Pravilnik o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad

Legislativa

Pravilnik o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad pri korištenju opreme za rad

11.06.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 53, 11.06.2021.

 

Na osnovu člana 8. stav 1. tačka v) i stav 2. Zakona o zaštiti na radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/08 i 13/10) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar rada i boračko-invalidske zaštite, 6. aprila 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O PREVENTIVNIM MJERAMA ZA SIGURAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠTENJU OPREME ZA RAD

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje poslodavac treba da osigura u primjeni preventivnih mjera pri korištenju opreme za rad.

Član 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) oprema za rad je mašina, uređaj, postrojenje, instalacija, alat i slično, koja se koristi u procesu rada,

2) radna stanica ili radna jedinica je mašina, uređaj, postrojenje i slično ili prostor u kom se nalazi više radnih jedinica koje se koriste u procesu rada,

3) korištenje opreme za rad jesu sve aktivnosti tokom rada, kao i podešavanje, programiranje ili reprogramiranje, pokretanje, zaustavljanje i čišćenje, a koje se odnose na opremu za rad, kao što su pokretanje ili zaustavljanje, odnosno njena upotreba, transportovanje, popravljanje, izmjene kojima se ne mijenja namjena, održavanje, servisiranje i specifično čišćenje,

4) područje opasnosti jeste područje unutar opreme za rad i/ili u njenoj okolini, u kojem za radnika koji je izložen opasnostima i/ili štetnostima postoji rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja,

5) radnik koji je izložen opasnostima i/ili štetnostima na radnim mjestima i u radnoj okolini jeste svaki radnik koji se u potpunosti ili djelimično nalazi u području opasnosti,

6) rukovalac jeste radnik koji u okviru poslova koje obavlja koristi opremu za rad,

7) rad na visini pri korištenju opreme za rad su sve aktivnosti na radnom mjestu prilikom kojih postoji opasnost od pada lica sa visine koja može prouzrokovati osobne povrede.

Član 3.

Poslodavac treba da osigura provođenje mjera za siguran i zdrav rad, poštujući u potpunosti instrukcije proizvođača opreme, da bi se zaštitilo zdravlje i omogućio siguran i zdrav rad radnika prilikom stavljanja u pogon opreme za rad (njeno sastavljanje, instaliranje i podešavanje) i isključivanju iz pogona za rad.

Član 4.

(1) Poslodavac osigurava da opremu za rad može da koristi samo radnik koji je za to stručno osposobljen.

(2) Poslodavac za svoje potrebe osposobljava radnika za sigurno korištenje opreme za rad.

Član 5.

(1) Poslodavac osigurava primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu pri korištenju opreme za rad, a posebno:

1) da se oprema za rad koristi u skladu sa namjenom,

2) da je oprema za rad odgovarajuća za obavljanje poslova ili da je na pravilan način prilagođena za tu svrhu,

3) da se oprema za rad koristi u skladu sa svim sigur- nosno-tehničkim podacima navedenim u dokumentaciji proizvođača, odnosno isporučioca opreme.

(2) Poslodavac pri izboru opreme za rad vodi računa

0 specifičnim radnim uvjetima i postojećim opasnostima i štetnostima na radnim mjestima i u radnoj okolini, kao i o opasnostima i štetnostima koje mogu nastati pri korištenju te opreme za rad.

(3) Poslodavac osigurava da se primjenom mjera sigurnosti i zdravlja na radu pri korištenju opreme za rad rizik od nastanka povreda i oštećenja zdravlja za zaposlene otkloni ili svede na najmanju moguću mjeru.

(4) Ako poslodavac mijenja uvjete korištenja radne opreme u smislu funkcionalne cjeline ili je datu opremu dograđivao ili prepravljao tako da joj promijeni osobine, karakteristike i funkcionalnost, tada poslodavac postaje proizvođač radne opreme u skladu sa Zakonom o tehničkim propisima.

Član 6.

(1) Oprema za rad treba da bude montirana, postavljena

1 korištena na takav način da se smanje rizici po korisnike i druge radnike, tako što će se osigurati dovoljno prostora između pokretnih dijelova opreme za rad, nepokretnih ili pokretnih dijelova u njenoj okolini i kako bi svi oblici energije i supstance koje se koriste ili koje nastaju mogli da budu uneseni ili uklonjeni na siguran način.

(2) Oprema za rad mora biti montirana ili demontirana po sigurnim uvjetima, naročito poštujući uputstva koja je dostavio proizvođač te opreme.

(3) Oprema za rad koju može da udari grom pri korištenju mora biti zaštićena odgovarajućim uređajima ili sredstvima protiv udara groma.

Član 7.

(1) Upravljački uređaji opreme za rad koji utiču na sigurnost moraju biti jasno vidljivi i prepoznatljivi i na odgovarajući način označeni tamo gdje je to potrebno.

(2) Upravljački uređaji moraju da se nalaze izvan područja opasnosti tako da njihova upotreba ne može da prouzrokuje dodatnu opasnost, osim u slučajevima gdje je to neophodno za određene upravljačke uređaje i ne smiju da izazovu bilo kakvu opasnost koja bi bila rezultat njihove nenamjerne upotrebe.

(3) Rukovalac uređaja osigurava da niko nije prisutan u području opasnosti, a u slučaju kada to nije moguće, da se da signal upozorenja zvučni i/ili vizuelni, odnosno da se automatski uključi svaki put prije pokretanja mašine.

(4) Radnik koji je u području opasnosti mora da ima dovoljno vremena i mogućnosti da brzo izbjegne opasnost koja je prouzrokovana pokretanjem ili zaustavljanjem opreme za rad.

(5) Upravljački sistem mora biti siguran i izabran tako da uzima u obzir otkaz, kvar i ograničenje koji se mogu očekivati u planiranim okolnostima upotrebe. 

Član 8.

(1) Pokretanje opreme za rad mora biti moguće samo namjernim aktiviranjem uređaja predviđenog za tu svrhu.

(2) Isti zahtjev kao u stavu 1. ovog člana primjenjuje se i pri:

1) ponovnom pokretanju opreme za rad nakon zaustavljanja iz bilo kog razloga,

2) vršenju značajnih promjena radnih uvjeta pod uvjetom da ponovno pokretanje opreme za rad i značajne promjene radnih uvjeta ne prouzrokuje bilo kakvu opasnost po zaposlene.

(3) Zahtjev iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na ponovno pokretanje opreme za rad ili promjenu radnih uvjeta koji su rezultat normalnog radnog ciklusa automatskog uređaja.

Član 9.

(1) Oprema za rad mora biti opremljena upravljačkim uređajem za potpuno i sigurno zaustavljanje.

(2) Radna stanica mora biti opremljena upravljačkim uređajem za zaustavljanje pojedinih elemenata ili cjelokupne opreme za rad, u ovisnosti o vrsti opasnosti, tako da oprema za rad ostane sigurna.

(3) Upravljački uređaj za zaustavljanje opreme za rad mora imati prioritet u odnosu na upravljačke uređaje za njeno pokretanje.

(4) U slučaju kada se oprema za rad ili njeni potencijalno opasni dijelovi zaustave, mora se prekinuti napajanje energijom i njenih odgovarajućih pokretača.

Član 10.

U ovisnosti o opasnosti koju predstavlja oprema za rad i njeno normalno vrijeme zaustavljanja, oprema za rad mora biti opremljena uređajem za zaustavljanje u slučaju opasnosti, ako za to postoji mogućnost.

Član 11.

(1) Oprema za rad koja predstavlja rizik pri padanju ili izbacivanju tokom rada mora imati odgovarajuće sigurnosne uređaje čiji je cilj da se otkloni rizik po zdravlje na radu ili da se rizik smanji na najmanju moguću mjeru.

(2) Oprema za rad koja predstavlja rizik zbog emisija plinova, isparenja tečnosti ili prašine mora biti snabdjevena odgovarajućim uređajima za zadržavanje i/ili odstranjivanje opasnih materija u blizini izvora opasnosti da bi se otklonio rizik po zdravlje na radu ili da se rizik smanji na najmanju moguću mjeru.

(3) Oprema za rad i njeni dijelovi moraju da budu, kada je to neophodno zbog sigurnosti i zdravlja radnika, stabilizirani sredstvima za pričvršćivanje ili nekim drugim sredstvima.

(4) Ukoliko postoji rizik od loma ili razaranja dijelova opreme za rad koje bi predstavljalo ozbiljnu opasnost po sigurnost i zdravlje radnika, neophodno je preduzeti odgovarajuće mjere sa ciljem otklanjanja rizika po zdravlje na radu ili smanjivanja rizika na najmanju moguću mjeru.

Član 12.

(1) Ukoliko postoji rizik od mehaničkog kontakta sa pokretnim dijelovima opreme za rad koji može da dovede do povrede, ti dijelovi moraju da budu opremljeni zaštitnicima ili uređajima koji sprečavaju pristup području opasnosti ili koji zaustavljaju kretanje opasnih dijelova prije nego što se dođe u područje opasnosti.

(2) Zaštitnici i uređaji za zaštitu:

1) moraju da budu robusne konstrukcije,

2) ne smiju prouzrokovati dodatne opasnosti,

3) moraju biti takvi da se ne mogu lahko ukloniti ili onesposobiti,

4) moraju da budu postavljeni na odgovarajućem rastoja- nju od područja opasnosti,

5) moraju što je moguće manje ometati pregled proizvodnog procesa,

6) moraju da budu takvi da omogućavaju aktivnosti koje su neophodne da bi se montirali ili zamijenili dijelovi prilikom održavanja, pri čemu se pristup ograničava samo na ona područja u kojima treba da se obavi posao i, ukoliko je moguće, bez uklanjanja zaštitnika ili uređaja za zaštitu.

Član 13.

(1) Područja i mjesta na kojima se radi na opremi za rad ili vrši održavanje opreme za rad moraju biti na odgovarajući način osvijetljeni u skladu sa vrstom aktivnosti koja se obavlja.

(2) Dijelovi opreme za rad koji su izloženi veoma visokim ili veoma niskim temperaturama moraju, kada je to neophodno, da budu zaštićeni kako bi se izbjegao rizik da zaposleni dođu u kontakt ili priđu suviše blizu.

(3) Uređaji za upozorenje na opremi za rad moraju biti nedvosmisleni, lahko uočljivi i razumljivi.

Član 14.

(1) Oprema za rad koristi se isključivo za obavljanje onih poslova i u onim uvjetima koji su u skladu sa njenom namjenom.

(2) Operacija održavanja opreme vrši se kada je oprema za rad zaustavljena, a ako to nije moguće, preduzimaju se odgovarajuće mjere zaštite za obavljanje takvih operacija koje su izvan područja opasnosti.

(3) Knjiga održavanja se ažurno vodi.

Član 15.

(1) Oprema za rad mora biti opremljena uređajima za prekid napajanja od svih izvora energije koji moraju biti jasno prepoznatljivi.

(2) Ponovno povezivanje sa izvorom energije mora da se izvrši tako da taj postupak ne predstavlja rizik za radnika.

Član 16.

(1) Oprema za rad mora da ima zaštitne oznake i/ili uređaje za upozorenja kojim se radnik upozorava na opasnost po sigurnost i zdravlje.

(2) Radnik mora imati siguran pristup svim područjima koja su neophodna za proizvodnju, podešavanje i održavanje opreme za rad i moraju biti u mogućnosti da u njima sigurno borave.

Član 17.

Oprema za rad odgovarajuća je ako:

1) štiti radnika od rizika od izbijanja požara, pregrijavanja ili ispuštanja plinova, prašine, tečnosti, isparenja ili drugih supstanci koje se proizvode, koriste ili skladište u opremi za rad,

2) sprečava rizike od eksplozije opreme za rad ili supstanci koje se proizvode, koriste ili skladište u opremi za rad,

3) omogućava zaštitu zaposlenih koji su izloženi opasnostima od direktnog ili indirektnog dodira instalacija i opreme pod naponom.

Član 18.

(1) Oprema za rad na kojoj se voze radnici mora biti opremljena tako da se smanje rizici po zaposlene tokom vožnje.

(2)        Pod rizicima iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se i rizici od dodira točkovima ili šinama ili zahvatanja u njima.

(3) Ako postoji mogućnost slučajnog blokiranja pokretnih dijelova opreme za rad i njenih pratećih dijelova i/ili bilo 

čega što se vuče, a što može da predstavlja određeni rizik, takva oprema za rad mora da bude opremljena ili prilagođena tako da se spriječi blokiranje pokretnih dijelova opreme za rad.

(4) U slučaju kada se blokiranje iz stava 3. ovog člana ne može izbjeći, potrebno je preduzeti sve mjere da se izbjegnu svi štetni uticaji po zaposlene.

Član 19.

Ako se pogonski sistem za prijenos snage između pokretnih dijelova opreme za rad može zaprljati ili oštetiti usljed pomjeranja po podlozi, na raspolaganju moraju biti sredstva za otklanjanje tih problema.

Član 20.

(1) Pokretna oprema za rad na kojoj se voze zaposleni mora biti projektirana na takav način da se u normalnim uvjetima korištenja ograniče rizici koji nastaju usljed okretanja i prevrtanja opreme:

1)zaštitnom konstrukcijom koja će osigurati da oprema za rad ne može da se nagne ili prevrne,

2) konstrukcijom koja omogućava dovoljan prostor između zaposlenih koji upravljaju opremom za rad u slučaju da oprema za rad može da se nagne ili prevrne,

3) nekim drugim uređajem kojim se postiže sličan efekat.

(2) Zaštitna konstrukcija je sastavni dio opreme za rad.

(3) Zaštitne konstrukcije nisu neophodne kada je oprema za rad pričvršćena u toku rada ili kada je projektirana na takav način da prevrtanje nije moguće.

(4) Ukoliko postoji rizik da zaposleni koji upravlja opremom za rad u slučaju prevrtanja opreme za rad bude prignječen između dijelova opreme za rad i podloge, mora biti ugrađena posebna zaštitna konstrukcija kojom se to sprečava.

Član 21.

Samohodno vozilo na mehanizovani pogon u kome se nalazi radnik ili više radnika mora biti prilagođeno ili opremljeno tako da ograniči rizik od povređivanja prilikom prevrtanja.

Član 22.

Samohodna oprema za rad koja pri kretanju može izazvati rizike za lica mora da ispuni sljedeće zahtjeve:

1) mora imati uređaje kojim se sprečava slučajno pokretanje opreme,

2) mora imati odgovarajuće uređaje za smanjivanje posljedica sudara u slučaju kada postoji više od jednog pokretnog dijela opreme koji se kreću po šinama istovremeno,

3) mora imati uređaj za kočenje i zaustavljanje kad to sigurnosna ograničenja zahtijevaju, a u slučaju da glavni uređaj kojim se upravlja otkaže, mora biti obezbijeđen upravljački uređaj za slučaj opasnosti sa potpuno neovisnim i lahko dostupnim komandama za usporavanje i zaustavljanje,

4) u slučaju kada je preglednost vozača ograničena na takav način da to utiče na sigurnost, potrebno je ugraditi odgovarajuće pomoćne uređaje kojim se omogućava bolja preglednost,

5)oprema za rad projektirana za korištenje noću ili na tamnim mjestima mora biti opremljena odgovarajućim osvjetljenjem za rad koji se obavlja i mora biti dovoljno sigurna za zaposlene,

6) oprema za rad koja predstavlja opasnost od požara, bilo samostalno ili u smislu onoga što vuče i/ili nosi tako da može da ugrozi zaposlene, mora biti opremljena odgovarajućim protivpožarnim aparatima ukoliko takvi aparati nisu dostupni u blizini mjesta na kome se ta oprema koristi,

7) oprema za rad sa daljinskim upravljanjem mora biti opremljena uređajima za automatsko i trenutno zaustavljanje čim izađe iz kontroliranog prostora,

8) oprema za rad na daljinsko upravljanje koja pod normalnim uvjetima može izazvati opasnost od prignječenja ili povreda mora imati uređaje koji štite od tog rizika ukoliko ne postoje drugi odgovarajući uređaji za kontrolu rizika.

Član 23.

(1) Ukoliko je oprema za rad koja služi za dizanje tereta ugrađena, neophodno je u toku korištenja osigurati njenu čvrstoću i stabilnost, posebno imajući u vidu teret koji treba da se podiže i naprezanje koje se stvara na mjestu postavljanja ili pričvršćivanja na konstrukciju.

(2) Oprema za dizanje tereta mora biti jasno obilježena dozvoljenim radnim opterećenjem i, tamo gdje je neophodno, mora da postoji pločica na kojoj je navedeno radno opterećenje za svaku konfiguraciju opreme za dizanje tereta.

Član 24.

(1) Oprema za dizanje mora biti obilježena na takav način daje radniku koji je koristi moguće identificirati karakteristike koje su bitne za sigurno korištenje.

(2) Oprema za rad koja nije projektirana za dizanje lica, ali bi mogla biti pogrešno korištena u tu svrhu, mora imati jasno i neizbrisivo upozorenje o zabrani dizanja lica.

(3) Trajno ugrađena oprema za rad i dizanje mora biti izrađena tako da se smanje rizici u vezi sa teretom, a to podrazumijeva:

1) da je onemogućeno da udari zaposlene,

2) da ne može da dođe do opasnog pomjeranja ili slobodnog pada tereta,

3) da ne može neočekivano da padne.

Član 25.

(1) Oprema za rad za dizanje ili premještanje zaposlenih mora biti takva da:

1) spriječi rizik od pada korpe, ukoliko ona postoji, pomoću odgovarajućih uređaja,

2) spriječi da korisnik ispadne iz korpe, ukoliko ona postoji,

3) spriječi da korisnik bude prignječen, zahvaćen, odnosno zatvoren ili udaren, naročito slučajno, u dodiru sa objektima,

4) osigura da lica zarobljena u korpi, u slučaju nezgode, nisu izložena opasnosti i mogu da se oslobode.

(2) Ukoliko rizik, zbog mjesta ili visinske razlike, naveden u tački 1) stav 1. ovog člana nije moguće izbjeći nikakvim mjerama sigurnosti, neophodno je ugraditi uže za nošenje sa povećanim koeficijentom sigurnosti koje treba provjeravati svakog radnog dana.

Član 26.

(1) Samohodnu opremu za rad mogu da koriste radnici koji su stručno osposobljeni za sigurnu upotrebu takve opreme.

(2) Ako se samohodna oprema za rad kreće u radnom prostoru, potrebno je pridržavati se propisanih mjera za brzinu kretanja, širinu saobraćajnih površina, stanja podloge i nagiba.

(3) Organizacione mjere moraju biti preduzete kako bi se spriječilo da zaposleni koji prolaze pješice uđu u područje rada samohodne opreme za rad.

(4) Prijevoz zaposlenih na pokretnoj opremi za rad na mehanizovani pogon dozvoljen je samo ako postoje odgovarajući sigurnosni uređaji za tu svrhu i ako se radovi obavljaju u toku prijevoza potrebno je podesiti brzinu kretanja. 

(5) Pokretna oprema za rad koja ima motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ne smije se koristiti u radnim prostorima, ako se ne obezbij ede dovoljne količine svježeg zraka, da ne bi izazvala opasnost po sigurnost i zdravlje zaposlenih.

Član 27.

(1) Oprema za rad koja je pokretna ili se može demontirati i koja je projektirana za dizanje tereta mora biti pregledana i ispitana od ovlašćene organizacije i da posjeduje upotrebnu dozvolu, te korištena na način kojim se osigurava njena stabilnost u toku korištenja u svim predvidivim uvjetima, uzimajući u obzir stanje podloge.

(2) Dizanje lica dozvoljeno je na opremi za rad uz primjenu opreme za dizanje koja je projektirana za tu svrhu.

(3) U slučaju kada se radnici nalaze na opremi za rad koja je projektirana za dizanje tereta, u svakom trenutku mora se kontrolirati položaj radnika.

(4) Lica koja se podižu moraju biti opremljena pouzdanim sredstvima komunikacije, a u slučaju opasnosti, mora biti obezbijedena njihova sigurna evakuacija.

Član 28.

(1) Zaposlenima je zabranjen pristup u zoni tereta koji visi i ovlašćeno lice preduzima mjere kojima se to osigurava.

(2) Teret ne smije da se prenosi iznad nezaštićenih radnih mjesta na kojima su prisutni zaposleni.

(3) Izuzetno, ako usljed prirode posla nije moguće postupiti u skladu sa stavom 2. ovog člana, preko nezaštićenih radnih mjesta moguće je izvršiti prijevoz tereta koji visi samo ukoliko u tom trenutku u zoni prijevoza nema prisutnih zaposlenih lica.

Član 29.

