Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode

Legislativa

Pravilnik o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode

18.12.2018. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

Službeni glasnik BiH, broj 90/18

Na osnovu člana 17. stav 2. i člana 72. Zakona o hrani ("Službeni glasnik BiH", broj 50/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine je na 157. sjednici, održanoj 7. novembra 2018. godine, donijelo je 

 

PRAVILNIK 

O SISTEMIMA KVALITETA ZA PREHRAMBENE PROIZVODE 

 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

 

(1) Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se sistemi kvaliteta za prehrambene proizvode, koji služe kao osnova za označavanje te, prema potrebi, zaštitu naziva i izraza, koji se posebno navode ili opisuju prehrambene proizvode s karakteristikama proizvoda s dodatom vrijednosti i/ili svojstvima s dodatom vrijednosti koje su posljedica metoda prerade koje se koriste prilikom njihove proizvodnje, ili mjesta njihove proizvodnje ili promocije. 

(2) Ovim pravilnikom propisuje se postupak zaštite oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla te postupak zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i postupak za podnošenje zahtjeva za registraciju i podnošenje prigovora za oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda na nivou Evropske unije. 

(3) Pravilnikom se utvrđuju mjere namijenjene pružanju podrške proizvodnim djelatnostima koje se povezuju s visokokvalitetnim proizvodima, čime doprinose ostvarivanju ciljeva politike ruralnog razvoja. 

 

Član 2. 
(Cilj) 

 

Cilj ovog pravilnika je osiguranje poštene tržišne konkurencije za proizvođače prehrambenih proizvoda s karakteristikama i obilježjima proizvoda s dodatom vrijednosti, omogućavanje dostupnosti pouzdanih informacija potrošačima vezanih za takve proizvode, poštivanje prava intelektualnog vlasništva, cjelovitost unutrašnjeg tržišta u smislu da proizvođači prehrambenih proizvoda obavještavaju kupce i potrošače o obilježjima i svojstvima proizvodnje i tih proizvoda. 
 

Član 3. 
(Oblast primjene) 

 

(1) Ovaj pravilnik odnosi se na prehrambene proizvode koji su namijenjeni ishrani ljudi i druge proizvode navedene u Aneksu I. ovog pravilnika. 

(2) Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića, aromatizirana vina i kategorije proizvoda od vinove loze, sa izuzetkom vinskog sirćeta, koji su uređeni posebnim propisima. 

 

Član 4. 
(Definicije) 

 

(1) U svrhu ovog pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije: 

a) sistemi kvaliteta su sistemi definirani kao u Dijelu drugom poglavljima I. i II. ovog pravilnika; 

b) grupa je bilo koje udruživanje proizvođača ili prerađivača istog prehrambenog proizvoda, bez obzira na njihov pravni oblik ili sastav; 

c) tradicionalan podrazumijeva dokazanu upotrebu na domaćem tržištu u periodu koji omogućava prijenos s generacije na generaciju a koji mora trajati najkraće 30 godina; 

d) označavanje podrazumijeva svaku riječ, pojedinost, žig, robnu marku, slikovni prikaz ili znak koji se odnosi na prehrambeni proizvod i koji se nalazi na bilo kojem pakiranju, dokumentaciji, obavještenju, etiketi, obruču ili privjesku, koji prate ili se odnose na takav prehrambeni proizvod; 

e) posebna karakteristika u vezi s proizvodom označava posebna svojstva proizvodnje po kojima se proizvod jasno razlikuje od ostalih sličnih proizvoda iste kategorije; 

f) generički nazivi označavaju nazive proizvoda koji su, iako se odnose na mjesto, regiju ili državu u kojoj je proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postali uobičajeni nazivi tih proizvoda u Bosni i Hercegovini; 

g) faza proizvodnje podrazumijeva proizvodnju, preradu ili izradu; 

h) prerađeni proizvodi su prehrambeni proizvodi koji nastaju preradom neprerađenih proizvoda. Prerađeni proizvodi mogu sadržavati sastojke koji su potrebni za njihovu proizvodnju ili za davanje posebnih karakteristika; 

i) homonimi podrazumijevaju naziv dvije ili više regija ili mjesta porijekla prehrambenog proizvoda koji su jednaki ili gotovo jednaki u pisanoj ili govornoj formi; 

j) registracija je zaštita oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; 

k) oznaka porijekla je naziv kojim se označava proizvod: 

1) koji potiče iz određenog mjesta ili regije; 

2) čiji kvalitet ili karakteristike u bitnom ili isključivo, nastaju pod uticajem posebnih prirodnih i ljudskih faktora određene geografske sredine; i 

3) čije se sve faze proizvodnje odvijaju u određenom geografskom području. 

l) oznaka geografskog porijekla je naziv kojim se označava proizvod: 

1) koji potiče iz određenog mjesta ili regije; 

2) čiji se kvalitet, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovom geografskom porijeklu; i 

3) čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom geografskom području. 

