banke

Legislativa

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije

11.10.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 81/21 (11.10.2021.)

 

Na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) federalni ministar finansija/financija donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

 

Poglavlјe I. Opće odredbe

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za banke i druge finansijske organizacije:

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja),

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), i

c) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima), (u dalјem tekstu zajedno: "obrasci"),

kao i sadržaj bilјeški uz finansijske izvještaje.

(2) Obrasci iz stava (1) ovog člana nalaze se u prilozima 1., 1a., 2. i 3. ovog pravilnika, koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio.
 

Poglavlјe II. Obrasci

 

Član 2.
(Sadržaj obrazaca)
 

(1) Sadržaj pozicija obrazaca je definiran uputstvima u čl. 4., 7., 9., 10. i 11. ovog pravilnika.

(2) U obrasce se upisuju iznosi u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta.
 

Odjelјak A. Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda

 

Član 3.
(Obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, uklјučujući i izradu finansijskog izvještaja u slučaju nastanka statusnih promjena, promjene pravne forme ili prodaje banke ili druge finansijske organizacije, otvaranja postupka likvidacije ili postupka stečaja, u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda banka ili druga finansijska organizacija unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 001 do AOP 030 za imovinu i AOP 101 do AOP 142 za obaveze i kapital (kolona 4), a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 4. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period (početno stanje), dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 4.
(Sadržaj pozicija obrasca Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, banka ili druga finansijska organizacija unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa slјedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uklјučiti

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

1.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

001

Grupa: 20 (isklјučujući konto 202), 21, 22

2.

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

002

 

2.1.

Finansijska imovina koja se drže radi trgovanja

003

Konto 232 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

2.2.

Finansijska imovina za koju je izabrano da se ne mjeri po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

004

Konto 232 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

2.3.

Finansijska imovina koja se nije kvalifikovala za mjerenje po amortizovanom trošku, niti po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

005

Konto 233

3

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

006

 

3.1.

Ulaganja u instrumente kapitala

007

Grupa: 40

Konto: 292 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu), 492 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu)

3.2.

Dati krediti, vrijednosni papiri i ostali dužnički instrumenti

008

Grupa: 17, 25, 38, 42

Konto: 194, 231, 291, 292 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu), 391, 491, 492 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu)

4.

Finansijska imovina po amortizovanom trošku

009

 

4.1.

Obavezna rezerva kod Centralne banke

010

Konto 202

4.2.

Depoziti kod drugih banaka

011

Grupa: 27, 47

Konto: 290 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 490 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

4.3.

Krediti i potraživanja od klijenata

012

Grupa: 10 (bez konta 106, 107), 11 (bez konta 116, 117), 12 (bez konta 126, 127), 13 (bez konta 136, 137), 14 (bez konta 146, 147), 15 (bez konta 156, 157), 16 (bez konta 167), 30 (bez konta 306, 307), 31 (bez konta 316, 317), 32 (bez konta 326, 327), 33 (bez konta 336, 337), 34 (bez konta 346, 347), 35 (bez konta 356, 357), 36 (bez konta 367)

Konto: 180, 181, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 390, 660, 661 (samo razgraničene naknade za obradu kredita), 760, 761 (samo razgraničene naknade za obradu kredita)

4.4.

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

013

Grupa: 28 (analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu), 41

Konto: 182, 183, 184, 230, 290 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 490 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

5.

Potraživanja po finansijskim najmovima

014

Grupa 37

6.

Derivatni finansijski instrumenti

015

Grupa 24

7.

Unaprijed plaćeni porez na dobit

016

Konto 284 (neto nakon umanjenja za konto 683)

8.

Odgođena porezna imovina

017

Grupa 07

9.

Nekretnine postrojenja i oprema

018

Konto: 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 018, 019, 031, 033, 039, 080, 081, 090

10.

Imovina s pravom korištenja

019

Konto: 017, 083, 092

11.

Ulaganja u investicijske nekretnine

020

Grupa 05

Konto: 085, 094, 095

12.

Nematerijalna imovina

021

Konto: 020, 022, 023, 029, 032, 034, 082, 091

13.

Goodwill

022

Konto 021

14.

Ulaganja u zavisna društva

023

Grupa 43

15.

Ulaganja u pridružena društva

024

Grupa 44

16.

Ulaganja u zajedničke poduhvate

025

Grupa 45

17.

Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlјa

026

Grupa 04, 084, 093

18.

Ostala imovina i potraživanja

027

Grupa: 06, 28 (isklјučujući analitička konta koja se odnose na finansijsku imovinu i konto 284), 46, 48

Konto: 086, 261, 262, 263, 264, 265, 293, 493

A.

UKUPNO IMOVINA

028

 

B.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

029

 

C.

UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

030

 

 

OBAVEZE

 

 

1.

Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

101

Grupa 65

2.

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

102

 

2.1.

Depoziti od banaka i drugih finansijskih institucija

103

Konto: 260 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite banaka i drugih finansijskih institucija), 504, 505, 514, 515, 524, 525, 534, 535, 537, 581 (analitička konta koja se odnose na zateznu kamatu na depozite banaka i drugih finansijskih institucija), 582, 583 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite banaka i drugih finansijskih institucija), 663 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite banaka i drugih finansijskih institucija), 714, 715, 717 (analitička konta koja se odnose na depozite banaka i drugih finansijskih institucija), 724, 725, 727 (analitička konta koja se odnose na depozite banaka i drugih finansijskih institucija), 763 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite banaka i drugih finansijskih institucija)

2.2.

Depoziti od klijenata

104

Konto: 260 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite klijenata), 500, 501, 502, 503, 506, 509, 510, 501, 512, 513, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 529, 530, 531, 532, 533, 536, 539, 581 (analitička konta koja se odnose na zateznu kamatu na depozite klijenata), 583 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite klijenata), 584, 589, 663 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite klijenata), 710, 711, 712, 713, 716, 717 (analitička konta koja se odnose na depozite klijenata), 719, 720, 721, 722, 723, 726, 727 (analitička konta koja se odnose na depozite klijenata), 729, 763 (analitička konta koja se odnose na kamatu na depozite klijenata)

2.3.

Uzeti krediti

105

Grupa: 54, 74

Konto: 260 (analitička konta koja se odnose na kamatu na uzete kredite), 580, 581 (analitička konta koja se odnose na zateznu kamatu na uzete kredite), 663 (analitička konta koja se odnose na kamatu na uzete kredite banaka), 763 (analitička konta koja se odnose na kamatu na uzete kredite)

2.4.

Obaveze po osnovu najmova

106

Grupa: 55, 78

2.5.

Izdati dužnički instrumenti

107

Grupa: 63, 73

2.6.

Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku

108

Grupa: 57, 68 (analitička konta koja se odnose na ove obaveze), 79 (analitička konta koja se odnose na ove obaveze)

3.

Derivatni finansijski instrumenti

109

Grupa: 64

4.

Obaveze za porez na dobit

110

Konto 683 (neto nakon umanjenja za konto 284)

5.

Odgođene porezne obaveze

111

Grupa 75

6.

Rezervisanja

112

 

6.1.

Kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija

113

Konto: 670, 770

6.2.

Sudski sporovi

114

Konto: 679 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja), 779 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja)

6.3.

Ostala rezervisanja

115

Konto: 679 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja), 779 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja)

7

Ostale obaveze

116

Grupa: 60, 68 (isklјučujući analitička konta koja se odnose na finansijske obaveze i konto 683), 79 (isklјučujući analitička konta koja se odnose na finansijske obaveze)

Konto: 106, 107, 116, 117, 126, 127, 136, 137, 146, 147, 156, 157, 167, 306, 307, 316, 317, 326, 327, 336, 337, 346, 347, 356, 357, 367, 661 (isklјučujući razgraničene naknade za obradu kredita), 662, 664, 665, 669, 761 (isklјučujući razgraničene naknade za obradu kredita), 762, 764, 769

A.

UKUPNO OBAVEZE

117

 

 

KAPITAL

 

 

1.

Dionički kapital

118

 

1.1.

Obične dionice (Vlasnički udjeli / Ostali kapital)

119

Konto 810 ili 820 ili 821

1.2.

Povlaštene dionice

120

Konto 811

1.3.

Otkuplјene vlastite dionice

121

Konto 860

2.

Dionička premija

122

Konto 830 ili konto 831

3.

Rezerve

123

 

3.1.

Statutarne rezerve

124

Konto 840

3.2.

Rezerve formirane iz dobiti

125

Konto 841

3.3.

Ostale rezerve

126

Konto 849

4.

Revalorizacijske rezerve

127

 

4.1.

Revalorizacijske rezerve za nekretnine, postrojenja i opreme

128

Konto 880

4.2.

Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

129

Konto 883

4.3.

Ostale revalorizacijske rezerve

130

Konto 882, 889

5.

Dobit

 131

 

5.1.

Dobit tekuće godine

 132

Konto 850 (analitički konto koji se odnosi na dobit tekuće godine)

5.2.

Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih godina

 133

Konto 850 (analitički konto koji se odnosi na dobit prethodnih godina)

6.

Gubitak

 134

 

6.1.

Gubitak tekuće godine

 135

Konto 851 (analitički konto koji se odnosi na gubitak tekuće godine)

6.2.

Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih godina

 136

Konto 851 (analitički konto koji se odnosi na gubitke prethodnih godina)

7.

Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva

 137

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja – zbir prethodnih tačaka 1. do 6.

8.

Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa

 138

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja – dio ukupnog kapitala koji pripada vlasnicima manjinskih interesa

B.

UKUPNO KAPITAL

 139

 

C.

UKUPNO OBAVEZE I KAPITAL

 140

 

D.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

 141

 

E.

UKUPNO OBAVEZE, KAPITAL I VANBILANSNA EVIDENCIJA

142

 

 

 

Član 5.
(Vanbilansna evidencija)
 

(1) Vanbilansne pozicije banke ili druge finansijske organizacije iskazuju se u dodatnom obrascu Vanbilansna evidencija, koja je prilog Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda.

(2) U obrascu Vanbilansna evidencija banka ili druga finansijska organizacija unosi podatke u kolone 3, 4, 5, 6, 7 i 8 prema opisu pozicija označenih u koloni 2 obrasca.

(3) U obrascu Vanbilansna evidencija u kolone 6, 7 i 8 obrasca unose se podaci iz kolona 3, 4 i 5 iz obrasca za prethodni obračunski period (početno stanje).

(4) Ako su podaci u kolonama 6, 7 i 8 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolone 3, 4 i 5 za tekući obračunski period unose se tako korigovani podaci.
 

Odjelјak B. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

 

Član 6.
(Obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, uklјučujući i izradu finansijskog izvještaja u slučaju nastanka statusnih promjena, promjene pravne forme ili prodaje banke ili druge finansijske organizacije, otvaranja postupka likvidacije ili postupka stečaja, u obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period banka ili druga finansijska organizacija unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 201 do AOP 277, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 7. ovog pravilnika. Nadalјe, ako je primjenjivo, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 278 do AOP 283, unose se podaci o zaradi po dionici, te podaci o dobiti (ili gubitku) i i ukupnom rezultatu koji pripadaju vlasnicima matičnog društva i i vlasnicima manjinskih interesa.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 7.
(Sadržaj pozicija obrasca Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, banka ili druga finansijska organizacija unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa slјedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uklјučiti

 

 

 

 

 

 BILANS USPJEHA

 

 

1.

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi

201

 

1.1.

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po amortizovanom trošku

202

 

Konto: 950 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu),

951 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu), 952 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

1.2.

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

203

Konto: 950 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu),

951 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu), 952 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

1.3.

Prihodi od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

204

Konto: 950 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu),

951 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu), 952 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

2.

Rashodi kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi

205

 

2.1.

Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po amortizovanom trošku

206

Konto: 920 (analitička konta koja se odnose na ove finansijske obaveze), 921 (analitička konta koja se odnose na ove finansijske obaveze), 922 (analitička konta koja se odnose na ove finansijske obaveze)

2.2.

Rashodi od kamata i slični rashodi po efektivnoj kamatnoj stopi po finansijskim obavezama po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

207

Konto: 920 (analitička konta koja se odnose na ove finansijske obaveze), 921 (analitička konta koja se odnose na ove finansijske obaveze), 922 (analitička konta koja se odnose na ove finansijske obaveze)

3.

Neto prihodi/(rashodi) od kamata i slični prihodi po efektivnoj kamatnoj stopi

208

 

4.

Prihodi od naknada i provizija

209

Konto: 960, 961, 965

5.

Rashodi od naknada i provizija

210

Konto: 923, 925

6.

Neto prihodi/(rashodi) od naknada i provizija

211

 

7.

Umanjenja vrijednosti i rezervisanja

212

 

7.1.

Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po amortizovanom trošku

213

Konto: 930, 931, 941 (analitička konta koja se odnose na direktan otpis ove finansijske imovine), 971 (analitička konta koja se odnose na naplaćenu otpisanu finansijsku imovinu), 976 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

--neto prikaz--

7.2.

Neto kreditni gubici / (neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka) od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

214

Konto: 932, 976 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

--neto prikaz--

7.3.

Rezervisanja za kreditni rizik preuzetih obaveza i datih garancija

215

Konto: 939 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja), 977 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja)

--neto prikaz--

7.4.

Rezervisanja za sudske sporove

216

Konto: 939 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja), 977 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja)

--neto prikaz--

7.5.

Ostala rezervisanja

217

Konto: 939 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja), 977 (analitička konta koja se odnose na ova rezervisanja)

--neto prikaz--

8.

Ostali dobici i (gubici) od finansijske imovine

218

 

8.1.

Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku

219

Konto 934 (analitička konta koja se odnose na efekte prestanka priznavanja imovine), 977 (analitička konta koja se odnose na efekte prestanka priznavanja imovine)

--neto prikaz--

8.2.

Neto dobici/(gubici) od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja

220

Konto: 934 (analitička konta koja se odnose na efekte modifikacije bez prestanka priznavanja imovine), 977 (analitička konta koja se odnose na efekte modifikacije bez prestanka priznavanja imovine)

--neto prikaz--

8.3.

Neto dobici/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku

221

Konto: 928, 968

--neto prikaz--

8.4.

Neto efekti promjene vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

222

Konto: 933, 977 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

--neto prikaz--

8.5.

Neto dobici/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

223

Konto: 926, 966

--neto prikaz--

8.6.

Neto dobici/(gubici) od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

224

Konto: 927, 967

--neto prikaz--

8.7.

Neto dobici/(gubici) od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela

225

Konto: 935, 977 (analitička konta koja se odnose na efekte reklasifikacija finansijske imovine)

--neto prikaz--

8.8.

Ostali dobici/(gubici) od finansijske imovine

226

Sva ostala analitika konta koja nisu obuhvaćena prethodnim pozicijama

9.

Neto dobici/(gubici) od derivatnih finansijskih instrumenata

227

Konto: 929, 969

--neto prikaz--

10.

Neto pozitivne/(negativne) kursne razlike

228

Konto: 924, 964

--neto prikaz--

11.

Dobici i (gubici) od dugoročne nefinansijske imovine

229

 

11.1.

Neto dobici/(gubici) od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme

230

Konto: 940 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 970 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.2.

(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

231

Konto 936 (analitička konta koja se odnose na nekretnine, postrojenja i opremu mjerene po trošku), 977 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.3.

(Neto gubici)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizirane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacijskih rezervi

232

Konto 936 (analitička konta koja se odnose na nekretnine, postrojenja i opremu mjerene po modelu revalorizacije), 977 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.4.

Neto dobici/(gubici) od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine

233

Konto: 940 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 970 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.5.

Neto efekti promjene vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koje se vode po fer vrijednosti

234

Konto: 937, 977 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.6.

(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina

235

Konto 936 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 977 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.7.

Neto dobici/(gubici) od otuđenja nematerijalne imovine

236

Konto: 940 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 970 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

--neto prikaz--

11.8.

(Neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine

237

Konto 936 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 977 (analitička konta koja se odnose na ovu finansijsku imovinu)

--neto prikaz--

11.9.

Neto dobici/(gubici) od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja

238

Konto: 938 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu), 973

--neto prikaz--

11.10.

Neto dobici/(gubici) od dugoročne imovine namijenjene prodaji

239

Konto: 944, 974 (analitička konta koja se odnose na ovu imovinu)

11.11.

Ostali (neto gubici od umanjenja vrijednosti)/neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine

240

Konto: 938 (isklјučujući gubitke od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja), 977 (analitička konta koja se odnose na ostalu dugoročnu nefinansijsku imovinu)

--neto prikaz--

12.

Prihodi od dividendi

241

Konto 979 (analitička konta

koja se odnose na ove prihode)

13.

Ostali prihodi

242

Konto: 962, 971 (isklјučujući analitička konta koja se odnose na naplaćenu otpisanu finansijsku imovinu), 972, 975, 978, 979 (isklјučujući analitička konta koja se odnose na prihode od dividendi)

14.

Troškovi zaposlenih

243

Konto: 904, 905, 909

15.

Troškovi amortizacije

244

Konto 903

16.

Ostali troškovi i rashodi

245

Grupa 91

Konto: 900, 901, 902, 941 (isklјučujući analitička konta koja se odnose na direktan otpis finansijske imovine), 942, 943, 945, 948, 949

17.

Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

246

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

18.

Umanjenje vrijednosti goodwill-a

247

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

19.

Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

248

 

20.

Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

249

 

21.

Tekući porez na dobit

250

Konto 890

22.

Odgođeni porez na dobit

251

 

22.1.

Efekat smanjenja odgođene porezne imovine

252

Konto 891

22.2.

Efekat povećanja odgođene porezne imovine

253

Konto 892

22.3.

Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza

254

Konto 893

22.4.

Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza

255

Konto 894

23.

Porez na dobit

256

 

24.

Dobit iz redovnog poslovanja (245+253)

257

 

25.

Gubitak iz redovnog poslovanja

258

 

26.

Dobit ili gubitak od obustavlјenog poslovanja

259

Konto: 944, 974 (analitička konta koja se odnose na obustavlјeno poslovanje) 

27.

Dobit

260

 

28.

Gubitak

261

 

 

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU

 

 

29.

Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha

262

 

29.1.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

263

Promjena priznata na kontu 883 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

29.2.

Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")

264

Promjena priznata na kontu 889 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

29.3.

Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

265

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

29.4.

Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u dobit ili gubitak

266

Promjena priznata na kontu 889 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

29.5.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

267

Odgođeni porez, bez uticaja na tačku 22. gore 

30.

Stavke koje neće biti reklasifikovane u dobit ili gubitak

268

 

30.1.

Revalorizacija zemlјišta i građevina

269

Promjena priznata na kontu 880 tokom finansijske godine

30.2.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

270

Promjena priznata na kontu 883 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

30.3.

Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja

271

Promjena priznata na kontu 889 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

30.4.

Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

272

Promjena koja je rezultat preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, pri konsolidaciji

30.5.

Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

273

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

30.6.

Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u dobit ili gubitak

274

Promjena priznata na kontu 889 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

30.7.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

274275

Odgođeni porez, bez uticaja na tačku 22. gore 

31.

Ostali ukupni rezultat

276

 

32.

Ukupni rezultat

277

 

33.

Zarada po dionici

 

 

33.1.

Osnovna zarada po dionici

278

Osnovna zarada po dionici se računa dijelјenjem:

●     dobiti ili gubitka koja pripada dioničarima banaka i drugih finansijskih organizacija, i

●     ponderisanog prosječnog broja običnih dionica u opticaju tokom finansijske godine, isklјučujući otkupljene vlastite dionice

33.2.

Razrijeđena zarada po dionici

279

U izračunu razrijeđene zarade po dionici, k origuju se cifre korištene u izračunu osnovne zarade po dionici, uzimajući u obzir:

●     efekat oporezivanja, kamata i ostalih troškova finansiranja koji bi mogao proizaći iz konverzije razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica, i

●     ponderisani prosječni broj dodatnih običnih dionica koje bi bile u opticaju pod pretpostavkom konverzije svih razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica.

34.

Dobit/(gubitak) koja pripada:

 

 

34.1.

Vlasnicima matičnog društva

280

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

34.2.

Vlasnicima manjinskih interesa

281

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

35.

Ukupni rezultat koji pripada:

 

 

35.1.

Vlasnicima matičnog društva

282

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

35.2.

Vlasnicima manjinskih interesa

283

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

 

 

Odjelјak C. Izvještaj o tokovima gotovine

 

Član 8.
(Obrazac Izvještaj o tokovima gotovine)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, uklјučujući i izradu finansijskog izvještaja u slučaju nastanka statusnih promjena, promjene pravne forme ili prodaje banke ili druge finansijske organizacije, otvaranja postupka likvidacije ili postupka stečaja, u obrazac Izvještaj o tokovima gotovine banka ili druga finansijska organizacija unosi podatke, u kolone 6 i 7, pod oznakom AOP 301 do AOP 360, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u čl. 9., 10. i 11. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 7 obrasca unose se podaci iz kolone 6 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 6 unose gotovinski tokovi i promjene nastale tokom tekuće godine, odnosno tokom obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 6 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 7 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 9.
(Gotovinski prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti banaka i drugih finansijskih organizacija)
 

U obrascu Izvještaja o tokovima gotovine, na redne brojeve od 1.1. do 1.23., odnosno AOP pozicije 301 do 323, prema nazivima pozicija, unose se gotovinski prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti banaka i drugih finansijskih organizacija, i to:
 

 

Pozicija

Oznaka za AOP

Opis

 

 

 

 

1

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

1.1.

Prilivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi

301

Prilivi od redovnih i zateznih kamata, i sličnih prihoda, od finansijske imovine

1.2.

Odlivi od kamata i sličnih prihoda po efektivnoj kamatnoj stopi

302

Odlivi od redovnih i zateznih kamata, i sličnih rashoda, po finansijskim obavezama

1.3.

Prilivi od naknada i provizija

303

Prilivi od naknada i provizija za pružene bankarske usluge

1.4.

Odlivi od naknada i provizija

304

Odlivi od naknada i provizija za primlјene bankarske usluge

1.5.

Neto prilivi od trgovanja finansijskom imovinom po fer vrijednost kroz bilans uspjeha

305

Neto prilivi po osnovu trgovanja ovom imovinom

1.6

Neto prilivi od trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima

306

Neto prilivi po osnovu trgovanja ovim finansijskim instrumentima

1.7.

Prilivi od naplate prethodno otpisanih potraživanja za date kredite i kamate

307

Prilivi po osnovu prethodno otpisanih potraživanja

1.8.

Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima

308

Odlivi na osnovu isplaćenih bruto plaća, naknada plaća i ostalih poreza i doprinosa

1.9.

Odlivi po osnovu plaćanja operativnih rashoda i troškova

309

Odlivi po osnovu ostalih primlјenih usluga i dobara, i plaćenih dažbina

1.10.

Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti

310

Svi ostali prilivi, koji nisu uklјučeni u prethodno spomenute

1.11.

Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti

311

Svi ostali odlivi, koji nisu uklјučeni u prethodno spomenute

1.12.

Plaćeni porez na dobit

312

Odlivi po osnovu plaćenog poreza

 

 

 

 

1.14.

Neto (povećanje) / smanjenje obavezne rezerve kod Centralne banke

314

Neto promjena pozicija (isklјučivo glavnice imovine i obaveza) između dva izvještajna perioda, isklјučujući nenovčane transakcije

 

1.15.

Neto (povećanje) / smanjenje plasmana kod drugih banaka

315

1.16.

Neto (povećanje) / smanjenje kredita i potraživanja od klijenata

316

1.17.

Neto (povećanje) / smanjenje potraživanja po finansijskim najmovima

317

1.18.

Neto (povećanje) / smanjenje ostale imovine i potraživanja

318

1.19.

Neto povećanje / (smanjenje) depozita od banaka i drugih finansijskih institucija

319

1.20.

Neto povećanje / (smanjenje) depozita od klijenata

320

1.21.

Neto povećanje / (smanjenje) ostalih finansijskih obaveza po amortizovanom trošku

321

1.22.

Neto povećanje / (smanjenje) rezervisanja za obaveze

322

1.23.

Neto povećanje / (smanjenje) ostalih obaveza

323

 

 

Član 10.
(Gotovinski prilivi i odlivi iz ulagačkih aktivnosti banaka i drugih finansijskih organizacija)
 

U obrascu Izvještaja o tokovima gotovine, na redne brojeve od 2.1. do 2.21., odnosno AOP pozicije 325 do 345, prema nazivima pozicija, unose se gotovinski prilivi i odlivi iz ulagačkih aktivnosti banaka i drugih finansijskih organizacija, i to:
 

 

Pozicija

Oznaka za AOP

Opis

 

 

 

 

2

GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

2.1.

Sticanje instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

325

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.2.

Prilivi od otuđenja instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

326

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.3.

Sticanje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

327

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.4.

Prilivi od otuđenja dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

328

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.5.

Sticanje ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku

329

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.6.

Prilivi od otuđenja ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku

330

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.7.

Sticanje nekretnina, postrojenja i opreme

331

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.8.

Prilivi od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme

332

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.9.

Sticanje investicijskih nekretnina

333

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.10.

Prilivi od otuđenja investicijskih nekretnina

334

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.11.

Sticanje nematerijalne imovine

335

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.12.

Prilivi od otuđenja nematerijalne imovine

336

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.13.

Sticanje udjela u zavisnim subjektima

337

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.14.

Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim subjektima

338

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.15.

Sticanje udjela u pridruženim subjektima

339

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.16.

Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim subjektima

340

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.17.

Sticanje udjela u zajedničkim poduhvatima

341

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.18.

Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima

342

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.19.

Primlјene dividende

343

Prilivi po osnovu dividendi

2.20.

Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti

344

Svi ostali prilivi, koji nisu uklјučeni u prethodno spomenute

2.21.

Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti

345

Svi ostali odlivi, koji nisu uklјučeni u prethodno spomenute

 

 

Član 11.
(Gotovinski prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja banaka i drugih finansijskih organizacija)
 

U obrascu Izvještaja o tokovima gotovine, na redne brojeve od 3.1. do 3.16., odnosno AOP pozicije 347 do 362, prema nazivima pozicija, unose se gotovinski prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja banaka i drugih finansijskih organizacija, i to:
 

 

Pozicija

Oznaka za AOP

Opis

 

 

 

 

3

NOVČANI TOKOVI OD AKTIVNOSTI FINANSIRANјA

 

 

3.1.

Prilivi od izdavanja običnih dionica / uplate vlasničkih udjela

347

Prilivi od emisije običnih dionica / uplate vlasničkih udjela

3.2.

Prilivi od izdavanja preferencijalnih dionica

348

Prilivi od emisije preferencijalnih dionica

3.3.

Otkup vlastitih dionica

349

Odlivi po osnovu kupovine vlastitih dionica

3.4.

Prilivi od prodaje otkupljenih vlastitih dionica

350

Prilivi po osnovu prodaje prethodno otkupljenih vlastitih dionica

3.5.

Isplaćene dividende

351

Odlivi po osnovu isplate dividendi dioničarima / vlasnicima udjela

3.6.

Prilivi od kredita od banaka

352

Prilivi po osnovu primlјenih kredita

3.7.

Otplate glavnice kredita od banaka

353

Odlivi po osnovu otplate glavnice primlјenih kredita

3.8.

Prilivi od kredita od drugih finansijskih institucija

354

Prilivi po osnovu primlјenih kredita

3.9.

Otplate glavnice kredita od drugih finansijskih institucija

355

Odlivi po osnovu otplate glavnice primlјenih kredita

3.10.

Prilivi od subordiniranih kredita

356

Prilivi po osnovu primlјenih subordiniranih kredita

3.11.

Otplate glavnice subordiniranih kredita

357

Odlivi po osnovu otplate glavnice primlјenih subordiniranih kredita

3.12.

Otplate glavnice po najmovima

358

Odlivi po osnovu otplate glavnice obaveza po najmova

3.13.

Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata

359

Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata (obveznica i sl.)

3.14.

Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata

360

Odlivi po osnovu otplate glavnice izdatih dužničkih instrumenata

3.15.

Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti

361

Svi ostali prilivi, koji nisu uklјučeni u prethodno spomenute

3.16.

Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti

362

Svi ostali odlivi, koji nisu uklјučeni u prethodno spomenute

 

 

Odjelјak D. Bilјeške uz finansijske izvještaje

 

Član 12.
(Sadržaj bilјeški)
 

(1) Pored obrazaca (uklјučujući i Izvještaj o promjenama na kapitalu koji je propisan posebnim pravilnikom), banke i druge finansijske organizacije trebaju pripremiti i bilјeške uz obrasce.

(2) Bilјeške sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za materijalno značajne stavke prezentirane u obrascima, u odnosu na one prezentirane u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvještaju o tokovima gotovine i Izvještaju o promjenama na kapitalu.

(3) U bilјeškama se uz zahtjeve propisane članom 37. st. (3) i (4) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije biH, broj 15/21):

a) prezentiraju informacije o osnovi za sastavlјanje obrazaca i primijenjenim računovodstvenim politikama,

b) objavlјuju informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi pozicija koje banke i druge finansijske organizacije imaju u svojim obrascima, a koje nisu detalјno prikazane na obrascima i

c) pružaju dodatne informacije koje nisu prezentirane u obrascima, ali su relevantne za njihovo razumijevanje.

(4) U obrascima Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaj o ukupnom rezultatu za period i Izvještaj o tokovima gotovine, u koloni 3, unose se brojevi bilјeški za materijalno značajne stavke iz obrazaca na koje se te bilјeške i odnose.

(5) Bilјeške se moraju prezentirati sistematski, koliko god je to moguće.
 

Poglavlјe III. Prijelazne i završne odredbe

 

Član 13.
(Primjena Izvještaja)
 

Danom početka primjene ovog pravilnik prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za banke i druge finansijske organizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).
 

Član 14.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.
 

Broj 04-02-2-6791/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

finansijski izvještaji

banke

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.