Pravilnik o polaganju stručnog ispita lica koja obavljaju špediterske poslove

Legislativa

Pravilnik o polaganju stručnog ispita lica koja obavljaju špediterske poslove

19.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 14 19.2.2021.

 

Na osnovu člana 21. stav 8. Zakona o trgovini (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19), člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i Odluke Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 8/21), ministar trgovine i turizma, 11. februara 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK
O POLAGANjU STRUČNOG ISPITA LICA KOJA OBAVLjAJU ŠPEDITERSKE POSLOVE

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se Program stručnog ispita za lica koja obavljaju špediterske poslove, sadržaj i način vođenja evidencije lica koja su položila ispit za obavljanje špediterskih poslova, obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje špediterskih poslova i visina troškova za polaganje stručnog ispita za dobijanje certifikata za obavljanje špediterskih poslova.

Član 2.
(1) Stručni ispit za lica koja obavljaju špediterske poslove (u daljem tekstu: ispit) obuhvata provjeru znanja lica potrebnog za obavljanje špediterskih poslova iz predmeta, odnosno ispitnih oblasti u skladu sa Progra- mom stručnog ispita za lica koja obavljaju špediterske poslove (u daljem tekstu: Program), koji obuhvata:
1) Spoljnotrgovinski i devizni sistem,
2) Carinski sistem i carinski postupak,
3) Carinska tarifa i poznavanje robe, primjena povlašćenih tarifnih mjera i krajnja upotreba, porijeklo robe,
4) Poreski sistem,
5) Upravni postupak i upravni spor.
(2) Program se nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3.
(1) Ispit se organizuje najmanje dva puta godišnje.
(2) Obavještenje o ispitnom roku za polaganje ispita Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stra- nici najkasnije 45 dana od datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita, a sadrži podatke o: datumu i mjestu polaganja, roku za podnošenje prijave i dokazima koji se podnose uz prijavu, iznosu troškova polaganja ispita i podacima za uplatu, kao i drugim podacima u vezi sa polaganjem ispita.

Član 4.
(1) Ministar rješenjem imenuje Komisiju za polaganje ispita (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju čine predsjednik Komisije i četiri člana.
(3) Komisija ima sekretara.
(4) Predsjednik, članovi i sekretar Komisije imaju zamjenike.
(5) Sekretar i zamjenik sekretara Komisije imenuju se iz reda zaposlenih u Ministarstvu.
(6) Administrativne poslove za Komisiju obavlja sekretar.
(7) Administrativni poslovi iz stava 6. ovog člana podrazumijevaju:
1) prijem i pregledanje dostavljene dokumentacije,
2) utvrđivanje ispunjenosti uslova lica (u daljem tekstu: kandidat) za polaganje ispita,
3) utvrđivanje identiteta kandidata prije pristupanja polaganju ispita,
4) vođenje zapisnika tokom polaganja ispita,

5) priprema uvjerenja o položenom ispitu.

Član 5.
(1) Prijavu za polaganje ispita kandidat podnosi Mi- nistarstvu najkasnije 14 dana od datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.
(2) Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) ime, ime roditelja i prezime kandidata, jedinstveni matični broj (JMB), broj kontakt telefona i e-mail adresu,
2) datum i mjesto rođenja kandidata,
3) adresu prebivališta kandidata,
4) stečeno obrazovanje kandidata.
(3) Uz prijavu iz stava 1. ovog člana kandidat je dužan dostaviti:
1) ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o stečenom obrazovanju,
2) dokaz o uplati troškova polaganja ispita.

Član 6.
(1) Naknadu troškova za polaganje ispita za dobijanje certifikata za obavljanje špediterskih poslova snosi kandidat koji polaže ispit, a troškovi se uplaćuju u korist budžeta Republike Srpske i iznose 400 KM.
(2) Naknadu troškova za polaganje popravnog ispita za dobijanje certifikata za obavljanje špediterskih po- slova snosi kandidat koji polaže popravni ispit, a troškovi se uplaćuju u korist budžeta Republike Srpske i iznose 200 KM.

Član 7.
(1) Po isteku roka za podnošenje prijava, pristupa se razmatranju pristiglih prijava i sačinjavanju spiska kan- didata za polaganje ispita koji su ispunili uslove u skladu sa Zakonom o trgovini i ovim pravilnikom.
(2) Spisak iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva najkasnije deset dana od datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.
(3) Sekretar Komisije pismeno ili elektronskim putem obavještava kandidata o datumu polaganja ispita, i to najkasnije u roku od sedam dana od datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.

Član 8.
(1) Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
(2) Polaganje ispita počinje izradom pismenog zadatka.
(3) Zadatak iz pismenog dijela sastoji se iz rješavanja predmeta iz carinskog postupka.
(4) Pri izradi pismenog dijela ispita kandidat se može služiti Carinskom tarifom.

Član 9.
(1) Pismeni zadatak radi se na papiru obilježenom pečatom Ministarstva.
(2) Izrada pismenog dijela ispita može trajati najduže 90 minuta.
(3) Služenje nedozvoljenim sredstvima povlači udaljenje sa ispita, o čemu se kandidat upoznaje pred početak pismenog dijela ispita.
(4) Udaljenje sa ispita tretira se kao da kandidat nije položio ispit.

Član 10.
(1) Kandidati se na pismenom dijelu ispita ocjenjuju ocjenom “položio pismeni dio stručnog ispita” ili “nije položio pismeni dio stručnog ispita”.
(2) Po završetku pismenog dijela ispita, sekretar Komisije sastavlja listu kandidata sa rezultatima pismenog dijela ispita.
(3) Listu iz stava 2. ovog člana potpisuju predsjednik i sekretar Komisije.

Član 11.
(1) Usmenom dijelu ispita mogu pristupiti samo kandidati koji su položili pismeni dio ispita.
(2) Na usmenom dijelu ispita kandidat se ispituje iz oblasti, odnosno predmeta propisanih Programom.
(3) Usmeni dio ispita je javan.
(4) Na usmenom dijelu ispita članovi Komisije postavljaju kandidatu pitanja iz ispitnih oblasti predviđenih Programom i ocjenjuju osposobljenost kandidata za obavljanje špediterskih poslova na osnovu njegovih odgovora, za svaku ispitnu oblast iz Programa, ocjenom “položio usmeni dio stručnog ispita” ili “nije položio usmeni dio stručnog ispita”.
(5) Usmeni dio ispita traje najviše 30 minuta po kandidatu.
(6) Predsjednik Komisije najkasnije u roku od 90 minuta nakon završetka usmenog dijela ispita saopštava kandidatima odluku koji su kandidati položili ispit,
odnosno koji kandidati nisu položili ispit ocjenom “položio stručni ispit” ili “nije položio stručni ispit”.

Član 12.
(1) Ako je kandidat uredno pozvan na ispit, a ne pristu- pi ispitu, niti blagovremeno opravda odsustvo u skladu sa st. 4. i 6. ovog pravilnika, smatra se da nije polagao ispit.
(2) Ako kandidat u toku polaganja ispita narušava red ili se utvrdi da je pokušao da izvrši ili je izvršio prevaru u toku polaganja ispita, biće udaljen sa ispita i ocijeniće se ocjenom “nije položio stručni ispit”.
(3) Ako kandidat odustane od već započetog ispita ili ne preda rad iz pismenog dijela ispita, smatraće se da ispit nije položio i ocijeniće se ocjenom “nije položio stručni ispit”.
(4) U slučaju bolesti i drugih opravdanih razloga (smrtni slučaj bliskog člana porodice, važne službene obaveze i slično) kandidat može opravdati odsustvo sa ispita, o čemu pismenim putem obavještava Ministar- stvo, uz podnošenje dokaza, najkasnije dva radna dana nakon dana određenog za polaganje.
(5) Nakon procjene opravdanosti razloga iz stava 4. ovog člana, kandidat se pismenim putem obavještava:
1) o pravu za polaganje ispita ili
2) o tome da razlozi nisu uvaženi, odnosno da su dostavljeni dokazi ocijenjeni kao neodgovarajući.
(6) Započeti ispit može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen da nastavi ispit, s tim da u nastavku ispita kandidat ne po- laže onaj dio ispita koji je položio.
(7) U slučaju opravdanog izostanka sa ispita iz sta- va 4. ovog člana i u slučaju odlaganja ispita u slučaju iz stava 6. ovog člana, kandidat pristupa ispitu podnoseći prijavu za polaganje ispita u skladu sa članom 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika, a uplaćena naknada troškova za pola- ganje ispita za dobijanje certifikata za obavljanje špedi- terskih poslova i priložena dokumentacija priznaće se u narednom ispitnom roku.