(2) Nezavisno od tačke k) iz stava (1) ovog člana, određeni nazivi smatraju se oznakama porijekla iako sirovine za dotične proizvode dolaze iz geografskog područja koje je veće ili različito od definiranog geografskog područja pod uslovom da: 

a) je područje proizvodnje sirovina definirano; 

b) postoje posebni uslovi za proizvodnju sirovina; 

c) postoje sistemi kontrole koji osiguravaju ispunjavanje uslova iz tačke b). 

(3) Samo žive životinje, meso i mlijeko mogu se smatrati sirovinama iz stava (2) ovog člana. 

 

 

DIO DRUGI – ZAŠTITA OZNAKA Poglavlje I. ZAŠTIĆENA OZNAKA PORIJEKLA I ZAŠTIĆENA OZNAKA GEOGRAFSKOG PORIJEKLA PREHRAMBENIH PROIZVODA 

 

Član 5. 
(Sistem zaštićenih oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla) 

 

Sistem zaštićenih oznaka porijekla i zaštićenih oznaka geografskog porijekla uspostavlja se za pružanje pomoći proizvođačima proizvoda vezanih za geografska područja s ciljem osiguranja: 

a) pravednog povrata za kvalitet njihovih proizvoda, 

b) ujednačene zaštite naziva kao prava intelektualnog vlasništva na teritoriji Bosne i Hercegovine, 

c) jasne informacije potrošačima o svojstvima proizvoda s dodatom vrijednosti. 

 

Član 6. 
(Kriteriji za registraciju) 

 

(1) Generički nazivi ne mogu se registrirati kao zaštićene oznake porijekla ili zaštićene oznake geografskog porijekla. 

(2) Naziv se ne može registrirati kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla ako je u suprotnosti s nazivom biljne sorte ili životinjske pasmine, što bi potrošača moglo dovesti u zabludu o pravom porijeklu proizvoda. 

(3) Naziv čija se registracija predlaže koji je u potpunosti ili djelimično homonim s nazivom već upisanim u registar iz člana 21. ovog pravilnika ne može se registrirati, osim ako nema dovoljno razlike u praksi između uslova za lokalnu i tradicionalnu upotrebu i prezentacije naknadno registriranog homonima i naziva već upisanog u registar, uvažavajući potrebu da se jednako postupa prema proizvođačima, te da se potrošači ne dovode u zabludu. 

(4) Naziv koji je homonim i koji pogrešno upućuje potrošača da proizvodi dolaze iz nekog drugog područja, čak iako je takav naziv tačan u odnosu na stvarno područje, regiju ili mjesto porijekla tih proizvoda neće se registrirati. 

(5) Naziv koji se predlaže za registraciju kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla ne treba registrirati ako takva registracija naziva predloženog kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla zbog ugleda, priznatosti i dužine upotrebe žiga, može dovesti potrošača u zabludu o pravom identitetu proizvoda. 

 

Član 7. 
(Specifikacija proizvoda) 

 

Da bi mogao dobiti oznaku porijekla ili oznaku geografskog porijekla, prehrambeni proizvod mora biti u skladu sa specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: specifikacija), koja uključuje: 

a) naziv koji se zaštićuje kao oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla, kako se koristi u trgovini ili svakodnevnom govoru, te samo na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili su kroz historiju korišteni za opis određenog proizvoda u određenom geografskom području; 

b) opis prehrambenog proizvoda uključujući, ako je primjereno, sirovine te glavna fizikalna, hemijska, mikrobiološka i organoleptička svojstva prehrambenog proizvoda; 

c) definiciju geografskog područja, ograničenog u pogledu veze iz tačke f) alineja 1) ili 2) ovog člana, te ako je prikladno detalje koji pokazuju usklađenost sa zahtjevima iz člana 4. st. (2) i (3); 

d) dokaz da proizvod potiče iz određenog geografskog područja iz člana 4. tačka k) ovog pravilnika; 

e) opis metode dobivanja proizvoda i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i podatke o pakiranju ako grupa koja podnosi zahtjev tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom geografskom području kako bi se sačuvao kvalitet ili osigurala originalnost ili kontrola; 

f) detalje koji uspostavljaju sljedeće: 

1) vezu između kvaliteta ili karakteristika proizvoda i geografskog okruženja iz člana 4. tačka k); ili 

2) prema potrebi, vezu između specifičnog kvaliteta, ugleda ili neke druge karakteristike prehrambenog proizvoda i geografskog porijekla iz člana 4. tačka l); 

g) naziv i adresu organa ili, ako je dostupno, naziv i adresu organa koji provjeravaju usklađenost s odredbama specifikacije u skladu s članom 42. i njihove specifične zadatke; 

h) bilo koja od specifičnih pravila označavanja prehrambenog proizvoda. 

 

Član 8. 
(Postupak za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla) 

 

(1) Postupak za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija). 

(2) Postupak iz stava (1) ovog člana provodi Komisija za registraciju oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

(3) Članovi Komisije su predstavnici: Agencije, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i Federalnog ministarstvo trgovine od kojih je najmanje jedan prehrambeni tehnolog, jedan agronom i jedan pravnik. 

(4) Predsjednik Komisije iz stava (2) ovog člana je predstavnik Agencije. 

 

Član 9. 
(Poslovi Komisije) 

 

Komisija iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika obavlja sljedeće poslove: 

a) razmatra zahtjeve za registraciju oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda i predlaže Agenciji donošenje rješenja o registraciji oznake; 

b) razmatra pristigle prigovore; 

c) predlaže dopunu zahtjeva za registraciju oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla; 

d) razmatra zahtjeve za naknadnu izmjenu i dopunu specifikacije prehrambenog proizvoda; 

e) razmatra zahtjeve za pravo upotrebe registrirane oznake porijekla, odnosno geografskog porijekla. 

 

Član 10. 
(Podnosilac zahtjeva za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla) 

 

(1) Zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju) za pojedini prehrambeni proizvod podnosi zainteresirana grupa. 

(2) Izuzetno, pojedini proizvođač i/ili prerađivač, nezavisno od toga da li je fizičko ili pravno lice, može podnijeti zahtjev za registraciju iz stava (1) samo ako: 

a) je u vrijeme podnošenja tog zahtjeva jedini proizvođač, odnosno prerađivač prehrambenog proizvoda za koji je spreman podnijeti zahtjev za registraciju oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla u određenom geografskom području; 

b) određeno geografsko područje ima karakteristike koje se znatno razlikuju od svojstava proizvoda proizvedenih u susjednim područjima. 

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana pojedino fizičko ili pravno lice koje je podnijelo zahtjev za registraciju oznake predstavlja grupu u smislu člana 4. stav (1) tačka b) ovog pravilnika. 

(4) Podnosilac zahtjeva iz st. (1) i (2) ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. 

(5) Podnosilac zahtjeva iz st. (1) i (2) ovog člana, nakon što registrira određeni prehrambeni proizvod u Bosni i Hercegovini, u skladu s ovim pravilnikom, može podnijeti zahtjev za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla na nivou Evropske unije. 

(6) Zahtjev iz stava (5) ovog člana šalje se Evropskoj komisiji putem Agencije. 

 

Član 11. 
(Zahtjev za registraciju) 

 

(1) Podnosilac zahtjeva za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla prehrambenih proizvoda potrebno je da Agenciji dostavi: 

a) popunjen obrazac zahtjeva za registraciju iz Aneksa II. ovog pravilnika; 

b) kopiju dokaza za registraciju grupe; 

c) izjavu nadležnog tijela grupe o usvojenoj odluci o zaštiti oznake porijekla i oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda; 

d) punomoć (ako grupu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu kod notara); 

e) specifikaciju proizvoda u skladu s članom 7. ovog pravilnika; 

f) popunjen obrazac jedinstvenog dokumenta iz Aneksa III. ovog pravilnika; 

g) potvrdu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti da se može izvršiti certifikacija; 

h) naziv i adresu grupe koja podnosi zahtjev i tijela, ako je dostupna, koja provjeravaju usklađenost s odredbama specifikacije proizvoda. 

