Pravilnik o oznakama službe osiguranja u Zavodima za krivične sankcije

Legislativa

Pravilnik o oznakama službe osiguranja u Zavodima za krivične sankcije

25.10.2019. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 72/19 [25.10.2019.]

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, službeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 22/16), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi
 

PRAVILNIK

O OZNACI I ZNAČKI SLUŽBE OSIGURANJA, BOJI I OZNACI VOZILA SLUŽBE OSIGURANJA, UNIFORMI, SLUŽBENIM ZVANJIMA I OZNAKAMA SLUŽBENIH ZVANJA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BOSNE I HERCEGOVINE


 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet i primjena ovog pravilnika)

Ovim pravilnikom uređuju se sadržaj i izgled oznake i značke službe osiguranja, boja i oznaka vozila službe osiguranja, boja, kroj i vrsta uniforme, službena zvanja, oznake i uslovi za sticanje službenih zvanja ovlaštenih zavodskih službenika u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod).

DIO DRUGI - OZNAKA I ZNAČKA SLUŽBE OSIGURANJA

 

Član 2.
(Oznaka službe osiguranja)

(1) Oznaka službe osiguranja je štitastog oblika 90 mm x 90 mm, čiji se gornji dio završava pod uglom od 120 stepeni. Izrađena je u potpunosti od visokokvalitetne, izdržljive i fleksibilne PVC gume debljine najmanje 2,5 mm s čičak trakom. Pozadina je boje uniforme. Obrubljena je trakom zlatnožute boje širine 5 mm. U gornjem dijelu oznake velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom nalazi se tekst "BOSNA I HERCEGOVINA", a u donjem dijelu oznake, polukružno "ZAVODSKA POLICIJA" latiničnim i ćiriličnim pismom. Slova su zlatnožute boje visine 5 mm. U centralnom dijelu oznake na zlatnožutim zracima raspoređenim u obliku osmokrake zvijezde je stilizovani grb Bosne i Hercegovine. Boje stilizovanog grba su identične bojama grba Bosne i Hercegovine. Dimenzije grba su približno 30 mm x 20 mm.

(2) Oznaka službe osiguranja nosi se pričvršćena čičkom na lijevom rukavu džempera, polo majice i jakne, te na kapi i kačketu.

(3) Oznaka službe osiguranja odštampana je na obrascu broj 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(4) Na leđima jakne i majice radne uniforme nalazi se tekst velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom "ZAVODSKA POLICIJA" u dva reda.

Član 3.
(Značka službe osiguranja)

(1) Značka službe osiguranja je izrađena tehnikom veza s čičak trakom, dimenzija 70 mm x 70 mm, osmouglog oblika u kojem su simetrično raspoređene crte u obliku zraka u čijem se centru nalazi grb Bosne i Hercegovine dimenzija približno 45 mm x 30 mm. Grb je kružno omeđen krugom tamnoplave boje širine 6 mm u kojem je polukružno ispisano velikim štampanim slovima "ZAVODSKA POLICIJA", latinicom i ćirilicom. Slova su bijele boje, visine 2,5 mm. U donjem dijelu kruga u sredini ispisan je oznakama bijele boje broj značke. Visina broja je 2,5 mm. Broj značke odgovara broju službene legitimacije.

(2) Značka službe osiguranja nosi se na lijevoj strani prsa džempera, majice i na lijevom džepu na prsima jakne.

(3) Izgled značke službe osiguranja odštampan je na obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 4.
(Grb Bosne i Hercegovine)

(1) Pripadnici službe osiguranja na desnom rukavu džempera, jakne i majice nose oznaku štitastog oblika, koju sačinjava grb Bosne i Hercegovine. Oznaka je izrađena u potpunosti od visokokvalitetne, izdržljive i fleksibilne PVC gume debljine najmanje 2,5 mm s čičak trakom. Dimenzije oznake su 90 mm x 90 mm i u gornjem dijelu je velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom ispisano "BOSNA I HERCEGOVINA". Slova su zlatnožute boje, visine 5 mm. Ispod natpisa je grb Bosne i Hercegovine dimenzija približno 60 mm x 50 mm u boji identičnoj bojama grba Bosne i Hercegovine. Podloga oznake je boje uniforme.

(2) Oznaka iz stava (1) ovog člana je odštampana na obrascu broj 3 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5.
(Oznaka na kapi i kačketu)

Oznaku na kapi i kačketu pripadnika službe osiguranja čini oznaka službe osiguranja u skladu s obrascem broj 1 ovog Pravilnika, dimenzija 50 mm x 50 mm i izrađena je u potpunosti od visokokvalitetne, izdržljive i fleksibilne PVC gume debljine najmanje 2,5 mm s čičak trakom.

DIO TREĆI - UNIFORMA SLUŽBE OSIGURANJA

 

Član 6.
(Uniforma službe osiguranja)

(1) Uniforma se koristi kao radna, interventna i sportska uniforma.

(2) Radna uniforma se koristi prilikom obavlјanja svakodnevnih poslova i zadataka.

(3) Interventnu uniformu koriste pripadnici službe osiguranja (u daljnjem tekstu: Službe) raspoređeni u grupe za intervencije, dok traje intervencija i u vrijeme obuke interventne grupe. Interventna uniforma se nosi po naređenju upravnika Zavoda ili rukovodioca Službe, prema potrebi, uz prilagođavanje opreme. Svaka od uniformi nabrojanih u stavu (1) ovog člana sastoji se od dijelova propisanih ovim pravilnikom.

(4) Pripadnici Službe zadužuju se uniformom prema propisanim dijelovima, količini i rokovima odgovarajuće vrste uniforme iz ovog pravilnika.

(5) Pripadnici Službe koji su raspoređeni na poslove vanjske zaštite objekta, obavezno duže dvodijelni termo veš i dvodijelni kišni komplet.

(6) Uniforma iz stava (1) ovog člana svojim dijelovima i sastavom materijala prilagođena je ljetnom i zimskom periodu.

Član 7.
(Urednost i održavanje)

(1) Uniforma pripadnika Službe mora biti čista i uredna (ispeglana), a neuredna uniforma, poslije izvršenog posla i zadatka treba biti u što kraćem vremenskom periodu dovedena u ispravno stanje.

(2) Pripadnici Službe dužni su primljenu, odnosno zaduženu uniformu održavati uredno i u ispravnom stanju, u vrijeme propisano za njeno trajanje.

(3) U slučaju da se uniforma prilikom obavljanja svakodnevnih radnih zadataka ošteti, mogu se zamijeniti dijelovi uništene uniforme nezavisno od roka trajanja.

Član 8.
(Opće zabrane)

(1) Zabranjeno je prekrajanje i mijenjanje oblika dijelova uniforme, vidljivo nošenje dijelova civilne odjeće i obuće, kao i nošenje oznaka ili znački koje nisu propisane odredbama ovog pravilnika ili drugog podzakonskog akta kojim je uređena materija oznaka i znački policije.

(2) Pripadnici Službe izvan obavljanja poslova i zadataka iz svojih nadležnosti ne mogu nositi dijelove uniforme koji su predmet ovog pravilnika i iste upotrebljavati u izvršavanju privatnih obaveza.

(3) Kada nisu na izvršavanju određenih poslova i zadataka pripadnici Službe ne mogu se pojaviti na javnim mjestima u dijelovima uniforme koja služi za izvršavanje službenih zadataka, a u obavljanju poslova koji podrazumijevaju nošenje redovite uniforme mogu to uraditi samo izuzetno i po prethodnom odobrenju nadređenog rukovodioca.

(4) Kršenje odredbi st. (1), (2) i (3) ovog člana podliježe disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti pripadnika Službe koji su zabrane prekršili.

Član 9.
(Opća pravila)

(1) Prilikom ulaska u ured nadređenog, pripadnici Službe ulaze bez kačketa, kape, vjetrovke i kišnog kompleta.

(2) Pripadnice Službe, nakon navršenih pet mjeseci trudnoće ne nose službenu uniformu. U ovom slučaju, pripadnica Službe na vidljivom mjestu na prikladnom civilnom odijelu nosi službenu značku.

Član 10.
(Dijelovi uniforme prema namjeni)

(1) Radnu uniformu pripadnika i pripadnica Službe u zimskom periodu čine: kačket, kapa, majica kratkih rukava, polo majica dugih rukava, pantalone, džemper, rukavice, poluduboke čizme i jakna sa skidajućim uloškom.

(2) Radnu uniformu pripadnika i pripadnica Službe u ljetnom periodu čine: kačket, polo majica kratkih rukava, pantalone, ljetne patike i jakna sa skidajućim uloškom.

(3) Kao sastavni dio radne uniforme iz st. (1) i (2) ovog člana uvijek je opasač sa futrolom za pištoj i opremu i kaiš.

(4) Interventnu uniformu pripadnika i pripadnica Službe čine: taktičke pantalone, majica kratkih rukava, košulja dugih rukava, taktičke čizme, taktička podkapa, taktičke rukavice, taktički prsluk, sigurnosni pancir, taktička futrola za pištolj sa lampom sa montažom na nogu, policijska kaciga i gumena palica.

(5) Dijelovi uniforme koji su sačinjeni u skladu sa spolnim karakteristikama nabavljaju se u skladu sa spolnom strukturom u Zavodu.

(6) Detaljne karakteristike i specifikacije svakog od dijelova uniforme naznačene su u Aneksu koji je prilog ovog pravilnika.