(1)Dijelovi opreme za dizanje tereta moraju biti izabrani prema karakteristikama tereta koji se prenosi, tačkama zatezanja, pričvršćivanja i atmosferskim uvjetima, te uzimajući u obzir način i putanju dizanja.

(2) Dijelovi opreme za dizanje moraju biti jasno obilježeni tako da su korisnici upoznati sa njihovim karakteristikama ukoliko se oprema ne demontira nakon korištenja.

(3) Dijelovi opreme za dizanje moraju se čuvati na način koji osigurava da se ne ošteti ili da im se ne smanji sigurnost i pouzdanost.

Član 30.

(1) U slučaju kada su dva elementa ili više elemenata opreme za rad za dizanje tereta koji nije vođen montirani ili postavljeni na lokaciji tako da se njihovi radijusi preklapaju, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere da se izbjegne sudaranje tereta i/ili samih dijelova opreme.

(2) Ukoliko se pokretna oprema za rad koristi za dizanje tereta koji nije vođen, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere da se spriječi njeno naginjanje, prevrtanje, pomjeranje ili klizanje i moraju se vršiti kontrole kako bi se osiguralo da se te mjere pravilno primjenjuju.

(3) Ukoliko rukovalac opreme za rad koja je projektirana za dizanje tereta koji nije vođen nema neposrednu vidljivost cjelokupne putanje tereta, bilo direktno ili uz pomoć pomoćnog uređaja koji osigurava neophodne informacije, drugo lice mora biti u komunikaciji sa rukovaocem i da ga navodi, a moraju se preduzeti i organizacione mjere da se spriječi sudaranje tereta koje bi moglo da ugrozi zaposlene.

Član 31.

(1) Rad mora biti organiziran na takav način da se pri ručnom vezivanju ili skidanju tereta takav rad može obaviti sigurno, posebno tako da zaposleni ima neposrednu ili posrednu kontrolu nad opremom za rad.

(2) Sve operacije dizanja tereta moraju biti pravilno planirane, sa odgovarajućim nadzorom i provedene na način kojim je obezbij edena zaštita zaposlenih.

Član 32.

(1) Ako teret mora biti podignut istovremenim korištenjem dva ili više dijelova opreme za dizanje tereta koji nije vođen, mora se utvrditi i primijeniti postupak da bi se osigurala dobra koordinacija između rukovalaca.

(2) Ukoliko oprema za rad koja je projektirana za dizanje tereta koji nije vođen ne može da zadrži teret u slučaju potpunog ili djelimičnog prekida snabdijevanja električnom energijom, moraju se provesti odgovarajuće mjere da bi se izbjeglo izlaganje zaposlenih rizicima koji mogu nastati iz tog događaja.

(3) Teret koji visi ne smije biti ostavljen bez nadzora, osim u slučaju kada je zabranjen pristup u područje opasnosti, a teret sigurno visi i sigurno se drži.

(4) Korištenje na otvorenom opreme za rad koja je projektirana za dizanje tereta koji nije vođen mora biti obustavljeno kada se meteorološki uvjeti pogoršaju do te mjere da ugrožavaju sigurno korištenje opreme za rad i izlažu zaposlene rizicima.

Član 33.

(1) Za pristup privremenim radnim mjestima na visini moraju se izabrati najpogodnija sredstva prema učestalosti prolaza, visini koju treba dostići, kao i trajanju radova, a izvršeni izbor mora da omogućava evakuaciju u slučaju opasnosti.

(2) Prolaz u oba smjera između sredstava pristupa i platformi, spratova ili prolaza ne smije da prouzrokuje dodatni rizik od pada.

Član 34.

(1) Pristup užetom i tehnike postavljanja užeta privremenim radnim mjestima na visini mogu se koristiti samo u slučajevima za koje je na osnovu procjene rizika bjelodano da se rad može obaviti sigurno i bez korištenja druge, sigurnije opreme za rad.

(2) Ukoliko privremeni radovi na visini traju duže, onda se, odgovarajućom pratećom opremom i u ovisnosti o ergonomskim ograničenjima, mora osigurati mjesto za sjedenje.

