Pravilnik o postupku polaganja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nepokretnosti

Legislativa

Pravilnik o postupku polaganja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nepokretnosti

26.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 37, 26.04.2021.

 

Na osnovu člana 16. stav 7. Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 12. aprila 2021. godine, donosi

PRAVILNIK
O PROGRAMU I POSTUPKU POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA AGENTA POSREDOVANjA U PROMETU NEPOKRETNOSTI

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se program i postupak polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu nepokretnosti.

Član 2.
(1) Stručni ispit za fizičko lice koje obavlja po- slove agenta posredovanja u prometu nepokretnostima (u daljem tekstu: stručni ispit) obuhvata provjeru znanja lica potrebnog za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti iz predmeta, odnosno ispitnih oblasti u skladu sa Programom polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Program stručnog ispita), koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(2) Stručni ispit polaže se iz sljedećih oblasti:

1) privrednog prava,
2) stvarnih prava,
3) zemljišnih knjiga,
4) poreza.

Član 3.
(1) Stručni ispit se organizuje najmanje dva puta godišnje.
(2) Ispitne rokove za polaganje stručnog ispita utvrđuje ministar trgovine i turizma (u daljem tekstu: ministar).
(3) Obavještenje o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita, načinu i roku za podnošenje zahtjeva i dokazima koji se podnose uz zahtjev, iznosu troškova za polaganje stručnog ispita i podacima za uplatu, kao i drugim podacima u vezi sa polaganjem stručnog ispita objavljuje se na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije 45 dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.

Član 4.
(1) Ministar rješenjem imenuje Komisiju za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) sa liste ispitivača.
(2) Komisiju čine predsjednik Komisije i četiri člana
(3) Komisija ima sekretara.
(4) Predsjednik, članovi i sekretar Komisije imaju zamjenike.
(5) Sekretar i zamjenik sekretara Komisije imenuju se iz reda zaposlenih u Ministarstvu.
(6) Administrativne poslove za Komisiju obavlja Mi- nistarstvo.
(7) Administrativni poslovi iz stava 6. ovog člana podrazumijevaju:
1) prijem i pregledanje dostavljene dokumentacije,
2) utvrđivanje ispunjenosti uslova fizičkih lica za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova agenta po- sredovanja u prometu nepokretnostima (u daljem tekstu: kandidat),
3) utvrđivanje identiteta kandidata prije pristupanja polaganju stručnog ispita,
4) vođenje zapisnika tokom polaganja stručnog ispita, 5) priprema uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Član 5.
(1) Kandidat podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita Ministarstvu, koji sadrži:
1) ime, očevo ime i prezime kandidata i broj telefona za kontakt,
2) mjesto, datum i godinu rođenja kandidata, 3) adresu prebivališta kandidata,
4) stečeno obrazovanje kandidata.
(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana kandidat dostavlja Ministarstvu:
1) original ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadležnog organa o prebivalištu,
2) ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o stečenom obrazovanju,
3) dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita (za gotovinska plaćanja primjerak uplatnice, a za bezgotovinska plaćanja – kopiju izvoda banke i kopiju naloga za prenos sredstava).
(3) Dokaze iz stava 2. ovog člana zadržava Ministar- stvo i ne vraćaju se kandidatu.
(4) Zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat pod- nosi Ministarstvu najkasnije 14 dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.

Član 6.
(1) Po isteku roka za podnošenje zahtjeva za polaganje stručnog ispita, pristupa se razmatranju pristiglih zahtjeva i sačinjavanju spiska kandidata koji su ispunili uslove za polaganje stručnog ispita u skladu sa Zakonom o posredo- vanju u prometu nepokretnosti i ovim pravilnikom.
(2) Spisak iz stava 1. ovog člana objavljuje se na in- ternet stranici Ministarstva najkasnije deset dana prije datuma zakazanog za polaganje pismenog dijela ispita.
(3) Ministarstvo, pismeno ili elektronskim putem, obavještava kandidata o datumu polaganja stručnog ispi- ta, i to najkasnije u roku od sedam dana prije datuma zaka- zanog za polaganje pismenog dijela ispita.

Član 7.
(1) Stručni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
(2) Polaganje stručnog ispita počinje izradom pismenog zadatka.
(3) Zadatak iz pismenog dijela sastoji se iz predmeta propisanih Programom stručnog ispita.