Član 11.
(Dijelovi radne uniforme)

(1) Radna uniforme pripadnika Službe za zimski period sastoji se od sljedećih dijelova:

(1) kačketa od prikladnog materijala,

(2) kape od prikladnog materijala,

(3) polo majice dugih rukava, od prikladnog materijala s košulјarskom kragnom, na lijevoj strani grudi nalazi se službena značka s identifikacionim brojem, a na desnoj strani oznaka zvanja u Službi,

(4) majice kratkih rukava, od prikladnog materijala,

(5) pantalona koje su izrađene od prikladnog materijala i imaju džepove koji svojom formom i izradom odgovaraju potrebama Službe,

(6) džempera koji je od prikladnog materijala sa ojačanjima na rukavima i ramenima, na lijevoj strani grudi nalazi se službena značka s identifikacionim brojem, a na desnoj strani oznaka zvanja u Službi,

(7) rukavica klasičnog kroja, od prikladnog materijala,

(8) poludubokih čizama,

(9) jakne sa skidajućim uloškom koja je izrađena je od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka. Jakna ima kragnu, kopča se patent zatvaračem i ima više funkcionalnih džepova. Na lijevoj strani grudi nalazi se službena značka s identifikacionim brojem, a na desnoj strani oznaka zvanja u Službi.

(2) Radna uniforma pripadnika Službe za ljetni period sastoji se od sljedećih dijelova:

a) kačketa od prikladnog materijala za ljetni period,

b) polo majice kratkih rukava, od prikladnog materijala. Na lijevoj strani grudi nalazi se službena značka s identifikacionim brojem, a na desnoj strani oznaka zvanja u Službi,

c) pantalona koje su izrađene od prikladnog materijala i imaju džepove koji svojom formom i izradom odgovaraju potrebama Službe,

d) plitkih patika,

e) jakne sa skidajućim uloškom koja je izrađena od prikladnog materijala. Dužina jakne je ispod struka. Jakna ima kragnu, kopča se patent zatvaračem i ima više funkcionalnih džepova. Na lijevoj strani grudi nalazi se službena značka s identifikacionim brojem, a na desnoj strani oznaka zvanja u Službi.

(3) Opasač koji je sastavni dio radne uniforme sastoji se od prikladnog materijala, na kojem se nalaze futrole za pištolј, lisice, sredstvo veze, rezervni okvir, baterijska lampa i hemijski sprej, kao i tri gajke koje služe za nošenje dijelova opreme.

(4) Kaiš za pantalone koji je sastavni dio radne uniforme sastoji se od prikladnog materijala.

Član 12.
(Dijelovi interventne uniforme)

Interventna uniforma pripadnika i pripadnica Službe sastoji se od sljedećih dijelova:

a) majice kratkih rukava, od prikladnog materijala,

b) taktičkih hlača od prikladnog materijala,

c) košulje dugih rukava, od prikladnog materijala,

d) dubokih čizama,

e) taktičkih rukavica,

f) taktičkog prsluka za nošenje opreme,

g) taktičke futrole za pištolj sa lampom sa montažom na nogu,

h) podkape,

i) sigurnosnog pancira,

j) policijske kacige,

k) gumene palice.

Član 13.
(Dijelovi uniforme za posebne vremenske uslove)

(1) Dijelove uniforme za posebne vremenske uslove čine: dvodijelni termo veš, dvodijelni kišni komplet i kabanica.

(2) Dopunski dijelovi odore dodjelјuju se pripadnicima Službe, prilikom obavlјanja praktične obuke iz specijalnog fizičkog obrazovanja, borilačkih vještina i prilikom obavlјanja radnih zadataka u posebnim vremenskim uslovima.

(3) Dopunski dijelovi uniforme daju se na lično zaduženje i koriste se samo dok pripadnik Službe obavlјa radne zadatke i aktivnosti iz stava (2) ovog člana.

Član 14.
(Sportska uniforma)

O nabavci i upotrebi sportske uniforme ministar pravde će donijeti poseban Pravilnik o fizičkoj spremi Zavodske policije i nabavci sportske uniforme za održavanje fizičke spreme.

Član 15.
(Boja uniforme)

(1) Radna i interventna uniforma su crne boje.

(2) Obuća je crne boje.

Član 16.
(Način upotrebe zimske uniforme)

(1) Zimska uniforma po pravilu se nosi od 16. oktobra do 30. aprila, a ljetna od 1. maja do 15. oktobra kalendarske godine.

(2) Ministar pravde Bosne i Hercegovine može izmijeniti vrijeme nošenja uniforme propisano u stavu (1) ovog člana, zavisno od vremenskih uslova.

Član 17.
(Način nošenja uniforme)

(1) Pripadnik Službe tokom obavljanja poslova i zadataka na otvorenom prostoru mora na glavi nositi odgovarajuću kapu ili kačket.

(2) Pripadnik Službe tokom obavljanja poslova i zadataka u zatvorenom prostoru ne mora na glavi nositi odgovarajuću kapu ili kačket.

(3) Pojedini dijelovi uniforme nose se na sljedeći način:

a) kapa, tako da ivica oboda ide horizontalno po liniji najvećeg obima glave,

b) jakna se nosi zakopčana,

c) majica se nosi zakopčana ukoliko ima predviđenu dugmad, uvučena u pantalone,

d) pantalone se nose tako da donja ivica kaiša naliježe na kuk, a ivica nogavice doseže gornjište cipele,

e) u zatvorenom prostoru, pripadnik Službe može obavlјati poslove bez jakne, u džemperu, koji se nosi preko opasača, s tim da ako više pripadnika Službe obavlјa poslove na istom prostoru, moraju biti jednoobrazno obučeni.

Član 18.
(Zaduženje uniforme)

(1) Pripadnik Službe, po prijemu u radni odnos zadužuje radnu uniformu.

(2) Interventnom uniformom zadužuju se pripadnici Službe koji su raspoređeni u grupu za intervencije.

(3) Pripadnici Službe zadužuju se uniformom prema propisanim dijelovima, količini i rokovima odgovarajuće vrste uniforme iz ovog pravilnika.

Član 19.
(Razduženje uniforme)

(1) Pripadnik Službe, kojem je po bilo kojem osnovu prestao radni odnos, dužan je u roku od sedam dana, od dana primitka rješenja o prestanku radnog odnosa vratiti Zavodu uniformu, sa svim obilježjima, kao i sastavne dijelove uniforme.

(2) U slučaju da pripadnik Službe iz stava (1) ovog člana vrati nekompletnu ili oštećenu uniformu, isti je obavezan nadoknaditi nastalu štetu. Visina štete utvrđuje se prema općim pravilima obligacionog prava.

(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, porodica preminulog pripadnika Službe može zadržati uniformu s obilježjima, o čemu odluku donosi direktor Zavoda, na osnovu pismenog zahtjeva članova porpdice preminulog pripadnika Službe.

Član 20.
(Zamjena uniforme i dijelova uniforme)

(1) U slučaju oštećenja ili uništenja uniforme prilikom obavlјanja službene radnje, pripadnik Službe može podnijeti zahtjev za zamjenu uniforme načelniku Službe osiguranja. Načelnik Službe osiguranja zahtjev za zamjenu uniforme uz obrazloženje prosljeđuje upravniku. Odluku o zamjeni uniforme donosi upravnik Zavoda.

(2) Uniforma i dijelovi uniforme koje pripadnik Službe ošteti, uništi ili izgubi, namjerno ili krajnjom nepažnjom, zamijenit će se uz nadoknadu štete.

(3) Visina štete iz stava (2) ovog člana utvrđuje se prema općim pravilima obligacionog prava.

(4) Prilikom zaduženja nove uniforme, pripadnik Službe dužan je uniformu kojoj je istekao rok trajanja vratiti i razdužiti.

Član 21.
(Evidencije)

(1) Evidencije o zaduženju i razduženju uniforme, rokovima i stanju zaliha vodi pripadnik Službe zadužen za naoružanje i opremu kojeg odredi načelnik Službe.

(2) U Službi za opće poslove vode se materijalno-finansijske evidencije o nabavci, zaduženju i trebovanju nove uniforme.

(3) Na zahtjev upravnika, načelnik Službe je dužan dostaviti izvještaj o stanju uniforme na zaduženju i u zalihama, kao i iskazati potrebe za nabavkom uniforme i dijelova uniforme.

(4) Uniforma se nabavlja u skladu sa iskazanim realnim potrebama i na prijedlog načelnika Službe na način da se nabavljaju samo oni dijelovi uniforme koji su istinski nužni za obavljanje poslova.

Član 22.
(Rok trajanja)

(1) Svaki dio uniforme ima rok trajanja.

(2) Rok trajanja pojedinih dijelova uniforme računa se od dana zaduženja uniforme.

DIO ČETVRTI - SLUŽBENA ZVANJA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA

 

Član 23.
(Vrste oznaka)

(1) Oznake pripadnika Službe su oznake Službe i oznake zvanja u Službi.

(2) Oznakama Službe smatraju se: službena značka s identifikacionim brojem, oznaka za kapu i oznake za gornje dijelove odjeće koje označavaju pripadnost Službi.

(3) Oznake zvanja označavaju zvanje pripadnika Službe.

Član 24.
(Nošenje oznaka zvanja)

Pripadnik Službe, poslije položenog stručnog ispita za zvanje, može nositi oznaku zvanja samo ako je raspoređen na odgovarajuće radno mjesto, u skladu s aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Član 25.
(Određivanje zvanja ovlaštenih zavodskih službenika)

Službena zvanja ovlaštenih zavodskih službenika određuju se prema stepenu stručne spreme, vrsti i složenosti poslova, radnom iskustvu i drugim uslovima koji su propisani članom 37. ovog pravilnika.

Član 26.
(Vrste zvanja)

Službena zvanja ovlaštenih zavodskih službenika utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda i rješenjem ministra pravde kojim se zavodski službenik raspoređuje u određeno zvanje.

Član 27.
(Službena zvanja)

(1) Službena zvanja su:

a) glavni inspektor,

b) samostalni inspektor,

c) viši inspektor,

d) inspektor,

e) mlađi inspektor,

f) narednik,

g) stariji policajac,

h) policajac.

Član 28.
(Sticanje službenog zvanja policajac)

Službeno zvanje policajac stiče lice koje ima srednju školsku spremu i položen ispit za zvanje policajca.

Član 29.
(Sticanje zvanja stariji policajac)

Službeno zvanje stariji policajac stiče lice koje ima srednju školsku spremu i položen ispit za zvanje starijeg policajca.

Član 30.
(Sticanje zvanja narednik)

Službeno zvanje narednik stiče lice koje ima višu školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje narednik.

Član 31.
(Sticanje zvanja mlađi inspektor)

Službeno zvanje mlađi inspektor stiče lice koje ima višu školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje mlađi inspektor.

Član 32.
(Sticanje zvanja inspektor)

Službeno zvanje inspektor stiče lice koje ima završenu višu školsku spremu i položen stručni ispit za zvanje inspektora.

Član 33.
(Sticanje zvanja viši inspektor)

Službeno zvanje viši inspektor stiče lice koje ima završenu visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za zvanje višeg inspektora.

Član 34.
(Sticanje zvanja samostalni inspektor)

Službeno zvanje samostalni inspektor stiče lice koje ima završenu visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za zvanje samostalnog inspektora.

Član 35.
(Sticanje zvanja glavni inspektor )

Službeno zvanje glavni inspektor stiče lice koje ima završenu visoku stručnu spremu i položen stručni ispit za zvanje glavnog inspektora.

Član 36.
(Sticanje zvanja)

(1) Lice koje se prvi put prima u službu je vježbenik za pripadnika Službe.

(2) Vježbenik za ovlaštenog zavodskog službenika stiče zvanje nakon što položi ispit za najniže zvanje svoje stručne spreme, nakon završene izobrazbe u skladu sa Pravilnikom o programima izobrazbe zaposlenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Ministarstva pravde i stručni ispit.

Član 37.
(Uslovi za pristupanje ispitu za sticanje zvanja)

(1) Ispitu za neposredno više zvanje pripadnik Službe može pristupiti ako je u prethodnom zvanju proveo najmanje pet godina.

(2) Iznimno, ispitu za neposredno više zvanje može pristupiti pripadnik Službe policije koji je u prethodnom zvanju proveo najmanje četiri godine, ako je u posljednje dvije godine ocijenjen ocjenom "naročito uspješan".

(3) U period proveden u prethodnom zvanju pripadniku Službe policije ne računa se kao godina provedena u prethodnom zvanju godina u kojoj:

a) je ocijenjen ocjenom "ne zadovoljava",

b) mu je izrečena kazna za povredu službene dužnosti, ili

c) je neocijenjen.

(4) Neposredno više zvanje pripadnik Službe može steći ako je položio ispit za to zvanje i ako je upražnjeno radno mjesto za koje je kao stručni uslov propisano to zvanje.

(5) Ako je više pripadnika Službe položilo ispit za neposredno više zvanje u odnosu na upražnjeno radno mjesto, ministar će odobriti postavljanje u zvanje službenika na prijedlog upravnika.

Član 38.
(Ispit za sticanje zvanja)

Ispit za zvanje polaže se pred ispitnom komisijom, koju imenuje ministar pravde.

Član 39.
(Gubitak stečenog zvanja)

U propisu kojim se uređuje disciplinska odgovornost pripadnika Službe uredit će se i gubitak zvanja kao posljedica disciplinske sankcije izrečene u disciplinskom postupku.

DIO PETI - OZNAKE SLUŽBENIH ZVANJA

 

Član 40.
(Utvrđivanje oznake službenog zvanja)

Oznaka službenog zvanja za pripadnika Službe utvrđuje se na osnovu poslova i zadataka koje pripadnik Službe obavlja.

Član 41.
(Vrste i opis oznake službenih zvanja)

(1) Podloga istkane ili izvezene oznake zvanja izrađuje se u boji uniforme, pravougaonog oblika, dimenzija 63 mm x 50 mm i nosi se na naramenicama jakne širitima okrenuta ka rukavu i u gornjem desnom uglu gornjih djelova radne i interventne uniforme, širitima okrenutim ka dolje.

(2) Prema zvanjima, oznake su:

a) za policajca - na podlozi iz stava (1) ovog člana jedan širit, širine 7 mm, i jedna rozeta srebrne boje,

b) za starijeg policajca - na podlozi iz stava (1) ovog člana jedan širit, širine 7 mm, i dvije rozete srebrne boje,

c) za narednika - na podlozi iz stava (1) ovog člana jedan širit, širine 17 mm, i jedna rozeta srebrne boje,

d) za mlađeg inspektora - na podlozi iz stava (1) ovog člana jedan širit zlatne boje, širine 17 mm, i dvije rozete zlatne boje,

e) za inspektora - na podlozi iz stava (1) ovog člana jedan širit zlatne boje, širine 17 mm, i tri rozete zlatne boje,

f) za višeg inspektora - na podlozi iz stava (1) ovog člana dva širita zlatne boje, širine 10 mm, i jedna rozeta zlatne boje,

g) za samostalnog inspektora - na podlozi iz stava (1) ovog člana dva širita zlatne boje, širine 10 mm, i dvije rozete zlatne boje,

h) za glavnog inspektora - na podlozi iz stava (1) ovog člana dva širita zlatne boje, širine 10 mm, i tri rozete zlatne boje.

(3) Pripravnik u Službi na podlozi iz stava (1) ovog člana nosi jedan širit, boje srebreno bijele, širine 7 mm.

(4) Širit je srebreno bijele boje za zvanja policajac, stariji policajac i narednik, a za zvanja mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor, samostalni inspektor i glavni inspektor, širit je zlatne boje.

(5) Rozeta za zvanja policajac, stariji policajac i narednik je srebrno bijele boje u obliku šestokutnika, a za zvanja mlađi inspektor, inspektor, viši inspektor, samostalni inspektor i glavni inspektor, rozeta je zlatne boje u obliku šestokutnika.

(6) Izgled i dimenzije oznaka službenih zvanja prikazane su u obrascu 4, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

DIO ŠESTI - BOJA, OZNAKA I OPREMA VOZILA ZAVODA

 

Član 42.
(Boja i oznaka vozila službe osiguranja)

(1) Vozila koja koristi Zavod, obojena su bijelom bojom s trakom boje uniforme Službe koja se proteže od prednjih farova do štop svjetla s obje strane, širine 240 mm. Na traci velikim štampanim slovima latinicom i ćirilicom ispisano je "ZAVODSKA POLICIJA". Slova su bijele boje, visine 80 mm.

(2) Na vratima vozača i suvozača vozila Zavoda nalazi se oznaka Službe dimenzija 250 mm x 250 mm, a na haubi vozila je oznaka Službe dimenzija 380 mm x 380 mm.

Član 43.
(Oprema vozila službe osiguranja)

Vozila iz člana 42. ovog pravilnika opremljena su:


 

a) ugrađenim rotacionim svjetlima plave boje,

b) ugrađenim uređajem za davanje zvučnih signala različitih tonova,

c) ugrađenim uređajem za radio-komunikacije na posebnom kanalu.

DIO SEDMI - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 44.
(Objava)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o oznaci i znački službe osiguranja, boji i oznaci vozila službe osiguranja, uniformi, službenim zvanjima i oznakama službenih zvanja ovlaštenih zavodskih službenika u Zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 87/16 i 56/17).

Član 45.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-8345/19
1. augusta 2019. godine
Sarajevo

 


Ministar
Josip Grubeša, s. r.

 


 

ANEKS I
POPIS DIJELOVA REDOVNE POLICIJSKE UNIFORME S KOLIČINAMA ZA ZADUŽENJE I ROKOVIMA UPOTREBE

 

Redni broj

Naziv dijela uniforme

 Pari/komada

Rok trajanja u godinama

1.

2.

3.

4.

REDOVNA UNIFORMA

1.

Polo majica kratkih rukava - ljetna

3

2

2.

Pantalone ljetne

2

2

3.

Jakna ljetna

1

3

4.

Kačket ljetni

1

3

5.

Ljetne patike

1

3

6.

Kačket zimski

1

3

7.

Kapa zimska

1

3

8.

Majica kratkih rukava zimska

3

2

9.

Polo majica dugih rukava

2

2

10.

Pantalone zimske

2

2

11.

Džemper

1

2

12.

Taktičke rukavice zimske

1

3

13.

Taktičke poluduboke čizme zimske

1

3

14.

Jakna zimska

1

3

15.

Taktički opasač sa futrolama za pištolj i opremu

1

3

16.

Kaiš

1

3

 

 

Redni broj

Naziv dijela uniforme

 Pari/komada

Rok trajanja u godinama

1.

2.

3.

4.

INTERVENTNA UNIFORMA

1.

Taktička podkapa

1

2

2.

Taktičke rukavice zaštitne

1

2

3.

Majica kratkih rukava

2

2

4.

Košulja dugih rukava

2

2

5.

Taktičke pantalone

1

2

6.

Taktičke čizme

1

3

7.

Taktički prsluk za nošenje opreme

1

3

8.

Taktička futrola za pištolj sa lampom sa montažom na nogu

1

10

 

 

Redni broj

Naziv dijela uniforme

 Pari komada

Rok trajanja u godinama

1.

2.

3.

4.

DIJELOVI UNIFORME ZA POSEBNE VREMENSKE USLOVE

 

1.

Dvodijelni termo veš

1

3

2.

Dvodijelni kišni komplet

1

3

3.

