeru za motokultivatore, poljoprivredne priključke i uređaje do 5.000 KM vrijednosti podsticaja, kao i za sve ostale podsticaje čija je vrijednost podsticaja manja od 1.000 KM.

(5) Nakon prijema zapisnika iz stava 3. ovog člana, odnosno zahtjeva za isplatu sa propisanom dokumentacijom, Agencija vrši obračun podsticajnih sredstava, u skladu sa uvjetima propisanim ovim pravilnikom, a najviše do iznosa rezerviranih sredstava.

(6) Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sred- stava za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji do utroška sredstava određenih Planom korištenja sredstava.

 

Član 23.

Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrše Ministarstvo, Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinica lokalnih samouprava (općina ili gradova).

 

Član 24.

(1) Korisnik podsticaja dužan je da vrati podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku vraćanje sredstava.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, korisniku se sa danom donošenja rješenja od nadležnog inspektora utvrđuje pasivan status i blokira pravo na podsticajna sredstva, a naj- kraće do isteka perioda od dvije godine, računajući od dana vraćanja podsticajnih sredstava zajedno sa zateznom kama- tom.

(3) Korisnici podsticaja dužni su čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva najmanje tri godine od dana isplate podsticajnih sredstava.

 

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 11/20 i 90/20).

 

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.01-330-287/21
5. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.