al
Pravilnik o pravilima osnivanja podružnica društava za osiguranje

Legislativa

Pravilnik o pravilima osnivanja podružnica društava za osiguranje

25.10.2017. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Na osnovu člana 52. stav (2) i člana 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 5. sjednici održanoj 22.09.2017. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O PRAVILIMA OSNIVANJA I POSLOVANJA

PODRUŽNICA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE U

MEĐUENTITETSKOM POSLOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak osnivanja podružnice društva za osiguranje iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, registracija društva za osiguranje iz Republike Srpske u registru kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, poslovanje i izvještavanje, finansijsko poslovanje i nadzor poslovanja koji vrši Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II. OSNIVANJE PODRUŽNICE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U REPUBLICI SRPSKOJ

Član 2.

(Osnivanje podružnice u Republici Srpskoj)

Društvo za osiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: društvo iz FBiH), upisano u registar društava za osiguranje kod Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, (u daljem tekstu: Agencija FBiH), može osnovati organizacioni dio podružnicu u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: podružnica u RS-u), nakon što dobije odobrenje Agencije FBiH.

 

Član 3.

(Zahtjev za izdavanje odobrenja)

(1) Društvo iz FBiH koje ima namjeru da osnuje podružnicu u RS-u, dužno je Agenciji FBiH podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u RS-u, uz koji prilaže:

a) odluku o osnivanju podružnice u RS-u,

b) akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u podružnici u RS-u,

c) dokaz o obezbijeđenom poslovnom prostoru za sjedište podružnice u RS-u,

d) odluku kojom se imenuje lice ovlašteno za zastupanje podružnice u RS-u, uz navođenje obima i granica ovlaštenja za zastupanje u pravnom prometu,

e) dokaz da fizičko lice iz tačke d) ovog člana ima privremeno ili stalno prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine,

f) plan poslovanja i finansijski plan podružnice u RS-u,

g) uvjete osiguranja i tarife premija za vrste osiguranja kojima će se podružnica u RS-u baviti,

h) po jednu ovjerenu kopiju svih vrsta polisa osiguranja (ugovora o osiguranju) koje će Podružnica u RS-u koristiti u pravnom prometu u Republici Srpskoj,

i) dokaz da je član Biroa zelene karte BiH, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila.

(2) Podružnica u RS-u dužna je primjenjivati uvjete i tarife za vrstu osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, važeće u Republici Srpskoj.

 

Član 4.

(Sadržaj odluke o osnivanju podružnice)

(1) Odluka o osnivanju podružnice u RS-u treba da sadrži:

a) preambulu, naziv, broj i datum donošenja, naziv organa nadležnog za donošenje odluke i potpis ovlaštenog lica,

b) firmu i sjedište podružnice u RS-u,

c) poslove osiguranja iz djelatnosti društva koji će se obavljati u podružnici u RS-u, definisane prema odobrenju za obavljanje poslova osiguranja,

d) podatke o pravnoj sposobnosti i odgovornosti podružnice u RS-u u pravnom prometu u RS-u.

e) podatke o licu ovlaštenom za zastupanje podružnice u RS-u i obimu ovlaštenja za zastupanje.

 

Član 5.

(Sadržaj akta o unutrašnjoj organizaciji)

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u podružnici u RS-u sadrži unutrašnju organizaciju sa svim organizacionim dijelovima i sistematizaciju poslova i radnih mjesta sa opisima poslova, uvjetima koje izvršioci moraju ispunjavati i brojem izvršilaca.

 

Član 6.

(Sadržaj plana poslovanja)

Plan poslovanja i finansijski plan iz člana 3. stav (1) tačka f) ovog Pravilnika, podnosi se za godinu u kojoj se podružnica u RS-u osniva i narednu cijelu poslovnu godinu i sadrži, između ostalog, najmanje sljedeće elemente:

a) Polazne osnove:

- osnovne podatke o društvu iz FBiH,

- analizu tržišta u Republici Srpskoj, odnosno podatke koji su korišteni kao osnova za planiranje sa područja na kome se namjeravaju razvijati poslovne aktivnosti ili podatke iz sopstvenog iskustva,

- osnove i ciljeve poslovne politike društva iz FBiH, sa ocjenom ekonomske opravdanosti osnivanja i rada podružnice u RS-u u odnosu na veličinu i strukturu tržišta,

- plan kadrova za poslovanje podružnice u RS-u,

- način prodaje osiguranja (putem zaposlenih ili ovlaštenih zastupnika u osiguranju),

