Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance

Legislativa

Pravilnik o pogonima, postrojenjima i skladištima u kojima su prisutne opasne supstance

30.06.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH ,broj 51/21 (30.6.2021.)

 

Na osnovu člana 102. stav (1) i člana 112. stav (2) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), Federalno ministarstvo okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O POGONIMA, POSTROJENJIMA I SKLADIŠTIMA U KOJIMA SU PRISUTNE OPASNE SUPSTANCE KOJE MOGU DOVESTI DO NESREĆA VEĆIH RAZMJERA


 

POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet pravilnika)

 

Ovim pravilnikom se utvrđuju pravila za sprečavanje nesreća većih razmjera u pogonima, postrojenjima i/ili skladištima koja mogu izazvati nesreće većih razmjera zbog prisutnosti opasnih supstanci iznad propisanih količina koje su definisane prilozima ovog pravilnika, obaveze operatera, sadržaj Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaj Informacije o sigurnosnim mjerama, sadržaj unutrašnjih i vanjskih planova intervencije i druga pitanja važna za sprečavanje nesreća većih razmjera, u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (u daljem tekstu: Zakon).
 

Član 2.
(Pozivanje na direktivu Evropske unije)

 

Ovim se pravilnikom preuzimaju odredbe Direktive 2012/18/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 4. jula 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne supstance, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 197/1, 24. 7. 2012.).
 

Član 3.
(Područje primjene)

 

(1) Ovaj pravilnik primjenjuje se na pogone, postrojenja i/ili skladišta koji podrazumijevaju cijelu lokaciju pod kontrolom određenog operatera, na kojoj su opasne supstance prisutne u jednom ili više pogona, postrojenja i/ili skladišta, uključujući zajedničke ili povezane infrastrukture ili djelatnosti.

(2) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

a) vojne objekte, postrojenja ili skladišta;

b) opasnosti nastale jonizirajućim zračenjem koje potiče iz supstanci;

c) prevoz opasnih supstanci cestovnim putem, željeznicom, unutrašnjim plovnim putevima, morskim ili zračnim putem, te direktno povezano posredno privremeno skladištenje, izvan objekata koji su obuhvaćeni ovim pravilnikom, uključujući utovar i istovar, te prevoz iz jednog u drugo prijevozno sredstvo na dokovima, molovima ili ranžirnim stanicama;

d) transport opasnih supstanci cjevovodima, uključujući benzinske pumpe, izvan objekata koji su obuhvaćeni ovim pravilnikom;

e) iskorištavanje, i to istraživanje, vađenje i preradu minerala u rudnicima i kamenolomima, uključujući i u obliku bušotina;

f) istraživanje i iskorištavanje minerala na moru, uključujući ugljikovodike;

g) skladištenje gasa u podzemnim lokacijama na moru, uključujući lokacije namijenjene skladištenju i lokacije u kojima se takođe provodi istraživanje i iskorištavanje minerala, uključujući ugljikovodike;

h) odlagališta otpada, uključujući podzemno skladištenje otpada.

(3) Ne dovodeći u pitanje stav (2) tač. (e) i (h) ovog člana, u područje primjene ovog pravilnika uključeni su pogoni, postrojenja i/ili skladišta koji:

a) služe za podzemno skladištenje gasa na kopnu u prirodnim slojevima, u akviferima, slanicima i iscrpljenim rudnicima,

b) obavljaju hemijske i toplotne postupke prerade i skladištenja koji su povezani sa postupcima koji uključuju opasne supstance,

c) zbrinjavaju bezvrijedne ostatke eksploatacije, uključujući jezera ili nasipe, koji sadrže opasne supstance.

 

Član 4.
(Definicije)

 

Za potrebe ovog pravilnika, slijedeći izrazi imaju ovo značenje:

a) "pogon, postrojenje i/ili skladište" znači pogon, postrojenje i/ili skladište koje se nalazi na cijeloj lokaciji pod kontrolom određenog operatera, na kojoj su opasne supstance prisutne u jednom ili više pogona, postrojenja i/ili skladišta, uključujući zajedničke ili povezane infrastrukture ili djelatnosti; oni mogu biti pogoni, postrojenja i/ili skladišta nižeg razreda ili ili višeg razreda;

b) "niži razred pogona, postrojenja i/ili skladišta" znači pogon, postrojenje i/ili skladište u kojem su opasne supstance prisutne u količinama koje su jednake ili veće od količina navedenih u Prilogu Ia. Dio 1. kolona 2. ili Prilogu Ia. Dio 2. Kolona 2., ali manje od količina navedenih u Prilogu Ia. Dio 1. Kolona 3. ili Prilogu Ia. Dio 2. kolona 3. iz člana 5. ovog pravilnika, prema potrebi koristeći pravilo sabiranja utvrđeno u Bilješci uz Prilog Ia.;

c) "viši razred pogona, postrojenja i/ili skladišta" znači pogon, postrojenje i/ili skladište u kojem su opasne supstance prisutne u količinama koje su jednake ili veće od količina navedenih u Prilogu Ia. Dio 1. kolona 3. ili Prilogu Ia. Dio 2. kolona 3., prema potrebi koristeći pravilo sabiranja utvrđeno u Bilješci uz Prilog Ia.;

d) "susjedni pogon, postrojenje i/ili skladište" znači objekat koji se nalazi toliko blizu drugog objekta da povećava rizik ili posljedice nesreće većih razmjera, koji je obuhvaćen područjem primjene ovog pravilnika;

e) "novi pogon, postrojenje i/ili skladišta" znači objekat koji je izgrađen ili započeo sa radom nakon stupanja na snagu Zakona, odnosno objekat koji zbog izmjena u njegovim pogonima, postrojenjima i/ili skladištima ili djelatnostima, koje uzrokuju promjenu njegovog popisa opasnih supstanci prelazi iz kategorije nižeg razreda u kategoriju višeg razreda i obratno;

