Pravilnik o postupku za utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra

Legislativa

Pravilnik o postupku za utvrđivanje i proglašenje nematerijalnog kulturnog dobra

28.04.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 41, 28.04.2020. godine

 

Na osnovu člana 7a. stav 4. Zakona o muzejskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/08, 57/12 i 18/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar prosvjete i kulture, 14. aprila 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU ZA PREDLAGANJE, UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE NEMATERIJALNOG KULTURNOG DOBRA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak za predlaganje, utvrđivanje i proglašenje nematerijalne muzejske građe u nematerijalno kulturno dobro.

Član 2.

Postupak predlaganja nematerijalne muzejske građe u nematerijalno kulturno dobro pokreće se putem inicijative, koju mogu podnijeti akademski istraživači, organizacije, udruženja građana, pravna i fizička lica.

Član 3.

(1) Inicijativa za predlaganje, utvrđivanje i proglašenje nematerijalne muzejske građe u nematerijalno kulturno do bro dostavlja se u pisanoj formi Muzeju Republike Srpske (u daljem tekstu: Muzej).

(2) Inicijativa iz stava 1. ovog člana treba da sadrži sljedeće podatke:

1) naziv nematerijalne muzejske građe koja se predlaže,

2) kratak opis nematerijalne muzejske građe i obrazloženje,

3) podatke o predlagaču, i to: ime i prezime / naziv, kontakt adresa, broj telefona, e-mail adresa.

(3) Uz inicijativu predlagač može dostaviti original ili kopiju dokumentacije kojom raspolaže o predloženoj nema- terijalnoj muzejskoj građi, kao što su: dokumentarni materi- jal, literatura, audio-vizuelni materijal, snimljeni materijal.

Član 4.

(1) Po prijemu inicijative za proglašenje nematerijalne muzejske građe u nematerijalno kulturno dobro, Muzej utvrđuje da li se radi o građi za koju se pretpostavlja da ima svoj- stva od posebnog značaja za kulturu, umjetnost i historiju.

(2) Ukoliko se utvrdi da se radi o nematerijalnoj muzej- skoj građi za koju se pretpostavlja da ima svojstvo od poseb- nog značaja za kulturu, umjetnost i historiju, Muzej priprema i provodi proceduru za utvrđivanje mjera privremene zaštite, u skladu sa propisima kojima se definiraju kulturna dobra u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

(3) Nakon provedenog postupka, direktor Muzeja dono- si rješenje o utvrđivanju prethodne zaštite za nematerijalnu muzejsku građu za koju se utvrdi da je od posebnog značaja.

(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana sadrži:

1) naziv i vrstu nematerijalne muzejske građe,

2) opis i vrijeme nastanka,

3) lokalitet, općinu,

4) mjere zaštite,

5) rezultate istraživanja sa valorizacijom.

(5) Mjere zaštite nematerijalne muzejske građe utvrđuju se u skladu sa propisima kojima se definiraju kulturna dobra u Republici.

Član 5.

(1) Na osnovu rješenja iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika,

Muzej evidentira nematerijalnu muzejsku građu koja uživa privremenu zaštitu.

(2) Evidencija se vodi na evidentičarskom listu i sadrži podatke iz pisane prijave, dostavljene dokumentacije, kao i podatke Muzeja koji su sačinjeni nakon provjere.

Član 6.

(1) Muzej vrši konačnu valorizaciju nematerijalne muzejske građe koja uživa prethodnu zaštitu i u skladu sa tim predlaže donošenje akta o utvrđivanju nematerijalne muzej- ske građe kao kulturnog dobra. 

(2) Prijedlog iz stava 1. ovog člana sadrži stručno mišljenje, naziv kulturnog dobra, vrijeme nastanka, opis sa odgovarajućom dokumentacijom, rezultate istraživanja sa valorizacijom i mjere zaštite za čuvanje, održavanje i korištenje kulturnog dobra.

(3) Valorizacija nematerijalne muzejske građe vrši se na osnovu Obrasca za identificiranje elementa nematerijalnog kulturnog dobra, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Nakon završenog postupka valorizacije, nematerijalna muzejska građa može biti proglašena za kulturno dobro od izu- zetnog značaja i kulturno dobro od velikog značaja.

(5) Za nematerijalnu muzejsku građu koja bude progla- šena za kulturno dobro od izuzetnog značaja i kulturno do- bro od velikog značaja utvrđuju se mjere zaštite, u skladu sa propisima kojima se definiraju kulturna dobra u Republici.

Član 7.

(1) Proglašenje nematerijalne muzejske građe u nematerijalno kulturno dobro vrši se u skladu sa propisima kojima se definiraju kulturna dobra u Republici.

(2) Nematerijalna muzejska građa koja je proglašena kao nematerijalno kulturno dobro upisuje se u evidenciju nema- terijalnih kulturnih dobara, koju vodi Muzej.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 07.06/020-4438/19 

14. aprila 2020. godine 

Banja Luka

 

Ministar,

Mr. Natalija Trivić, s.r.

 

PRILOG 1. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

nematerijalno kulturno dobro

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike