Pravilnik o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću

Legislativa

Pravilnik o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstava od igara na sreću

28.09.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 86, 28.09.2021.

 

Na osnovu člana 6. stav 2. i člana 10. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 111/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar rada i boračko-invalidske zaštite, 8. septembra 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O POSEBNIM KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se posebni kriterijumi i postupak za raspodjelu sredstava od igara na sreću koja se, u skladu sa članom 4. stav 2. tačka 4) Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću, dodjeljuju Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite.

Član 2.

(1) Na prijedlog Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo), sredstva iz člana 1. ovog pravilnika mogu se dodijeliti na način utvrđen članom 7. stav 1. Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (u daljem tekstu: Uredba).

(2) Preostala sredstva koja nisu dodijeljena na način iz stava 1. ovog člana raspodjeljuju se za finansiranje/ sufinansiranje projekata ili programa na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Član 3.

U skladu sa članom 5. Uredbe, sredstva iz člana 1. ovog pravilnika raspoređuju se za finansiranje projekata ili programa koji se odnose na sljedeće oblasti:

1) oblast koja pomaže zadovoljavanju raznih potreba lica sa invaliditetom iz boračkih kategorija i kategorija civilnih žrtava rata, te ostalih kategorija lica sa invaliditetom,

2) oblast koja omogućava zapošljavanje boračkih kate- gorija,

3) oblast socijalne zaštite i humanitarne djelatnosti za kategorije lica za čiju zaštitu je nadležno Ministarstvo,

4) oblast koja doprinosi razvijanju kulture sjećanja i pamćenja u vezi sa oslobodilačkim ratovima i podsticanju kulturnog i kreativnog rada osoba sa invaliditetom i drugih lica za čiju zaštitu je nadležno Ministarstvo.

Član 4.

Posebni kriterijumi za raspodjelu sredstava od igara na sreću za finansiranje projekata ili programa i programskih aktivnosti su:

1) da su projekat ili program i programske aktivnosti usklađeni sa resornom nadležnošću Ministarstva,

2) da se projektom ili programom finansiraju/sufinansiraju programske i projektne aktivnosti iz oblasti utvrđenih članom 3. ovog pravilnika,

3) da je budžet projekta ili programa usklađen sa narativnim opisom projekta ili programa,

4) da su planirani rezultati projekta ili programa ostvarivi i indikatori mjerljivi, 5) da je projekat ili program u vezi sa strateškim planovima i javnim politikama,

6) da realizacija projekta ili programa doprinosi realizaciji strateških ciljeva Ministarstva.

Član 5.

(1) Ministarstvo određuje prioritetne projekte ili programe koji se mogu finansirati/sufinansirati sredstvima iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika na osnovu ana- lize projekta ili programa, a u skladu sa propisanim kriterijumima i sačinjava listu prijedloga.

(2) Uz listu prijedloga iz stava 1. ovog člana Ministarstvo dostavlja Vladi Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) prijedloge projekata ili programa i budžet projekata ili programa.

(3) Ministar rada i boračko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: ministar), na osnovu akta Vlade iz člana 7. stav 1. Uredbe, donosi rješenje o odobravanju sredstava za finansiranje/sufinansiranje predloženog projekta ili programa.

Član 6.

(1) Raspodjelu sredstava iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika namijenjenih za finansiranje/sufinansiranje projekata ili programa iz oblasti utvrđenih članom 3. ovog pravilnika Ministarstvo vrši na osnovu rezultata javnog konkursa koji se raspisuje polugodišnje.

(2) Konkurs se raspisuje najkasnije do isteka prvog, odnosno trećeg kvartala tekuće godine.

(3) Konkurs sadrži: informacije o oblastima za koje se sredstva mogu dodijeliti, ko može biti učesnik javnog konkursa, uslovi pod kojim se može podnijeti prijava za dodjelu sredstava, rok za podnošenje prijave, detaljan opis ciljeva koji se žele postići, kriterijumi za odabir projekata ili programa, obrazac projektnog prijedloga i obrazac za budžet.

(4) Konkurs iz stava 1. ovog člana objavljuje se u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike Srpske, kao i na internet stranici Ministarstva.

(5) Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

(6) Javni konkurs sadrži minimalni i maksimalni iznos sredstava koja su planirana za raspodjelu.

Član 7.