f) "postojeći pogon, postrojenje i/ili skladište" znači objekat koji je izgrađen ili započeo sa radom prije stupanja na snagu Zakona, a pritom ostaje razvrstan kao objekat nižeg razreda ili objekat višeg razreda;

g) "drugi objekat" znači objekat nižeg razreda koji danom stupanja na snagu Zakona ili kasnije postaje objekat višeg razreda ili obrnuto na istoj lokaciji koja je obuhvaćena primjenom ovog pravilnika, iz razloga koji nisu navedeni u prethodnoj tački e. (odnosi se na novi objekat);

h) "smjesa" znači smjesa ili otopina koja se sastoji od dvije ili više supstanci;

i) "prisutnost opasnih supstanci" znači stvarna ili očekivana prisutnost opasnih supstanci u objektu ili opasnih supstanci za koje je razumno predvidjeti da mogu nastati za vrijeme gubitka kontrole nad procesima, uključujući djelatnosti skladištenja, u bilo kojem pogonu, postrojenju i/ili skladištu unutar objekta, u količinama koje su jednake ili veće od propisanih količina iz Priloga Ia. Dio 1. ili Priloga Ia. Dio 2. iz člana 5. ovog pravilnika;

j) "inspekcija" znači sve radnje, uključujući obilaske mjesta, provjere unutrašnjih mjera, sistema i izvještaja, te dodatne dokumente i daljnje aktivnosti, ako su potrebne, koje poduzima nadležna inspekcija ili se one poduzimaju u njihovo ime, da bi se provjerilo ispunjavaju li objekti zahtjeve ovog pravilnika i da bi ih se podržalo u tome.

 

Član 5.
(Opasne supstance i kriteriji za njihovo određivanje)

 

(1) Supstance koje se smatraju opasnima i količine tih supstanci na koje se primjenjuju odredbe ovog pravilnika utvrđene su u Prilozima Ia. i Ib. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Kriteriji kada će se smatrati da su u objektu prisutne male količine opasnih supstanci iz stava 1. ovoga člana, utvrđeni su u Prilogu Ia. u dijelovima 1. i 2., u koloni 2., odnosno prema popisu iz Priloga Ib. u koloni 2. (niži razred objekta) ovog pravilnika.

(3) Kriteriji kada će se smatrati da su u objektu prisutne velike količine opasnih supstanci iz stava 1. ovoga člana, utvrđeni su u Prilogu Ia. u dijelovima 1. i 2., u koloni 3., odnosno prema popisu iz Priloga Ib. u koloni 3. (viši razred objekta) ovog pravilnika.

(4) U skladu sa stavom (1) člana 112. Zakona, izuzetno od Priloga Ia., odnosno Priloga Ib. ovog pravilnika, opasnim supstancama u smislu ovog pravilnika smatraće se i supstance čiju prisutnost operater utvrdi u objektu u količinama koje su manje od graničnih količina utvrđenih u Prilogu Ia. u dijelovima 1. i 2., u koloni 2., odnosno prema popisu u Prilogu Ib. u koloni 2. ovog pravilnika, ukoliko Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) na osnovu Izvještaja o stanju sigurnosti utvrdi vjerovatnoću domino učinka.

 

POGLAVLJE II. OBAVEZE OPERATERA

 

Član 6.
(Procjena opasnosti od nesreća većih razmjera za određenu opasnu supstancu)

 

(1) U skladu sa stavom (3) člana 104. Zakona, operater će prilikom obavještavanja Federalnog ministarstva dostaviti obavezne informacije koje su potrebne za procjenu osobina dotične opasne supstance, u smislu opasnosti za zdravlje, fizičkih opasnosti i opasnosti za okoliš, a koje uključuju:

a) detaljan popis osobina koje su potrebne za procjenu mogućnosti da opasna supstanca uzrokuje fizičku štetu, štetu za zdravlje ili štetu u okolišu;

b) fizičke i hemijske osobine (na primjer molekulska masa, pritisak zasićene vodene pare, inherentna toksičnost, tačka ključanja, reaktivnost, viskoznost, topljivost i druge relevantne osobine);

c) osobine vezane uz opasnosti za zdravlje i fizičke opasnosti (na primjer, reaktivnost, zapaljivost, toksičnost, zajedno sa dodatnim faktorima, kao što su način napada na tijelo, odnos ozljeda i smrtnosti, dugoročni efekti i druge relevantne osobine);

d) osobine vezane uz opasnosti za okoliš (na primjer ekotoksičnost, postojanost, bioakumulacija, mogućnost dalekosežnog prenosa u okolišu i druge relevantne osobine);

e) ako postoji, razvrstavanje supstanci ili smjese na nivou Federacije BiH;

f) informacije o radnim uslovima koji su specifični za supstancu (na primjer temperatura, pritisak i drugi relevantni uslovi) i pod kojima se opasna supstanca skladišti, koristi i/ili može biti prisutna u slučaju predvidljivih neuobičajenih radnji ili nesreće, kao što je požar.

(2) Prilikom dostavljanja informacija navedenih u stavu (1) ovog člana, operater će posebno uzeti u obzir slijedeće informacije koje se zasnivaju na jednoj ili više od sljedećih karakteristika:

a) fizički oblik opasne supstance u uobičajenim uslovima prerade ili rukovanja ili kod neplaniranog gubitka sadržaja;

b) inherentne osobine opasne supstance, posebno one vezane uz raspršivanje u scenariju nesreće većih razmjera, kao što su molekularna masa i pritisak zasićene vodene pare;

c) najveća koncentracija supstance u slučaju smjesa.