Član 13.
(1) Kandidat koji na usmenom dijelu ispita pokaže nezadovoljavajuće znanje iz tri ili više predmeta nije po- ložio ispit.
(2) Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz jednog ili najviše dva predmeta upućuje se na popravni ispit iz tih predmeta.
(3) Kandidat koji izlazi na popravni ispit podnosi prijavu za polaganje ispita na narednom ispitnom roku u skladu sa članom 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika i prilaže dokaz o uplati troškova polaganja ispita.
(4) Ranije priložen dokaz o stečenom obrazovanju priznaje se u tom ispitnom roku.
(5) Kandidat koji ne pristupi polaganju popravnog ispita ili popravni ispit ne položi u narednom ispi- tnom roku smatra se da ispit nije položilo i ocijeniće se ocjenom “nije položio stručni ispit”.

Član 14.
(1) O toku ispita sekretar Komisije vodi zapisnik, u koji se unose:
1) ime, ime roditelja i prezime kandidata, JMB kandidata,
2) adresa prebivališta kandidata,
3) podaci o stečenom obrazovanju kandidata,
4) sastav Komisije za polaganje ispita,
5) datum i mjesto polaganja ispita,
6) ispitna pitanja,
7) ocjena iz pismenog dijela ispita, kao i iz svakog predmeta i konačan uspjeh kandidata,

8) podaci o odsustvu sa ispita, udaljenju sa ispita, odustanku sa ispita, opravdanom izostanku sa ispita, odlaganju ispita, kao i o upućivanju na popravni ispit.
(2) Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi i sekretar Komisije.
(3) Ministarstvo objavljuje spisak kandidata koji su položili ispit za obavljanje špediterskih poslova na svojoj zvaničnoj internet stranici u roku od tri dana od dana završetka ispita.

Član 15.
(1) Kandidatu koji je položio ispit Ministarstvo izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje špediterskih poslova (u daljem tekstu: Uvjerenje).
(2) Uvjerenje iz stava 1. ovog člana sadrži: 1) naziv izdavaoca Uvjerenja,
2) propis na osnovu kog se izdaje Uvjerenje,
3) ime, ime roditelja, prezime, datum i mjesto rođenja kandidata koji je položio ispit za obavljanje špediter- skih poslova,
4) datum položenog ispita,
5) broj, datum izdavanja Uvjerenja,
6) potpis ovlašćenog lica i pečat.
(3) Uvjerenje se izdaje najkasnije u roku od osam dana od dana položenog ispita.
(4) Oblik i sadržaj obrasca Uvjerenja nalazi se u Prlogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 16.
(1) Ministarstvo vodi evidenciju lica koja su polo- žila stručni ispit za obavljanje špediterskih poslova (u daljem tekstu: Evidencija), u pisanom i elektronskom obliku.
(2) Evidencija sadrži sljedeće podatke:
1) redni broj,
2) lične podatke kandidata koji je položio ispit (ime, ime roditelja, prezime, JMB, datum i mjesto rođenja i adresa prebivališta),
3) datum polaganja ispita,
4) broj i datum izdatog uvjerenja,
5) popis dokumentacije priložene uz prijavu.
(3) Uz Evidenciju se čuvaju i:
1) prijava za polaganje ispita i sva dokumenta priložena uz prijavu,
2) zapisnik o polaganju ispita iz člana 14. stav 1. ovog pravilnika,
3) kopija uvjerenja iz člana 15. stav 1. ovog pravilnika.
(4) Ministarstvo podatke iz stava 2. ovog člana čuva trajno.

Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”

 

Broj: 14-06-020-2345/20

11. februara 2021. godine

 

Banjaluka
Ministar, Suzana Gašić, s.r.

 

PRILOG 1.
PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA OBAVLjAJU ŠPEDITERSKE POSLOVE
I - SPOLjNOTRGOVINSKI I DEVIZNI SISTEM a) Spoljnotrgovinski sistem
• Osnovna značenja spoljnotrgovinskog sistema BiH,
• Subjekti obavljanja spoljnotrgovinskog prometa,
• Uslovi za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa,
• Posebni oblici spoljnotrgovinskog prometa - značenja i po- trebni uslovi za obavljanje kompenzacionih poslova i dugoročne proizvodne saradnje), • Usluge u spoljnotrgovinskom prometu,
• Regulisanje uvoza i izvoza robe u BiH (propisi, nadležni organi za izdavanje posebnih dokumenata),
• Obavljanje privrednih djelatnosti u inostranstvu.
b) Devizni sistem
• Osnovno značenje deviznog sistema Republike Srpske,
• Devizno poslovanje (opšte odredbe, definicije i termini),
• Platni promet sa inostranstvom (plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim i kapitalnim poslovima, sredstva plaćanja),
• Devizni računi i računi u konvertibilnim markama rezide- nata i nerezidenata u Republici i inostranstvu,
• Devizno tržište i kurs konvertibilne marke,
• Fizički prenos sredstava plaćanja (iznošenje i unošenje konvertibilne marke, unošenje i iznošenje efektivnog stranog novca, čekova i hartija od vrijednosti, te drugih prenosivih instrumenata plaćanja, sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma),
• Devizna kontrola (subjekti, nadležnosti i kaznene odredbe za učinjene prekršaje).

PRAVNI IZVORI:
1. Zakon o spoljnotrgovinskoj politici (“Službeni glasnik BiH”, br. 7/98 i 35/04),
2. Zakon o kontroli spoljnotrgovinskog prometa robe dvojne namjene (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/16),
3. Zakon o kontroli spoljnotrgovinskog prometa oružja, voj- ne opreme i robe posebne namjene (“Službeni glasnik BiH”, broj 53/16),
4. Odluka o klasifikaciji robe na režime izvoza i uvoza (“Službeni glasnik BiH”, br. 22/98, 30/02, 40/02, 20/05, 54/08 i 4/13),
5. Pravilnik o posebnim uslovima evidentiranja i obilje- žavanja brašna koje se stavlja na tržište (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/06 i 58/10),
6. Odluka o uslovima za dobivanje dozvole za iznošenje sred- stava izvan BiH u svrhu osnivanja predstavništava i poslovnih jedinica u inostranstvu (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/98),
7. Odluka o uslovima za dobivanje dozvole za iznošenje sred- stava izvan BiH u svrhu osnivanja preduzeća u inostranstvu (“Službeni glasnik BiH”, broj 22/98),
8. Zakon o deviznom poslovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 96/03, 123/06, 92/09, 20/14 i 20/18),
9. Uredba o uslovima za otvaranje deviznog računa u inostran- stvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.92/15, 66/16),
10. Odluka o plaćanju i naplati u efektivnom stranom novcu i konvertibilnim markama u gotovini u poslovanju sa nereziden- tima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/15),
11. Uredba o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/05, 15/07 i 46/17).
II - CARINSKI SISTEM I CARINSKI POSTUPAK
• Pojam carine i carinskog sistema i osnovni instituti iz oblasti carine;
• Ovlašćenja i organizacija Uprave za indirektno oporezi- vanje BiH;
• Primjena odredaba upravnog postupanja u carinskim pred- metima i carinskim postupanjima:
- zastupanje u carinskom postupku,
- osnovne odredbe upravnog postupanja (pravni osnov, pokre- tanje upravnog postupka),
- pravo na žalbu i mogućnost vođenja upravnog spora, te po- sebnosti upravnog postupka u carinskim predmetima,
- obavijest o primjeni carinskih propisa i informacije;
• Carinski nadzor, pojam, vrsta i svrha, carinska provjera, carinska obilježja, vrsta i upotreba;
• Carinska vrijednost robe:
- osnovna pravila, transakcijska vrijednost i ostale metode i redoslijed njihove primjene, troškovi koji se uključuju/ne uklju- čuju u carinsku vrijednost, deklaracija o carinskoj vrijednosti D.V.1 i D.V.1 Bis,
- pariteti isporuke robe INCOTERMS;
• Unos robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine, pre- dočenje (podnošenje) robe, zbirna prijava i privremeni smještaj robe;
• Carinski status robe, pretpostavke i promjena carinskog statusa, obaveza i načini dokazivanja statusa;
• Carinski odobreno postupanje ili upotreba robe:
- stavljanje robe u carinski postupak, obaveza podnošenja ca- rinske prijave (deklaracije), oblici carinske prijave, primjena obrazaca JCI (jedinstvene carinske isprave) u postupku prija- vljivanja robe,
- pisana carinska prijava: redovni postupak i pojednosta- vljeni postupci, ostale carinske prijave i naknadna provjera carinske prijave,
- dokumenti koji se prilažu uz carinsku prijavu;
• Puštanje robe u slobodan promet;
• Carinski postupci s obustavom plaćanja i carinski postup- ci s ekonomskim učinkom:
- odobrenje za sprovođenje postupaka i zajedničke odredbe za sprovođenje postupaka, premještanje robe, vođenje evidencija, normativi i način obračuna duga i kompenzatorske kamate,
- postupak provoza,
- postupak carinskog skladištenja,
- postupak unutrašnje obrade,
- postupak obrade pod carinskom kontrolom, - postupak privremenog uvoza,
- postupak spoljne obrade;
• Postupak izvoza;
• Slobodne zone: odobravanje evidencije zaliha, smještaj robe u slobodne zone, rad slobodnih zona, izuzimanje robe iz slobod- nih zona;
• Ponovni izvoz, uništenje i ustupanje robe;
• Uvoz i izvoz robe od strane fizičkih lica;
• Oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina: carinske povlas- tice i druga oslobađanja (vraćanje izvezene robe i proizvodi mor- skog ribolova i drugi proizvodi izvađeni iz mora);
• Carinski dug: osiguranje plaćanja carinskog duga, nastanak carinskog duga, naplata carinskog duga (knjiženje i obavješta- vanje dužnika, te rokovi i postupci za plaćanje), otpis carinskog duga, povrat i odustajanje od naplate carinskog duga;
• Carinske mjere za zaštitu prava intelektualne svojine;
• Carinska prekršajna odgovornost: opis osnovnih carin- skih prekršaja, posebnosti prekršajne odgovornosti zastupnika, pokretanje i sprovođenje prekršajnog postupka, prekršajne kazne i zaštitne mjere.

PRAVNI IZVORI:
1. Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Slu- žbeni glasnik BiH”, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),
2. Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Slu- žbeni glasnik BiH”, broj 58/15),
3. Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj poli- tici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 63a/04, 60/06 i 57/08),
4. Zakon o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 88/05),
5. Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava no- sioca žiga (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/12),
6. Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava no- sioca autorskog i srodnih prava (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/12),
7. Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava nosioca industrijskog dizajna (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/12),
8. Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava no- sioca patenta (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/12),
9. Odluka o provođenju carinskih mjera za zaštitu prava no- sioca imena porijekla ili geografske oznake (“Službeni glasnik BiH”, broj 41/12),
10. Zakon o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini (“Slu- žbeni glasnik BiH”, broj 99/09),
11. Zakon o slobodnim zonama u Republici Srpskoj (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, broj 1/18),
12. Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05),
13. Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslo- bađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih taksi (“Službeni glasnik BiH”, broj 24/18).

III - CARINSKA TARIFA I POZNAVANjE ROBE, PRI- MJENA POVLAŠTENIH TARIFNIH MJERA I KRAJNjA UPOTREBA, PORIJEKLO ROBE
a) Carinska tarifa i poznavanje robe, primjena povla- štenih tarifnih mjera i krajnja upotreba
• Harmonizovani sistem svrstavanja robe (WCO);
• Kombinovana nomenklatura (EU);
• Carinska tarifa Bosne i Hercegovine;
• Opšta pravila za primjenu BiH nomenklature (svrstavanje robe);
• Opšte napomene uz odjeljke, glave, poglavlje, tarifne broje- ve i tarifne podbrojeve; carinski tarifni stav; naimenovanje robe, pojednostavljeno svrstavanje robe (Glava 99);
• Obavezujuća informacija o tarifnom svrstavanju robe (po- stupak dobijanja, rok i prestanak važenja, obaveze);
• Poznavanje i svrstavanje robe u Carinsku tarifu Bosne i Hercegovine:
- Svrstavanje robe u Odjeljak I (glave 1-5),
- Svrstavanje robe u Odjeljak II (glave 6-14),
- Svrstavanje robe u odjeljke III i IV (glave 15-24),
- Svrstavanje robe u Odjeljak V (glave 25-27),
- Svrstavanje robe u Odjeljak VI (glave 28-38),
- Svrstavanje robe u Odjeljak VII (glave 39-40),
- Svrstavanje robe u Odjeljak VIII (glave 41-43),
- Svrstavanje robe u Odjeljak IX (glave 44-46),
- Svrstavanje robe u Odjeljak X (glave 47-49),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XI i XII (glave 50-67),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XIII (glave 68-70),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XIV (Glava 71),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XV (glave 72-83),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XVI (glave 84-85),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XVII (glave 86-89),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XVIII (glave 90-92),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XIX (Glava 93),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XX (glave 94-96),
- Svrstavanje robe u Odjeljak XXI (glave 97-99);
• Povlaštene tarifne mjere (tarifne suspenzije, tarifne kvote i drugo);
• Krajnja upotreba (povlašćeno tarifno postupanje).
b) Porijeklo robe
• Preferencijalno porijeklo robe, pravila sticanja po- rijekla robe:
- cjelovito dobijeni proizvodi,
- nedovoljno obrađeni proizvodi,
- obrada ili prerada obavljena na materijalima bez porijekla koji daju status proizvoda s porijeklom,
- sticanje porijekla na osnovu kumulacije,
- direktna pošiljka;
• Zabrana povrata carine ili izuzeća od plaćanja carine (no drawback);
• Izjava dobavljača;
• Dokazi o porijeklu (vrste, upotreba, naknadno izdati, duplikat);
• Ovlašćeni izvoznik za porijeklo (postupak dobijanja, oba- veze);
• Ugovori o slobodnoj trgovini koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa drugim državama;
• Obavezujuća informacija o preferencijalnom porijeklu robe (postupak dobijanja, rok i prestanak važenja, obaveze);
• Nepreferencijalno porijeklo robe (način utvrđivanja, izdavanje dokaza, primjena).

