Pravilnik o postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj zapošljavanju na području Općine Ilidža

Legislativa

Pravilnik o postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj zapošljavanju na području Općine Ilidža

22.07.2021. 06:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 29/21 (22.7.2021.)

Na osnovu člana 15. stav (1) tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 90. Statuta Općine Ilidža - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/10,18/16), općinski načelnik donosi

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA POTICAJ ZAPOŠLJAVANJU NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA


 

I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)

 

Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj zapošljavanju (u daljem tekstu: Pravilnik), definišu se: uslovi, kriteriji, korisnici, postupak dodjele Budžetskih sredstava, kao i druga pitanja u vezi sa dodjelom ovih sredstava na području općine Ilidža.
 

Član 2.
(Svrha Pravilnika)

 

Svrha donošenja Pravilnika je podrška Poslodavcima koji će zaposliti lica koja se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Ilidža, što će smanjiti broj nezaposlenih lica, omogućiti stvaranje novih radnih mjesta, proširenje poslovanja, povećati stopu zaposlenosti i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.
 

II. PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

 

Član 3.
(Korisnici)

 

Program sufinansiranje zapošljavanja realizuje se zapošljavanjem nezaposlenih osoba kod poslodavaca sa područja Općine Ilidža (u daljem tekstu: Poslodavac).
 

Član 4.
(Uslovi)

 

Uslovi koje poslodavac mora ispunjavati za sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba su da:

a) Ima sjedište na području općine Ilidža;

b) Redovno izmiruju obaveze uplate javnih prihoda i/ili ima potpisan ugovor sa Poreznom Upravom Federacije Bosne i Hercegovine i sa Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru;

c) Lice koje će zaposliti, nalazi se na evidenciji nezaposlenih lica JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Ilidža.

 

Član 5.
(Namjena korištenja sredstava)

 

Općina će poslodavcima koji budu obuhvaćeni ovim programom, mjesečno 12 (dvanaest) mjeseci, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 700,00 (sedamstotina) KM, po novouposlenoj osobi, za cijelu ili dio isplate bruto plaće, doprinosa i naknada. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.
 

III. KRITERIJI, POSTUPAK I ROKOVI REALIZACIJE PROGRAMA

 

Član 6.
(Kriteriji)

 

(1) Kriteriji za vrednovanje prijava:
 

1.

poslodavci koju obavljaju proizvodne djelatnosti

 4 boda

2.

poslodavci koji obavljaju uslužne i druge djelatnosti

3 boda

3.

poslodavci koji trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koje finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općina

2 boda

4.

poslodavci sa trenutnim brojem zaposlenih: do 10 osoba

 1 bod

5.

poslodavci sa trenutnim brojem zaposlenih: od 11 do 30 osoba

2 boda

6.

poslodavci sa trenutnim brojem zaposlenih: od 31 do 50 osoba

3 boda

7.

poslodavci sa trenutnim brojem zaposlenih: preko 50 osoba

4 boda

8.

poslodavci koji su održali zaposlenost u periodu od godine (nisu otpuštali radnike)

4 boda

 9.

poslodavci koji su osnovani u 2020. godini

2 boda

10.

ostali poslodavci

 1 bod

 (2) Kod istog broja bodova prednost se daje poslodavcu koji je prije podnio prijavu.
 

Član 7.
(Javni poziv)

 

(1) Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva koji objavljuje Općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu i turizam i Službe za finansije.

(2) Javni poziv za uplatu sredstava iz člana 5. Pravilnika objavljuje se na web stranici Općine Ilidža i oglasnoj ploći Općine Ilidža.

(3) U dnevnim novinama će se objaviti obavještenje o raspisivanju Javnog poziva.

(4) Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

Član 8.
(Prijava na javni poziv)

 

Prijava na javni poziv za zapošljavanje treba da sadrži:

a) Rješenje o registraciji nadležnog registraskog suda za pravna lica,

b) Rješenje o obavljanju djelatnosti nadležnog općinskog organa uprave za fizička lica - samostalne poduzetnike,

c) Uvjerenje o izmirenim obavezama uplate javnih prihoda, Potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i/ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru,

d) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti,

e) Ovjerenu Izjavu da trenutno nisu korisnici programa sufinansiranja zapošljavanja koja finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Općina,

f) Potvrda Nadležne Porezne uprave o broju zaposlenih i otpuštenih radnika u zadnjih godinu dana.

 

Član 9.
(Obaveze poslodavca)

 

(1) Poslodavci korisnici ovog programa dužni su u radnom odnosu zadržati postojeći broj radnika koji su imali u momentu podnošenja zahtjeva, uvećan za broj sufinansiranih osoba, osim u slučajevima odlazaka u penziju postojećih radnika i raskida ugovora o radu na zahtjev radnika, a do okončanja ugovora o sufinansiranju.

(2) Pravo učešća u Programu zapošljavanja imaju sve nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljene na evidenciju nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje - Biro Ilidža.

 

IV. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

 

Član 10.
(Komisija za vrednovanje/bodovanje prijava)

 

(2) Vrednovanje/bodovanje i odabir lica za poticajnu mjeru iz člana 1. Pravilnika vršit će komisija imenovana od strane Općinskog načelnika. Komisija ima predsjednika i četiri člana.

(2) Nakon provedenog Javnog poziva, Komisija je obavezna da:

- evidentira prispjele prijave;

- razmatra prispjele prijave;

- izvrši vrednovanje/bodovanje prijava koje ispunjavaju uslove i kriterije Javnog poziva;

- sačini listu poslodavaca koji su se prijavili za poticaj zapošljavanju novouposlenih radnika i koji ispunjavaju tražene uslove i kriterije;

- sačini prijedlog Odluke o uplati sredstava iz člana 5. Pravilnika i dostavi Općinskom načelniku u roku od deset 20 (dvadeset) dana, od dana zatvaranja javnog poziva.

 

Član 11.
(Vrednovanje/bodovanje prijava)

 

(1) Vrednovanje/bodovanje prijava se vrši na osnovu priložene dokumentacije, u skladu sa kriterijima iz člana 6. Pravilnika.

(2) Komisija sačinjava prijedlog Odluke o uplati sredstava iz člana 5. Pravilnika.

(3) Odluku o uplati sredstava donosi Općinski načelnik, ista se objavljuje na web stranici Općine Ilidža.

(4) Nakon donošenja Odluke Općinski načelnik zaključuje ugovore sa poslodavcima čije su prijave za učešće u programu zapošljavanja prihvaćene, kao i eventualne anexe ugovora.

(5) Ugovorom iz stava (4) ovog člana uređuju se prava i obaveze Općine i Poslodavca, pravo poslodavca za izbor nezaposlene osobe i obaveza zaključivanja ugovora o radu sa nezaposlenom osobom sa punim radnim vremenom na period najmanje 12 (dvanaest) mjeseci, obavezu isplate naknada i pripadajućih poreza i doprinosa za zaposlenu osobu, zadržavanje u radnom odnosu isti broj zaposlenika koji je zatečen u periodu od podnošenja zahtjeva do isteka sufinansiranja uz gore navedene izuzetke, obavezu pravdanja pomenutih troškova i dr.

(7) Rok za realizaciju Programa zapošljavanja je 15 mjeseci od dana potpisivanja pojedinačnih ugovora iz stava (5) ovog člana, uključujući i eventualne anexe ugovora.

(8) Monitoring i evaluaciju Programa zapošljavanja, vršit će Služba za privredu i turizam.

 

V. OSTALE ODREDBE

 

Član 12.
(Objavljivanje rezultata javnih poziva)

 

(1) Rezultati javnog poziva objavit će se na web stranici Općine Ilidža uz primjenu Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).

(2) Tekst ovog Pravilnika podjednako se odnosi na osobe oba spola, bez obzira na rod i predložene imenice.

 

Član 13.
(Izvještavanje prema Općinskom vijeću)

 

O efektima realizacije programa zapošljavanja, Općinski načelnik će izvještavati Općinsko vijeće Ilidža putem godišnjeg izvještaja o radu.
 

Član 14.
(Stupanje na snagu i objava)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilidža, a bit će objavljen i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-02-3129/21
06. jula 2021. godine
Ilidža

 


Općinski načelnik
Nermin Muzur, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poticaj zapošljavanju

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.