(3) Za potrebe tačke a) stava (2), takođe bi trebalo, gdje je potrebno, voditi računa o zadržavanju sadržaja i običnoj ambalaži opasne supstance.

(4) Ukoliko operater smatra da opasna supstanca ne predstavlja opasnost od nesreće većih razmjera u smislu stava (3) člana 104. Zakona, on o tome obavještava Federalno ministarstvo kojem dostavlja popratno obrazloženje, koje će uključivati i informacije iz stavova (1) i (2) ovog člana pravilnika.

 

Član 7.
(Obaveze operatera o obavještenju o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreću većih razmjera)

 

(1) U skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 104. Zakona, operater će utvrditi postojanje opasnih supstanci u pogonu, postrojenju i/ili skladištu prema vrstama i količinama i o tome obavijestiti Federalno ministarstvo ispunjavanjem obrasca obavješetenja operatera o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreće većih razmjera iz Priloga II. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, za sljedeća postrojenja:

a) za pogon, postrojenje i/ili skladište koje će se graditi ili rekonstruisati najmanje tri mjeseca prije početka gradnje, odnosno za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta najkasnije u roku od tri mjeseca prije isteka važeće okolinske dozvole;

b) za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta:

- u slučaju rekonstrukcije, odnosno promjena u proizvodnji i radu;

- u slučaju značajnijeg povećanja količine ili značajnijih promjena prirode ili fizičkog oblika prisutne opasne supstance u odnosu na podatke navedene u obavještenju koju je operater dostavio ranije;

- u slučaju bilo kakve promjene postupaka u kojima se opasna supstanca koristi sa obzirom na promjenu prirode ili količine opasnih supstanci, koje izmjene bi mogle znatno uticati na opasnost od nesreća većih razmjera;

- u slučaju trajnog prestanka rada postrojenja.

(2) Uz popunjen obrazac obavještenja iz Priloga II. ovog pravilnika, operater je dužan priložiti i potpisanu Izjavu o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u obrascu, a koju zakonski zastupnik operatera pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću daje pred nadležnim organom (opština ili notar). Obrazac izjave nalazi se u Prilogu IV. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(3) Za one dijelove obavijesti o pogonu, postrojenju i/ili skladištu koje može izazvati nesreću većih razmjera koji zbog industrijskih, trgovinskih ili poslovnih tajni, javne sigurnosti i/ili državne odbrane nisu dostupni za javnost, operater je dužan potkrijepiti odgovarajućim odobrenjima nadležnih organa zavisno od područja na koje se odnosi tajnost podataka.

(4) Nadležni organ iz stava (3) ovog člana može odlučiti i da se ne otkriju određeni dijelovi obavještenja ili Izvještaja o stanju sigurnosti. U takvim slučajevima i po odobrenju tog organa, operater Federalnom ministarstvu dostavlja izmijenjeno obavještenje ili Izvještaj o stanju sigurnosti, iz kojih su isključeni ti dijelovi, uz dokaz relevantnih odobrenja.

 

Član 8.
(Obaveze operatera u vezi Plana sprečavanja nesreća većih razmjera)

 

(1) Uz popunjen obrazac obavještenja iz Priloga II. ovog pravilnika, operater i nižeg i višeg razreda pogona, postrojenja i/ili skladišta koje može izazvati nesreće većih razmjera u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1 i Dio 2. ovog pravilnika, dužan je izraditi Plan sprečavanja nesreća većih razmjera (u daljem tekstu: Plan) za pogon, postrojenje i/ili skladište koje će se graditi ili rekonstruisati najmanje tri mjeseca prije početka gradnje, odnosno za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta najkasnije u roku od tri mjeseci prije isteka važeće okolinske dozvole.

(2) Operater izrađuje Plan putem pravnog lica sa liste koju donosi Federalno ministarstvo posebnim propisom i dostavlja ga uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa stavom (3) člana 86. Zakona.

(3) Operater provodi Plan sa odgovarajućim sredstvima, strukturama i sistemima upravljanja sigurnošću, proporcionalno opasnostima od nesreća većih razmjera i složenosti organizacije ili djelatnosti pogona ili postrojenja.

(4) Prilikom izrade Plana obavezno se uzima u obzir:

a) sistem upravljanja sigurnošću proporcionalan je opasnostima, industrijskim djelatnostima i složenosti organizacije u pogonu, postrojenju i/ili skladištu, te se zasniva na procjeni rizika; ovdje bi trebao uključivati dio općeg sistema upravljanja koji uključuje organizacijsku strukturu, odgovornosti, prakse, postupke, procese i sredstva za određivanje i provođenje politike sprečavanja nesreća većih razmjera;

b) u okviru sistema upravljanja sigurnošću rješavaju se sljedeća pitanja:

- organizacija i osoblje – uloga i odgovornost osoblja uključenog u upravljanje velikim opasnostima na svim nivoima organizacije, zajedno sa mjerama preduzetim radi podizanja svijesti o potrebi za stalnim poboljšanjem. Prepoznavanje potreba za osposobljavanjem tog osoblja i osiguravanje da se to osposobljavanje provodi. Uključivanje zaposlenika i osoblja kooperanata koji rade u objektu, a važni su sa stajališta sigurnosti;

- identifikacija i procjena velikih opasnosti - usvajanje i provođenje postupaka za sistemsku identifikaciju velikih opasnosti koje proizlaze iz uobičajenog i neuobičajenog rada, uključujući djelatnosti kooperanata, prema potrebi, i procjena njihove vjerovatnosti i ozbiljnosti;

- operativni nadzor - usvajanje i provođenje postupaka i uputa za siguran rad, uključujući održavanje postrojenja, procesa i opreme, te za upravljanje alarmima i za privremene zastoje; uzimajući u obzir raspoložive informacije o najboljoj praksi za nadzor i kontrolu da bi se smanjio rizik od greške u sistemu; upravljanje i kontrola rizika povezanih sa starenjem i korozijom opreme ugrađene u objekat; popis opreme objekta, strategija i metodologija nadzora i kontrole stanja opreme; odgovarajuće dodatne mjere i sve potrebne kontramjere;

- upravljanje promjenom - usvajanje i provođenje postupaka za planiranje izmjena ili projektiranje novih postrojenja, procesa ili skladišta;

- planiranje za slučaj opasnosti - usvajanje i provođenje postupaka za identifikaciju predvidljivih slučajeva opasnosti sistemskom analizom za pripremu, ispitivanje i preispitivanje planova za reagovanje na takve slučajeve opasnosti i osiguravanje posebne obuke za dotično osoblje. Ta se obuka pruža cjelokupnom osoblju koje radi u objektu, uključujući odgovarajuće osoblje kooperanata;

- praćenje rada objekta - usvajanje i provođenje postupaka za stalnu procjenu usklađenosti sa ciljevima koji su utvrđeni u operaterovom Planu sprečavanja nesreća većih razmjera i sistemu upravljanja sigurnošću, te mehanizmi za istragu i preduzimanje korektivnih mjera u slučaju nesuklađenosti. Ti postupci obuhvaćaju operaterov sistem za izvještavanje o nesrećama većih razmjera ili "jedva izbjegnutim nesrećama", posebno onima u kojim su zakazale zaštitne mjere, te istragu i naknadno praćenje istih na osnovu naučenih lekcija. Ti bi postupci takođe mogli uključivati radne pokazatelje, kao što su pokazatelji uspješnosti vezani uz sigurnost (safety performance indicators - SPI) i/ili drugi odgovarajući pokazatelji uspješnosti;

- revizija i preispitivanje - usvajanje i provođenje postupaka za redovnu sistemsku procjenu Plana sprečavanja nesreća većih razmjera, te efikasnosti i primjerenosti sistema upravljanja sigurnošću; dokumentovano preispitivanje uspješnosti Plana i sistema upravljanja sigurnošću, te njegovo ažuriranje koje provodi više rukovodeće osoblje, uključujući razmatranje i uvođenje potrebnih izmjena na osnovu revizije i preispitivanja.

(5) Operater redovno preispituje i, ako je potrebno, ažurira Plan najmanje svakih pet godina i dostavlja ga Federalnom ministarstvu bez odgađanja, u skladu sa članom 106. stav (3) Zakona.

 

Član 9.
(Zahtjevi koje treba ispuniti u svrhu sprečavanja nesreća većih razmjera)

 

(1) Operater će obaveze iz člana 8. ovog pravilnika ispuniti na način da preduzme sve potrebne mjere da bi spriječio nesreće većih razmjera i ograničio njihove posljedice po zdravlje ljudi i okoliš.

(2) Operater je dužan, između ostalog, da:

a) preduzme sve neophodne mjere kako bi osigurao da bilo kakva ispuštanja/isticanja opasnih supstanci, poplava, požar, eksplozija ili bilo koja druga okolnost koja može dovesti do nesreća većih razmjera:

- budu sprečeni unutar pogona, postrojenja i/ili skladišta;

- u jednom pogonu, postrojenju i/ili skladištu ne mogu imati uticaj na druge pogone, postrojenja i/ili skladišta unutar cjelokupne lokacije koja se nalazi pod kontrolom operatera;

- pogon, postrojenje i/ili skladište neće imati negativan efekat na susjedne pogone, postrojenja i/ili skladišta;

- nastali izvan pogona, postrojenja i/ili skladišta ne mogu djelovati na pogon, postrojenje i/ili skladište u smislu negativnog uticaja na njegovu sigurnost.

b) opremi pogon, postrojenje i/ili skladište odgovarajućom sigurnosnom opremom (alarmom, sigurnosnim kamerama, kodiranim pristupom i sl.) te odgovarajućom signalizacijom o posebnoj pažnji prilikom rukovanja sa pogonom, postrojenjem i/ili skladištem, koje koristi opasne supstance;

c) opremi pogon, postrojenje i/ili skladište uređajima za mjerenje i kontrolu koji će funkcionisati nezavisno i biti fizički odvojeni od sigurnosnog sistema;

d) ne dozvoli pristup pogonu, postrojenju i/ili skladištu neovlaštenim i/ili nezaposlenim licima.

(3) Osim mjera iz stava (2) ovog člana, sa ciljem sprečavanja nesreća većih razmjera, operater će:

a) procjeniti moguće posljedice na ljude, imovinu i okoliš i predstaviti ih u više vjerovatnih scenarija, uključujući najgori i najbolji scenario sa izračunatim obimom uticaja;

b) preduzeti sve neophodne mjere da u slučaju nesreće većih razmjera ne bi došlo do uticaja opasnih supstanci na infrastrukturu područja oko postrojenja (kanalizaciju, cjevovode, elektro-mrežu i sl.);

c) preduzimati sve neophodne mjere da u slučaju nesreće većih razmjera ne dođe do dodatnog negativnog djelovanja iz infrastrukturnih dijelova postrojenja (kanalizacije, cjevovoda, elektro-mreže i sl.);

d) preduzmati sve tehničke i organizacijske mjere prilikom rada postrojenja u smislu obučenog osoblja, njihove lične zaštite, uvođenja posebnih pravila prilikom rukovanja pogonom, postrojenjem i/ili skladištem i druge mjere koje će obezbjediti zaposlenike, rukovaoce i opremu.