Na konkurs za raspodjelu sredstava iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika mogu se prijaviti organizacije ili udruženja proistekla iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Repu- blike Srpske i antifašističke i oslobodilačke borbe tokom XX vijeka, kao i druge organizacije ili udruženja čije su programske aktivnosti obuhvaćene resornom nadležnošću Ministarstva.

Član 8.

(1) Prijava na konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata ili programa iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika podnosi se na Obrascu 1, koji je sadržan u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Podnosilac prijave na konkurs uz prijavu podnosi prijedlog projekta ili programa na Obrascu 2, koji je sadržan u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, kao i budžet projekta ili programa na Obrascu 3, koji je sadržan u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 9.

Podnosilac prijave na konkurs, pored dokumenata iz člana 8. stav 2. ovog pravilnika, kao dokaz prilaže sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

1) izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji,

2) potvrdu o poreskoj registraciji (JIB),

3) podatke o transakcionom računu,

4) bilans stanja i bilans uspjeha podnesen APIF-u za godinu koja prethodi godini podnošenja prijava,

5) finansijski plan ili program sa podacima o ukupnim troškovima, naznačenim sredstvima koje će obezbije- diti iz drugih izvora, i naznačenim iznosom sredstava koja se potražuju,

6) uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama,

7) spisak najvažnijih projekata ili programskih ak- tivnosti realizovanih u prethodne tri godine prije podnošenja prijave na javni konkurs, izuzev za podnosioce prijave koji su registrovani u posljednje tri godine,

8) finansijski izvještaj za prethodnu godinu.

Član 10.

(1) Ministar rješenjem imenuje Komisiju za vrednovanje projekata ili programa koji se finansiraju iz sred- stava od igara na sreću (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisiju čine tri člana, koji su iz reda zaposlenih u Ministarstvu.

(3) Komisija donosi odluke prostom većinom glasova.

Član 11. (1) Zadaci Komisije su:

1) da utvrdi li su prispjele prijave dopuštene, potpune i blagovremene,

2) da utvrdi da li su podnosioci prijave na konkurs opravdali utrošak sredstava u propisanom roku i da li su namjenski utrošili sredstva odobrena po prethodnom konkursu,

3) da izvrši ocjenu projekata ili programa sistemom bodovanja koji sama odredi, a kojim se obezbjeđuje jedinstveno i objektivno ocjenjivanje u skladu sa opštim i posebnim kriterijumima,

4) da utvrdi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata ili programa,

5) da odredi iznos sredstava za finansiranje/sufinansiranje svakog projekta ili programa pojedinačno, u skladu sa raspoloživim sredstvima i listom vrednovanja, sistemom koji sama odredi, a kojim se obezbjeđuje cjelishodna raspodjela sredstava,

6) da dostavi ministru zapisnik sa prijedlozima iznosa sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata ili programa.

(2) Nedopuštene, nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs, na prijedlog Komisije, ministar odbacuje zaključkom.

Član 12.

(1) Ministar, na osnovu prijedloga Komisije, vrši izbor korisnika sredstava od igara na sreću i donosi rješenje o odobravanju sredstava za finansiranje projekata ili programa.

(2) Ministarstvo dodjeljuje sredstva od igara na sreću prema odobrenim projektima i u finansijskim iznosima određenim u zavisnosti od raspoloživih sredstava.

(3) Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana, ministar sa korisnikom sredstava kome su odobrena sredstva za fi- nansiranje/sufinansiranje određenog programa ili projekta zaključuje ugovor kojim se uređuju uslovi, način, ro- kovi, isplata i namjensko korišćenje odobrenih sredstava.

(4) Ministarstvo, po završetku raspodjele sredstava, obavještava podnosioce prijava o rezultatima konkursa.

(5) Rezultate sprovedenog konkursa Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 13.

(1) Korisnici sredstava od igara na sreću dužni su da dostave izvještaj Ministarstvu o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 4, koji je sadržan u Prilogu 4. ovog pravilnika, u rokovima propisanim članom 8. Uredbe.

(2) Korisnik sredstava koji u skladu sa ovim pravilnikom Ministarstvu ne dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili ne izvrši ugovorom preuzete obaveze ili izmijeni namjenu utroška sredstava bez saglasnosti Ministarstva nema pravo na dodjelu sredstava od igara na sreću u narednoj godini.

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 16-03/1-020-97/21

8. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Duško Milunović, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

igre na sreću

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.