Kabanica

1

3

 


ANEKS II


REDOVNA UNIFORMA


1.1. Polo majica kratkih rukava - ljetna


- materijal: 100% poliester,
- težina (vel. L): maks. 260 g,
- kroj kragne sprječava zavrtanje,
- majica treba da bude lagana, udobna za nošenje i prozračna,
- majica treba da ima zakačku za naočale na sredini prednje strane, ispod dugmadi za kopčanje koja su postavljena u razmacima od 4 cm,
- džep na gornjem dijelu lijevog rukava dim. 7,5 cm x 12,5 cm,
- na dnu majice sa obje strane trebaju da se nalaze prorezi dužine 5 do 6 cm, sa zadnjim dijelom majice dužim za 1,5 cm od prednjeg
- s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- na poleđini majice se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu)
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.
Ambalaža i pakovanje:
Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED POLO MAJICE


SLIKA 1.1.


Slika 1.1. Polo majica kratkih rukava - ljetna


1.2. Polo majica kratkih rukava - zimska


- materijal: 100% pamuk,
- težina (vel. L): maks. 400 g,
- kroj kragne sprječava zavrtanje,
- majica treba da bude lagana, udobna za nošenje i prozračna,
- majica treba da ima zakačku za naočale na sredini prednje strane, ispod dugmadi za kopčanje koja su postavljena u razmacima od 4 cm,
- džep na gornjem dijelu lijevog rukava dim. 7,5 cm x 12,5 cm,
- na dnu majice sa obje strane trebaju da se nalaze prorezi dužine 5 do 6 cm, sa zadnjim dijelom majice dužim za 1,5 cm od prednjeg,
- s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- na poleđini majice se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.
Ambalaža i pakovanje:
Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED POLO MAJICE


SLIKA 1.2.


Slika 1.2. Polo majica kratkih rukava - zimska


1.3. Polo majica, dugih rukava


- materijal: torzo - 100% poliester, izrezi i laktovi - 93% poliester / 7% najlon ±1%,
- težina (vel. L): maks. 380 g,
- ojačanja na laktovima sa džepovima za umetke,
- dva džepa na gornjem dijelu rukava sa zip zatvaračima,
- zakačka za naočale,
- YKK zatvarači,
- samostojeća kragna,
- mrežasti materijal ispod pazuha za bolju prozračnost,
- džep na gornjem dijelu lijevog rukava,
- kroj kragne sprječava zavrtanje,
- majica treba da ima čičak panel na lijevom rukavu za ambleme te prorez na dnu majice,
- majica treba da ima otvor sa zip zatvaračem za bolju prozračnost,
- s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- na poleđini majice se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.
Ambalaža i pakovanje:
Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED POLO MAJICE


SLIKA 1.3.


Slika 1.3. Polo majica, dugih rukava


1.4. Džemper


- sirovinski sastav: 50% poliakril, 50% vuna,
- pletenje: glatko, kompaktno, patent 2:1,
- gustoća pletiva na 5 cm: min. vertikalno 45, horizontalno 30,
- gustoća reda: 10 redova na 5 cm,
- težina pletiva na m2: min. 400 g/m2,
- džemper treba da bude klasičnog kroja sa kragnom dužine 6 cm do 8 cm,
- džemper treba da ima metalni ziper, dužine 24 cm do 25 cm, koji počinje na grudnom dijelu i nastavlja se do vrha kragne,
- pletivo iz kojeg je pleten džemper mora biti jednakomjerno pređeno sa postojanom bojom,
- na poleđinu džempera treba da bude našivena tkanina tamno plave boje,
- džemper treba da bude pojačan tkaninom na rukavima i laktovima dužine 26 cm (za srednju veličinu), a u gornjem dijelu širine 14 cm,
- na ramenima u dijelu prednjice i leđa do orukavlja džemper treba da bude pojačan tkaninom dužine 23 cm, a širine 13 cm od šava orukavlja (za srednju veličinu),
- tkanina na rukavima i ramenima treba da se štepa sa dva štepa uključujući uski štep koji je udaljen od ruba 2 mm, a drugi štep od prvog 8 mm,
- štepovi ne smiju biti nabrani, tri uboda igle u 1 cm,
- ranfla džempera treba da bude pojačana i čvrsta u vratnom izrezu, rukavima i dužini džempera,
- ranfla sa unutrašnje strane šije se strojem sa slijepim bodom, a ostali šavovi u orukavlju, samzecu i rukavima šiju se strojem za obamitanjem sa sigurnosnim štepom,
- šav u ramenu se pojačava vrpcom da se ne isteže,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Ambalaža i pakovanje:
Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED DŽEMPERA


SLIKA 1.4.


Slika 1.4. Džemper


1.5. Taktički opasač sa futrolama za pištolj i opremu


- materijal izrade: kordura (100% poliester) - 1680 Denier Nylon,
- boja: crna,
- širina: 50 mm (za vel. XL),
- dužina: 1480 mm (za vel. XL),
- debljina opasača sa čičak trakom: 7 mm (za vel. XL),
- vodoodbojan i vodonepropusan,
- kvalitetna kopča od tvrde plastike sa trostrukim kopčanjem,
- lice opasača izrađeno od dvije ljepljene i šivene gurtne,
- na postavi opasača našivena poliamid muška čičak traka u širini opasača, a na krajevima opasača sa obje strane, našivena je ženska čičak traka dužine 14 cm u svrhu kačenja PVC toke i regulisanja obima opasača,
- na unutrašnjoj strani opasača nalazi se podopasač, širine 43 mm, a na samom podopasaču našivena je "ženska" čičak traka koja omogućava fiksiranje opasača sa podopasačem koji služi za regulisanje širine pojasa,
- podesiva dužina opasača sa čičak trakom i PVC tokom sa sigurnosnim mehanizmom zaključavanja,
- opasač je namijenjen za službenu upotrebu i izrađen je od ultra jakog najlona - 1680 Nylon,
- lice opasača je izrađeno od dvije ljepljene i šivene gurtne,
- na postavi opasača našivena je poliamid muška čičak traka u širini opasača,
- na krajevima opasača s obje strane, našivena je ženska čičak traka dužine 14 cm u svrhu kačenja PVC toke i regulisanja obima opasača,
- na unutrašnjoj strani opasača nalazi se podopasač, širine 43 mm,
- na samom podopasaču našivena je "ženska" čičak traka koja omogućava fiksiranje opasača sa podopasačem, koji služi za regulisanje širine opasača,
- s vanjske strane opasača nalaze se 2 pokretne gajke, širine 25 mm na kojima je našiven logo proizvođača,
- šivanje (lemovanje) tekstilne trake (gornje i donje) ivicom cijele dužine opasača je kvalitetno urađeno dok je sam opasač između ivica tekstilne trake prošiven u tri reda,
- šivanje (lemovanje) podopasača tekstilne trake (gornje i donje) ivicom cijele dužine podopasača je kvalitetno urađeno, dok je sam podopasač između ivica tekstilne trake prošiven na samoj sredini,
- s unutrašnje strane podopasača našivena je etiketa proizvođača sa veličinom i bojom opasača,
- za regulisanje dužine opasača koristi se čičak traka i PVC toka sa sigurnosnim mehanizmom zaključavanja,
- PVC toka se kopča (fiksira) sistemom navlačenja tako da dio na kojem se nalazi mehanizam za zaključavanje (zakačen na desnoj strani opasača) ulazi pomoću šina u drugi dio PVC toke (nakačen na lijevoj strani opasača) na kojem se nalazi otvor za bravljenje mehanizma za zaključavanje, sistem je namijenjen da spriječi neželjeno otkopčavanje opasača pri upotrebi,
- opasač ima četiri gajke koje se kopčaju uz pomoć drikera (2 drikera na svaku gajku) koji služe za dodatno pričvršćivanje opasača sa podopasačem.


- Komplet trebaju da čine:


- opasač sa podopasačem,
- futrola za pištolj,
- futrola za rezervni okvir,
- nosač za palicu/baterijsku lampu,
- futrola za metalne lisice,
- futrola za CS sprej i radio stanicu.


Gurtna za vanjski opasač:


- materijal: 100% polipropilen ISO 1833:06,
- širina gurtne: 48 mm,
- debljina gurtne: 5,3 mm,
- masa: 191 g/m,
- postojanost boje na otiranje: 4-5/5,
- postojanost boje na znoj: 5,5,5,
- prekidna sila: <500 daN.


Gurtna za unutrašnji opasač:


- materijal: 100% polipropilen ISO 1833:06,
- širina gurtne: 38 mm,
- debljina gurtne: 2,7 mm,
- masa: 87 g/m,
- postojanost boje na otiranje: 4-5/5,
- postojanost boje na znoj: 5,5,5,
- prekidna sila: <500 daN.


Čičak traka:


- materijal: 100% poliamid ISO 1833:06,
- širina (muška strana): 48 mm,
- širina (ženska strana): 39 mm,
- debljina: 2,6 mm,
- masa: 30 g/m,
- futrola za pištolj specifično namijenjena za model službenog pištolja.


FUTROLA ZA PIŠTOLJ:


- futrola za pištolj je izrađena od visoko-polimernog kompozita visoke čvrstoće, kalupirana prema modelu pištolja i namijenjena za službenu upotrebu,
- futrola za pištolj je prilagođena za korištenje desnom ili lijevom rukom tj. dostupna u dvije varijante (za ljevake i za dešnjake),
- uz futrolu se dostavljaju dva nosača futrole, anatomskog oblika koji služe za različito nošenje i podešavanje, zavisno od potrebe korisnika,
- nosači imaju mogućnost podešavanja položaja futrole u tri pozicije,
- nosači se kače za službenu futrolu uz pomoć tri vijka (šarafa) koji omogućavaju fiksiranje položaja futrole,
- uz pomoć graničnika, nosači moraju imati mogućnost kačenja na različite širine opasača od 3 cm do 5,5 cm,
- futrola posjeduje sigurnosni osigurač koji se aktivira kažiprstom i koji osigurava oružje u svakom momentu, a koji ujedno spriječava drugo lice da neovlašteno izvuče pištolj iz futrole.


FUTROLA ZA REZERVNI OKVIR:


- futrola za rezervni okvir je pogodna za različite vrste okvira zahvaljujući dvjema kopčama koje se nalaze na preklopnom poklopcu futrole,
- napravljena je od dvodijelnog Cordura/Najlon materijala sa unutrašnjom spužvastom oblogom od 3 mm, gdje prvi dio čini prednji dio, stražnji dio i preklopni poklopac koji se zatvara sa kopčama, dok drugi dio čine dvije strane futrole,
- sve slobodne ivice su obrađene sa polipropilenskom vrpcom, crne boje, 20 mm.


NOSAČ PALICE I BATERIJSKE LAMPE:


- nosač palice i baterijske lampe sastoji se od najlonske pantljike sa kopčastim zatvaračem za pojaseve od 5 cm do 6 cm, sa plastičnim O prstenom koji može da nosi palicu standardnih dimenzija i baterijsku lampu po potrebi.


FUTROLA ZA METALNE LISICE:


- futrola za metalne lisice napravljena je od dvodijelnog Cordura/Najlon materijala, crne boje, prekrivenog i umotanog, 3 mm debljine. Prvi dio je prednji dio, stražnji dio i preklopni poklopac torbice. Drugi dio su dvije stranice torbice. Sve slobodne ivice su obrađene sa polipropilenskom vrpcom, crne boje, 20 mm,
- futrola se zatvara sa jednom kopčom na pritisak,
- pojasna petlja je podesiva zahvaljujući dvodijelnoj čičak traci i odgovara za različite veličine pojasa.


FUTROLA ZA CS/PEPPER SPREJ I RADIO STANICU:


- futrola za pepper sprej je pogodna za različite vrste sprejeva zahvaljujući kopčama koje se nalaze na preklopnom poklopcu futrole,
- napravljena je od dvodijelnog Cordura/Najlon materijala sa unutrašnjom spužvastom oblogom od 3 mm, gdje prvi dio čini prednji dio, stražnji dio i preklopni poklopac koji se zatvara sa kopčama dok drugi dio čine dvije strane futrole,
- sve slobodne ivice su obrađene sa polipropilenskom vrpcom, crne boje, 20 mm,
- futrola za nošenje radio stanice je proizvedena od Cordure, 100% poliamid, s gumenim prstenom za podešavanje,
- prorez za trakasti pojas, koi je zatvoren sa dvije kopče,
- na obje strane nalazi se elastični dio koji drži radio stanicu pričvršćenu za futrolu.


IZGLED OPASAČA


SLIKA 1.5.


Slika 1.5. Taktički opasač sa futrolama za pištolj i opremu


1.6 Kaiš


- materijal: 100% najlon,
- težina: maks. 170 g,
- širina: 45 mm,
- kaiš treba da bude lagan i izdržljiv,
- kaiš ne smije imati metalne dijelove,
- kopča od kvalitetne izdržljive plastike,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED KAIŠA


SLIKA 1.6.


Slika 1.6. Kaiš


1.7. Pantalone ljetne


- materijal: 60% pamuk, 37% poliester, 3% elastin - ripstop,
- težina (vel. L): maks. 645 g,
- elastični struk sa kopčanjem na čičak za dodatno podešavanje,
- pantalone moraju imati prstenove za kačenje opreme putem okruglog prstena, D-prstena ili karabinerom,
- anatomski kroj,
- dva prednja džepa sa ojačanim rubovima za zakačke za opremu sa otvorima od dužine do 17 cm i dva široka zadnja džepa sa jednostavnim pristupom i otvorima dužine 18 cm do 19 cm,
- dva sastavljena džepa tankog profila sa zadnje strane za držanje baterijske lampe približnih dimenzija (š x v): 7 cm x 14 cm,
- dva ukošena skrivena unutrašnja džepa ispod struka približnih dimenzija (š x v): 8 cm x 10 cm,
- dva mala džepa sa preklopom na čičak na butinama približnih dimenzija (š x v): 9 cm x 16,5 cm,
- dva "cargo" džepa na butinama sa kopčanjem i dvosmjernim YKK® zatvaračem za lične dokumente i manje stvari približnih dimenzija (š x v): 16,5cm x 21,5 cm,
- prstenovi za opasač širine min. 50 mm,
- klasični, uski izgled farmerki treba da sprječava spadanje pantalona,
- pantalone trebaju da imaju oblikovane nogavice i ojačanja na koljenima sa unutrašnjim džepom za umetanje štitnika,
- YKK® zatvarač ili ekvivalent,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED PANTALONA


SLIKA 1.7.


Slika 1.7. Pantalone ljetne


1.8. Pantalone - zimske


- materijal: 97% pamuk, 3% elastin,
- težina (vel. L): maks. 820 g,
- elastični struk sa kopčanjem na čičak za dodatno podešavanje,
- pantalone moraju imati prstenove za kačenje opreme putem okruglog prstena, D-prstena ili karabinerom,
- anatomski kroj,
- dva prednja džepa sa ojačanim rubovima za zakačke za opremu sa otvorima od dužine do 17 cm i dva široka zadnja džepa sa jednostavnim pristupom i otvorima dužine 18 cm do 19 cm,
- dva sastavljena džepa tankog profila sa zadnje strane za držanje baterijske lampe približnih dimenzija (š x v): 7 cm x 14 cm,
- dva ukošena skrivena unutrašnja džepa ispod struka približnih dimenzija (š x v): 8 cm x 10 cm,
- dva mala džepa sa preklopom na čičak na butinama približnih dimenzija (š x v): 9 cm x 16,5 cm,
- dva"cargo" džepa na butinama sa kopčanjem i dvosmjernim YKK® zatvaračem za lične dokumente i manje stvari približnih dimenzija (š x v): 16,5 cm x 21,5 cm,
- prstenovi za opasač širine min. 50 mm,
- klasični, uski izgled farmerki treba da sprječava spadanje pantalona,
- pantalone trebaju da imaju oblikovane nogavice i ojačanja na koljenima sa unutrašnjim džepom za umetanje štitnika,
- YKK® zatvarač ili ekvivalent,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED PANTALONA


SLIKA 1.8.


Slika 1.8. Pantalone zimske


1.9. Jakna - ljetna


- materijal: 4-smjerni elastični "Shark Skin" (100% poliester),
- prozračnost: 8000g/m2/24h,
- maks. težina: 1000 g,
- "DuPont Teflon" zaštitni sloj,
- membrana za zaštitu od vjetra,
- lagana flis postava,
- boja: crna,
- veličine: XS - XXXL,
- jakna treba da ima ukupno sedam džepova, i to: dva džepa na gornjem dijelu rukava, unutrašnji džep sa čičak zatvaranjem na predjelu prsa, džep na donjem dijelu leđa sa obostranim zatvaračem, dva džepa na predjelu prsa sa D-prstenovima i otvorima za kablove uređaja, džep na donjem dijelu lijevog rukava,
- džepovi na gornjem dijelu rukava, širine 15 cm i visine 25 cm, trebaju da se otvaraju putem YKK zatvarača sa vezicama za lakše otvaranje,
- na džepovima na gornjem dijelu rukava trebaju se nalaziti čičak trake za kačenje amblema širine 9 cm i visine 11 cm,
- unutrašnji džep, širine 14 cm i visine 19 cm, treba da se nalazi sa lijeve strane na predjelu prsa i da se zatvara putem para čičak traka širine 3,5 cm i visine 2,5 cm,
- džep na donjem dijelu leđa, širine 35 cm i visine 25 cm, treba da ima mogućnost otvaranja sa obje strane putem dva blago ukoso postavljena YKK zatvarača sa vezicama za lakše otvaranje,
- veliki džepovi na predjelu prsa, širine 17 cm i visine 37 cm, trebaju da se otvaraju putem YKK zatvarača te da sa unutrašnje strane imaju našivene D prstenove, otvore za kablove uređaja kao i dodatna dva džepa za hemijsku olovku, naočale i dodatke, dimenzija 8 cm x 9 cm i 4 cm x 7,5 cm,
- džep na donjem dijelu lijevog rukava, širine 18 cm i visine 21 cm, treba da se otvara putem YKK zatvarača sa vezicama za lakše otvaranje,
- prednji dvosmjerni YKK zatvarač sa branikom za bradu,
- jakna treba da ima podesivu kapuljaču koja se slaže u kragnu,
- jakna treba da ima ventilacijske otvore ispod pazuha sa zip zatvaračima sa vezicama za lakše otvaranje i profilirana ojačanja na laktovima,
- djelomično elastične čičak trake za podešavanje na rukavima i donja elastična vrpca za individualna podešavanja,
- s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, reflektirajućom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- na poleđini majice se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, reflektirajućom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu).
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED JAKNE


SLIKA 1.9.


Slika 1.9. Jakna - ljetna


1.10. Jakna - zimska


- materijal: 100% najlon,
- težina (vel. L): maks. 880 g,
- jakna treba da predstavlja finalni vanjski sloj odjeće za zimske uslove rada pri izuzetno niskim temperaturama,
- tip uključene toplinske izolacije: CLIMASHIELD® APEX ili ekvivalent,
- jakna treba da ima hidrofobične karakteristike toplinsko-izolacionog materijala koje omogućavaju brzo sušenje jakne ukoliko se skvasi,
- vanjski zaštitni sloj jakne treba da štiti od vjetra i vode (vodonepropusna), ali da pri tome zadržava prozračnost,
- anatomski kroj,
- jakna treba da bude pogodna za nošenje preko tanjih slojeva odjeće kao što su zaštitne podjakne, flis jakne i slično,
- uključena podesiva kapuljača koja se sa lakoćom slaže u kragnu jakne,
- džep za kapuljaču sa otvorom dužine 48 cm do 50 cm koji se nalazi u kragni jakne treba da ima dvosmjerni zip zatvarač za što lakše korištenje bez potrebe za skidanjem rukavica,
- kapuljača treba da ima tanku flis postavu za veću udobnost prilikom nošenja i zaštitu od grebanja,
- podesiva širina donjeg dijela jakne sa elastičnom vrpcom za stezanje, kapuljača koja se podešava putem vrpci za stezanje koje se nalaze u unutrašnjosti prsnih džepova i podesiva širina donjeg dijela rukava putem čičak traka,
- jakna treba da bude izuzetno lagana te da ima mogućnost laganog slaganja zbijanjem i pakovanja u platnenu vrećicu koja treba biti isporučena sa jaknom,
- jakna treba da ima dva unutrašnja mrežasta džepa dim. 25 cm x 17 cm, pogodni za sušenje skvašenih stvari,
- jakna treba da ima mogućnost zadržavanja toplote i grijanja korisnika u kišovitim uslovima rada,
- dvosmjerni prednji zip zatvarač sa termalnom zaštitom i štitnikom za bradu,
- paneli sa čičak trakama dim. 9 cm x 12,5 cm, za kačenje identifikacionih oznaka na gornjem dijelu oba rukava,
- dva bočna prsna džepa sa otvorom od 28 cm do 30 cm sa tankom flis postavom i dvosmjernim velikim zip zatvaračima koji omogućavaju jednostavno otvaranje/zatvaranje bez potrebe za skidanjem zimskih rukavica,
- u unutrašnjosti prsnih džepova trebaju da se nalaze našiveni pomoćni džepovi dim. 10 cm x 12 cm te D-prstenovi širine 2 cm do 2,5 cm,
- unutrašnji "suhi" džep sa vertikalnim otvorom od 16,5 cm do 18 cm i zip zatvaračem, za čuvanje dokumenata i vrijednih stvari,
- YKK® zatvarači ili ekvivalent,
- s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, reflektirajućom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- na poleđini majice se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, reflektirajućom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED JAKNE


SLIKA 1.10.


Slika 1.10. Jakna - zimska


1.11. Kačket - ljetni


- materijal izrade: 60% pamuk, 40% poliester ripstop,
- maks. težina: 85 g,
- univerzalna veličina,
- kačket treba da ima čičak trake za identifikacione oznake na prednjem, gornjem i stražnjem dijelu,
- dimenzije čičak traka trebaju da budu 9 cm x 5 cm (prednja čičak traka), 4 cm x 4 cm (gornja čičak traka) i 4,5cm x 4 cm (stražnja čičak traka),
- kačket treba da bude prozračan i lagan,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.


IZGLED KAČKETA


SLIKA 1.11.


Slika 1.11. Kačket - ljetni


1.12. Kačket - zimski


- materijal izrade: 100% poliester,
- maks. težina: 95 g,
- univerzalna veličina,
- kačket treba da ima čičak trake za identifikacione oznake na prednjem, gornjem i stražnjem dijelu,
- dimenzije čičak traka trebaju da budu 9 cm x 5 cm (prednja čičak traka), 6 cm x 5,5 cm (gornja čičak traka) i 4,5 cm x 4 cm (stražnja čičak traka),
- kačket treba da bude lagan i izdržljiv,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.


IZGLED KAČKETA


SLIKA 1.12.


Slika 1.12. Kačket - zimski


1.13. Kapa - zimska


- materijal izrade: 100% vuna,
- maks. težina: 90 g,
- univerzalna veličina,
- dvoslojna vuna za dodatnu toplotu,
- prozračna i lagana,
- boja: crna.
Na unutrašnjoj strani mora biti postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
IZGLED KAPE


SLIKA 1.13.


Slika 1.13. Kapa - zimska


1.14. Taktičke rukavice - zimske


- materijal: vanjska obloga: 48% poliester, 52% kozija koža, pletivo: 100% najlon,
- rukavice trebaju da budu namijenjene za zimske uslove rada te da efikasno odbijaju vodu i štite od hladnoće,
- trebaju da budu izrađene od specijalnog rastezljivog materijala koji pruža izuzetnu toplotu,
- na predjelu dlana, rukavice trebaju biti izrađene od mekane i izdržljive kozije kože sa dvoslojnom zaštitom, uz dodatak silikonskog printa koji poboljšava hvat,
- rukavice trebaju da imaju čičak trake za stezanje i podešavanje širine oko zgloba,
- rukavice trebaju da imaju prsten na srednjem prstu za lakše skidanje rukavica te prsten za karabiner i nošenje našiven sa unutrašnje strane zgloba ispod trake za stezanje,
- mogućnost korištenja "touch screen" uređaja kao što su pametni telefoni i tableti bez potrebe za skidanjem rukavica
- boja: crna.


IZGLED RUKAVICA


SLIKA 1.14.


Slika 1.14. Taktičke rukavice - zimske


1.15. Taktičke patike - ljetne


- multifunkcionalne taktičke patike specijalno izrađene za ljetne uslove rada i sve vrste terena,
- prozračne, lagane, udobne i fleksibilne,
- težina (par, vel. 42): do 720 g,
- boja: crna,
- patika treba da bude izrađena od sintetičke brušene kože i sintetičkih vlakana debljine 1,3 mm - 1,5 mm sa prozračnim dijelovima za što bolju ventilaciju,
- visina patike treba da iznosi 13 cm, mjereno od najniže tačke vanjske strane đona pete do najviše tačke jezika, za veličinu 42 evropskog sistema mjerenja,
- vodonepropusnot patike treba da bude osigurana membranom (goretex) koja treba da bude ugrađena između kože lica i postave, osiguravajući otpornost na vodu, odnosno paropropusna (znoj) sa unutrašnje strane postave, a vodonepropusna sa vanjske strane kože lica,
- membrana treba da obuhvati sve unutrašnje bočne površine sve do branzola za koji je fiksirana duž obrubnih donjih ivica đona,
- svi šavovi postave-membrane trebaju biti zapečaćeni i trajno zavareni trakom,
- đon patike treba da je sa neproklizajućom površinom,
- fabrikacija ili konstruktivna izvedba lica i postave u dijelu noge treba da bude urađena tako da se odvodni kanali za znoj mogu oslobađati iz unutrašnjosti ka spolja,
- na osnovu pokreta koje pravi stopalo pri hodu, mrežasta pjena postave treba da apsorbira vlagu znoja, djeluje poput spužve, upija vlagu i istiskuje potom van na gornji dio područja kragne i jezika,
- za osiguranje dišljivosti na unutrašnjim sarama gornjeg dijela kragne, treba da bude ugrađena paropropusna mrežasta, prozračna, tekstilna tkanina-materijal,
- unutrašnja postava treba da bude izrađena od tekstilnog materijala, višeslojnog laminata,
- pertla treba da bude sintetička, okrugla vodoodbojna, neprekidna-izređena iz jednog dijela, sa patent sistemom za brzo zatezanje,
- gumeni đon treba da bude sa vanjskim PU klinom za prigušenje (EN ISO 20347), kako bi se postigla veća apsorpcija energije,
- profil đona V-oblika kroz sredinu treba da osigurava bolji oslonac i vučnu snagu na neravnom terenu,
- đon treba da ima min. jedan horizontalni sloj gume i poliuretana,
- unutrašnji dio đona od poliuretana treba da bude oblikovan i dizajniran prema obliku stopala,
- petni dio treba da bude pojastučen.
Svaki dio obuće mora da bude označen izdržljivim, otpornim i čitljivim natpisom koji sadrži podatke o proizvođaču, veličinu i mjesto proizvodnje. Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na vanjskoj strani kutije za cipele. Dodatno, kutija za cipele mora biti označena odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


IZGLED PATIKE


SLIKA 1.15.


Slika 1.15. Taktičke patike - ljetne


1.16. Taktičke poluduboke čizme - zimske


čvrste, multifunkcionalne čizme specijalno izrađene za teške uslove rada,
vodootporne, prozračne i udobne,
težina (par, vel. 42): do 1230 g,
hidrofobnost kože: >120,
otpornost na habanje (suho): >90.000 ciklusa,
otpornost na habanje (mokro): >50.000 ciklusa,
čizma treba da bude izrađena od prirodne mekane brušene kože sa prozračnim tekstilnim umecima, kordura/goretex koji osiguravaju otpornost na vodu,
koža treba da bude obrađena impregnacijom kako bi se smanjio učinak zagrijavanja kože pri sunčevom zračenju, vremenskim neprilikama, nečistoćama i očuvala vrijednost obuće,
impregnirana koža treba da omogućava koži i stopalima da ostanu hladniji nego kod standardne kože,
visina gornjeg dijela treba da iznosi od 11 cm do 14,5 cm, mjereno od najniže tačke unutrašnje strane (branzola) đona pete do najviše tačke sare, za veličinu 43.5 evropskog sistema mjera, po klasifikaciji BAS EN ISO 20347:2013,
vodonepropusnot čizme treba da bude osigurana membranom (goretex) koja treba da bude ugrađena između kože lica i postave, osiguravajući otpornost na vodu, odnosno paropropusna (znoj) sa unutrašnje strane postave, a vodonepropusna sa vanjske strane kože lica,
membrana treba da obuhvati sve unutrašnje bočne površine sve do branzola za koji je fiksirana duž obrubnih donjih ivica đona,
svi šavovi postave-membrane trebaju biti zapečaćeni i trajno zavareni trakom širine min. 15 mm,
đon čizme treba da je sa neproklizajućom površinom,
fabrikacija ili konstruktivna izvedba lica i postave u dijelu noge treba da bude urađena tako da se odvodni kanali za znoj mogu oslobađati iz unutrašnjosti ka spolja,
na osnovu pokreta koje pravi stopalo pri hodu, mrežasta pjena postave treba da apsorbira vlagu znoja, djeluje poput spužve, upija vlagu i istiskuje potom van na gornji dio područija kragne i jezika,
jezik treba da bude harmoniziran od kordure/goretex, kantiran min. jednim redom iglenih uboda,
na prednjoj strani čizme treba da ima sistem vezivanja, koji omogućava jednostavno obuvanje, skidanje i podešavanje čizme,
sistem vezivanja pertli treba da se sastoji od min. 3 para metalnih prstenova, min. jednog para tekstilnih gurtni za zatezanje po čizmi,
elementi pertli trebaju biti dizajnirani tako da se ne lijepe za užeta ili dijelove obuće,
na zadnjem gornjem dijelu luba pete, treba biti fiksirana petlja za navlačenje (obuvanje obuće),
petni dio luba i prednji dio kapice trebaju biti zaštićeni gumenim prugama / trakama,
unutrašnji podplat ili temeljna tabanica/branzol trebaju biti od tvrdog kompaktnog materijala, debljine 5 mm - 6 mm, fleksibilni, lagani, toplotno izolovani i šivani za postavu gornjišta,
ojačanje iznad prstiju (tvrdica ili kopica za nožne prste) treba da bude termoktivirajući polimerzat, debljine 1,0 mm -1,5 mm, standard EN ISO 20344 (7.1) zaljepljeno za gornji materijal,
ojačanja svojom strukturom trebaju štititi nogu od fizičkog udara i omogućavati da obuća zadrži formu,
na zadnjem dijelu između kože lica i postave treba biti ugrađen oblikovani lub od polimerzat ploče, debljine 1,5 mm - 2,0 mm, koji omogućava stabilnost pete i skočnog zgloba i sprječava formiranje nabora tokom hoda,
u završnoj fazi petnog luba, kapice trebaju da budu čvrsto fiksirane u čizmi, u isto vrijeme, svi slojevi, od postave do kože, trebaju da budu skupa spojeni,
gumeni đon treba da ima nagib za prste 15 mm - 20 mm, nagib za petu oko 10 mm sa visinom pete 25 mm - 35 mm, za osiguravanje sigurnijeg koračanja i pokreta,
širina gaznog sloja u oblasti kugle treba da bude 12-16 mm,
obim prstiju, odnosno otklon za palac treba da bude 14 mm -16 mm a obim pete, odnosno otklon za petu 6 mm - 8 mm,
gornji dio uložne tabanice treba da bude od tekstilnog materijala, koji upija vlagu, otporan na abrazije,
donji sloj tabanice treba da bude izrađen od memori pjene sa antomskom formom stopala, te sa ugraviranim vazdušnim kanalićima koji absorbiraju vlagu, debljine 4 mm - 6 mm, koji se mogu mijenjati i održavati,
na tabanici trebaju biti ugravirani kanali za odvod pare,
unutrašnja postava treba da bude izrađena od tekstilnog materijala, min. četveroslojnog laminata,
korišteni konac treba da bude izrađen od vještačkog materijala, vodoodbojnog
čizma treba da ima oblikovani fiberglas/plastični umetak (glenk), debljine 4 mm - 6 mm, cijelom dužinom đona,
utvrđeni dio pete treba da bude izrađen od kožnog materijala,
pertla treba da bude sintetička, okrugla vodoodbojna, sa plastificiranim krajevima, dužine 15 mm - 25 mm, radi lakšeg provlačenja kroz ušice,
gumeni đon treba da bude sa vanjskim klinom za prigušenje (EN ISO 20347), kako bi se postigla veća apsorpcija energije,
profil đona V-oblika kroz sredinu treba da osigurava bolji oslonac i vučnu snagu na neravnom terenu,
đon treba da ima min. jedan horizontalni sloj gume i poliuretana,
unutrašnji dio đona od poliuretana treba da bude oblikovan i dizajniran prema obliku stopala,
debljina na prevoju/rebra stopala i na glenku ili do pete treba da bude 4 mm - 6 mm,
petni dio treba da bude pojastučen,
drugi gazeći dio đona treba da bude od TR gume ili polufabrikat prirodnog kaučuka, veoma velike elastičnosti i otpornosti na habanje prosječne debljine od 3 mm - 5 mm,
struktura đona treba da bude rebrasta, sa visinom ripni 6 mm - 8 mm u prednjem dijelu i u području oko pete,
gazeći gumeni sloj đona treba da bude antistatičan, neklizajući (SRC), trakasti kanali trebaju biti okrenuti prema spolja i treba da omogućavaju njihovo samočišćenje tokom hoda,
kombinacija materijala đona od poliuretana i gume treba da bude udobna i da ne zamara noge pri dužem nošenju, da pruža dobru izolaciju od vrućine i hladnoće (HRO), da ne ostavlja trag, u skladu sa standardom EN ISO 20345:2004+2005/6/,
boja: crna.
Svaki dio obuće mora biti označen izdržljivim, otpornim i čitljivim natpisom koji sadrži podatke o proizvođaču, veličinu i mjesto proizvodnje. Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na vanjskoj strani kutije za cipele. Dodatno, kutija za cipele mora biti označena odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


IZGLED ČIZME


SLIKA 1.16.


Slika 1.16. Taktičke poluduboke čizme - zimske


INTERVENTNA UNIFORMA


2.1. Taktička podkapa


- materijal izrade: 96% pamuk, 4% likra,
- maks. težina: 55 g,
- boja: crna,
- lagana i prozračna,
- podkapa treba da bude izrađena sa ravnim šavovima.


IZGLED PODKAPE


SLIKA 2.1.


Slika 2.1. Taktička podkapa


2.2. Taktičke rukavice - zaštitne


- materijal: vanjska obloga: 66% kozija koža, 10% "Nomex", 17% "Kevlar", 7% neoprene, pletivo: 100% najlon, vunena traka: 100% poliester,
- rukavice trebaju da pružaju izuzetnu zaštitu u bilo kojem okruženju te da imaju poboljšanu funkcionalnost i izdržljivost,
- rukavice trebaju da budu presvučene "Nomex" materijalom kako bi pružile adekvatnu zaštitu od plamena/bljeska,
- na predjelu dlana, rukavice trebaju da budu izrađene od kozije kože te da su dodatno obložene "Kevlar" materijalom koji će pružiti zaštitu od sječiva,
- rukavice trebaju da imaju prsten sa unutrašnje strane zgloba za lagano kačenje karabinera,
- mogućnost korištenja "touch screen" uređaja kao što su pametni telefoni i tableti bez potrebe za skidanjem rukavica,
- rukavice trebaju da imaju posebno kalupljena ojačanja na šaci koja pružaju dodatnu zaštitu, kao i čičak trake za stezanje i podešavanje širine oko zgloba,
- boja: crna.


IZGLED RUKAVICA


SLIKA 2.2.


Slika 2.2. Taktičke rukavice - zaštitne


2.3. Majica kratkih rukava


- materijal izrade: 100% pamuk, 165g/m2,
- maks. težina: 180 g,
- boja: crna,
- kvalitetna T-majica treba da predstavlja osnovni sloj uniforme,
- izrađena od izdržljivog i prozračnog pamučnog materijala,
- s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
- na poleđini majice se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu).
Na unutrašnjoj strani mora da bude postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED MAJICE


SLIKA 2.3.


Slika 2.3. Majica kratkih rukava


2.4. Košulja dugih rukava


- materijal: ripstop - 60% pamuk, 40% poliester,
- maks. težina: 750 g,
- veličine: XS - XXXL,
- boja: crna,
- puni prednji dvosmjerni YKK zip zatvarač od vrata do struka sa preklopnim krilom sa čičak trakama za zaštitu od oluje,
- košulja treba da ima ukupno šest džepova, i to: dva džepa na predjelu bicepsa, dva ukošena džepa na predjelu prsa sa preklopnim krilima sa čičak trakama, te dva džepa na podlakticama sa preklopnim krilima sa čičak trakama,
- džepovi na predjelu bicepsa, širine 15 cm i visine 14 cm, trebaju da se otvaraju sa zip zatvaračima,
- na džepovima na predjelu bicepsa trebaju da se nalaze čičak trake za kačenje amblema širine 9 cm i visine 11 cm,
- džepovi na predjelu prsa, širine 14 cm i visine 20 cm, trebaju da budu ukošeni i zatvaraju se putem dva para odvojenih čičak traka dimenzija 4 cm x 2,5 cm,
- iznad džepova na predjelu prsa trebaju da se nalaze čičak trake za imena širine 13 cm i visine 2,5 cm,
- lijevi džep na podlaktici, širine 8 cm i visine 17 cm, treba da ima preklopno krilo i da se zatvara putem para čičak traka širine 5 cm i visine 2,5 cm, te da ima dodatni unutrašnji džep za dodatke,
- desni džep na podlaktici, širine, 8 cm i visine 12 cm, treba da ima preklopno krilo da se zatvara putem para čičak traka širine 5 cm i visine 2,5 cm,
- otvori ispod pazuha za bolju ventilaciju sa zip zatvaračima,
- podesiva kragna i rukavi pomoću čičak trake,
- ojačanja na laktovima i džepovi za dodatne štitnike koji se naknadno mogu umetnuti.
Na unutrašnjoj strani mora da bude postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora da bude omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED KOŠULJE


SLIKA 2.4.


Slika 2.4. Košulja dugih rukava


2.5. Taktičke pantalone


- materijal: ripstop - 60% pamuk, 40% poliester,
- maks. težina: 800 g,
- veličine: XS - XXL / Regular, XS - XXL / Long,
- boja: crna,
- podesivi struk,
- ojačani dijelovi na butinama i stražnjici,
- kompatibilne sa okruglim prstenom, D-prstenom i karabinerom,
- dva standardna prednja džepa,
- dva prednja džepa tankog profila za svakodnevnu opremu,
- dva džepa sa zadnje strane sa preklopima na dugmad,
- dva kargo džepa na butinama sa preklopima na čičak i vrpcom za stezanje,
- dva džepa na listovima sa preklopima na čičak,
- ojačanja na koljenima sa džepovima za štitnike,
- podesive nogavice,
- zatvarač na dugmad.
Na unutrašnjoj strani mora da bude postavljena etiketa sa sljedećim obaveznim podacima:
- veličina (veličinski broj),
- naziv proizvođača,
- osnovne informacije za održavanje.
Osim toga, identične oznake se vidljivo stavljaju na jednokratnu etiketu sa odgovarajućim EAN 13 brojem i kodom koji je različit za svaki veličinski broj.


Ambalaža i pakovanje:


Zapakovano u dvoslojne otporne kutije u kojima nakon slaganja ne smije ostajati praznog prostora, čime se sprječava mogućnost preturanja tokom transporta. Kutije moraju biti propisno zatvorene radi sprječavanja otvaranja.
Svaki zasebni komad mora biti omotan komercijalnim najlonom radi prevencije trenja i oštećenja pri transportu.


IZGLED TAKTIČKIH PANTALONA


SLIKA 2.5.


Slika 2.5. Taktičke pantalone


2.6. Taktičke čizme


taktičke čizme trebaju da budu čvrste, multifunkcionalne i izrađene za teške uslove rada,
čizme trebaju da budu stabilne te da posjeduju neklizajući đon,
čizme trebaju da budu izrađene od pune kože debljine 2,4 mm do 2,6 mm,
čizme trebaju da imaju "Vibram" đon ili ekvivalent,
vodootporne, prozračne i udobne,
čizme trebaju da imaju goretex membranu i klimatski kontrolirano ležište za nogu,
visina gornjišta: 195 mm - 240 mm,
težina (par, vel. 42): maks. 1950 g,
- boja: crna.


IZGLED ČIZAMA


SLIKA 2.6.


Slika 2.6. Taktičke čizme


2.7. Taktički prsluk za nošenje opreme


- taktički prsluk treba da bude izrađen od prozračnog i laganog mrežastog materijala,
- prsluk treba da ima fluorescentnu traku širine 3,5 cm sa obrubom od 1 cm sa obje strane,
- fluorescentna traka treba da se nalazi sa prednje i zadnje strane, čitavom širinom prsluka,
- fluorescentna traka treba da se nalazi na visini od 25 cm od dna prsluka,
- u lijevom gornjem polju prsluka iznad fluorescentne trake treba da se nalazi čičak traka za amblem, širine 8 cm (na najširem dijelu) i visine 8 cm, te čičak traka za natpis, širine 12 cm i visine 4 cm,
- u desnom gornjem polju prsluka iznad fluorescentne trake treba da se nalazi futrola za radio stanicu, širine 8 cm i visine 13,5 cm,
- u donjem dijelu prsluka, sa lijeve strane, treba da se nalazi široki multifunkcionalni džep odmaknut 1 cm do 2 cm od dna prsluka, širine 23 cm i visine 16,5 cm,
- u donjem dijelu prsluka, sa desne strane do zip zatvarača, treba da se nalazi drugi multifunkcionalni džep, širine 17,5 cm, koji ima i unutrašnju pregradu za olovku,
- u donjem dijelu prsluka, sa desne strane do multifunkcionalnog džepa treba da se nalazi futrola širine 5 cm,
- svi džepovi na donjem dijelu prsluka trebaju da se zatvaraju sa preklopnik krilom na čičak te da budu visine 16,5 cm,
- sve pripadajuće futrole koje su pričvršćene na prsluk trebaju da budu izrađene od kvalitetnog i izdržljivog najlonskog materijala,
- prsluk treba da ima kvalitetni i izdržljivi jednosmjerni zip zatvarač te da ima čičak trake sa gornje i zadnje strane pomoću kojih se prsluk može brzo skinuti tj. rastaviti,
- u gornjem polju prsluka sa zadnje strane iznad fluorescentne trake treba da se nalazi velika čičak traka za natpis, širine 25 cm i visine 8,5 cm,
- boja: crna.


IZGLED PRSLUKA


SLIKA 2.7.


Slika 2.7. Taktički prsluk za nošenje opreme


2.8. Taktička futrola za pištolj (na nogu)


- kalupirana futrola za pištolj mora da bude izrađena od visoko-kvalitetnog polimernog kompozita visoke čvrstoće i izdržljivosti,
- futrola za pištolj mora da bude prilagođena za korištenje desnom ili lijevom rukom tj. Mora da bude dostupna u dvije varijante (za ljevake i za dešnjake),
- futrola mora da bude pogodna za nošenje pištolja na kojem je montirana taktička lampa,
- uz futrolu se dostavljaju dva standardna nosača futrole, anatomskog oblika koji služe za različito nošenje i podešavanje, zavisno od potreba korisnika. Nosači moraju imati mogućnost podešavanja položaja futrole u tri pozicije. Isti nosači se kače za službenu futrolu uz pomoć vijaka (šarafa) koji omogućavaju fiksiranje položaja iste. Uz pomoć graničnika, nosači moraju imati mogućnost kačenja na različite širine opasača od 3 cm do 5,5 cm,
- futrola treba da ima sigurnosni ergonomski osigurač koji se aktivira palcem i koji osigurava oružje u svakom momentu, a koji ujedno sprječava drugo lice da neovlašteno izvuče pištolj iz futrole,
- pored standardnih nosača, uz futrolu treba da se dostavi i taktički butni nosač koji se postavlja na nogu korisnika,
- taktički nosač treba da je izrađen u vidu fleksibilne platforme sa suspenzionim gumiranim trakama (remenima) koje sprječavaju klizanje sa noge. Pored toga, taktički nosač treba da ima rotirajuće kopče koje služe za brzo postavljanje i skidanje futrole. Taktički nosač treba da ravnomjerno raspoređuje težinu i drži futrolu u vertikalnom položaju koji omogućava sigurno i jednostavno izvlačenje pištolja. Taktički nosač treba da ima i dodatne tačke kačenja za dodatke kao što su nož, futrola za okvir i slično,
- mehanizam za zaključavanje futrole treba da se naslanja na dodatak za šinu pištolja koji se isporučuje sa futrolom i koji je neophodno montirati na pištolj za koji je futrola predviđena. Ovaj način zaključavanja sprječava habanje rama i vanjskog završnog sloja pištolja. Futrola treba da bude prilagođena službenom pištolju i kompatibilna sa svim popularnim vrstama poluautomatskih pištolja sa šinom za dodatke.


IZGLED FUTROLE


SLIKA 2.8.


Slika 2.8. Taktička futrola za pištolj (na nogu)


DIJELOVI UNIFORME ZA POSEBNE VREMENSKE USLOVE


3.1. Dvodijelni termo veš


- materijal: 95% poliester, 5% elastin,
- težina: maks. 785 g,
- dvodijelni termo veš je namijenjen za upotrebu prilikom rada u zimskim uslovima rada pri niskim temperaturama,
- termo veš je namijenjen da grije tijelo i otklanja višak vlage sa ostalih slojeva odjeće,
- termo veš treba da se može složiti kompresijom zbog lakšeg nošenja u ruksaku,
- treba da bude lagan, izdržljiv i prozračan, te da ima opušteni kroj kako bi se spriječilo deranje i iritacija nastala uslijed dužeg nošenja,
- termo veš treba biti izrađen sa ravnim šavovima,
- termo veš treba da ima rupe za palčeve na dnu rukava,
- boja: crna.


IZGLED VEŠA


SLIKA 3.1.


Slika 3.1. Dvodijelni termo veš


3.2. Dvodijelni kišni komplet


GORNJI DIO - VODOOTPORNA JAKNA
materijal: 100% najlon,
boja: crna,
izdržljivi i vodootporni sloj vanjske membrane, troslojni laminat,
jakna treba da ima ukupno četiri džepa, i to: dva džepa sa donje strane jakne i dva džepa na predjelu bicepsa,
veliki džepovi sa donje strane jakne, širine 22 cm i visine 27 cm, trebaju da se nalaze na samom dnu jakne i zatvaraju se putem dva para odvojenih čičak traka dimenzija 4 cm x 2,5 cm,
džepovi na predjelu bicepsa, širine 12,5 cm i visine 18,5 cm, trebaju da budu postavljeni ukoso i zatvaraju se putem dva para odvojenih čičak traka dimenzija 4 cm x 2,5 cm,
unutar lijevog džepa na predjelu bicepsa treba da se nalazi dodatni džep širine 6,5 cm za kačenje hemijske olovke, naočala i slično,
jakna treba da ima kapuljaču sa štitnikom za snijeg,
jakna treba da ima mogućnost podešavanja širine struka, kapuljače i rukava,
ventilacijski otvori sa zip zatvaračima ispod pazuha koji se nalaze ispod preklopnih krila koji se kopčaju na dugmad,
jakna treba da ima ojačanja na laktovima približne širine 30 cm i približne visine 25 cm,
ljepljeni šavovi,
puni prednji dvosmjerni YKK zip zatvarač od vrata do struka sa preklopnim krilom za zaštitu od oluje i branikom za bradu,
jakna treba da ima našivene čičak trake za ambleme,
s prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA" širine 10 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, reflektirajućom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu),
na poleđini jakne se nalazi natpis "ZAVODSKA POLICIJA", širine 30 cm, ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, reflektirajućom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu).


DONJI DIO - VODOOTPORNE PANTALONE


materijal: 100% najlon,
boja: crna,
izdržljivi i vodootporni sloj vanjske membrane, troslojni laminat,
elastični struk i podesive nogavice,
pantalone trebaju da imaju dva funkcionalna prednja džepa sa preklopnim krilima kao i dva velika "cargo" džepa na butinama,
pantalone trebaju da imaju ojačanja na koljenima i stražnjici te YKK zip zatvarače,
ljepljeni šavovi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

službe osiguranja

oznake

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.