(4) Kako bi se obezbjedila redovna kontrola i praćenje rada pogona, postrojenja i/ili skladišta, operater će:

a) nadzirati rad sigurnosnih sistema i opreme unutar pogona, postrojenja i/ili skladišta, te ih redovno održavati po pitanju njihove sigurnosti;

b) redovno održavati pogon, postrojenje i/ili skladište i vršiti popravke u skladu sa najboljim raspoloživim tehnikama;

c) preduzimati sve neophodne mjere opreza kako bi spriječio nepravilno rukovanje u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili nepravilno rukovanje opasnim supstancama;

d) preduzimati sve neophodne mjere isticanja odgovarajućih uputa prilikom rukovanja u pogonu, postrojenju i/ili skladištu i/ili rukovanju opasnim supstancama u redovnom radnom vremenu, kao i u slučaju vanrednih situacija;

e) osigurati odgovarajuću obuku zaposlenika prilikom rada u pogonu, postrojenju i/ili skladištu, a posebno prilikom uvođenja novih tehnologija, te u slučaju opasnosti i vanrednih situacija.

 

POGLAVLJE III. IZVJEŠTAJ O STANJU SIGURNOSTI

 

Član 10.
(Obaveza izrade Izvještaja o stanju sigurnosti)

 

(1) U skladu sa stavom (1) člana 102. i stavom (1) člana 107. Zakona, ukoliko operater utvrdi da je u njegovom pogonu, postrojenju i/ili skladištu prisutna velika količina opasne supstance, odnosno da pogon, postrojenje i/ili skladište pripada višem razredu u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3. ovog Pravilnika, osim dokumenata iz čl. 7. i 8. ovog pravilnika, dužan je izraditi i Izvještaj o stanju sigurnosti.

(2) Izvještajem o stanju sigurnosti, u skladu sa članom 11. ovog pravilnika, operater dokazuje:

a) da je započeo sa primjenom Plana sprečavanja nesreća većih razmjera i sistema upravljanja sigurnošću za njegovo provođenje u skladu sa informacijama utvrđenim u stavu (4) člana 8. ovog pravilnika;

b) da su identifikovane opasnosti od nesreća većih razmjera i mogući scenariji nesreće većih razmjera, te da su preduzete potrebne mjere da bi se, te nesreće spriječile i da bi se ograničile njihove posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

c) da se vodilo računa o dovoljnoj sigurnosti i pouzdanosti pri projektovanju, izgradnji, funkcionisanju i održavanju svakog pogona, postrojenja, skladišta, opreme i infrastrukture za njegovo funkcioniranje, koji su povezani sa opasnostima od nesreća većih razmjera unutar objekta;

d) da su izrađeni unutrašnji planovi za slučaj opasnosti i pružanja informacija da bi se omogućila izrada vanjskog plana za slučaj opasnosti;

e) pružanje dovoljno informacija nadležnom organu da bi se omogućilo donošenje odluka u pogledu identifikacije novih aktivnosti ili promjena na postojećim objektima.

(3) Operater može osigurati izradu Izvještaja o stanju sigurnosti putem pravnog lica sa liste koju donosi Federalno ministarstvo posebnim propisom i dostavlja ga uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole u skladu sa stavom (3) člana 86. Zakona.

(4) Ovlašteno pravno lice u smislu stava (3) ovog člana koje izrađuje Izvještaj o stanju sigurnosti, odgovorno je za istinitost, tačnost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima u vezi sa izradom i sadržajem Izvještaja, koji proizlaze iz odredbe člana 107. Zakona i odredaba ovog pravilnika.

 

Član 11.
(Sadržaj Izvještaja o stanju sigurnosti)

 

(1) Izvještaj o stanju sigurnosti mora sadržavati slijedeće podatke i informacije.

a) Informacije o sistemu upravljanja i organizaciji objekta radi sprečavanja nesreća većih razmjera. Te informacije moraju sadržavati podatke utvrđene u stavu (4) člana 8. ovog Pravilnika.

b) Opis lokacije područja pogona, postrojenja i/ili skladišta sadrži:

1) opis objekta i njegovog okoliša, uključujući geografski položaj, meteorološke, geološke, hidrografske uvjete i, prema potrebi, njegovu istoriju;

2) popis pogona, postrojenja i/ili skladišta i drugih djelatnosti objekta koje bi mogle predstavljati opasnost od nesreće većih razmjera;

3) na temelju raspoloživih informacija, popis susjednih objekata i lokacija koje ne potpadaju pod ovaj pravilnik, područja i projekata koji bi mogli izazvati ili povećati rizik od ili posljedice nesreće većih razmjera i domino-efekta;

4) opis područja u kojima može doći do nesreće većih razmjera.

c) Opis pogona, postrojenja i/ili skladišta sadrži:

1) opis glavnih aktivnosti i proizvoda iz dijelova objekta koji su važni sa stajališta sigurnosti, izvora rizika od nesreća većih razmjera i uslova pod kojima bi moglo doći do tih nesreća, zajedno sa opisom predloženih preventivnih mjera;

2) opis procesa, posebno radnih metoda, prema potrebi uzimajući u obzir raspoložive informacije o najboljoj praksi;

3) opis opasnih supstanci što uključuje:

- označivanje opasnih supstanci: hemijsko ime, CAS broj, ime prema IUPAC nomenklaturi,

- najveću količinu opasnih supstanci koje su prisutne ili bi mogle biti prisutne;

- fizičke, hemijske, toksikološke karakteristike i oznaka opasnosti, kako neposrednih tako i odgođenih, za zdravlje ljudi i okoliš;

- fizičke i hemijske osobine u uobičajenim uslovima korištenja i predvidljivim uslovima u slučaju nesreće.

d) Opis i analiza rizika nesreće i načini sprečavanja sadrži:

1) detaljan opis mogućih scenarija nesreća većih razmjera i njihove vjerovatnoće ili uslova pod kojima do njih dolazi, uključujući pregled događaja koji mogu pokrenuti svaki od tih scenarija, sa tim da uzroci mogu biti unutar ili izvan pogona, postrojenja i/ili skladišta; uključujući posebno:

