Pravilnik o postupku i uvjetima izdavanja dozvole za nošenje oružja

Legislativa

Pravilnik o postupku i uvjetima izdavanja dozvole za nošenje oružja

28.04.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 41, 28.04.2020. godine

 

Na osnovu člana 30. stav 7. Zakona o oružju i municiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 26/16, 18/17, 31/18 i 58/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), 15. aprila 2020.godine, ministar unutrašnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU I UVJETIMA IZDAVANJA DOZVOLE ZA NOŠENJE ORUŽJA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i uvjeti izdavanja dozvole za nošenje oružja.

Član 2.

Fizičko lice koje posjeduje oružni list za oružje za osobnu sigurnosti iz kategorije B podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za nošenje oružja, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

(1) Fizičko lice koje ima opravdan razlog da nosi oružje za osobnu sigurnost podnosi obrazložen zahtjev iz člana 2. ovog pravilnika u pisanoj formi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: nadležni organ) prema prebivalištu, odnosno boravištu, u skladu sa Zakonom.

(2) Podnosilac zahtjeva prilaže dokaze koji idu u prilog tvrdnjama iznesenim u zahtjevu.

Član 4.

(1) Nadležni organ pokreće postupak provjere.

(2) Nadležni organ vodi evidenciju o podnesenim zahtje- vima i izdatim odobrenjima, u skladu sa Zakonom.

(3) Provjeru obavlja komandir policijske stanice.

(4) Komandir policijske stanice može odrediti da zamje- nik komandira policijske stanice ili vođa sigurnosnog sekto- ra obavi provjeru.

(5) Provjerama iz stava 1. ovog člana ne podliježu poli- cijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 5.

(1) Fizičko lice prilikom podnošenja zahtjeva popunjava i potpisuje Upitnik za provjeru opravdanosti zahtjeva za izda- vanje dozvole za nošenje oružja (u daljem tekstu: Upitnik).

(2) U Upitnik iz stava 1. ovog člana unose se:

1) identifikacioni podaci,

2) adresa prebivališta, odnosno boravišta podnosioca zahtjeva,

3) brojevi telefona,

4) stambeni status podnosioca zahtjeva,

5) imovinsko stanje podnosioca zahtjeva,

6) podaci o radnom odnosu podnosioca zahtjeva,

7) bračni status podnosioca zahtjeva,

8) podaci o članovima zajedničkog domaćinstva podno- sioca zahtjeva,

9) podaci o oružju,

10) sigurnosni podaci,

11) napomene,

12) saglasnost za obavljanje provjere.

(3) Sadržaj i izgled obrasca Upitnika nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Upitnik koji je popunilo i potpisalo lice za koje se obavlja provjera smatra se datom saglasnošću za obavljanje provjere.

(5) Ukoliko fizičko lice prilikom podnošenja zahtjeva ne potpiše Upitnik, smatra se da je odustalo od zahtjeva za izda- vanje dozvole za nošenje oružja.

(6) Osobni podaci sadržani u evidencijama obrađuju se u skladu sa propisom o zaštiti osobnih podataka, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Provjerom se utvrđuje tačnost podataka navedenih u Upitniku, te se utvrđuje opravdanost razloga iz člana 12. ovog pravilnika.

Član 7.

Prilikom obavljanja provjere podataka navedenih u Upitniku prikupljaju se:

1) identifikacioni podaci o licu, te podaci o licima sa kojim provjeravano lice živi u zajedničkom domaćinstvu,

2) saznanja i obavijesti o dosadašnjem ponašanju, navikama, sklonostima, radnim osobinama lica i slično,

3) drugi podaci i saznanja o licu koji su značajni iz sigurnosnog aspekta.

Član 8.

(1) Provjera se obavlja na sljedeći način:

1) ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije (kaznene, prekršajne i operativne) i evidencije nadležnih organa i javnih institucija,

2) razgovorom policijskog službenika koji obavlja provjeru i sa drugim licima o podacima značajnim za provjeru,

3) opažanjem policijskog službenika koji obavlja provjeru prilikom prikupljanja podataka na način iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(2) Nakon obavljene provjere iz stava 1. ovog člana, policijski službenik obavlja razgovor sa licem za koje se oba- vlja provjera.

Član 9.

(1) Policijski službenik koji obavlja provjeru potrebne podatke prikuplja iz više izvora informacija u postupku pro- vjere, a nakon prikupljanja i utvrđivanja podataka policijski službenik sačinjava službenu zabilješku i izvještaj u pisanoj formi o obavljenoj provjeri.

(2) Korišteni izvori informacija u postupku provjere po- jedinačno se naznačavaju u službenoj zabilješci koja se uz izvještaj u pisanoj formi o obavljenoj provjeri dostavlja ko- misiji iz člana 11. ovog pravilnika.

(3) U izvještaju iz stava 2. ovog člana ne navode se poje- dinačni izvori informacija koji su korišteni u postupku provjere.

(4) Službena zabilješka, izvještaj o obavljenoj provjeri, te popunjen i potpisan upitnik dostavljaju se komisiji iz člana 11. ovog pravilnika, koja daje procjenu opravdanosti zahtje- va za izdavanje dozvole za nošenje oružja.

(5) Policijska stanica vodi evidenciju o obavljenoj provjeri.

Član 10.

Ako se nakon obavljene provjere saznaju podaci o pro- vjeravanom licu koji su postojali u vrijeme vršenja provjere za koje se iz objektivnih razloga nije moglo znati u vrijeme vršenja provjere, a ti podaci bi mogli biti od uticaja na pro- cjenu opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za nošenje oružja, o tome se obavještava nadležna organizaciona jedini- ca Ministarstva.

Član 11.

(1) Procjenu o opravdanosti zahtjeva za nošenje oružja daje nadležni organ, odnosno komisija koju imenuje rukovo- dilac osnovne organizacione jedinice rješenjem.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana formira se za svaku organizacionu jedinicu Ministarstva nadležnu za izdavanje dozvole za nošenje oružja.

(3) Komisija iz stava 1. ovog člana ima tri člana, jedan član uniformirane policije, jedan član kriminalističke poli- cije i jedan član koji obavlja upravnopravne poslove.

(4) Procjena o opravdanosti zahtjeva za nošenje oružja daje se u pisanoj formi.

Član 12.

(1) Fizičko lice ima opravdan razlog za nabavljanje oru- žja za osobnu sigurnost ukoliko učini vjerovatnim da bi mu mogla biti ugrožena osobna sigurnost ili zbog drugih okolno- sti, u skladu sa Zakonom.

(2) Opravdani razlog za izdavanje dozvole za nošenje oružja radi osobne sigurnosti ima lice:

1) koje dokaže da je njegova osobna sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena,

2) zbog prirode posla i okolnosti pod kojima je obavljalo ili obavlja poslove, a aktivnostima i mjerama nadležnog or- gana ne bi se mogla osigurati dodatna zaštita.

Član 13.

Dozvola za nošenje oružja izdaje se na osnovu rješenja kojim je nošenje oružja odobreno, u skladu sa Zakonom.

Član 14.

Lice kojem je izdata dozvola za nošenje oružja obavezno je da nosi oružje na siguran način, tako da ne izaziva osjećaj ugroženosti, uznemirenosti i negodovanje građana, u skladu sa Zakonom.

Član 15.

Dozvola za nošenje oružja važi dok traju razlozi zbog kojih je izdata, a najduže do isteka roka važenja oružnog lista na osnovu kojeg je izdata, u skladu sa Zakonom.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-39/20

22. aprila 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

PRILOG

UPITNIK ZA PROVJERU OPRAVDANOSTI ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA NOŠENJE ORUŽJA NAPOMENA

1. Upitnik popunjavati velikim štampanim slovima, isključivo hemijskom olovkom; 2. Ponuđeni odgovori moraju biti zaokruženi;

3. Sve rubrike iz Upitnika moraju biti ispunjene;

4. U rubrikama za koje nemate podatke stavite oznaku /;

5. Ukoliko nemate dovoljno prostora za pojedini odgovor, koristite dodatni list papira, te ga potpisanog priložite u Upitnik; 6. Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje ovog upitnika nakon popunjavanja.  

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

oružje

dozvole

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.