Pravilnik o postupku izdavanja potvrde za organske proizvode iz uvoza

Legislativa

Pravilnik o postupku izdavanja potvrde za organske proizvode iz uvoza

Ovim pravilnikom propisuje se dokumentacija koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde da je certifikovani proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima donesenim na osnovu njega, odnosno postupak i način izdavanja potvrde za organske proizvode iz uvoza.

16.03.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 24, 16.3.2020.g.

 

Na osnovu člana 28. stav 3. Zakona o organskoj proizvodnji, a u vezi sa članom 19. st. 2. i 3. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 12/13), i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

PRAVILNIK
O POSTUPKU IZDAVANjA POTVRDE ZA ORGANSKE PROIZVODE IZ UVOZA

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se dokumentacija koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde da je certifikovani proizvod koji se uvozi proizveden u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima donesenim na osnovu njega (u daljem tekstu: potvrda), odnosno postupak i način izdavanja potvrde za organske proizvode iz uvoza.

Član 2.
(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u Zakonu o organ- skoj proizvodnji (u daljem tekstu: Zakon) upotrebljavaju se i u ovom pravilniku i imaju sljedeće značenje:
1) izdavanje potvrde je postupak na osnovu kojeg ovla- šćena kontrolna organizacija izdaje potvrdu da je uvezeni organski proizvod proizveden u skladu sa Zakonom i pro- pisima donesenim na osnovu njega,
2) ovlašćeni zastupnik je svako fizičko ili pravno lice sa poslovnim sjedištem u Republici Srpskoj koje je proizvo- đač pismenim putem ovlastio da djeluje u njegovo ime,
3) uvoznik je svako fizičko ili pravno lice registro- vano u Republici Srpskoj koje stavlja proizvod iz treće zemlje na tržište Republike Srpske,
4) uvoz je puštanje hrane ili hrane za životinje u slo- bodan promet ili namjera da se hrana ili hrana za živo- tinje pusti u slobodan promet.

Član 3.
(1) Organski proizvodi mogu da se uvoze ukoliko imaju certifikat kontrolne organizacije, odnosno kontrolnog tijela koje se nalazi na službenoj listi kontrolnih tijela EU, odnosno kontrolnih tijela trećih zemalja.
(2) Proizvođač (subjekat) koji uvozi organske proizvo- de, a koje prati certifikat kontrolnog tijela koje nije na službenoj listi iz stava 1. ovog člana, dužan je da pokrene postupak priznavanja certifikata kod kontrolne organi- zacije, odnosno kontrolnog tijela radi dobijanja potvrde o ekvivalentnosti kontrolisanog proizvoda.
(3) Proizvođač (subjekat) koji uvozi organski proizvod dužan je da naznači na carinskim dokumentima da se radi o organskom proizvodu.
(4) Proizvođač (subjekat) koji uvozi sjeme i sadni ma- terijal, te sredstva za zaštitu zdravlja bilja uvoz nave- denog vrši u skladu sa donesenim propisima o sjemenu poljoprivrednog bilja, sadnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja.

Član 4.
(1) Prilikom izdavanja potvrde, koja važi u skladu sa rokom trajanja uvezenog proizvoda, uvoznik ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji dostavlja:
1) prijavu za uvoz organskih proizvoda,
2) kopiju certifikata za organske proizvode koji se uvoze,
3) kopiju fakture/profakture za organske proizvode koji se uvoze,
4) kopiju ovjerene jedinstvene carinske isprave za uve- zene organske proizvode, izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje carinski postupak.
(2) Ako pošiljka koja se uvozi sadrži više vrsta or- ganskih proizvoda koji su u certifikatu iz stava 1. tač- ka 2) ovog člana grupisani zajedno (pod oznakom “voće i povrće” i slično), kontrolnoj organizaciji dostavlja se i dokument sa pojedinačno navedenim organskim proizvodi- ma koji se uvoze.

Član 5.
(1) Prijava za uvoz organskih proizvoda sadrži podat- ke o:
1) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sje- dištu uvoznika;
2) adresi objekata i prostorija koje uvoznik koristi za skladištenje uvezenih organskih proizvoda;
3) organskim proizvodima koji se uvoze, i to:
1. nazivu i količini organskih proizvoda,
2. zemlji porijekla organskih proizvoda (naziv zemlje u kojoj je proizveden organski proizvod) i zemlji iz koje je organski proizvod uvezen;
4) imenu i adresi, odnosno poslovnom imenu i sje- dištu izvoznika organskih proizvoda;
5) kontrolnom tijelu ili kontrolnom organu koji je certifikovao organske proizvode, a koji se nalaze na listi Evropske komisije (lista kontrolnih tijela i kontrolnih organa u sektoru organske proizvodnje, lista priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih organa u svrhu ekviva- lentnosti, lista prepoznatih zemalja sa ekvivalentnim pravilima organske proizvodnje i kontrolnim sistemom).

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03.3-330-702/20

13. marta 2020. godine Banjaluka

Ministar,
Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

uvoz

organski proizvodi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.