Pravilnik o redovnim pregledima tehničkih sistema za grijanje, ventilaciju i hlađenje zgrade

Legislativa

Pravilnik o redovnim pregledima tehničkih sistema za grijanje, ventilaciju i hlađenje zgrade

Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način vršenja redovnog pregleda tehničkih sistema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, odnosno klimatizaciju zgrade, izrada i sadržaj izvještaja o izvršenom redovnom pregledu tehničkog sistema zgrade, lica koja mogu vršiti pregled, formiranje baze podataka za redovne preglede tehničkog sistema zgrade, vršenje nezavisnog sistema kontrole izvještaja o sprovedenim pregledima

14.05.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 44, 14.5.2021.

 

Na osnovu člana 91. stav 8. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 28. aprila 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK
O REDOVNIM PREGLEDIMA TEHNIČKIH SISTEMA ZA GRIJANjE, VENTILACIJU I HLAĐENjE ZGRADE

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se postupak i način vršenja redovnog pregleda tehničkih sistema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, odnosno klimatizaciju zgrade (u daljem tekstu: tehnički sistem zgrade), izrada i sadržaj izvještaja o izvršenom redovnom pregledu tehničkog sistema zgrade, lica koja mogu vršiti pregled, formiranje baze podataka za redovne preglede tehničkog sistema zgrade, vršenje nezavisnog sistema kontrole izvještaja o sprovedenim pregledima i druga pitanja od značaja za redovni pregled tehničkog sistema zgrade.

Član 2.
(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:
1) nominalna snaga kotla je trajni toplotni učinak izražen u kW, deklarisan i garantovan od proizvođača, za kontinuirani pogon sa stepenom energetske efikasnosti, ukoliko je naznačen od proizvođača,
2) nominalni učinak sistema za hlađenje, odnosno klimatizaciju je trajni rashladni učinak, izražen u kW, deklarisan i garantovan od proizvođača za kontinuirani pogon sa stepenom energetske efikasnosti, ukoliko je naznačen od proizvođača,
3) ekonomski isplativa izmjena energetskih karakteristika tehničkog sistema zgrade je najpovoljniji odnos troškova ulaganja povezanih sa energijom, odnosno ula- ganja u tehnički sistem zgrade i operativnih troškova, u odnosu na troškove uštede energije za procijenjeni period upotrebe sistema, tj. ulaganje u poboljšanje energet- ske efikasnosti tehničkog sistema zgrade koje će se otpla- titi vlasniku prije isteka preostalog eksploatacionog perioda korišćenja sistema,
4) vlasnik zgrade, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva vlasnika cijele zgrade ili lice koje zastupa vlasnike posebnih dijelova te zgrade ili vlasnika centralnih izvora toplotne ili rashladne energije, koji vrši isporuku za tu zgradu i na kojeg se odnose obaveze određene ovim pravilnikom za vlasnika zgrade,
5) sistem za grijanje zgrade predstavlja uređaje unutar zgrade koji služe za proizvodnju toplotne energije, a koji sadrže jedan ili više kotlova na čvrsto gorivo, naftu ili gas ili kombinaciju ovih energenata,
6) sistem za hlađenje, odnosno klimatizaciju zgrade predstavlja uređaje unutar kojih se vrši unutrašnji tret- man vazduha u prostoru zgrade i kojim se upravlja temperaturom vazduha, odnosno pomoću kojih se temperatura može sniziti,
7) pristupačni dijelovi tehničkih sistema zgrade podrazumijevaju dijelove koji su lako pristupačni i bezbjed- ni bez potrebe da se miješaju u rad sistema.
(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje definisano odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (u daljem tekstu: Zakon) i propisima o energetskoj efikasnosti donesenim u skladu sa Zakonom.

Član 3.
(1) Redovni pregled tehničkog sistema zgrade vrši se kod zgrada za koje u skladu sa Zakonom postoji obaveza pribavljanja, odnosno posjedovanja energetskog sertifikata, a koje imaju vlastite sisteme grijanja ili kombinovanog sistema grijanja i ventilacije prostora zgrade, nominalne snage veće od 70 kW i sistema hlađenja, odnosno klimatizacije ili kombinovanog sistema hlađenja, odnosno klimatizacije i ventilacije prostora zgrade, nominalne snage veće od 70 kW.
(2) Redovni pregled tehničkog sistema zgrada vrši se u vremenskim intervalima određenim odredbama ovog pravilnika.

Član 4.
(1) Redovnim pregledom tehničkih sistema zgrade utvrđuju se energetske karakteristike i procjenjuje se energetska efikasnost sistema u stvarnim uslovima rada u odnosu na efikasnost definisanu tehničkom dokumentacijom, na osnovu koje je izdata građevinska dozvola zgrade i specifikacijama sa tehničkim uputstvima proizvođača opreme i uređaja ovih sistema za projektne režime rada, a radi zadržavanja projektovanog nivoa ili poboljšanja energetske efikasnosti tehničkog sistema zgrade.
(2) U postupku redovnog pregleda tehničkih sistema zgrade vrši se ocjena načina rada i održavanja sistema, predlažu mjere za poboljšanje energetske efikasnosti sistema, uz analizu energetskih, ekonomskih i drugih pred- nosti tih mjera, a sve s ciljem osiguranja maksimalne efi- kasnosti sistema u normalnim uslovima rada.
(3) Postupak sprovođenja redovnog pregleda tehničkog sistema zgrade opisan je u Metodologiji za sprovođenje redovnih pregleda tehničkih sistema zgrada (u daljem tekstu: Metodologija), koja se nalazi u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
(4) Popis standarda i drugih tehničkih specifikacija u vezi sa redovnim pregledom tehničkog sistema zgrade nalazi se u Prilogu 2, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5.
(1) Vlasnik zgrade odgovoran je za vršenje redovnih pregleda tehničkog sistema zgrade.
(2) Za potrebe sprovođenja redovnog pregleda tehnič- kog sistema zgrade, vlasnik zgrade angažuje pravno lice sa licencom za vršenje energetskog pregleda zgrade (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), koje ima u stalnom radnom odnosu zaposlenog diplomiranog inženjera mašinstva, energet- skog smjera, sa licencom za vršenje energetskog pregleda zgrade (u daljem tekstu: kvalifikovano lice).
Član 6.
Redovni pregled tehničkih sistema ovlašćeno lice sprovodi u skladu sa Metodologijom iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika i o tome sačinjava izvještaj, koji potpi- suju i ovjeravaju kvalifikovano lice i odgovorno lice u ovlašćenom licu.

Član 7.
(1) Redovni pregled sistema za grijanje zgrade sprovodi se obavezno za sve pristupačne dijelove centralnog sistema za grijanje prostora ili kombinovanog centralnog sistema grijanja i ventilacije, odnosno klimatizacije prostora, no- minalne snage veće od 70 kW, poput izvora toplotne energije, cirkulacijske pumpe i sistema regulacije.
(2) U slučaju postojanja više istih ili različitih centralnih izvora toplotne energije koji zajednički rade (npr. više kotlova, toplotna pumpa i kotao u zajednič- kom radu, više kaskadno spojenih vanjskih VRF jedinica i sl.), nominalna snaga centralnog sistema za grijanje u smislu stava 1. ovog člana računa se kao zbir pojedinačnih nominalnih toplotnih snaga svakog pojedinog centralnog izvora toplotne energije.
(3) Kod kombinovanog centralnog sistema grijanja i ventilacije, odnosno klimatizacije prostora, gdje sistemi nemaju isti izvor toplotne energije, nominalna snaga kombinovanog sistema računa se kao zbir pojedinačnih nominalnih toplotnih snaga svih nezavisnih izvora toplotne energije.
(4) Ako se toplotna pumpa nominalne toplotne snage veće od 70 kW koristi samo za grijanje prostora, sprovodi se redovni pregled sistema grijanja prostora, a ukoliko se toplotna pumpa nominalne toplotne ili rashladne sna- ge veće od 70 kW koristi za grijanje i hlađenje prostora, sprovodi se samo redovni pregled sistema hlađenja, od- nosno toplotnu pumpu nije potrebno obuhvatiti redovnim pregledom sistema grijanja.
(5) Redovni pregled sistema hlađenja, odnosno klimatizacije sprovodi se u sklopu redovnog pregleda sistema grijanja prostora ako:
1) postoji obaveza sprovođenja redovnog pregleda sistema grijanja prostora i posmatrana potisno-odsisna klima-komora ima samo grijač ili
2) postoji obaveza sprovođenja redovnog pregleda sistema grijanja prostora, a ne postoji obaveza sprovođenja redovnog pregleda sistema hlađenja prostora, te posmatrana potisno-odsisna klima-komora ima grijač i hladnjak.

Član 8.
(1) Redovni pregled sistema hlađenja, odnosno klimatizacije zgrade sprovodi se obavezno za sve pristupačne dijelove centralnog sistema hlađenja, odnosno klimatizacije prostora ili kombinovanog centralnog sistema hlađenja, odnosno klimatizacije i ventilacije prostora, nominalne rashladne snage veće od 70 kW.
(2) U slučaju postojanja više istih ili različitih centralnih izvora rashladne energije koji zajednički rade, nominalna snaga centralnog sistema hlađenja, od- nosno klimatizacije u smislu stava 1. ovog člana računa se kao zbir pojedinačnih nominalnih rashladnih snaga svakog pojedinog centralnog izvora rashladne energije.
(3) Kod kombinovanog centralnog sistema hlađenja, odnosno klimatizacije i ventilacije prostora gdje sistmi nemaju isti izvor rashladne energije nominalna sna- ga kombinovanog sistema računa se kao ukupna nominalna rashladna snaga svih nezavisnih izvora rashladne energije.

Član 9.
(1) Redovni pregled tehničkog sistema za grijanje zgrade vrši se najmanje:
1) za kotlove na gas, svake četiri godine,
2) za kotlove na naftu, svake dvije godine,
3) za kotlove na čvrsto gorivo, svake dvije godine.
(2) Redovni pregled tehničkog sistema za hlađenje, od- nosno klimatizaciju prostora zgrade vrši se najmanje svakih pet godina.
(3) Vlasnik može zatražiti vršenje redovnog pregle-da tehničkog sistema zgrade i prije isteka rokova iz st. 1. i 2. ovog člana, samoinicijativno ili na prijedlog ovla- šćenog lica, u skladu sa izvještajem o redovnom pregledu tehničkog sistema zgrade.
(4) Za tehničke sisteme u zgradama za koje je građevin- ska dozvola izdata prije prvog januara 2016. godine, o potrebi vršenja redovnog pregleda tehničkog sistema zgrade u skladu sa odredbama ovog pravilnika odlučuje vlasnik zgrade.
(5) Redovni pregled tehničkog sistema zgrade može se vršiti istovremeno kada i energetski pregled zgrade, o čemu odlučuje vlasnik zgrade.

Član 10.
(1) Radi vršenja redovnog pregleda tehničkog siste- ma zgrade, vlasnik zgrade ovlašćenom licu daje na uvid raspoložive podatke, informacije, izvještaje, raspoloživu tehničku dokumentaciju zgrade i predmetnog sistema, kao i drugu dokumentaciju od značaja za pregled tehničkog sistema zgrade, a naročito:
1) podatke o potrošnji energije za posljednje tri godine davanjem na uvid računa isporučilaca energije,
2) tehničku dokumentaciju zgrade, sistema i opreme koji su predmet redovnog pregleda, uključujući i tehničku dokumentaciju za izvedene rekonstrukcije, modernizacije i zamjenu opreme sistema,
3) izvještaje o izvršenim energetskim pregledima zgrade,
4) izvještaje o izvršenim redovnim pregledima tehničkog sistema zgrade,
5) izvještaje o redovnom održavanju tehničkog sistema zgrade,
6) izvještaje o većim kvarovima i opravkama na tehnič- kom sistemu zgrade.
(2) Vlasnik tehničkih sistema zgrade obezbjeđuje pristup zgradi i tehničkom sistemu zgrade i druge uslove potrebne za vršenje pregleda, a naročito:
1) pristup svim dijelovima tehničkog sistema zgrade uz primjenu uslova bezbjednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita na radu i drugim posebnim propisima i odgovarajućim standardima, u zavisnosti od vrste tehničkog sistema zgrade,
2) podatke o korišćenju i održavanju sistema,
3) podatke prikupljene od lica nadležnih za održavanje zgrade i korisnika zgrade, radi utvrđivanja načina korišćenja zgrade i uticaja na predmetni sistem, kao i na- čina upravljanja potrošnjom energije u zgradi.
(3) Vlasnik zgrade čuva najmanje dva posljednja izvještaja o izvršenim redovnim pregledima tehničkog sistema zgrade.

Član 11.
(1) Redovni pregled sistema za grijanje prostora zgrade, odnosno kombinovanog sistema grijanja i ventilacije prostora obuhvata:
1) pregled postojećeg stanja, odnosno obilazak lokacije i prikupljanje podataka;
2) pregled raspoložive dokumentacije i izvještaja, i to:
1. tehničke dokumentacije koja obuhvata: glavni projekat, projekat održavanja objekta, izvještaje o probnom radu i tehničkom pregledu, tehnička uputstva za korišćenje i održavanje opreme, ateste, sertifikate i garancije, izvje- štaje o značajnim kvarovima, opravkama, pregledima i ispitivanju opreme i izvještaje o redovnom održavanju,
2. izvještaja o izvršenim redovnim pregledima sistema,
3. izvještaja o izvršenim energetskim pregledima zgrade;
3) vizuelni i funkcionalni pregled sistema za grijanje, i to:
1. upoređivanje podataka o ugrađenim elementima si- stema sa podacima iz dokumentacije,
2. analiza i ocjena stanja sistema za grijanje kao cjeli- ne i njegovih elemenata, što obuhvata:
- sistem za snabdijevanje gorivom, uključujući skla- dišta i rezervoare,
- kotlove, razdjelnike i sabirnike,
- cirkulacione pumpe,
- potisni i povratni cjevovod,
- regulacionu, spojnu i drugu armaturu,
- mjerače pritiska, temperature, protoka i toplote,
- grijna tijela sa pripadajućom armaturom i drugu opremu,
3. utvrđivanje funkcionalnosti sistema za regulaciju i upravljanje, uključujući centralnu, zonsku i lokalnu re- gulaciju,
4. opšta ocjena stanja kotlovnice i unutrašnjih in- stalacija, odnosno zaprljanost, vlaženje i curenje vode i ulja, provjetrenost kotlovnice, oplata kotla i druga opre- ma,
5. ocjena kvaliteta sagorijevanja goriva i gubitaka kot- la pregledom izvještaja o analizi sastava i temperaturi dimnih gasova, a u slučaju kondenzacionog kotla, i koli- čine kondenzata, ako su vršena,
6. mjerenje emisije dimnih gasova za kotlove nominalne snage 500 kW i veće;
4) izradu izvještaja o izvršenom redovnom pregledu sistema za grijanje koji sadrži:
1. podatke o vlasniku tehničkih sistema zgrade i ovlašćenom licu koje je izvršilo pregled,
2. podatke o zgradi i stanju i funkcionalnosti sistema za grijanje,
3. rezultate pregleda i izvršenih mjerenja,
4. ukupnu ocjenu sistema za grijanje sa informacijama o usaglašenosti sa tehničkom dokumentacijom, tehničkim propisima i propisima zaštite objekata, ljudi i životne sredine,
5. prijedlog mjera i preporuka za poboljšanje energet- ske efikasnosti sistema za grijanje.
(2) Prilikom obilaska lokacije i prikupljanja poda- taka o energetskim karakteristikama zgrade i tehničkih sistema u zgradi, kvalifikovano lice popunjava Upitnik za prikupljanje podataka o sistemu za grijanje.
(3) Obrazac Upitnika iz stava 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 3, koji čini sastavni dio ovog pravilnika, a tabe- larni pregled sadržaja energetskog i troškovnog bilansa tehničkog sistema zgrade, koji prati ovaj upitnik, nalazi se u Prilogu 4, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
(4) Vrijednosti koeficijenata za proračun emisija CO2 prilikom sagorijevanja fosilnih goriva, prilikom korišćenja električne energije i korišćenja snabdije- vanja toplotom iz sistema daljinskog grijanja date su u Prilogu 5, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
(5) Pregled uobičajenih mjera i preporuka za poboljšanje energetske efikasnosti sistema grijanja nalazi se u Metodologiji iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika.
(6) Proračun finansijskih pokazatelja ulaganja u poboljšanje energetske efikasnosti sistema za grijanje vrši se u skladu sa Metodologijom iz člana 4. stav 3. ovog pra- vilnika.
(7) Obrazac izvještaja iz stava 1. tačka 4) ovog člana nalazi se u Prilogu 6, koji čini sastavni dio ovog pra- vilnika.
(8) Izvještaj iz stava 1. tačka 4) ovog člana i dokumen- tacija iz st. 2 i 3. ovog člana predaju se vlasniku zgrade nakon završetka redovnog pregleda sistema.
(9) Ako se u toku energetskog pregleda sistema za grijanje utvrdi da je bezbjednost objekta ili ljudi ugro- žena ili je zagađenje životne sredine iznad dozvoljenih granica, ovlašćeno lice dostavlja izvještaj nadležnoj urbanističko-građevinskoj i ekološkoj inspekciji i Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

Član 12.
(1) Redovni pregled sistema za hlađenje ili klimatizaciju prostora, odnosno kombinovanog sistema klimatizacije i ventilacije prostora zgrade obuhvata:
1) pregled postojećeg stanja, odnosno obilazak lokacije i prikupljanje podataka,
2) pregled raspoložive dokumentacije i izvještaja, i to:
1. tehničke dokumentacije koja obuhvata: glavni proje- kat, projekat održavanja objekta, izvještaje o probnom radu i tehničkom pregledu, tehnička uputstva za korišćenje i održavanje opreme, ateste, sertifikate i garancije, izvje- štaje o značajnim kvarovima, opravkama, pregledima i ispitivanju opreme i izvještaje o redovnom održavanju,
2. izvještaja o izvršenim redovnim pregledima siste- ma,
3. izvještaja o izvršenim energetskim pregledima zgrade;
3) vizuelni i funkcionalni pregled sistema za hlađenje, odnosno klimatizaciju, i to:
1. upoređivanje podataka o ugrađenim elementima si- stema sa podacima iz dokumentacije,
2. analiza i ocjena stanja sistema za hlađenje, odnosno klimatizacija kao cjeline i njegovih elemenata, i to:
- lokalni sistemi - unutrašnje jedinice,
- centralni vodeni sistemi: rashladne mašine, od- nosno čileri, unutrašnje jedinice, odnosno izmjenjivači toplote sa pripadajućim cirkulacionim pumpama, cijevnom mrežom i armaturom,
- centralni vazdušni sistemi: klima-komora sa raz- vodnom i povratnom kanalskom mrežom i distributivnim elementima, pripadajućom opremom za zagrijevanje ili hlađenje ili vlaženje vazduha,
- mjerači pritiska, temperature i vlažnosti vazduha,
- drugi pripadajući elementi sistema,
3. utvrđivanje funkcionalnosti sistema za regulaciju i upravljanje, uključujući centralnu, zonsku i lokalnu re- gulaciju,
4. opšta ocjena stanja čilera i klima-komora sa spolja- šnjim i unutrašnjim instalacijama i uređajima, odnosno zaprljanost filtera i kanala, curenje vode, toplotna izolacija kanala i cijevne mreže,
5. ocjena kvaliteta rada centralnih sistema za hlađenje, odnosno klimatizaciju pregledom izvještaja o održavanju, značajnim kvarovima i opravkama, mjerenjima i balansiranju, ako su vršena;
4) izradu izvještaja o izvršenom redovnom pre- gledu sistema za hlađenje, odnosno klimatizaciju koji sadrži:
1. podatke o vlasniku tehničkih sistema zgrade i ovla- šćenom licu koje je izvršilo pregled,
2. podatke o zgradi i stanju i funkcionalnosti sistema za klimatizaciju,
3. rezultate pregleda i izvršenih mjerenja,
4. ukupnu ocjenu sistema za hlađenje, odnosno klima- tizaciju sa informacijama o usaglašenosti sa tehničkom dokumentacijom, tehničkim propisima i propisima za- štite objekata, ljudi i životne sredine,
5. prijedlog mjera i preporuka za poboljšanje energet- ske efikasnosti sistema.
(2) Prilikom obilaska lokacije i prikupljanja poda- taka o energetskim karakteristikama zgrade i tehničkih sistema u zgradi, kvalifikovano lice popunjava Upitnik za prikupljanje podataka o sistemu za hlađenje, odnosno klimatizaciju.
(3) Obrazac Upitnika iz stava 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 7, koji čini sastavni dio ovog pravilnika, a tabe- larni pregled sadržaja energetskog i troškovnog bilansa tehničkog sistema zgrade, koji prati ovaj upitnik, nalazi se u Prilogu 4. ovog pravilnika.
(4) U postupku pregleda sistema za hlađenje, odnosno klimatizaciju koriste se vrijednosti koeficijenata za proračun emisija CO2 date u Prilogu 5. ovog pravilnika.
(5) Obrazac izvještaja iz stava 1. tačka 4) ovog člana nalazi se u Prilogu 8, koji čini sastavni dio ovog pra- vilnika.
(6) Pregled uobičajenih mjera i preporuka za pobolj- šanje energetske efikasnosti sistema za hlađenje, odnosno klimatizacije i ventilaciju date su u Metodologiji iz člana 4. stav 3. ovog pravilnika.
(7) Izvještaj iz stava 1. tačka 4) ovog člana i dokumen- tacija iz st. 2. i 3. ovog člana predaju se vlasniku zgrade, nakon završetka redovnog pregleda.
(8) Ako se u toku pregleda sistema za hlađenje, odnosno klimatizaciju utvrdi da je bezbjednost objekta ili ljudi ugrožena ili je zagađenje životne sredine iznad dozvoljenih granica, ovlašćeno lice dostavlja izvještaj nadle- žnoj urbanističko-građevinskoj i ekološkoj inspekciji iFondu.

Član 13.
(1) Ovlašćeno lice vodi evidenciju o izvršenim redovnim pregledima tehničkih sistema zgrada i o tome sa- činjava godišnji izvještaj.
(2) Izvještaj iz stava 1. ovog člana između ostalog sadrži:
1) spisak izvršenih redovnih pregleda tehničkih si- stema zgrada sa podacima o lokaciji i vlasnicima zgrada,
2) podatke o kvalifikovanim licima i datumu vršenja pregleda,
3) kratak opis nalaza i predloženih mjera za pobolj- šanje energetske efikasnosti tehničkih sistema zgrada,
4) informaciju o ugroženosti objekata, ljudi i život- ne sredine i izvještavanju nadležne urbanističko-građe- vinske i ekološke inspekcije i Fonda, ukoliko je takva ugroženost postojala.
(3) Izvještaj iz stava 1. ovlašćeno lice dostavlja Fondu koji u skladu sa Zakonom vodi baze podataka o ener- getskoj efikasnosti zgrada.
(4) Izvještaj iz stava 1. ovog člana podnosi se na obra- scu koji se nalazi u Prilogu 9, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
(5) Ovlašćeno lice čuva dokumentaciju o izvršenim redovnim pregledima tehničkih sistema zgrada najmanje deset godina.

Član 14.
(1) Izvještaji o izvršenim pregledima tehničkih si- stema zgrada iz člana 11. stav 1. tačka 4) i člana 12. stav 1. tačka 4) ovog pravilnika podliježu nezavisnoj kontroli.
(2) Nezavisna kontrola izvještaja iz stava 1. ovog čla- na sprovodi se na način i pod uslovima propisanim po- sebnim pravilnikom kojim se uređuju vršenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih sertifikata.

Član 15.
(1) Rokovi iz člana 9. st. 1. i 2. ovog pravilnika za vršenje prvog redovnog pregleda novih tehničkih sistema zgrade počinju da teku od dana puštanja u rad tih sistema.
(2) Za postojeće tehničke sisteme u zgradama za koje je građevinska dozvola izdata poslije 1. januara 2016. godine i za koje su već izdati energetski sertifikati, rokovi iz člana 9. st. 1. i 2. ovog pravilnika počinju da teku od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 16.
Ovaj pravilnik se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. maja 2022. godine.

 

Broj: 15.03-020-3203/20 28. aprila 2021. godine

Banja Luka


Ministar,

Srebrenka Golić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.