PRAVNI IZVORI:
1. Zakon o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12);
2. Odluka o utvrđivanju Carinske tarife za 2020. godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 85/19);
3. Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslo- bađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih taksi (“Službeni glasnik BiH”, broj 24/18);
4. Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službe- ni glasnik BiH”, br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11);
5. Odluka o provedbenim propisima Zakona o carinskoj poli- tici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 63a/04, 60/06 i 57/08);
6. Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2020. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 84/19);
7. Odluka o nepreferencijanom porijeklu robe (“Službeni glasnik BiH”, broj 37/19);
8. Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji (“Službe- ni glasnik BiH”, br. 08/17 i 50/17);
9. Uputstvo o sprovođenju Odluke o upravljanju tarifnim kvo- tama utvrđenim Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pri- druživanju između evropskih zajednica i njihovih država člani- ca, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/17 i 20/20);
10. Odluka o slučajevima u kojima se ne polaže garancija kada se roba porijeklom iz Evropske zajednice stavlja u slobodan pro- met na račun njene krajnje upotrebe (“Službeni glasnik BiH”, broj 82/09);
11. Odluka o utvrđivanju količina tarifnih kvota (“Službe- ni glasnik BiH”, br. 2/09 i 102/09);
12. Odluka o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode (“Službeni glasnik BiH”, broj 56/14);
13. Odluka o ratifikaciji regionalne konvencija o pan-eu- ro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe (“Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori, broj 15/14);
14. Ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske (“Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugo- vori, broj 8/20);
15. Sporazum o preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran (“Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori, broj 5/09);
16. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između evrop- skih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane (“Službeni glasnik BiH” - Među- narodni ugovori, broj 10/08);
17. Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercego- vine i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), (“Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori, broj 18/14);
18. Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), (“Službeni gla- snik BiH” - Međunarodni ugovori, broj 9/07) sa dodatnim proto- kolima/odlukama:
• Odluka Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, broj 2/2009 - Izmjena Aneksa II Protokola o definiciji pojma “proizvodi s porijeklom” i načinima admi- nistrativne saradnje (“Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori, broj 7/12),
• Dodatni protokol 3 CEFTA 2006 Sporazumu o liberali- zaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima između Bosne i Hercegovine i Albanije (“Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori”, broj 15/14),
• Odluka Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, broj 3/2013, kojom se mijenja i dopunjava Aneks 4. Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) Protokola o definiciji pojma “Proizvodi s po- rijeklom” i metode administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 3. (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/14),
• Odluka Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, broj 3/2015 o izmjenama i dopunama Odluke Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini 3/2013 vezanoj za Aneks 4. Centralnoevropskog sporazu- ma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), Protokola o definiciji pojma “Proizvodi sa porijeklom” i metode administrativne sa- radnje iz člana 14. st. 1. i 3. (“Službeni glasnik BiH”, broj 43/18),
• Dodatni protokol 5 Sporazumu o izmjeni i pristupanju Cen- tralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (“Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori, broj 3/18).

IV - PORESKI SISTEM
• Porez na dodanu vrijednost (PDV), • Predmet oporezivanja,
• Promet robe i usluga,
• Poreski obveznici,
• Mjesto oporezivanja,
• Nastanak poreske obaveze,
• Poreska osnovica,
• Poreska stopa,
• Oslobađanja od plaćanja PDV-a,
• Odbitak ulaznog poreza,
• Period oporezivanja, obračunavanja i plaćanja PDV-a, • Posebni postupci oporezivanja,
• Povrat PDV-a,
• Registracija poreskih obveznika,
• Nadzor obračunavanja, plaćanja i naplate PDV-a,
• Oporezivanje akciznih proizvoda (naftni derivati, duvan- ske prerađevine, bezalkoholna pića, alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija, pivo i vino, kafa, bio-goriva i bio-teč- nosti.

PRAVNI IZVORI:
1. Zakon o postupku indirektnog oporezivanja (“Službeni glasnik BiH”, br. 83/05 i 100/13),
2. Zakon o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17),
3. Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (“Službeni glasnik BiH”, br. 51/12 i 68/16),
4. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10 i 85/17),
5. Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni gla- snik BiH”, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17),
6. Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/09, 80/11, 48/12, 74/14, 85/17 i 4/18),
7. Pravilnik o akciznim markicama za duvanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kafu i vino (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/09 i 74/14).
V - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
• Predmet upravnog postupka,
• Načela upravnog postupka,
• Stranke, zakonski zastupnik, opunomoćenik,
• Pokretanje postupka,
• Rokovi,
• Zapisnik,
• Rješenje,
• Žalba,
• Izvršenje,
• Pojam i predmet upravnog spora,
• Tužilac, tužena stranka, zainteresovano lice u sporu,
• Tužba.
PRAVNI IZVORI:
1. Zakon o opštem upravnom postupku (“Služben glasnik Re- publike Srpske”, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
2. Zakon o upravnim sporovima (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, br. 109/05 i 63/11).
PRILOG 2.
Ministar trgovine i turizma, na osnovu člana 15. stav 1. Pra- vilnika o polaganju stručnog ispita lica koja obavljaju špedi- terske poslove, izdaje

UVJERENjE
o položenom stručnom ispitu za obavljanje špediterskih poslova
_______________________________________________
(ime, ime roditelja, prezime)
rođen __________ u ______________, položio je dana __________ (datum) (mjesto rođenja)
stručni ispit za obavljanje špediterskih poslova pred ispitnom komisijom Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Broj:

Datum: _____________________

 

MINISTAR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.