Član 8.
(1) Pismeni zadatak radi se na papiru obilježenom pečatom Ministarstva.
(2) Izrada pismenog dijela ispita može trajati najduže 90 minuta.
(3) Služenje nedozvoljenim sredstvima povlači udaljenje sa stručnog ispita, o čemu se kandidat upoznaje pred početak pismenog dijela ispita.
(4) Udaljenje sa stručnog ispita tretira se kao da kandidat nije položio ispit.

Član 9.
(1) Kandidat se na pismenom dijelu ispita ocjenjuje ocjenom “položio pismeni dio stručnog ispita” ili “nije položio pismeni dio stručnog ispita”.
(2) Po završetku pismenog dijela ispita, sekretar Komisije sastavlja listu kandidata sa rezultatima pismenog dijela ispita.
(3) Listu iz stava 2. ovog člana potpisuju predsjednik i sekretar Komisije.

Član 10.
(1) Usmenom dijelu ispita može pristupiti kandidat koji je položio pismeni dio ispita.
(2) Na usmenom dijelu ispita kandidat se ispituje iz oblasti, odnosno predmeta propisanih Programom struč- nog ispita.
(3) Usmeni dio ispita je javan.
(4) Na usmenom dijelu ispita članovi Komisije postavljaju kandidatu pitanja iz ispitnih oblasti određenih
Programom stručnog ispita i ocjenjuju osposobljenost kandidata za obavljanje poslova agenta posredovanja u pro- metu nepokretnostima na osnovu njegovih odgovora, za sva- ku ispitnu oblast iz Programa stručnog ispita, ocjenom “položio usmeni dio stručnog ispita” ili “nije položio usmeni dio stručnog ispita”.
(5) Usmeni dio ispita traje najviše 30 minuta po kandidatu.
(6) Predsjednik Komisije, najkasnije u roku od 90 minuta nakon završetka usmenog dijela ispita, saopštava kandidatima odluku koji su kandidati položili ispit, odnosno koji kandidati nisu položili ispit, ocjenom “položio/-la stručni ispit” ili “nije položio/-la stručni ispit”.

Član 11.
(1) Ako je kandidat uredno pozvan na stručni ispit, a ne pristupi stručnom ispitu, niti blagovremeno opravda odsustvo u skladu sa st. 4. i 6. ovog člana, smatra se da nije položio stručni ispit.
(2) Ako kandidat u toku polaganja stručnog ispita na- rušava red ili se utvrdi da je pokušao da izvrši ili je izvršio prevaru u toku polaganja stručnog ispita, biće udaljen sa stručnog ispita i ocijeniće se ocjenom “nije položio stručni ispit”.
(3) Ako kandidat odustane od već početog stručnog ispita ili ne preda rad iz pismenog dijela ispita, sma- traće se da stručni ispit nije položio i ocijeniće se ocjenom “nije položio stručni ispit”.
(4) U slučaju bolesti i drugih opravdanih razlo- ga (smrtni slučaj užeg člana porodice, važne službene obaveze i slično), kandidat može opravdati odsustvo sa stručnog ispita, o čemu pismenim putem obavještava Mi- nistarstvo, uz podnošenje dokaza najkasnije dva radna dana nakon dana određenog za polaganje.
(5) Nakon procjene opravdanosti razloga iz stava 4. ovog člana, kandidat se pisanim putem obavještava:
1) o pravu za polaganje stručnog ispita u narednom ispitnom roku ili
2) o tome da razlozi nisu uvaženi, odnosno da su dosta- vljeni dokazi ocijenjeni kao neodgovarajući.
(6) Započeti stručni ispit može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen da nastavi ispit, s tim da u nastavku ispita kan- didat ne polaže onaj dio ispita koji je položio.
(7) U slučaju opravdanog izostanka sa ispita iz stava 4. ovog člana i u slučaju odlaganja stručnog ispita u slu- čaju iz stava 6. ovog člana, kandidat pristupa stručnom ispitu podnoseći zahtjev za polaganje stručnog ispita u skladu sa članom 5. stav 1. ovog pravilnika, a uplaćena naknada troškova za polaganje stručnog ispita i prilože- na dokumentacija priznaće se u narednom ispitnom roku.

Član 12.
(1) Kandidat koji na usmenom dijelu ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz jednog ili najviše dva predmeta upućuje se na popravni ispit iz tih predmeta.
(2) Kandidat koji izlazi na popravni ispit podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita na narednom ispitnom roku u skladu sa članom 5. stav 1. ovog pravilnika.
(3) Ranije priložena dokumentacija i dokaz o izvrše- noj uplati troškova za polaganje stručnog ispita priznaje se u tom ispitnom roku.
(4) Kandidat koji ne pristupi polaganju popravnog ispita ili popravni ispit ne položi u narednom ispi- tnom roku smatra se da stručni ispit nije položio i ocijeniće se ocjenom “nije položio stručni ispit”.

Član 13.
(1) O toku ispita sekretar Komisije vodi zapisnik u koji se unose:
1) ime, očevo ime i prezime kandidata, 2) datum, mjesto i država rođenja kandidata, 3) adresa prebivališta kandidata,
4) podaci o stečenom obrazovanju kandidata, 5) sastav Komisije za polaganje ispita,
6) datum i mjesto polaganja ispita,
7) ispitna pitanja,
8) ocjena iz pismenog dijela ispita, kao i iz svakog predmeta i konačan uspjeh kandidata,
9) podaci o odsustvu sa ispita, udaljenju sa ispita, odustanku sa ispita, opravdanog izostanka sa ispita, odlaganju ispita, kao i o upućivanju na popravni ispit.
(2) Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi i sekre- tar Komisije.
(3) Ministarstvo objavljuje spisak kandidata koji su položili ispit za obavljanje poslova posredovanja u prometu nepokretnosti na svojoj internet stranici u roku od tri dana od dana završetka stručnog ispita.

Član 14.
(1) Kandidatu koji je položio ispit Ministarstvo izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretno- sti (u daljem tekstu: Uvjerenje).
(2) Uvjerenje iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) naziv izdavaoca Uvjerenja,
2) propis na osnovu kojeg se izdaje Uvjerenje,
3) ime, očevo ime i prezime lica koje je položilo ispit,
4) datum, mjesto i država rođenja, 5) stečeno zvanje,
6) adresu prebivališta,
7) datum polaganja ispita,
8) broj i datum izdavanja Uvjerenja,
9) potpis ovlašćenog lica i pečat.
(3) Uvjerenje se izdaje najkasnije u roku od osam dana od dana položenog stručnog ispita.
(4) Obrazac Uvjerenja nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-1113/21

12. aprila 2021. godine

Banjaluka

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

 

PRILOG 1.

PROGRAM POLAGANjA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLjANjE POSLOVA POSREDOVANjA U PROMETU NEPOKRETNOSTI
Program stručnog ispita obuhvata sljedeće ispitne predmete:
1. PRIVREDNO PRAVO
Modul 1.
1.1. Pojam i forme privrednih društava
1.2. Poslovna jedinica privrednog društva i njen status
1.3. Poslovno ime i sjedište privrednog društva
1.4. Zastupanje i zastupnici privrednog društva
1.5. Organi u društvu sa ograničenom odgovornošću i u ak- cionarskom društvu
1.6. Povezivanje privrednih društava
1.7. Statusne promjene privrednih društava
1.8. Postupak i posljedice upisa privrednog društva u sud- ski registar
1.9. Prestanak rada privrednog društva 1.10. Pojam i registracija preduzetnika.
Modul 2.
2.1. Pojam ugovora, sadržina i bitni elementi, vrste ugovora 2.2. Ugovor o prometu nepokretnosti, forma, pravno dejstvo 2.3. Ovjera potpisa
2.4. Pravo preče kupovine
2.5. Kapara i odustanica 2.6. Punomoć
2.7. Ugovor o zakupu
2.8. Ugovor o poklonu 2.9. Predugovor
2.10. Zamjena nepokretnosti
2.11. Isplata kupoprodajne cijene
2.12. Ugovor o zajedničkoj gradnji – opšta ugovorna pravila
2.13. Ugovor o suinvestiranju – opšta ugovorna pravila.
Modul 3.
3.1. Ko se može baviti posredovanjem u prometu nepokretno- sti
3.2. Koje uslove je potrebno ispuniti za obavljanje poslova posredovanja
3.3. Sadržaj ugovora o posredovanju 3.4. Obaveze posrednika
3.5. Obaveze nalogodavca
3.6. Posrednička naknada
3.7. Prestanak ugovora o posredovanju
3.8. Osiguranje od odgovornosti za štetu
3.9. Registar posrednika.
Pravni izvori:
1. Zakon o privrednim društvima (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19),
2. Zakon o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – Odluka USJ i 57/89 i “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/93, 3/96, 37/01, 39/03 i 74/04),
3. Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20),
4. Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, br. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 i 84/19).
STVARNO PRAVO Modul 4.
4.1. Sticanje svojine 4.2. Susvojina
4.3. Zajednička svojina
4.4. Predaja posjeda
4.5. Pravo građenja
4.6. Sticanje svojine od stranaca 4.7. Založno pravo
4.8. Zaključivanje ugovora o sticanju prava na nepokretnost 4.9. Pravo lične i stvarne služnosti
4.10. Nadležnosti notara u prometu nepokretnosti. Pravni izvori:
1. Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 124/08, 3/09 – ispr., 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 – Odluka Ustavnog suda i 107/19),
2. Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, br. 74/02, 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08),
3. Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21).
ZEMLjIŠNE KNjIGE
Modul 5.
5.1. Javnost knjiga – javnih evidencija nepokretnosti 5.2. Vrste javnih evidencija nepokretnosti
5.3. Upis prava svojine
5.4. Upis hipoteke
5.5. Konačnost i pravosnažnost rješenja
5.6. Tereti
5.7. Zabilježbe tereta
5.8. Izvod iz lista nepokretnosti
5.9. Zahtjev za upis nepokretnosti (potrebna dokumentacija) 5.10. Brisanje tereta
5.11. Uslovi za upis prava svojine i drugih stvarnih prava. Pravni izvori:
1. Zakon o premjeru i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16, 22/18 – Odluka US, 62/18 i 95/19 – Odluka US),
2. Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, br. 74/02, 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08),
3. Zakon o održavanju premjera i katastra zemljišta (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 19/96 i 15/10),
4. Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08),
5. Pravilnik o vođenju knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, br. 45/01 i 6/02),
6. Pravilnik o uspostavljanju i vođenju knjige uloženih ugo- vora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/05 i 29/18).
POREZI
Modul 6.
Poreski aspekti posredovanja u prometu nepokretnosti
6.1. Porez na nepokretnosti – predmet oporezivanja, poreski obveznik, poreska osnovica, poreske stope, oslobođenja plaćanja poreza na nepokretnosti
6.2. Fiskalni registar nepokretnosti
6.3. Poreske prijave poreza na nepokretnosti
6.4. Poreski račun, rokovi plaćanja poreza na nepokretnosti
6.5. Porez na dohodak – pojam dohotka, princip oporezivanja porezom na dohodak, oblici poreza na dohodak, poreski obveznik, poreska stopa, poreska oslobađanja
6.6. Porez na dohodak od kapitala – poreski obveznik i pore- ska osnovica poreza na dohodak od kapitala
6.7. Kapitalni dobitak i kapitalni gubitak
6.8. Porez na dohodak od kapitalnog dobitka – poreska oba- veza, poreska osnovica i poreski obveznik poreza na dohodak od kapitalnog dobitka
6.9. Poreski tretman poklona i nasljeđa
6.10. Porez na dodatu vrijednost – predmet oporezivanja, po- reski obveznik, poreski dužnik, mjesto i vrijeme prometa, nasta- nak obaveze, osnovica, stope i poreska oslobođenja
6.11. Prenos imovine poreskog obveznika
6.12. Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrijednost, izdavanje računa, povrat poreza
6.13. Poreski tretman prvog prometa stana.
Pravni izvori:
1. Zakon o porezu na nepokretnosti (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 91/15),
2. Zakon o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16 – ispr., 66/18, 105/19 i 123/20),
3. Zakon o PDV (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17).
Pravne izvore za polaganje stručnog ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz svih ispitnih predmeta iz Programa struč- nog ispita iz ovog pravilnika, kao i svi novi propisi iz podru- čja iz kojih se polaže stručni ispit doneseni nakon stupanja na snagu ovoga pravilnika.

PRILOG 2.

Ministar trgovine i turizma, na osnovu člana 18. stav 1. Za- kona o posredovanju u prometu nepokretnosti (“Službeni glasnik RepublikeSrpske”,broj99/20), izdaje
UVJERENjE
O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLjANjE POSLOVA AGENTA POSREDOVANjA U PROMETU NEPOKRETNOSTI ________________________________________________________ (ime, očevo ime, prezime)
rođen/-a ________________ u ________________, ______________,
(datum) (mjesto rođenja) (država rođenja)
_____________________, položio/-la je dana __________________ (adresa prebivališta)
stručni ispit za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti, pred ispitnom komisijom Ministarstva trgovine i turizma Re- publike Srpske i stekao/-kla zvanje agenta posredovanja u prometu nepokretnosti.

 

Broj:

Datum:

 

MINISTAR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.