Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove

Legislativa

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicijske fondove

11.10.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 81/21 (11.10.2021.)

 

Na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21), federalni ministar finansija/financija donosi
 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE

 

Poglavlje I. Opće odredbe

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za investicijske fondove:

- Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja),

- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha),

- Izvještaj o promjenama neto imovine, i

- Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima, u daljem tekstu zajedno: "obrasci"),

kao i bilješke uz finansijske izvještaje.

(2) Investicijski fondovi trebaju koristiti obrasce koje se nalaze u prilozima 1., 2., 3. i 4. ovog pravilnika, koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio.
 

Član 2.
(Sadržaj Pravilnika)
 

(1) Sadržaj pozicija navedenih obrazaca je definiran uputstvima u čl. 4., 6., 8. i 11. ovog Pravilnika.

(2) U obrasce se upisuju iznosi u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta.
 

Poglavlje II. Obrasci

 

Odjeljak A. Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda

 

Član 3.
(Obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda investicijski fond unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 001 do AOP 059 (kolona 4), a prema sadržaju pozicija kolone 2 definisanim u članu 4. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period (početno stanje), dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 4.
(Sadržaj pozicija)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, investicijski fond unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uključiti

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

1.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

001

Grupa 10

2.

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

002

 

2.1.

Ulaganja u instrumente kapitala

003

Konto: 200, 201, 204 (dio), 209 (dio)

2.2.

Ulaganja u dužničke instrumente

004

Konto: 202, 203, 204 (dio), 209 (dio)

3.

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

005

 

3.1.

Ulaganja u instrumente kapitala

006

Konto: 210, 211, 216 (dio), 218 (dio)

3.2.

Ulaganja u dužničke instrumente

007

Konto: 212, 213, 215, 216 (dio), 217, 218 (dio), 219

4.

Finansijska imovina po amortizovanom trošku

008

 

4.1.

Potraživanja iz poslovanja

009

Konto: 300, 301, 302, 308, 309

4.2.

Obveznice

010

Konto: 222 (dio), 223 (dio), 229 (dio)

4.3.

Depoziti

011

Konto: 220, 221, 229 (dio)

4.4.

Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)

012

Konto: 331

4.5.

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

013

Konto: 222 (dio), 223 (dio), 224, 229 (dio)

5.

Ulaganja u nekretnine

014

Grupa: 24, 25

6.

Akontacije poreza na dobit

015

Konto: 332, 415 (neto)

7.

Odgođena porezna imovina

016

Grupa: 32

8.

Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

017

 

8.1.

Potraživanja po osnovu dividendi

018

Konto: 304

8.2.

Potraživanja od društva za upravljanje

019

Grupa: 31

8.3.

Razgraničenja

020

Konto: 330, 339

8.4.

Ostala imovina i potraživanja

021

Grupa: 34

A.

UKUPNO IMOVINA

022

 

 

OBAVEZE

 

 

1.

Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

023

Grupa: 43

2.

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

024

 

2.1.

Obaveze iz poslovanja

025

Grupa: 40

2.2.

Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku

026

Konto: 440

3.

Obaveze za tekući porez na dobit

027

Konto: 415, 332 (neto)

4.

Odgođene porezne obaveze

028

Grupa: 46

5.

Rezervisanja

029

Grupa: 48

6.

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

030

 

6.1.

Obaveze za dividende

031

Konto: 414

6.2.

Obaveze prema društvu za upravljanje

032

Grupa: 42

6.3.

Obaveze prema banci depozitaru

033

Konto: 410

6.4.

Razgraničenja

034

Grupa: 47

6.5.

Ostale obaveze

035

Grupa: 45

Konto: 411, 412, 413, 419

B.

UKUPNO OBAVEZE

036

Grupa: 10

 

NETO IMOVINA

 

 

1.

Vlasnički kapital

037

 

1.1.

Dionički kapital

038

Konto: 500

1.2.

Udjeli

039

Konto: 501

2.

Dionička premija

040

Grupa: 51

3.

Rezerve

041

 

3.1.

Statutarne rezerve

042

Konto: 530

3.2.

Ostale rezerve

043

Konto: 531

4.

Revalorizacijske rezerve

044

 

4.1.

Revalorizacijske rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

045

Konto: 520

4.2.

Revalorizacijske rezerve za instrumente zaštite

046

Konto: 521

4.3.

Ostale revalorizacijske rezerve

047

Konto: 529, 560, 561

5.

Dobit

048

 

5.1.

Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda

049

Konto: 540

5.2.

Dobit tekućeg perioda

050

Konto: 541

6.

Gubitak

051

 

6.1.

Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda

052

Konto: 550

6.2.

Gubitak tekućeg perioda

053

Konto: 551

C.

UKUPNO NETO IMOVINA

054

 

D.

BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA

055

 

E.

NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU

056

 

F.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

057

 

1.

Vanbilansna aktiva

058

Grupa: 98

2.

Vanbilansna pasiva

059

Grupa: 99

 

 

 

Odjeljak B. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

 

Član 5.
(Obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)
 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period investicijski fond unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 201 do AOP 255 (kolona 4), a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 6. ovog pravilnika. Nadalje, ako je primjenjivo, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 256 i AOP 257, unose se podaci o zaradi po dionici.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 6.
(Sadržaj pozicija)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, investicijski fond unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uključiti

 

 

 

 

 

BILANS USPJEHA

 

 

A.

Prihodi

201

 

1.

Prihodi od kamata

202

 

1.1.

Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku

203

Konto: 7010, 7020

1.2.

Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

204

Konto: 7011, 7021

1.3.

Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

205

Konto: 7012, 7022

2.

Prihodi od dividendi

206

Konto: 700

3.

Realizovani neto dobici od prodaje ulaganja

207

 

3.1.

Neto dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku

208

Konto: 7101, 6101 (neto)

3.2.

Neto dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

209

Konto: 7102, 6102 (neto)

3.3.

Neto dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

210

Konto: 7103, 6103 (neto)

3.4.

Neto dobici od prodaje nekretnina

211

Konto: 712, 612 (neto)

4.

Nerealizovani neto dobici po osnovu promjene fer vrijednosti

212

 

4.1.

Neto dobici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

213

Konto: 720, 723 (dio), 620, 623 (dio) (neto)

4.2.

Neto dobici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

214

Konto: 721, 723 (dio), 621, 623 (dio) (neto)

4.3.

Neto dobici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti

215

Konto: 725, 625 (neto)

5.

Neto pozitivne kursne razlike

216

Konto: 711, 722, 611, 622 (neto)

6.

Ostali prihodi i dobici

217

Konto: 703, 709, 719, 724, 726, 727, 728, 729

B.

Rashodi

218

 

1.

Naknada društvu za upravljanje

219

Konto: 600

2.

Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja

220

Konto: 601

3.

Ulazne i izlazne naknade

221

Konto: 602

4.

Naknada banci depozitaru

222

Konto: 605

5.

Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru

223

Konto: 603

6.

Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH

224

Konto: 608

7.

Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja

225

 

7.1.

Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku

226

Konto: 6101, 7101 (neto)

7.2.

Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

227

Konto: 6102, 7102 (neto)

7.3.

Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

228

Konto: 6103, 7103 (neto)

7.4.

Neto gubici od prodaje nekretnina

229

Konto: 612, 712 (neto)

8.

Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti

230

 

8.1.

Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

231

Konto: 620, 623 (dio), 720, 723 (dio) (neto)

8.2.

Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

232

Konto: 621, 623 (dio), 721, 723 (dio) (neto)

8.3.

Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti

233

Konto: 625, 725 (neto)

9.

Finansijski rashodi

234

Grupa 63

10.

Neto negativne kursne razlike

235

Konto: 611, 622, 711, 722 (neto)

11.

Ostali rashodi i gubici

236

Konto: 604, 606, 607, 609, 613, 619, 624, 626, 627, 628, 629

C.

Dobit prije oporezivanja

237

 

D.

Gubitak prije oporezivanja

238

 

E.

Porez na dobit

239

 

1.

Tekući porez na dobit

240

Konto: 821

2.

Odgođeni porez na dobit

241

Konto: 822

F.

Dobit

242

 

G.

Gubitak

243

 

 

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU

 

 

H.

Ostali ukupni rezultat

244

 

1.

Stavke koje mogu biti reklasifikovane bilans uspjeha

245

 

1.1.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

246

Promjena priznata na kontu 520 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

1.2.

Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")

247

Promjena priznata na kontu 521 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

1.3.

Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha

248

Promjena priznata na kontu 529 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

1.4.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

249

 

2.

Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha

250

 

2.1.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

251

Promjena priznata na kontu 520 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

2.2.

Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha

252

Promjena priznata na kontu 529 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

2.3.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

253

 

 

POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE

 

 

I.

Povećanje neto imovine fonda

254

 

J.

Smanjenje neto imovine fonda

255

 

K.

Zarada po dionici

 

 

 

a) Osnovna zarada po dionici

256

Osnovna zarada po dionici se računa dijeljenjem:

●     dobiti ili gubitka koja pripada dioničarima zatvorenog investicijskog fonda, i

●     ponderisanog prosječnog broja običnih dionica u opticaju tokom finansijske godine, isključujući otkupljene vlastite dionice

 

b) Razrijeđena zarada po dionici

257

U izračunu razrijeđene zarade po dionici, koriguju se cifre korištene u izračunu osnovne zarade po dionici, uzimajući u obzir:

●     efekat oporezivanja, kamata i ostalih troškova finansiranja koji bi mogao proizaći iz konverzije razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica, i

●     ponderisani prosječni broj dodatnih običnih dionica koje bi bile u opticaju pod pretpostavkom konverzije svih razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica.

 

 

Odjeljak C. Izvještaj o promjenama neto imovine (kapitala)

 

Član 7.
(Obrazac Izvještaj o promjenama neto imovine)
 

(1) Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o promjenama neto imovine koriste se podaci iz propisanih obrazaca Izvještaja o finansijskom položaju na kraju perioda i Izvještaja o ukupnom rezultatu za period, podaci navedeni u bilješkama uz finansijske izvještaje i drugi podaci iz poslovnih knjiga.

(2) U Izvještaj se obavezno unose podaci za prethodnu izvještajnu godinu i podaci za tekuću izvještajnu godinu.
 

Član 8.
(Sadržaj pozicija)
 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o promjenama neto imovine, investicijski fond unosi podatke u kolone 3 i 4 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 1:
 

Pozicija

Oznaka za AOP

Tekuća godina

Prethodna godina

 

 

 

 

1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda

301

 

 

2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika

302

Efekti promjena računovodstvenih politika, odnosno efekti ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda, isključivo ukoliko je tako propisano određenim MSFI ili ukoliko je neizvodljivo utvrditi efekte koji se unose na AOP 302 i 303 za prethodnu godinu

Efekti promjena računovodstvenih politika, odnosno efekti ispravljanja grešaka iz prethodnih perioda, u skladu sa MRS 8

3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8

303

4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda

304

 

 

5. Dobit/(gubitak) za period

305

Iznosi iskazani pod AOP 242 ili 243 u Izvještaju o ukupnom rezultatu

6. Ostali ukupni rezultat za period

306

Iznosi iskazani pod AOP 244 u Izvještaju o ukupnom rezultatu

7. Ukupni rezultat

307

Iznosi iskazani pod AOP 254 ili 255 u Izvještaju o ukupnom rezultatu

8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica

308

Vrijednost udjela/dionica uplaćenih/emitovanih tokom perioda

9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica

309

Vrijednost udjela/dionica povučenih tokom perioda

10. Ostale promjene

310

Vrijednost eventualnih ostalih promjena na neto imovini tokom perioda

11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda

311

 

 

Broj udjela/dionica fonda u periodu

 

 

12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda

312

Broj udjela/dionica na početku perioda

13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda

313

Broj udjela/dionica uplaćenih/emitovanih tokom perioda

14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda

314

Broj udjela/dionica povučenih tokom perioda

15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda

315

Broj udjela/dionica na kraju perioda

 

 

Odjeljak D. Izvještaj o tokovima gotovine

 

Član 9.
(Obrazac Izvještaj o tokovima gotovine)
 

(1) Pod tokovima gotovine, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima u smislu MRS 7 preko blagajne, transakcijskih i drugih računa, isključujući kompenzacije, asignacije, cesije i druge slične načine bezgotovinskih naplata, odnosno plaćanja.

(2) Prijenos između pojedinih konta gotovine i gotovinskih ekvivalenata u okviru istog investicijskog fonda ne smatra se gotovinskim tokom.

(3) Iznos gotovinskih priliva i odliva utvrđuje se na osnovu evidencije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata preko blagajne, transakcijskih i drugih računa ili na osnovu podataka sa odgovarajućih konta i grupa konta iz knjigovodstva investicijskog fonda.
 

Član 10.
(Unos podataka)
 

(1) U obrazac Izvještaj o tokovima gotovine investicijski fond unosi podatke, u kolone 6 i 7, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 7 obrasca unose se podaci iz kolone 6 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se u kolonu 6 unose gotovinski tokovi i promjene nastale tokom tekuće godine, odnosno tokom obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 6 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 7 unose se tako korigovani podaci.
 

Član 11.
(Obrazac Izvještaj o tokovima gotovine)
 

U obrascu Izvještaj o tokovima gotovine, AOP pozicije 401 do 431, prema nazivima pozicija, unose se gotovinski prilivi i odlivi investicijskog fonda kako slijedi:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Opis

 

 

 

 

1.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

1.1.

Prilivi od kamata

401

Prilivi po osnovu kamata na dužničke instrumente

1.2.

Prilivi od dividendi

402

Prilivi po osnovu dividendi

1.3.

Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

403

Odlivi po osnovu kupovine ove imovine

1.4.

Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

404

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine ili naplate glavnice dužničkih instrumenata

1.5.

Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

405

Odlivi po osnovu kupovine ove imovine

1.6.

Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

406

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine ili naplate glavnice dužničkih instrumenata

1.7.

Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku

407

Odlivi po osnovu kupovine ove imovine

1.8.

Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku

408

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine ili naplate glavnice dužničkih instrumenata

1.9.

Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine

409

Odlivi po osnovu kupovine nekretnina

1.10.

Prilivi od prodaje nekretnina

410

Prilivi po osnovu prodaje nekretnina

1.11.

Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje

411

Odlivi po osnovu plaćenih naknada

1.12.

Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja

412

Odlivi po osnovu plaćenih troškova

1.13.

Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH

413

Odlivi po osnovu plaćenih naknada

1.14.

Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru

414

Odlivi po osnovu plaćenih naknada

1.15.

Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi

415

Odlivi po osnovu plaćenih naknada

1.16.

Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda

416

Odlivi po osnovu plaćenih naknada i primanja

1.17.

Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit

417

Odlivi po osnovu plaćenog poreza

1.18.

Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti

418

Svi ostali prilivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

1.19.

Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti

419

Svi ostali odlivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

A.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima

420

 

2.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

2.1.

Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda

421

Prilivi od uplaćenih udjela / emitovanih dionica

2.2.

Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda

422

Odlivi od isplaćenih udjela / dionica

2.3.

Sticanje vlastitih dionica

423

Odlivi po osnovu kupovine vlastitih dionica

2.4.

Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi

424

Odlivi po osnovu dividendi

2.5.

Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti

425

Svi ostali prilivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

2.6.

Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti

426

Svi ostali odlivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

B.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima

427

 

C.

NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

428

 

D.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA

429

 

E.

EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

430

 

F.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA

431

 

 

 

Odjeljak E. Bilješke uz finansijske izvještaje

 

Član 12.
(Sadržaj bilješki)
 

(1) Pored obrazaca, (uključujući i Izvještaj o promjenama na kapitalu koji je propisan posebnim pravilnikom) investicijski fondovi trebaju pripremiti i bilješke uz obrasce.

(2) Bilješke sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za materijalno značajne stavke prezentirane u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvještaju o promjenama neto imovine i Izvještaju o tokovima gotovine.

(3) U bilješkama se, uz zahtjeve propisane članom 37. st. (3) i (4) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) prezentiraju:

a) informacije o osnovi za sastavljanje obrazaca i primijenjenim računovodstvenim politikama,

b) objavljuju informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi s pozicijama koje investicijski fondovi imaju u svojim obrascima, a koje nisu detaljno prikazane na obrascima i

c) pružaju dodatne informacije koje nisu prezentirane u obrascima, ali su relevantne za njihovo razumijevanje.

(4) U obrascima Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaj o ukupnom rezultatu za period i Izvještaj o tokovima gotovine, u koloni 3, unose se brojevi napomena za materijalno značajne stavke iz obrazaca na koje se te bilješke i odnose.

(5) Bilješke se moraju prezentirati sistematski, koliko god je to moguće.
 

Poglavlje III. Prijelazne i završne odredbe

 

Član 13.
(Primjena Izvještaja)
 

Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje primjena odgovarajućih obrazaca iz Pravilnika o kontnom okviru, sadržaju računa u kontnom okviru i sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).
 

Član 14.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01. januara 2022. godine i nakon toga.
 

Broj 04-02-2-6790/21
03. septembra 2021. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

investicijski fondovi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.