- vrste osiguranja iz djelatnosti društva iz FBiH koje će se obavljati u podružnici u RS-u;

b) Procjena planiranog iznosa troškova osnivanja podružnice u RS-u;

c) Planirani ukupni prihodi sa obrazloženjem svih pozicija prihoda:

- planirani prihodi od premije (očekivani broj ugovora o osiguranju po vrstama osiguranja i iznos očekivane premije osiguranja),

- planirani ostali prihodi;

d) Planirani ukupni rashodi sa obrazloženjem svih pozicija rashoda:

- očekivani rashodi za odštete i isplate ugovorenih suma,

- ostali rashodi poslovanja podružnice u RS-u;

e) Planirani rezultat poslovanja - razlika između planiranih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

 

Član 7.

(Postupak po zahtjevu)

(1) Agencija FBiH u postupku po zahtjevu društva iz FBiH za osnivanje podružnice u RS-u vrši provjere ispunjenosti uvjeta za organizovanje i poslovanje podružnice u RS-u.

(2) U postupku iz stava (1) ovog člana, Agencija FBiH, procjenjuje i finansijsku sposobnost društva iz FBiH, te izdaje potvrdu o solventnosti.

(3) Ukoliko ocijeni da su se stekli uvjeti za osnivanje, rad i poslovanje podružnice u RS-u, donosi rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz FBiH za osnivanje podružnice u RS-u.

(4) Rješenje iz stava (3) ovog člana je uvjet za upis osnivanja Podružnice u RS-u u registar kod nadležnog suda.

(5) Po dobijanju rješenja o upisu u registar podružnice društva nadležnog suda prema sjedištu društva i nadležnog suda RS-a prema sjedištu podružnice društvo iz FBiH je dužno, u roku od sedam dana od dana prijema posljednjeg rješenja, Agenciji za nadzor dostaviti ista.

(6) Nakon dobijanja rješenja iz stava (5) ovog člana društvo iz FBiH, ukoliko se bavi vrstom osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, ima obavezu da se učlani u Zaštitni fond RS-a, i dokaz o učlanjenju dostavi Agenciji za nadzor, u roku od sedam dana od dana učlanjenja.

 

Član 8.

(Proslijeđivanje zahtjeva Agenciji RS-a)

(1) Agencija FBiH, u roku od pet dana od dana dostavljanja akata iz člana 7. stav (5) i (6) ovog Pravilnika Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija RS-a), prosljeđuje zahtjev sa dokumentacijom iz člana 3. ovog Pravilnika uz koji prilaže i:

a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz FBiH za osnivanje podružnice u RS-u,

b) rješenje o upisu u sudski registar osnivanja podružnice u RS-u,

c) potvrdu o solventnosti društva za osiguranje iz FBiH koje osniva podružnicu u RS-u,

d) dokaz o članstvu u Birou zelene karte Bosne i Hercegovine i

e) dokaz o članstvu u Zaštitnom fondu Republike Srpske.

(2) Agencija FBiH, obavještava društvo iz FBiH da je Agenciji RS-a proslijedila zahtjev i dokumente iz stava 1. ovog člana.

 

Član 9.

(Odbijanje zahtjeva)

Agencija FBiH donosi rješenje o odbijanju zahtjeva društva iz FBIH za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u RS-u i prosljeđivanje istog Agenciji RS-a, ukoliko:

a) ocjeni da organizaciona i kadrovska struktura podružnice nije zadovoljavajuća u odnosu na planirane poslove,

b) ocjeni da je finansijski položaj društva iz FBiH takav da nema uvjeta za izdavanje potvrde o solventnosti,

c) ako i pored izdavanja zaključka o dopuni zahtjeva, društvo iz FBiH, u ostavljenom roku, ne dostavi sve propisane i naložene dokumente.

 

Član 10.

(Zahtjev za promjene)

(1) Ukoliko društvo iz FBiH mijenja akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u podružnici u RS-u, sjedište, lice ovlašteno za zastupanje podružnice u RS-u ili obim ovlaštenja u pravnom prometu, poslove iz djelatnosti društva koji se u podružnici obavljaju, dužno je Agenciji FBiH podnijeti zahtjev za odobrenje za promjene.

(2) Zahtjev za odobrenje promjena iz stava (1) ovog člana podnosi se sa aktima kojim se vrše izmjene iz stava (1) ovog člana, koji su u formi prijedloga.

