Pravilnik o postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra FI

Legislativa

Pravilnik o postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra FI

06.03.2019. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 15/19

Na osnovu člana 10. stav 2. tačka 6. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog direktora Finansijsko-informatičke agencije, Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na 26. sjednici održanoj 25.02.2019. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Član 1. 
(Predmet i primjena pravilnika) 
 

(1) Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje: podnošenje zahtjeva za ustupanje prava na korištenje podataka, uslove za ustupanje prava na korištenje podataka, način ustupanja prava na korištenje podataka, vrste izbora ustupanja podataka, način korištenja podataka, svrhu korištenja podataka, ugovor o ustupanju prava na korištenje podataka i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka. 

(2) Pravilnik se primjenjuje kod svih ustupanja prava na korištenje podataka. 

(3) Svi korisnici ustupanja prava na korištenje podataka nedvosmisleno potvrđuju da su upoznati s propisanim i dopuštenim načinom korištenja podataka, te da bi svakim drugačijim njihovim korištenjem prekršili odredbe Pravilnika i druge propise. 
 

 

II. DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PRAVILNIKA 

 

Član 2. 
(Donošenje i objavljivanje) 
 

(1) Pravilnik razmatra i donosi Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije (u daljem tekstu: FIA). 

(2) Pravilnik se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči FIA-e. 
 

Član 3. 
(Definicije pojmova) 
 

Pojedini pojmovi korišteni u tekstu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje: 

a) "FIA" - Finansijsko-informatička agencija osnovana Zakonom o Finansijsko- informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11). 

b) "Obveznik izvještavanja" - pravno lice koje FIA-i predaje finansijske i druge izvještaje i podatke, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). 

c) "Registar" - centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju obveznika izvještavanja. 

d) "Javno ustupanje" - ustupanje određenog izbora podataka, pogodnog za informisanje javnosti o imovini, obavezama, vrijednosti i rezultatima poslovanja obveznika izvještavanja. 

e) "Masovno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za sve obveznike izvještavanja. 

f) "Pojedinačno ustupanje" - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za izabrane obveznike izvještavanja. 

g) "Standardni izbor podataka" - odabrani podaci iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje, definisani odlukom, koju donosi direktor FlA-e. 

h) "Posebni izbor podataka" - podaci odabrani iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje, definisani pojedinačnim aktom FIA-e, na osnovu zahtjeva korisnika. 

i) "Narudžba" - pisani zahtjev kojim korisnik podataka traži ustupanje prava na korištenje podataka. 

j) "Naknada" - novčana naknada izražena u KM, koju određeni korisnik plaća za ustupanje prava na korištenje podataka. 

k) "Korisnici" - javnost, organi zakonodavne i izvršne vlasti, organizacije i institucije, akademska zajednica, poslovne i stručne asocijacije, privredna društva i druga pravna i fizička lica. 
 

 

III. NAČIN, VRSTE I SVRHA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA 

 

Član 4. 
(Način i vrste ustupanja prava na korištenje podataka) 
 

(1) FIA ustupa pravo na korištenje podataka iz Registra na tri načina: 

a) javnim ustupanjem, 

b) masovnim ustupanjem i 

c) pojedinačnim ustupanjem. 

(2) Ustupanje prava na korištenje odnosi se na dvije vrste izbora podataka, i to: 

a) standardni izbor i 

b) posebni izbor. 
 

Član 5. 
(Svrha ustupanja prava na korištenje podataka) 
 

(1) Svrha korištenja podataka iz Registra može biti: 

a) lično informisanje - korištenje u svrhu ličnog informisanja, bez komercijalnog interesa; 

b) naučno-istraživačka obrada i prezentacija - korištenje posebnog izbora podataka, u svrhu naučnog i istraživačkog rada, bez komercijalnog interesa; 

c) za potrebe zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti - korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti organa, bez komercijalnog interesa; 

d) za poslovne potrebe - korištenje posebnog izbora podataka u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; 

e) za komercijalne potrebe - korištenje standardnog i posebnog izbora podataka, u svrhu obavljanja privredne djelatnosti, uz komercijalni interes. 

(2) Korisnik podataka je dužan u narudžbi navesti svrhu korištenja podataka. 

(3) Podaci iz Registra za koje se ustupi pravo korištenja, mogu se koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu. 
 

 

IV. NAKNADA I OGRANIČENJA ZA USTUPANJE PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA 

 

Član 6. 
(Naknada) 
 

Prilikom plaćanja naknade FIA-i od strane korisnika za ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra, primjenjuje se važeća Odluka o naknadama za usluge FIA-e, koju donosi Upravni odbor FIA-e, uz saglasnost Vlade Federacije BiH. 
 

Član 7. 
(Uslovi korištenja podataka u skladu sa svrhom korištenja) 
 

(1) U zavisnosti od svrhe korištenja podataka od strane korisnika, propisani su sljedeći uslovi i to za: 

a) ustupanje prava na korištenje podataka isključivo za lično informisanje: 

- podaci ustupljeni javnim ustupanjem mogu se koristiti isključivo u svrhu ličnog informisanja; 

b) ustupanje prava na korištenje podataka za naučno-istraživačku obradu: 

- FIA će odobriti ustupanje posebnog izbora podataka za naučno-istraživačku obradu isključivo stručnim i akademskim ustanovama, organizacijama i institucijama, u čiju djelatnost spada i naučno-istraživačka obrada podataka, odnosno fizičkim licima kojima je odobren naučno-istraživački rad za koji je takva obrada podataka neophodna; 

- podaci koji se ustupaju u ove svrhe, u pravilu, ne sadrže identitet obveznika izvještavanja; 

- korisnik podataka dužan je informisati FIA-u o rezultatima naučno-istraživačke obrade podataka, za koje mu je ustupljeno pravo korištenja, 

- korisnik podataka dužan je u svojim radovima, prezentacijama i analizama navesti FIA-u kao izvor podataka. 

c) ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalnu obradu: 

- FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka onim korisnicima koji podatke obrađuju u komercijalne svrhe; 

- u svrhu korištenja podataka za komercijalne svrhe, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje standardnog i posebnog izbora podataka u pojedinačnom i masovnom ustupanju; 

d) ustupanje prava na korištenje podataka za poslovnu obradu: 

- FIA će ustupiti pravo na korištenje podataka za poslovnu obradu isključivo onim korisnicima koji te podatke obrađuju u svrhu donošenja poslovnih odluka, bez komercijalnog interesa; 

- u svrhu korištenja podataka za poslovnu obradu, FIA će korisnicima ustupiti pravo na korištenje posebnog izbora podataka u masovnom i pojedinačnom ustupanju; 

- podatke ustupljene isključivo u svrhe poslovne obrade, korisnici ne smiju dalje ustupati drugim pravnim i fizičkim licima licima, na bilo koji način, u cijelosti ili djelimično; 

- u slučaju informisanja trećih lica o rezultatima obrade podataka, poslovnim planovima ili odlukama zasnovanim na podacima čiju obradu je odobrila FIA, korisnik je dužan navesti FIA-u kao izvor podataka. 
 

Član 8. 
(Ustupanje prava na korištenje podataka za komercijalne svrhe) 
 

Korisnik kojem se ustupa pravo na korištenje podataka u komercijalne svrhe, dužan je: 

a) navesti izvor podataka kada iste koristi u komercijalne svrhe, odnosno korisnik je u svom krajnjem proizvodu - izvještaju dužan navesti da je izvor podataka FIA; 

b) da poštuje ali i odgovara da podaci budu korišteni isključivo u svrhu upotrebe podataka, koju je naveo u zahtjevu; 

c) da osigura da se podaci, u izvornom obliku ustupljeni na korištenje od FIA-e, zaštite od dalje prodaje ili ustupanja, na bilo koji način, trećim licima, u cijelosti ili djelimično; 

d) osigurati da bude izričito naznačen kao obrađivač podataka krajnjih proizvoda - izvještaja koji se distribuiraju putem povezanih i drugih pravnih lica; 

e) pravilno prezentirati finansijski, imovinski prinosni položaj obveznika izvještavanja, te je u tom smislu dužan prije sklapanja ugovora (korisnik koji zaključi ugovor s FIA-om) dostaviti FIA-i na uvid svoju izvještajnu formu, odnosno krajnju formu prikazivanja podataka; 

f) osigurati pravo uvida FIA-e u strukturu krajnjih izvještaja korisnika; 

g) osigurati FIA-i trajan, kontinuiran i besplatan pristup sistemu korisnika za kontrolu svih prikaza koje ima namjeru distribuirati. 
 

 

V. NARUDŽBA I UGOVOR 

 

Član 9. 
(Narudžba) 
 

(1) Narudžba od strane korisnika može biti upućena putem pošte, faxa, e-pošte, web portala FIA-e ili lično, u kojoj su navedeni podaci korisnika, tj. za pravna lica obavezno naveden: naziv korisnika, JIB, PDV broj (ukoliko se radi o PDV obvezniku), adresa, ovlašteno lice i pečat korisnika. 

(2) Fizička lica u narudžbi obavezno navode: ime i prezime, adresu i kontakt telefon. 

(3) U narudžbi se obavezno navodi vrsta ustupanja, te namjena za koju će podaci biti korišteni, kao i period/godina za koju se podaci traže iz godišnjih i/ili polugodišnjih finansijskih izvještaja. 
 

Član 10. 
(Ugovor) 
 

(1) FIA je dužna zaključiti pismeni ugovor sa korisnikom u svim slučajevima kada korisnik podnosi narudžbu u obliku masovnog ustupanja prava na korištenje podataka. 

(2) Za pojedinačna ustupanja prema posebnom izboru podataka, kao jedan od načina ustupanja prava na korištenje podataka previđenih Pravilnikom, FIA po slobodnoj ocjeni donosi odluku, kojom rješava da li je potrebno zaključiti ugovor ili je prema slobodnoj ocjeni FIA-e, za ustupanje prava na korištenje podataka dovoljan zahtjev korisnika i predviđena uplata naknade. 

(3) FIA je, rješavajući po slobodnoj ocjeni, dužna da poštuje pravila konkurencije. 

(4) Na ugovore sklopljene između FIA-e i korisnika, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima. 

(5) Korisnik koji prekrši odredbe ugovora odgovara, pored grube nepažnje, i za običnu nepažnju. 

(6) Korisnik za povredu ugovora odgovora kao dobar privrednik, sa povećanim stepenom odgovornosti. 
 

Član 11. 
(Raskid ugovora) 
 

(1) FIA ima pravo, pismenim aktom, jednostrano raskinuti ugovor do momenta ustupanja prava na korištenje podataka, nakon čega prestaje primjena ugovora. 

(2) Ukoliko FIA raskine ugovor, u smislu stava (1) ovog člana, korisniku/naručiocu će vratiti uplaćenu naknadu, ako je uplata izvršena. 

(3) U slučaju da korisnik/naručilac prekrši odredbe ugovora i/ili Pravilnika, FIA ima pravo oduzeti ustupljeno pravo na korištenje podataka i zadržati pravo na naknadu. 
 

 

VI. ZLOUPOTREBA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA 

 

Član 12. 
(Zloupotreba) 
 

(1) Registar uspostavlja i vodi FIA u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09). 

(2) FIA zadržava pravo da spriječi svaku zloupotrebu ustupanja prava na korištenje podataka od strane korisnika, a prije svega neovlašteno korištenje i distribuciju podataka koji su na osnovu zahtjeva korisnika ustupljeni na korištenje. 

(3) Svako je dužan da se uzdržava od povrede ustupljenog prava korištenja podataka iz Registra. 

(4) Korisnik je dužan da osigura da se podaci, koje je dobio od FIA-e u pogledu ustupanja prava na korištenje, isključivo koriste za namjenu za koju je korisnik podnio zahtjev i koju je obavezan navesti u zahtjevu i odgovaran je ako se podaci koriste protivno njihovoj namjeni. 

(5) Korištenje ustupljenog prava na korištenje podataka protivno njihovoj namjeni podrazumijeva, prije svega, zabranu ustupanja trećim licima, povezanim i/ili nepovezanim sa korisnikom, sa ili bez naknade, distribuiranje i/ili objavljivanje podataka i izvještaja, u izvornom obliku ustupljenom od FIA-e. 
 

Član 13. 
(Zaštita prava) 
 

U slučaju povrede prava na korištenje podataka utvrđenih Pravilnikom i drugim propisima, FIA ima pravo da traži zaštitu svojih prava i naknadu štete pred nadležnim organom. 
 

 

VII. ŠTETA PROUZROKOVANA USTUPANJEM PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA 

 

Član 14. 
(Odgovornost za štetu) 
 

(1) FIA nije odgovorna za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra, ukoliko se FIA prilikom ustupanja podataka pridržavala ovog Pravilnika i drugih zakonskih odredbi. 

(2) Za tačnost podataka iz Registra, odgovoran je obveznik izvještavanja koji je dostavio podatke/finansijski izvještaj FIA-i. 

(3) FIA jamči da su dostavljeni podaci istovjetni sa podacima koje su obveznici izvještavanja, pri predaji, dostavili FIA-i. 
 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 15. 
(Prestanak važenja Pravilnika o ustupanju podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja) 
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o ustupanju podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja, broj UO-06/2016 od 09.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/16). 
 

Član 16. 
(Stupanje na snagu Pravilnika) 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i objaviće se na oglasnoj ploči FIA-e. 
 

 

Broj 01-1-01-745-2/19
25. februara/veljače 2019. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Dr. sci. Dragan Prusina, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.