(3) Izabrana oprema za privremeni rad na visini mora da osigura smanjenje rizika po zaposlene na najmanju moguću mjeru, a ukoliko je neophodno, za obavljanje privremenih radova na visini moraju biti ugrađene zaštitne ograde kako bi se smanjio rizik od pada.

Član 35.

(1) Pristupanje korištenju užadi i tehnika postavljanja užadi moraju biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

1) sistem se mora sastojati od najmanje dva posebno pričvršćena užeta, od kojih jedno služi kao sredstvo za pristup, spuštanje i podršku (radno uže), a drugo kao rezerva (sigurnosno uže),

2) zaposlenima se mora osigurati odgovarajući zaštitni opasač, koji moraju da koriste i kojim moraju biti povezani sa sigurnosnim užetom,

3) radno uže mora biti opremljeno uređajima za sigurno podizanje i spuštanje i mora imati sistem za zaštitu od pada koji sprečava pad korisnika, u slučaju da on izgubi kontrolu nad svojim pokretima,

4) sigurnosno uže mora biti opremljeno pokretnim sistemom za zaštitu od pada koji prati kretanje zaposlenog,

5) alati i druga oprema koji zaposleni koristi moraju biti pričvršćeni za njegov opasač ili mjesto za sjedenje ili nekim drugim odgovarajućim sredstvom,

6) rad mora biti pravilno planiran i nadgledan, tako da zaposleni može biti odmah spašen u slučaju opasnosti, 

7) radniku mora biti obezbijeđeno odgovarajuće osposobljavanje u skladu sa zahtjevima korištenja ove opreme, planiranim radovima, a naročito o procedurama spašavanja.

(2) Izuzetno, ukoliko na osnovu procjene rizika upotreba drugog užeta može predstavljati rizike koji nastaju njegovim korištenjem, može se dozvoliti korištenje jednog užeta, pod uvjetom da se preduzmu odgovarajuće mjere sigurnosti i zdravlja na radu.

Član 36.

(1) Ukoliko obavljanje određenog zadatka prilikom privremenih radova na visini zahtijeva privremeno uklanjanje zaštitne ograde za sprečavanje pada, prethodno se moraju preduzeti odgovarajuće mjere kojima se neće smanjiti sigurnost i zdravlje na radu.

(2) Nakon što se određeni zadatak iz stava 1. ovog člana završi, bilo trajno ili privremeno, ponovo se ugrađuje zaštitna ograda za sprečavanje padova.

(3) Privremeni rad na visini može se obavljati samo kada vremenski uvjeti ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih.

Član 37.

(1) Ljestve su radno ili pomoćno sredstvo za obavljanje radova na visini.

(2) Ljestve se biraju u skladu sa potrebama radova na visini i namjenom, uz ograničenja i propise proizvođača ljestvi.

(3) Izuzetno, korištenja nestandardnih ili ručno pravljenih ljestvi moguće je samo ukoliko su one pregledane, ispitane i odobrene od ovlašćenog lica ili pravnog lica ovlašćenog za ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu.

(4) Oslonci prijenosivih ljestvi moraju biti obezbijedeni protiv klizanja tokom korištenja, putem učvršćivanja uređaja protiv klizanja na gornjim, odnosno donjim krajevima stranica, ili bilo kojim drugim postupkom koji daje isti rezultat.

(5) Ljestve koje se koriste za pristup moraju biti dovoljne dužine da vire iznad platforme na koju se vrši pristup, osim ukoliko druge mjere nisu preduzete da se osigura čvrst rukohvat.

(6) Rasklopive ljestve i ljestve na izvlačenje moraju se koristiti tako da se spriječi pomjeranje različitih dijelova jedan u odnosu na drugi.

(7) Dvokrake ljestve moraju biti osigurane protiv prekomjernog razmicanja krakova pomoću čvrste veze među krakovima: lancem, remenom i slično.

(8) Ljestve se moraju koristiti na takav način da su siguran rukohvat i siguran oslonac dostupni radnicima u svakom trenutku.

(9) Dužina ljestvi za radove na visini ne smije ugroziti sigurnost i zdravlje na radu, a po potrebi u svrhu održavanja sigurnosti, na ljestvama se mogu ugraditi rukohvati, leđobrani ili propisati obavezno nošenje sigurnosnog pojasa prilikom korištenja dužih ljestvi.

(10) Viseće ljestve moraju biti sigurno pričvršćene, sa izuzetkom ljestvi od užadi, kako ne bi mogle da se pomjere ili ljuljaju.

(11) Ljestve se mogu koristiti na radnim mjestima za rad na visini samo u slučajevima kada korištenje druge sigurnije opreme za rad nije opravdan.

Član 38.

(1) Skela ili radna etaža je pomoćna konstrukcija koja služi za obavljanje radova na visini većoj od 150 cm od tla (u daljem tekstu: skela).

(2) Skela mora biti građena i postavljena u skladu sa Elaboratom o postavljanju, koji sadrži: dimenzije skele i svih njenih sastavnih dijelova, način pričvršćivanja za tlo i za objekat u unutrašnjosti ili van njega, najveće dopušteno opte

rećenje, statički proračun nosećih elemenata, kao i uputstvo za montažu i demontažu skele.

(3) Dimenzije, oblik i uređenje skele mora odgovarati prirodi posla koji se obavlja i biti pogodna za teret koji se prenosi, kao i da omogući siguran rad i kretanje.

(4) Dokumentacija iz stava 2. ovog člana mora biti ovjerena potpisom projektanta skele, odnosno ovlašćenog lica ili pravnog lica ovlašćenog za ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu i mora se čuvati do demontaže skele.

 

(5) Skele mogu postavljati, dopunjavati, prepravljati i demontirati samo stručno obučeni radnici za rad na visini uz odobrenje ovlašćenog lica iz stava 4. ovog člana.

(6) Elementi skele, a posebno noseći dijelovi, moraju biti pričvršćeni, stabilni i osigurani, ankerisani i/ili ukrućeni sa objektom, a po potrebi dijagonalno ili bočno osigurani od pomjeranja, klizanja ili prevrtanja.

(7) Skela mora biti osigurana od nedozvoljenog električnog napona.

(8) Elementi skele, posebno pod, moraju se prije upotrebe pažljivo pregledati, a oštećeni, dotrajali ili neadekvatni dijelovi se ne smiju ugrađivati u skelu.

(9) Pod skele u potpunosti mora biti popunjen, a čista širina poda skele ne smije biti manja od 80 cm.

(10) Zaštitna ograda na skeli mora biti čvrsto postavljena na minimalno 100 cm visine mjereno do poda etaže skele.

(11) U slučaju kada se skela nalazi u zoni radnog procesa, a pad opreme ili sredstava za rad predstavlja rizik po zdravlje zaposlenih, neophodno je ugraditi zaštinu mrežu kojom bi se rizik otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru.

(12) Na svaki sprat skele mora biti izgrađen siguran pristup, odnosno silazak.

(13) Slučajno pokretanje skele na točkovima tokom rada na visini mora se spriječiti odgovarajućim uređajima.

(14) Skela se ne može transportovati kada se zaposleni nalaze na skeli i kada skela prelazi visinu od pet metara.

(15) Ispravnost skele mora provjeravati lice iz stava 4. ovog člana u skladu sa Elaboratom o postavljanju skele, odnosno Elaboratom o procjeni rizika sredstava za rad, a naročito nakon vanrednih vremenskih prilika, popravki, oštećenja i slično.

(16) Ukoliko dijelovi skele nisu spremni za korištenje, na primjer prilikom montaže, demontaže ili izmjena, moraju biti obilježeni oznakama upozorenja i opremljeni napravama koje sprečavaju ulaz u područje opasnosti.

(17) Neka druga vrsta skela (skela na nogarima, ljestvama ili stubovima, konzolne, noseće, pokretne ili viseće skele i slično) mora ispunjavati uvjete u skladu sa st. 2. do 15. ovog člana.

Član 39.

(1) Poslodavac angažira pravno lice sa licencom za ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu.

(2) Poslodavac koji je osigurao korištenje opreme za rad izvan lokacije svog sjedišta osigurava da primjerak stručnog nalaza o izvršenom preventivnom i periodičnom pregledu i provjeri opreme za rad bude dostupan na lokaciji na kojoj se oprema koristi.

Član 40.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (“Službeni list SFRJ”, broj 18/91). 

Član 41.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 16-04/3-020-38/2021

20. aprila 2021. godine           

Banjaluka        

 

Ministar,

Duško  Milunović,s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.