(3) Nakon upisa podataka iz stava (1) ovog člana, koji se upisuju u sudski registar, društvo iz FBiH je dužno rješenja nadležnih sudova (prema sjedištu društva i prema sjedištu podružnice), o upisu promjena iz stava (1) ovog člana u sudske registre podnosi Agenciji FBiH u roku od sedam dana od dana prijema posljednjeg rješenja po datumu.

 

Član 11.

(Dostava podataka o promjenama Agenciji RS-a)

(1) Agencija FBiH, u roku od pet dana od dana prijema rješenja o upisu u sudski registar promjena iz člana 10. stav (1) ovog člana prosljeđuje zahtjev sa odgovarajućom dokumentacijom uz koji prilaže i:

a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz FBiH za promjene iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika i

b) rješenja nadležnih sudova iz člana 10. stav (3) ovog Pravilnika.

(2) Kad se radi o promjeni akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u podružnici u RS-u, u roku od deset dana od davanja odobrenja, Agencija FBiH prosljeđuje Agenciji RS-a rješenje o odobrenju sa pratećom dokumentacijom.

 

III. REGISTRACIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ REPUBLIKE SRPSKE U REGISTRU KOD AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 12.

(Rješenje o upisu u registar)

(1) Za društvo iz RS-a koje je dobilo odobrenje Agencije RS-a za osnivanje podružnice u Federaciji Bosne i Hercegovine, Agencija RS-a, Agenciji FBiH prosljeđuje zahtjev društva iz RS-a sa sljedećom dokumentacijom:

a) rješenje o izdavanju odobrenja društvu iz RS-a za osnivanje podružnice u Federaciji,

b) rješenje o upisu u sudski registar osnivanja podružnice u Federaciji,

c) potvrdu o solventnosti društva za osiguranje iz RS-a koje osniva podružnicu u Federaciji,

d) dokaz o članstvu u Birou zelene karte Bosne i Hercegovine, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila,

e) dokaz o članstvu u Zaštitnom fondu FBiH, ako se radi o društvu koje ima odobrenje za obavljanje poslova osiguranja od odgovornosti za motorna vozila.

 

Član 13.

(Zahtjev za saglasnost na uvjete)

(1) Društvo iz RS-a dužno je u roku od tri dana od dobijanja odobrenja iz člana 12. stav (1) Agenciji FBiH dostaviti, na prethodnu saglasnost, opće, posebne i dodatne uvjete osiguranja koje će podružnica iz RS-a koristiti u svom poslovanju sa osiguranicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Društvo iz RS-a je dužno svaku izmjenu akata iz člana 13. stav (1) ovog Pravilnika dostaviti na prethodnu saglasnost Agenciji FBiH.

(3) Podružnica iz RS-a dužna je primjenjivati uvjete i tarife za vrstu osiguranja od odgovornosti za motorna vozila važeće u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 14.

(Saglasnost Agencije FBiH na uvjete)

(1) Agencija FBiH će u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 13. ovog Pravilnika donijeti rješenje po istom.

(2) Nakon dobijanja rješenja Agencije FBiH o saglasnosti na uvjete podružnica iz RS-a može početi iste primjenjivati.

 

Član 15.

(Rješenje o upisu u registar)

(1) Agencija FBiH, donosi rješenje o upisu društva za osiguranje sa sjedištem u RS-u koje u FBiH posluje putem podružnice (u daljem tekstu: podružnica u FBiH), u registar društava za osiguranje, u roku od 15 dana od dana prijema akta Agencije RS-a sa dokumentacijom propisanom Pravilnikom.

(2) Danom donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana, društvo iz RS-a stiče pravo na obavljanje djelatnosti osiguranja u FBiH putem podružnice u FBiH.

(3) Agencija FBiH, u registru društava za osiguranje, registruje izmjene dokumenata i podataka za podružnicu u FBiH, u roku od 15 dana nakon što joj Agencija RS-a proslijedi zahtjev društva iz RS-a za izmjene, sa priloženom dokumentacijom koja odgovara provedenoj izmjeni.

 

IV. POSLOVANJE I IZVJEŠTAVANJE PODRUŽNICE DRUŠTVA IZ REPUBLIKE SRPSKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 16.

(Obavljanje poslova osiguranja i zaključivanje ugovora o osiguranju)

(1) Podružnica u FBiH obavlja u Federaciji Bosne i Hercegovine neposredno osiguranje u vrstama poslova osiguranja za koje je dobila odobrenje za rad od Agencije RS-a i u granicama ovlaštenja za nastupanje u pravnom prometu u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno Odluci o osnivanju podružnice u FBiH.

(2) Ugovore o osiguranju za pokrivanje rizika u FBiH, podružnica u FBiH zaključuje putem radnika kao punomoćnika po zaposlenju ili putem posrednika u osiguranju - pravnih lica, odnosno fizičkih lica - obrtnika za zastupanje u osiguranju, koji su registrovani u registrima posrednika koje vodi Agencija FBiH (u daljem tekstu: preuzimači rizika).

 

Član 17.

(Godišnji planovi i interni akti)

(1) Društvo iz RS-a, u okviru godišnjih planova i izvještaja o poslovanju, koje donosi za društvo kao cjelinu, obezbjeđuje da se izdvojeno planira i izvještava za podružnicu u FBiH, za obim djelatnosti i poslovanja koje je organizovano i obavlja se u podružnici u FBiH.

(2) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH, predočiti godišnji plan poslovanja i finansijski plan podružnice u FBiH, ili izvod iz godišnjeg i finansijskog plana društva iz RS-a koji se odnosi na podružnicu u FBiH.

(3) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti sve interne akte donesene na nivou društva iz RS-a kao cjeline, koji se u podružnici u FBiH primjenjuju.

 

Član 18.

(Posjedovanje i predočavanje dokumentacije)

(1) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti:

a) sve ugovore o osiguranju (u originalu) zaključene u Federaciji Bosne i Hercegovine,

b) sve zahtjeve za naknadu šteta ili isplate osiguranih suma nastalih po osnovu ugovora o osiguranju zaključenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa svom pripadajućom dokumentacijom (u originalu) i

c) svu ostalu poslovnu i materijalno-finansijsku dokumentaciju koja nastane u poslovanju podružnice u FBiH ili je sa njom povezana.

(2) Kao datum podnošenja odštetnog zahtjeva ili datum podnošenja zahtjeva za isplatama osiguranih suma, mjerodavan je datum prijema zahtjeva od strane podružnice u FBiH, nezavisno od toga da li je zahtjev uložen u sjedištu podružnice u FBiH ili u sjedištu društva.

(3) Podružnica u FBiH je dužna odrediti lice za saradnju sa ombudsmenom u osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine i o tome obavijestiti Agenciju FBiH.

 

Član 19.

(Evidencija iz poslovanja podružnice)

(1) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti ažurnu evidenciju iz poslovanja podružnice, sa minimalnim sadržajem podataka:

a) o licima koja zaključuju ugovore o osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine u ime i za račun podružnice u FBiH, nezavisno od toga da li se radi o radnicima podružnice u FBiH ili pravnim odnosno fizičkim licima upisanim u registar posrednika u osiguranju kod Agencije FBiH sa sljedećim podacima: ime, prezime i adresu, šifru radnika društva odnosno posrednika koja mu je dodijeljena u informacionom sistemu društva iz RS-a, o ugovorima o zastupanju u osiguranju (broj, datum i vrijeme važenja ugovora o zastupanju u osiguranju) i vrste osiguranja u kojima preuzimač rizika zastupa podružnicu u FBiH,

b) ugovorima o osiguranju života, koja sadrži sljedeće podatke: redni broj, broj police, datum zaključenja, ugovorne strane, predmet ugovora (vrsta osiguranja), period trajanja osiguranja, premija, iznos osigurane sume, način plaćanja, plaćanje, matematičku rezervu, status police (založena, kapitalizirana, napomena),

c) odštetnim zahtjevima i zahtjevima za isplatama osiguranih suma, po vrstama osiguranja, koji se odnose na izvršavanje ugovora o osiguranju zaključenih u FBiH sa svim podacima koje društvo iz RS-a vodi u evidencijama u skladu sa Pravilnikom o evidenciji odštetnih zahtjeva za neživotna osiguranja.

(2) Podružnica u FBiH, koja obavlja djelatnost osiguranja u vrsti 10-osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, je dužna da u propisanim rokovima i u propisanom formatu razmjenjuje podatke neophodne za primjenu odredbi o bonusu - malusu sa svim društvima za osiguranje registrovanim u registrima društava koje vodi Agencija FBiH i istovremeno te podatke dostavlja Agenciji FBiH.

 

Član 20.

(Evidencija polica osiguranja)

(1) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti evidenciju o polisama osiguranja, u svim vrstama osiguranja koje podružnica u FBiH zadužuje od društva iz RS-a, radi zaključivanja ugovora o osiguranju u FBiH.

(2) Ukoliko podružnica u FBiH obavlja poslove osiguranja u vrsti 10-osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, društvo iz RS-a je dužno uskladiti sadržaj u polisi osiguranja sa Odlukom o obaveznom sadržaju polise osiguranja od odgovornosti za motorna vozila Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 21.

(Sadržaj evidencije)

(1) Evidencija iz člana 19. stav 1. ovog Pravilnika mora obezbijediti minimalno sljedeće podatke:

a) podatke o preuzimačima rizika iz člana 16. stav 2 ovog Pravilnika, b) šifru i naziv polise kako je društvo vodi u informacionom sistemu,

c) stanja, odnosno statuse pojedinačnih obrazaca polisa kako sljedi:

1) polisa na evidenciji polisa u podružnici u FBiH - zaprimljena od društva iz RS-a, a nije izdana preuzimačima rizika, sa datumom zaprimanja ili datumom povrata u evidenciju neiskorištene polise razdužene od preuzimača rizika,

2) polisa zadužena u podružnici u FBiH od strane preuzimača rizika, koja nije iskorištena (nije zaključen ugovor), sa datumom zaduženja preuzimača rizika,

3) polisa se fizički nalazi kod preuzimača rizika, iskorištena je (zaključen ugovor), a još nije fizički razdužena, sa datumom zaključenja polise,

4) polisa je iskorištena (zaključen ugovor) i fizički vraćena u podružnicu u FBiH, odnosno razdužena, sa datumom razduživanja polise,

5) polisa stornirana od strane preuzimača rizika, sa datumom storniranja i datumom razduženja,

6) polisa poništena od strane preuzimača rizika, sa datumom poništenja i datumom razduženja,

d) zbirna stanja polisa u evidenciji, po vrstama polisa, koja se utvrđuju na osnovu statusa pojedinačnih polisa iz stava 1. alineja 3. ovog člana.

(2) Stanja pojedinačne polise iz stava 1. alineja 3. i zbirna stanja iz alinje 4. podružnica u FBiH je dužna, u nadzoru  koji vrši Agencija FBiH, predočiti u bilo kojem trenutku.

(3) Podružnica u FBiH je dužna posjedovati i u nadzoru koji vrši Agencija FBiH predočiti:

a) dokumente na osnovu kojih se podružnica u FBiH zadužuje sa polisama osiguranja od društva iz RS-a,

b) dokumente na osnovu kojih se vrši zaduživanje preuzimača rizika u podružnici u FBiH,

c) dokumente na osnovu kojih se vrši razduživanje preuzimača rizika u podružnici u FBiH (dokument za razduživanje iskorištenih, storniranih ili poništenih polisa, dokument za razduživanje po osnovu povrata neiskorištenih polisa u evidenciju od strane preuzimača rizika),

d) dokumente na osnovu kojih se utvrđuje stanje zaduženosti/razduženosti preuzimača rizika sa polisama i na osnovu kojih se utvrđuje redosljed i hronologija prodaje polisa osiguranja.

 

Član 22.

(Plaćanja i vođenje knjigovodstva)

(1) Sve uplate i isplate vezane za poslovanje podružnice u FBiH, moraju se vršiti putem posebnog transakcionog računa za podružnicu u FBiH, osim plaćanja carina i carinskih dažbina, posebnih poreza-akciza, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak i drugih poreza po posebnim propisima, naloga za plaćanje doprinosa iz plaća i na plaće, naloga za ostale javne prihode po posebnim propisima, naloga za prisilnu naplatu zakonskih obaveza i javnih prihoda, naloga za naplatu vrijednosnih papira i instrumenata osiguranja plaćanja, te naloga za izvršenje sudskih odluka i drugih izvršnih isprava koje se obavljaju na način propisan zakonom i podzakonskim aktom.

(2) Svi poslovni događaji i promjene koji nastanu u poslovanju podružnice u FBiH moraju se izdvojeno knjigovodstveno evidentirati na osnovu materijalno finansijske dokumentacije koja nastane u poslovanju podružnice u FBiH i sa istim je povezano.

 

Član 23.

(Statistički izvještaji)

(1) Podružnica u FBiH je dužna Agenciji FBiH dostavljati sljedeće statističke izvještaje:

a) Izvještaj o premiji osiguranja (Obrazac P-M-RS)

b) Izvještaj o štetama (Obrazac Š-M-RS)

c) Izvještaj o obaveznom osiguranju od odgovornosti za motorna vozila (Obrazac PO-G-RS),

d) Izvještaj o premiji osiguranja po kanalima prodaje (Obrazac KP-G-RS),

e) Izvještaj o promjenama kod životnih osiguranja (Obrazac Ž-G-RS) i

f) Izvještaj o kvalifikacionoj strukturi uposlenih (Obrazac KS-G-RS).

(2) Podružnica u FBiH je obavezna da sastavlja i Agenciji FBiH dostavlja statističke izvještaje:

a) iz stava (1) tač. a) i b) ovog člana mjesečno, za obračunski period od 1. januara tekuće godine do posljednjeg dana izvještajnog mjeseca, u roku od 15 dana od isteka izvještajnog mjeseca, b) iz stava 1. tač. c) do f) ovog člana godišnje do 31. 03. naredne poslovne godine.

(3) Pored izvještaja iz stava (1) ovog člana, podružnica u FBiH je obavezna da Agenciji FBiH dostavlja polugodišnji bruto bilans podružnice u elektronskom obliku, sa kumulativno obračunatim podacima za periode: za prvo polugodište do 31. 07. tekuće poslovne godine i godišnje do 31. 03. za narednu poslovnu godinu.

(4) Podaci u izvještajima se prikazuju kumulativno za period od 1. januara do kraja izvještajnog perioda ili kao stanje na dan.

(5) U svim izvještajima iznosi se upisuju u konvertibilnim markama.

(6) Podružnica u FBiH je obavezna da izvještaje iz st. (1) i (3) ovog člana dostavlja u pisanom i elektronskom obliku.

(7) Za tačnost dostavljenih podataka i izvještaja, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, odgovora direktor društva za osiguranje i direktor podružnice u FBiH.

(8) Agencija može, u svrhu obavljanja nadzora, da podružnici u RS-u naloži sastavljanje dodatnih izvještaja, te da odredi način i rokove njihovog dostavljanja.

(9) Pisani obrasci iz st. (1) i (3) ovog člana sastavni su dio ovog Pravilnika, a obrasci za dostavu u elektronskoj formi su u formatu.xls i preuzimaju se sa web stranice Agencije za nadzor: www.nados.ba.

(10) Agencija FBiH će način dostave obrazaca u elektronksoj  formi propisati posebnim aktom.

 

Član 24.

(Prijava poreza na dobit)

Podružnica u FBiH je dužna Agenciji FBiH dostavljati i kopiju prijave poreza na dobit zajedno sa poreskim bilansom za prethodnu poslovnu godinu u roku od 10 dana od dana podnošenja prijave.

 

V. NADZOR POSLOVANJA PODRUŽNICE DRUŠTVA IZ REPUBLIKE SRPSKE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 25.

(Nadzor podružnice u FBiH)

(1) Agencija FBiH nadzire u podružnici u FBiH primjenu propisa o osiguranju i propisa o posredovanju u osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, te primjenu ovog Pravilnika od strane podružnice u FBiH, a posebno:

a) zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju,

b) planiranje, vođenje poslovnih knjiga i izvještavanje podružnice u FBiH, c) vođenje evidencija propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Zapisnik o izvršenoj neposrednoj kontroli Podružnice u FBiH, Agencija FBiH dostavlja i Agenciji RS-a.

(3) Agencija RS-a i Agencija FBiH međusobno razmjenjuju informacije o izvršenom nadzoru u podružnici u FBiH i podružnici u RS-u i sarađuju u nadzoru što uključuje i formiranje zajedničkih timova, po zahtjevu jedne od Agencija, u pojedinačnim kontrolama podružnica u međuentitetskom poslovanju, ukoliko se ukaže za to potreba.

 

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

(Usklađivanje poslovanja)

Podružnica iz RS-a koja je upisana u registar društava kod Agencije FBiH dužna je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uskladiti svoje poslovanje i poslovnu dokumentaciju sa odredbama poglavlja IV i V ovog Pravilnika.

 

Član 27.

(Prestanak važenja Pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 78/12 i 12/13).

 

Član 28.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 021-2589-3/17

22. septembra 2017. godine

Sarajevo

 

Predsjednik

Stručnog savjeta

Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r.

PREUZMI DOKUMENT: tabele.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa