Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva za odgoj i obrazovanje

Legislativa

Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva za odgoj i obrazovanje

09.09.2021. 15:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/21 (9.9.2021.)

 

Na osnovu člana 66. st. (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19), Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18) i Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/21), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, donosi

 

PRAVILNIK

O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO


 

I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet )

 

Ovim pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, bliže se regulišu radni odnosi, radno vrijeme i odsustva državnih službenika i namještenika u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).
 

II. RADNI ODNOSI
 

Član 2.
(Primjena drugih propisa)

 

Na radne odnose državnih službenika i namještenika u Ministarstvu, koji nisu regulisani ovim pravilnikom, neposredno se primjenjuju zakoni i drugi propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike i pravilnik kojim se reguliše unutrašnja organizacija Ministarstva.
 

III. RADNO VRIJEME
 

Član 3.
(Trajanje radnog vremena)

 

(1) Puno radno vrijeme državnih službenika i namještenika Ministarstva je 40 sati sedmično, raspoređeno u pet radnih dana.

(2) Neradni dani su u pravilu subota, nedjelja i dani državnih praznika.

 

IV. ODMORI I ODSUSTVA

 

Član 4.
(Dnevni odmor)

 

Državni službenik i namještenik koji radi u punom radnom vremenu, ima pravo na odmor u toku radnog dana u trajanju od najmanje 30 minuta.
 

Član 5.
(Godišnji odmor)

 

(1) Državni službenici i namještenici u svakoj kalendarskoj godini imaju pravo na plaćeni godišnji odmor koji se koristi prema planu korištenja godišnjih odmora za kalendarsku godinu, na osnovu kojeg se donosi rješenje o određivanju godišnjeg odmora.

(2) Na osnovu plana korištenja godišnjeg odmora, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: ministrica) donosi rješenje i uručuje ga državnom službeniku i namješteniku najkasnije sedam dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

(2) Državni službenici i namještenici godišnji odmor koriste u jednom ili dva dijela.

(3) Ako se godišnji odmor koristi u dijelovima, prvi dio koristi se bez prekida u trajanju najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. juna naredne godine.

(4) Izuzetno, odstupanje od rješenja o određivanju korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se može odobriti na njegov zahtjev, samo uz pisanu saglasnost ministrice.

(5) Zahtjev iz stava (4) ovog člana državni službenik/namještenik dostavlja nadležnom rukovodiocu organizacione jedinice, najmanje pet dana prije namjere korištenja godišnjeg odmora.

(6) Korištenje godišnjeg odmora može se privremeno prekinuti na zahtjev ministrice u slučaju kada je to neophodno radi izvršenja neodložnih službenih poslova.

(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana, državni službenici i namještenici imaju pravo na nadoknadu stvarnih troškova nastalih prekidom korištenja godišnjeg odmora, čija se visina dokazuje odgovarajućim dokazima.

(8) Nakon prestanka okonosti koje su dovele do prekida korištenja godišnjeg odmora, državni službenik i namještenik nastavlja korištenje prekinutog godišnjeg odmora, ali može tražiti da mu se omogući da preostali dio godišnjeg odmora koristi u drugom periodu, o čemu ministrica donosi rješenje.

(9) Posebnom instrukcijom ministrice odredit će se način vođenja evidencije o korištenju godišnjeg odmora, obrazac zahtjeva te druga bitna pitanja za ostvarivanje ovog prava državnih službenika i namještenika.

 

Član 6.
(Pravo na godišnji odmor)

 

(1) Državni službenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 22, a najduže 36 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

(2) Namještenici imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20, a najduže 36 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.

 

Član 7.
(Kriteriji za korištenje godišnjeg odmora)

 

Godišnji odmor iz člana 6. ovog pravilnika uvećava se prema slijedećim osnovama i mjerilima:

a) Po osnovu radnog staža:

1) za svake tri godine jedan dan.

b) Po osnovu složenosti poslova:

1) državni službenik četiri dana,

2) namještenik (viša stručna sprema i VKV) tri dana,

3) namještenik (srednja školska sprema i KV) dva dana.

c) Po osnovu socijalnih i zdravstvenih uslova:

1) roditelj ili staratelj sa djetetom do sedam godina (za svako dijete) jedan dan,

2) samohrani roditelj ili staratelj sa djetetom do deset godina (za svako dijete) dva dana,

3) samohrani roditelj ili staratelj sa poteškoćama u razvoju (za svako dijete) dva dana,

4) invalid dva dana.

d) Po osnovu rezultata rada:

1) za uspješne rezultate rada jedan dan,

2) za naročito uspješne rezultate u radu dva dana.

e) Po osnovu uvjeta rada:

1) rad na poslovima sa otežanim uvjetima rada tri dana,

2) rad u smjenama dva dana.

f) Po osnovu učešća u oružanim snagama:

1) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 12-18 mjeseci jedan dan,

2) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu 18-30 mjeseci dva dana,

3) učešće u odbrambeno-oslobodilačkom/domovinskom ratu više od 30 mjeseci tri dana.

 

Član 8.
(Trajanje godišnjeg odmora)

 

U vrijeme trajanja godišnjeg odmora ne uračunavaju se dani sedmičnog odmora (subota i nedjelja), vrijeme privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), vrijeme praznika kao i druga odsustvovanja sa rada koji se državnim službenicima i namještenicima priznaju u staž osiguranja.
 

Član 9.
(Sticanje prava na godišnji odmor)

 

Državni službenik i namještenik koji u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nema navršenih šest mjeseci neprekidnog rada, ima pravo na dva dana godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec rada.
 

Član 10.
(Pravo na korištenje jednog dana godišnjeg odmora)

 

Državni službenik i namještenik imaju pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora u vrijeme koje sam odredi, ali je dužan o tome obavijestiti ministricu, najkasnije tri dana prije korištenja.
 

Član 11.
(Plaćeno odsustvo)

 

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na plaćeno odsustvo od ukupno sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u slijedećim slučajevima:

a) stupanja u brak - sedam radnih dana,

b) porođaja supruge - sedam radnih dana,

c) teže bolesti ili smrti člana porodice, odnosno domaćinstva - sedam radnih dana,

d) selidbe - sedam radnih dana,

e) elementarne nepogode (požar, potres, poplava, klizišta i sl.) - sedam radnih dana,

f) sklapanja braka djeteta - sedam radnih dana,

g) dobrovoljno darivanje krvi - dva radna dana za svako dobrovoljno darivanje krvi.

(2) Ukoliko je državni službenik i namještenik u jednoj kalendarskoj godini koristio plaćeno odsustvo po nekom od osnova iz stava (1) ovog člana, ima pravo na plaćeno odsustvo i po nekom drugom osnovu iz stava (1) ovog člana, s tim da ukupno odsustvo po svim osnovima ne može preći sedam radnih dana i ovo odsustvo se koristi u vrijeme kada se slučaj dogodi, a ne naknadno.

 

Član 12.
(Plaćeno odsustvo radi zadovoljavanja vjerskih i tradicijskih potreba)

 

Ministrica je dužna omogućiti državnom službeniku i namješteniku dopust u trajanju od četiri dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja njegovih vjerskih i tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće - plaćeno odsustvo.
 

Član 13.
(Plaćeno odsustvo za pripremanje i polaganje stručnog ispita)

 

Državni službenik i namještenik imaju pravo na plaćeno odsustvo sa rada u trajanju od pet radnih dana za pripremanje i polaganje stručnog ispita ili drugog ispita koji predstavlja uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je državni službenik i namještenik raspoređen.
 

Član 14.
(Neplaćeno odsustvo do 30 dana)

 

Državnom službeniku i namješteniku se može odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do 30 dana u slijedećim slučajevima:

a) za pripremanje i polaganje ispita koji ne predstavlja uslov za obavljanje poslova radnog mjesta,

b) za sudjelovanje u stručnim seminarima na koje nije upućen od strane rukovodioca,

c) za gradnju ili popravku vlastite kuće ili stana,

d) za njegu člana uže porodice,

e) za sudjelovanje na kulturnim, sportskim susretima i drugim sličnim slučajevima,

f) za sindikalne aktivnosti u trajanju od jedan radni dan u mjesecu.

 

Član 15.
(Neplaćeno odsustvo duže od 30 dana)

 

Iznimno, državnom službeniku se može odobriti neplaćeno odsustvo sa rada duže od 30 dana u slijedećim slučajevima:

a) boravak u inostranstvu radi spajanja porodice ukoliko bračni drug državnog službenika ili namještenika boravi u inostranstvu po osnovu odluke nadležne institucije u Bosni i Hercegovini ili nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine i po ovom osnovu odsustvo ne može trajati duže od četiri godine,

b) školovanje koje nije obuhvaćeno organizovanim oblicima obuke koju provode organi i institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini, a koje doprinosi ukupnom usavršavanju državnog službenika i po ovom osnovu odsustvo ne može trajati duže od dvije godine.

 

V. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

 

Član 16.
(Način ostvarivanja prava)

 

(1) Plaćeno, odnosno neplaćeno odsustvo po ovom pravilniku ostvaruje se na pisani zahtjev državnog službenika i namještenika.

(2) Zahtjev treba da sadrži:

a) razlog zbog kojeg se traži korištenje odsustva,

b) vrijeme korištenja odsustva.

(3) O korištenju plaćenog odsustva iz ovog člana odlučuje ministrica posebnim rješenjem na osnovu pisanog zahtjeva državnog službenika i namještenika koji mora biti podnesen, putem pisarnice Kantona Sarajevo, najkasnije tri rada dana prije korištenja navedenog prava.

(4) Državni službenik i namještenik ostvaruje pravo na plaćeno odsustvo nakon uručenja rješenja o čemu pismeno upoznaje neposredno nadređenog.

(5) Posebnom instrukcijom ministrice odredit će se način vođenja evidencije o korištenju prava na plaćeno odsustvo, obrazac zahtjeva te druga bitna pitanja za ostvarivanje ovog prava državnih službenika i namještenika.

 

VI. KOLEKTIVNO OSIGURANJE

 

Član 17.
(Kolektivno osiguranje)

 

(1) Ministrica je dužna osigurati nužne uslove za zdravlje i sigurnost državnih službenika i namještenika na radu.

(2) Ministrica je dužna ugovoriti kolektivno osiguranje zaposlenika u skladu sa zakonom.

 

VII. ZAŠTITA ŽENA I MATERINSTVA

 

Član 18.
(Porođajno odsustvo)

 

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta, žena ima pravo na porođajno odsustvo u trajanju jedne godine neprekidno.
 

Član 19.
(Rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva)

 

(1) Nakon isteka porođajnog odsustva, državni službenik i namještenik sa djetetom najmanje jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako slijedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

(2) Pravo iz stava (1) ovog člana može koristiti i državni službenik i namještenik-otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu, o čemu će dostaviti dokaz.

 

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 20.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o radnim odnosima i državnih službenika i namještenika Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj 11-01-02-8113-1/16 od 21.3.2016. godine.
 

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 11-34-25560/21
24. augusta 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Naida Hota-Muminović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

državni službenici

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.