- operativne uzroke;

- vanjske uzroke, poput onih koji se odnose na domino-efekt, lokacije koje nisu obuhvaćene ovim pravilnikom, područja i projekata koji bi mogli izazvati ili povećati rizik od nesreća većih razmjera ili posljedice nesreće većih razmjera;

- prirodne uzroke, na primjer, zemljotrese ili poplave;

2) procjena obima i ozbiljnosti posljedica utvrđenih nesreća većih razmjera, uključujući karte, slike ili, prema potrebi, ekvivalentne opise u kojima su prikazana područja koja bi mogla biti pogođena takvim nesrećama, a koje proizlaze iz objekta;

3) preispitivanje prošlih nesreća i incidenata vezanih uz korištenje istih supstanci i procesa, razmatranje spoznaja koje su iz njih proizašle i eksplicitno upućivanje na posebne mjere koje su preduzete radi sprečavanja takvih nesreća;

4) opis tehničkih parametara i opreme koja se koristi za sigurnost postrojenja.

e) Mjere zaštite i reagovanja radi ograničavanja posljedica nesreće većih razmjera sadrži:

1) opis opreme ugrađene u pogon, postrojenje i/ili skladište radi ograničavanja posljedica nesreća većih razmjera za zdravlje ljudi i okoliš, uključujući na primjer sisteme otkrivanja/zaštite, tehničke uređaje za ograničavanje obima nenamjernih ispuštanja, uključujući raspršivanje vode, raspršivanje pare; hvatače ili sabirne posude za slučaj opasnosti; zaporne ventile; inercijske sisteme; retencije vode za gašenje požara;

2) organizacija uzbunjivanja i reagovanja;

3) opis unutrašnjih ili vanjskih sredstava koja je moguće aktivirati;

4) opis tehničkih i drugih mjera relevantnih za ograničavanje uticaja nesreće većih razmjera.

(2) Osim obaveznih podataka i informacija iz stava (1) ovog člana, Izvještaj o stanju sigurnosti obavezno sadrži i Unutrašnji plan intervencije čiji je sadržaj definisan članom 14. ovog pravilnika.

(3) U Izvještaju o stanju sigurnosti, operater je dužan navesti podatke neophodne za izradu Vanjskog plana od strane Federalne uprave civilne zaštite (u daljem tekstu: Federalna uprava) čiji je sadržaj definisan članom 15. ovog pravilnika, a u cilju definisanja mjera zaštite i aktivnosti koje će se preduzeti izvan postrojenja u slučaju nesreće većih razmjera.

(4) Ukoliko se informacije sadržane u Izvještaju o stanju sigurnosti nisu mijenjale, operater nije obavezan dostaviti Izvještaj u ostavljenom roku, ali je istovremeno dužan o tome obavijestiti Federalno ministarstvo u okviru Informacije o sigurnosnim mjerama, u skladu sa članom 110. Zakona.

(5) Ukoliko su se informacije sadržane u Izvještaju djelimično promijenile, operater dostavlja sve izmijenjene dijelove Izvještaja o stanju sigurnosti Federalnom ministarstvu u roku od šest mjeseci od dana nastale promjene.

(6) Kako bi se provjerile informacije kojima se tvrdi da nisu nastupile promjene ili da su promjene djelimično nastupile u odnosu na prethodni Izvještaj o stanju sigurnosti u vezi sa st. (4) i (5) ovog člana, Federalno ministarstvo obavijestiće nadležni inspekcijski organ o potrebi utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu.

(7) Podaci u obrascu obavještenja o prisutnosti opasnih supstanci iz Priloga II. ovog pravilnika dostavljeni u Registar nesreća većih razmjera, čiji je sadržaj i način vođenja definisan posebnim propisom u skladu sa stavom (2) člana 111. Zakona, moraju biti identični podacima sadržanim u Izvještaju o stanju sigurnosti.

 

Član 12.
(Dostavljanje Plana sprečavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaja o stanju sigurnosti)

 

(1) U skladu sa stavom (3) člana 86. Zakona, Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaj o stanju sigurnosti dostavlja se Federalnom ministarstvu uz zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.

(2) Federalno ministarstvo će dostavljeni Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaj o stanju sigurnosti dostaviti Federalnoj upravi na prethodno mišljenje.

(3) Nakon što se utvrdi da je Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaj o stanju sigurnosti u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika, Federalno ministarstvo će nastaviti postupak izdavanja okolinske dozvole.

(4) Uz Plan sprečavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaj o stanju sigurnosti, operater je dužan priložiti i potpisanu Izjavu o tačnosti, istinitosti i potpunosti podataka koji su sadržani u obrascu, a koju zakonski zastupnik operatera pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću daje pred nadležnim organom (opština ili notar). Obrazac izjave nalazi se u Prilogu IV. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 13.
(Obaveza ažuriranja Plana sprječavanja nesreća većih razmjera i/ili Izvještaja o stanju sigurnosti)

 

(1) U skladu sa stavom (2) člana 107. Zakona, operater je dužan ažurirati Izvještaj o stanju sigurnosti, te u tom smislu izvršiti dopune podataka i informacija, uključujući i Plan iz člana 8. ovog pravilnika, i to:

a) svakih 5 godina od posljednjeg Izvještaja o stanju sigurnosti,

b) bez odlaganja, u slučaju bilo kakve promjene, rekonstrukcije uključujući i slučaj prestanka rada pogona/postrojenja/skladišta, a najkasnije u roku od 60 dana od značajne promjene:

- u postrojenju;

- u skladišnom prostoru;

- u postupku u kojem se koristi opasna supstanca;

- u količini, prirodi, agregatnom stanju opasne supstance u poređenju sa podacima sadržanim u postojećem Izvještaju o stanju sigurnosti;

c) u bilo koje drugo vrijeme na inicijativu operatera ili na zahtjev Federalnog ministarstva:

- iz razloga uzimanja u obzir saznanja o novim činjenicama ili novim tehnološkim spoznajama o sigurnosnim pitanjima, uključujući spoznaje koje proizlaze iz analize nesreća ili, u mjeri u kojoj je to moguće, iz izbjegnutih nesreća;

- u slučaju bilo kakvih saznanja i pretpostavki o promjenama us mislu mogućih bitnih posljedica u vezi sa opasnostima povezanima sa nesrećom većih razmjera.

(2) U slučaju tačke c) stava (1) ovog člana, ažurirani Izvještaj o stanju sigurnosti ili njegovi ažurirani dijelovi dostavljaju se Federalnom ministarstvu bez odgađanja.

(3) Federalno ministarstvo će dostaviti ažurirani Izvještaj o stanju sigurnosti ili njegove ažurirane dijelove Federalnoj upravi na prethodno mišljenje.

(4) Nakon što dopuni, odnosno izmijeni Izvještaj o stanju sigurnosti, u smislu odredbe stava (1) ovog člana, Federalno ministarstvo će dati saglasnost na taj dopunjeni i/ili izmijenjeni Izvještaj o stanju sigurnosti kroz rješenje o izdavanju okolinske dozvole u skladu sa Zakonom.

(5) Kada se utvrdi da Izvještaj o stanju sigurnosti ne ispunjava sve zahtjeve prema odredbama ovog pravilnika, Federalno ministarstvo će obavijestiti operatera da uskladi Izvještaj o stanju sigurnosti u roku koji nije duži od 30 dana, te će zaustaviti proces izdavanja okolinske dozvole dok se Izvještaj ne uskladi sa uputama.

(6) Ukoliko Federalno ministarstvo utvrdi da postoji ozbiljno kršenje mjera zaštite od nesreća većih razmjera u vezi sa stavom (5) ovog člana, obavjestiće nadležni inspekcijski organ o potrebi zabrane stavljanja u rad ili nastavka rada dotičnog objekta u skladu sa stavom (1) člana 140. Zakona.

(7) Federalno ministarstvo će donijeti jedinstveno rješenje kojim se odobrava ili odbija okolinska dozvola uz poseban dio u dispozitivu rješenja koji će se odnositi na pogone, postrojenja i/ili skladišta koji mogu izazvati nesreće većih razmjera.

(8) Sve procesne radnje koje nisu regulisane Zakonom i ovim pravilnikom, provodit će se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

 

POGLAVLJE IV. UNUTRAŠNJI I VANJSKI PLANOVI INTERVENCIJE

 

Član 14.
(Sadržaj Unutrašnjeg plana intervencije)

 

(1) U skladu sa članom 113. Zakona, operater je za viši razred pogona/postrojenja/skladišta u skladu sa Prilogom Ia., Dio 1. kolona 3. i Dio 2. kolona 3. ovog Pravilnika dužan izraditi Unutrašnji plan intervencije sa sadržanim mjerama koje će se preduzeti u slučaju nesreće većih razmjera.

(2) Unutrašnji plan intervencije obavezno sadrži:

a) imena ili položaje osoba koje su ovlaštene za pokretanje hitnih postupaka i osoba koja je odgovorna za mjere ublažavanja posljedica na mjestu događanja i njihovu koordinaciju;

b) ime ili položaj osobe koja je odgovorna za povezivanje sa Federalnom upravom zaduženom za vanjski plan intervencije;

c) za predvidljive uvjete ili događaje koji bi mogli biti značajni za izbijanje nesreće većih razmjera, radnje koje treba preduzeti da bi se ti uslovi i događaji držali pod kontrolom te da bi se ograničile njihove posljedice, što uključuje i opis sigurnosne opreme te raspoloživih sredstava;

d) organizaciju ograničavanja rizika za osobe na mjestu događanja, uključujući i načine upozoravanja i očekivano ponašanje osoba po prijemu upozorenja;

e) organizaciju ranog upozoravanja, u slučaju incidenta, Federalne uprave koja je odgovorna za primjenu vanjskog plana intervencije, vrstu informacija koje bi trebalo sadržavati početno upozorenje i mjere pružanja detaljnijih informacija, čim postanu dostupne;

f) organizaciju osposobljavanja osoblja za dužnosti koje će morati obavljati kada je potrebno i, prema potrebi, koordiniranje aktivnosti sa hitnim službama izvan mjesta događaja;

g) organizaciju pružanja podrške ublažujućim mjerama izvan mjesta događaja.

(3) Operater je dužan izraditi Unutrašnji plan intervencije za nove pogone, postrojenja i/ili skladišta u roku od najmanje tri mjeseca prije početka gradnje, odnosno za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta u roku od najmanje šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

(4) Operater je dužan, prilikom izrade Unutrašnjeg plana intervencije, osigurati aktivnu saradnju sa osobljem koje radi u objektima, uključujući dugoročno zaposleno osoblje relevantnih kooperanata.

(5) Operater je dužan ažurirati Unutrašnji plan intervencije najmanje svake tri godine.

(6) U slučaju nesreća većih razmjera ili u slučaju pojave nekontrolisanog incidenta, koji bi mogao dovesti do nesreće većih razmjera, Unutrašnji plan intervencije mora biti razmotren, provjeren, i ukoliko je neophodno, promijenjen i revidiran od strane operatera u roku od šest mjeseci, uzimajući u obzir promjene do kojih je došlo u radu pogona, postrojenja i/ili skladišta, u planovima intervencije ili u novim tehnološkim rješenjima.

 

Član 15.
(Sadržaj Vanjskog plana intervencije)

 

(1) U skladu sa članom 113. stav (1) Zakona, operater je dužan izrađeni Unutrašnji plan intervencije dostaviti Federalnoj upravi radi izrade Vanjskog plana intervencije.

(2) Vanjski plan intervencije obavezno sadrži:

a) imena ili položaje osoba koje su ovlaštene za pokretanje interventnih postupaka i osoba koje su ovlaštene za preuzimanje i koordiniranje akcije izvan mjesta događaja;

b) organizaciju primanja ranih upozorenja o incidentima, postupci uzbunjivanja i pozivanja hitnih službi;

c) organizaciju koordiniranja sredstava koja su potrebna za provođenje vanjskog plana za slučaj opasnosti;

d) organizaciju pružanja podrške akcijama za ublažavanje posljedica na mjestu događaja;

e) organizaciju akcija za ublažavanje posljedica izvan mjesta događaja, uključujući reagiranje na scenarije nesreća većih razmjera, kako je navedeno u Izvještaju o stanju sigurnosti, i razmatranje mogućih domino-efekata, uključujući one koji utiču na okoliš;

f) organizaciju pružanja javnosti i svim susjednim objektima ili lokacijama, koji nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom, u skladu sa članom 112. Zakona, tačnih informacija u vezi sa nesrećom i načinom na koji se treba ponašati;

g) organizaciju pružanja informacija hitnim službama drugog entiteta ili susjednih država u slučaju nesreće većih razmjera sa mogućim prekograničnim posljedicama.

(3) Federalna uprava dužna je izraditi Vanjski plan intervencije za nove pogone, postrojenja i/ili skladišta u roku od najmanje tri mjeseca prije početka gradnje, odnosno za postojeće pogone, postrojenja i/ili skladišta u roku od najmanje šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

(4) Federalna uprava će dati zainteresovanoj javnosti mogućnost da izrazi svoje mišljenje o vanjskim planovima za slučaj opasnosti pri njihovoj izradi ili znatnoj izmjeni, objavom istih na internet stranici Federalne uprave, te ostavljanjem roka od 30 dana za prikupljanje komentara i sugestija.

(5) Federalna uprava dužna je ažurirati Vanjski plan intervencije najmanje svake tri godine.

(6) U slučaju nesreća većih razmjera ili u slučaju pojave nekontrolisanog incidenta, koji bi mogao dovesti do nesreće većih razmjera, Vanjski plan mora biti razmotren, provjeren, i ukoliko je neophodno, promijenjen i revidiran od strane Federalne uprave u roku od šest mjeseci, uzimajući u obzir promjene do kojih je došlo u radu pogona, postrojenja i/ili skladišta, u planovima intervencije ili u novim tehnološkim rješenjima.

(7) S obzirom na informacije sadržane u Izvještaju o stanju sigurnosti, Federalno ministarstvo može odlučiti da se ne primjenjuje zahtjev o izradi Vanjskog plana intervencije u skladu sa stavom (1) ovog člana, obrazlažući svoju odluku.

 

POGLAVLJE V. INFORMACIJA O SIGURNOSNIM MJERAMA I OBAVEZE MINISTARSTVA U PREDUZIMANJU MJERA ZA SPREČAVANJE NESREĆA VEĆIH RAZMJERA

 

Član 16.
(Informacije o sigurnosnim mjerama koje je operater dužan dati javnosti u slučaju opasnosti ili nesreće većih razmjera)

 

(1) Operater će informacije o sigurnosnim mjerama koje je dužan dati javnosti u slučaju opasnosti ili nesreće većih razmjera iz Priloga III. dostaviti Federalnom ministarstvu, privatnim i fizičkim licima u skladu sa članom 110. Zakona.

(2) Federalno ministarstvo će staviti na raspolaganje javnosti i u elektronskom obliku putem svoje službene web stranice, razmotriti i ažurirati podatke u skladu sa članom 110. Zakona, i u slučaju izmjena iz člana 108. Zakona.

 

Član 17.
(Mjere koje treba preduzeti Federalno ministarstvo nakon nesreće većih razmjera)

 

U vezi sa članom 105. Zakona, Federalno ministarstvo je dužno preduzeti slijedeće mjere:

a) osigurati preduzimanje hitnih srednjoročnih i dugoročnih mjera koje se mogu pokazati potrebnima;

b) prikupljati, u inspekcijskom nadzoru, istrazi ili drugim odgovarajućim načinom, informacije koje su potrebne za potpunu analizu tehničkih, organizacijskih i upravljačkih aspekata nesreće;

c) primjereno postupati da bi osiguralo da operater preduzima sve potrebne sanacijske mjere;

d) dati preporuke o budućim preventivnim mjerama; i

e) obavijestiti o nesreći do koje je došlo osobe koje bi njome mogle biti pogođene i, kada je to bitno, o mjerama koje su preduzete radi ublažavanja posljedica nesreće.

 

POGLAVLJE VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18.
(Rodna ravnopravnost)

 

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba spola, osim kada je svrha ovog pravilnika drugačija.
 

Član 19.
(Okončanje postupaka započetih prije stupanja na snagu Zakona)

 

Postupci započeti u Federalnom ministarstvu prije stupanja na snagu Zakona biće okončani u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljašnjih planova intervencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05) i Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04 i 1/21) što je u skladu sa odredbom člana 146. stav (6) Zakona.
 

Član 20.
(Prestanak važenja Pravilnika)

 

Danom okončanja postupaka iz člana 19. ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju Izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljašnjih planova intervencije ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05) i Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/04 i 1/21).
 

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-02-19-236/21
24. juna 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Edita Đapo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

opasne supstance

pogoni

postrojenja

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.