Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odabiru korisnika sredstava

Legislativa

Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odabiru korisnika sredstava

04.10.2019. 06:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH, broj 73/19

 

Na osnovu člana 27. stava 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03) i člana 44. stav 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/06 i 62/19), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Fonda i uz saglasnost federalnog ministra turizma i okoliša, na elektronskoj sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU OBJAVLJIVANJA KONKURSA I O ODLUČIVANJU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i postupak objavljivanja javnog konkursa, te postupak odlučivanja o odabiru pravnih i fizičkih osoba (u daljem tekstu: korisnici sredstava) kojima Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fond), odobrava finansijska sredstva za provedbu programa, projekata i drugih aktivnosti iz okvira zakonom propisane djelatnosti Fonda.
 

Član 2.

 

Javni konkurs za ostvarenje prava na sredstva Fonda za namjene utvrđene Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Zakon o Fondu) raspisuje se na osnovu odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa, a na prijedlog direktora Fonda.

Javni konkurs može obuhvatiti sve ili samo određene programe i projekte iz člana 26. stav 1. Zakona o Fondu.
 

Član 3.

 

Fond objavljuje javni konkurs, najmanje jednom u kalendarskoj godini, u skladu sa programom rada i finansijskim planom Fonda.

Ako se na temelju prihvaćenih prijava ne iskoriste sva finansijska sredstva planirana za programe i projekte utvrđene javnim konkursom, tokom godine se može za istu namjenu raspisati novi javni konkurs.
 

Član 4.

 

Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", na web stranicama Fonda, te u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

Teskt javnog konkursa sadrži:

1. predmet javnog konkursa,

2. korisnike sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave,

3. uslove kojima podnositelji prijave moraju udovoljavati,

4. popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu,

5. kriterije odabira,

6. mjesto i rok za dostavu prijave,

7. rok za donošenje odluke o odabiru.
 

Član 5.

 

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 60 dana.

Prijave se dostavljaju u zatvorenom omotu sa nazivom i adresom Fonda, nazivom i adresom podnosioca prijave, naznakom predmeta javnog konkursa na koji se prijava odnosi i naznakom "Ne otvaraj".

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili predajom na protokolu Fonda, te se evidentiraju u knjigu ulazne pošte prema redoslijedu prijema, sa naznakom broja protokola i datuma prijema.
 

Član 6.

 

Postupak po javnom konkursu provode: Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa i Komisija za stručnu analizu prijava, koje posebnim Rješenjima imenuje direktor Fonda.

Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa se sastoji od tri (3) člana, a Komisija za stručnu analizu prijava se sastoji od najviše sedam (7) članova. Rješenja o imenovanju komisija, sa definisanim zadacima i rokovima za njihovu realizaciju, dostavljaju se svim članovima komisija.

Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa je dužna otvoriti sve pristigle prijave, te utvrditi da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na kojeg se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom, o čemu je dužna sačiniti Izvještaj.

Na osnovu Izvještaja Komisije za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova, Komisija za stručnu ocjenu prijava vrši dalju analizu i stručnu ocjenu prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove.

Prijave koje ne ispunjavaju formalno-pravne uslove iz stava 3. ovog člana će biti odbačene, te kao takve ne mogu biti razmatrane od strane Komisije za stručnu ocjenu prijava.
 

Član 7.

 

Komisija za stručnu ocjenu prijava vrši analizu i stručno bodovanje prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti.

Po završenoj analizi i stručnom bodovanju prijava, Komisija za stručnu ocjenu prijava sastavlja listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki LOT posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije.

Izvještaj o provedenom postupku analize i bodovanja prijava sa obrazloženjem, zajedno sa listom prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, kao i listom prijava koje ne zadovoljavaju stručne kriterije, se dostavlja direktoru.
 

Član 8.

 

Direktor Fonda vrši bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, u skladu sa kriterijima propisanim članom 4. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti.

Na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova, direktor podnosi Upravnom odboru prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje.
 

Član 9.

 

Na prijedlog direktora iz člana 8. stav 2. ovoga Pravilnika Upravni odbor Fonda donosi odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom konkursu.

Odluka se objavljuje na web stranici Fonda.
 

Član 10.

 

Fond će sve sudionike javnog konkursa obavijestiti o donošenju odluke Upravnog odbora o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom konkursu u roku od 7 dana od donošenja Odluke.

"U obavještenju iz stava 1. ovog člana, odabranim korisnicima sredstava Fonda, naložit će se dostava ažuriranog finansijskog i dinamičkog plana, koju dokumentaciju su dužni dostaviti Fondu prije potpisivanja ugovora, a u najdaljem roku od 60 dana od dana prijema pismene obavijesti.

Sa korisnikom sredstava Fonda koji u ostavljenom roku dostavi traženu dokumentaciju iz stava 2. ovog člana potpisaće se ugovor, kojim će se urediti iznos odobrenih sredstava Fonda i dinamika njihove dodjele, uslovi i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, dokumentacija koju je korisnik sredstava obavezan dostaviti Fondu, rok važenja ugovora koji će biti određen u skladu sa ažuriranim dinamičkim planom dostavljenim od strane korisnika sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Fonda.

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi traženu dokumentaciju iz stava 2. ovog člana, sa istim se neće zaključiti ugovor, te će Upravni odbor na prijedlog direktora, donijeti odluku o stavljanju van snage odluke o dodjeli sredstava u odnosu na navedenog korisnika, o čemu će isti biti pismeno obaviješten u roku od 7 dana od donošenja ove odluke."
 

Član 11.

 

Protiv odluke Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda po objavljenom javnom konkursu, sudionik javnog konkursa kojem nisu odobrena sredstva može podnijeti prigovor Fondu u roku od 5 (pet) dana od prijema pisane obavijesti.

Prigovorom se može tražiti preispitivanje provedene procedure u smislu propusta u formalno-pravnoj ocjeni prijave korisnika sredstava, odnosno preispitivanje ispunjenosti minimalnih uslova prijave kao i ukupno osvojenog broja bodova.

Radi razmatranja prigovora iz stava 2. ovog člana posebnom odlukom direktora biće formirana Komisija za prigovore, koja se sastoji od 3 (tri) člana.

Ukoliko Komisija za prigovore ocijeni osnovanim prigovor na formalno-pravnu ocjenu prijave, sa prijavom se dalje postupa u smislu odredbe člana 7. i 8. ovog Pravilnika.

Ukoliko Komisija za prigovore ocijeni osnovanim prigovor u smislu ispunjenosti minimalnih uslova prijave kao i ukupno osvojenog broja bodova, izvršit će bodovanje prijave u skladu sa kriterijima iz člana 3. i 4. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti.

Upravni odbor Fonda, na prijedlog direktora, donosi odluku o podnesenim prigovorima, o čemu se pismeno obavještava podnosilac prigovora u roku od 7 dana od dana donošenja odluke.

Obavijest o donošenju odluke Upravnog odbora o prigovoru se dostavlja podnosiocu istog u roku od 7 dana od donošenja odluke.
 

Član 12.

 

Javni konkurs se ne raspisuje za programe, projekte i slične aktivnosti u području zaštite okoliša koje organiziraju i finansiraju međunarodne finansijske institucije i organizacije, u čijem sufinansiranju sudjeluje Fond.
 

Član 13.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/17, 63/18).

Na postupke započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, primjenjivaće se odredbe Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 74/17, 63/18).
 

Broj UO-01-3-5-1/2019
25. septembra/rujna 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik Upravnog odbora
Mr. Pero M. Goluža, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

korisnici sredstava

konkurs

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.