(2) Zahtjev za registraciju s dokumentacijom iz stava (1) ovog člana dostavlja se Agenciji poštom i elektronskim putem. 

 

Član 12. 
(Postupak po prijemu zahtjeva za registraciju) 

 

(1) Po prijemu zahtjeva iz člana 11. ovog pravilnika, Agencija pregleda zahtjev s formalno-pravnog stanovišta. 

(2) Ako je zahtjev formalno nepotpun, Agencija traži otklanjanje nedostataka i dopunu zahtjeva od njegovog podnosioca u roku od 30 dana. 

(3) Po prijemu potpunog zahtjeva iz člana 11. ovog pravilnika, Agencija zahtjev upućuje Komisiji koja provodi njegovu stručnu provjeru. 

(4) Rok za provjeru zahtjeva iz stava (3) ovog člana je šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva prema Agenciji. 

(5) Ako je potrebno, Komisija od podnosioca zahtjeva može tražiti pojašnjenje elemenata iz specifikacije kao i naložiti dopunu specifikacije od podnosioca zahtjeva u roku od 30 dana. 

(6) Izuzetno od st. (2) i (5) ovog člana, rok se produžava na zahtjev podnosioca zahtjeva za najviše dva mjeseca. 

(7) Ako podnosilac zahtjeva ne dopuni zahtjev u propisanom roku, Agencija će, na prijedlog Komisije, rješenjem zahtjev odbaciti. 

(8) Ako su ispunjeni svi uslovi propisani ovim pravilnikom, Agencija, na prijedlog Komisije, prihvata zahtjev za registraciju. 

(9) Obavještenje o zahtjevu objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a specifikacija na veb-stranici Agencije. 

 

Član 13. 
(Podnošenje prigovora) 

 

(1) Obrazloženi prigovor na objavljeni zahtjev za registraciju oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda može se podnijeti u roku od dva mjeseca računajući od dana objavljivanja sadržaja zahtjeva u "Službenom glasniku BiH". 

(2) Prigovor, u roku iz stava (1) ovog člana, može se podnijeti ako: 

a) zahtjev za registraciju nije u skladu s odredbama člana 4. stav (1) tač. k) i l) i st. (2) i (3) i člana 48. ovog pravilnika, ili 

b) bi predložena registracija oznake ugrozila postojanje potpuno ili djelimično identične oznake ili žiga ili postojanje proizvoda koji se nalaze na tržištu najmanje pet godina prije dana objavljivanja zahtjeva u "Službenom glasniku BiH" u skladu s članom 12. stav (9) ovog pravilnika, ili 

c) je oznaka, za čiju je registraciju podnesen zahtjev, po svojoj prirodi generička, o čemu podnosilac mora dostaviti potrebne dokaze. 

(3) Prigovor iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu izjave o prigovoru iz Aneksa IV. ovog pravilnika. 

(4) Rok za podnošenje prigovora iz stava (1) ovog člana ne može se produžavati. 

 

Član 14. 
(Postupak po prigovoru) 

 

(1) Komisija iz člana 8. stav (2) ovog pravilnika rješava o prigovoru. 

(2) Ako Komisija utvrdi da prigovor ne ispunjava formalne uslove propisane članom 13. ovog pravilnika, prigovor se zaključkom odbacuje o čemu se obavještava podnosilac zahtjeva i podnosilac prigovora, te se postupak za registraciju nastavlja. 

(3) Ako prigovor ispunjava formalne uslove iz člana 13. ovog pravilnika, Komisija dostavlja prigovor s priloženim dokazima podnosiocu zahtjeva za registraciju i poziva ga da u roku od 30 dana dostavi pisano izjašnjenje o prigovoru. 

(4) Rok za izjašnjavanje na prigovor može se, na zahtjev podnosioca zahtjeva za registraciju, iz opravdanih razloga produžiti za još najviše 30 dana. 

(5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u propisanom roku ne dostavi izjašnjavanje na prigovor, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju. 

 

Član 15. 
(Ispitivanje osnovanosti prigovora) 

 

(1) Ako se podnosilac zahtjeva za registraciju izjasni na podneseni prigovor, Komisija ispituje osnovanost prigovora u pogledu razloga zbog kojih je podnesen. 

(2) Agencija rješenjem odbija zahtjev za registraciju oznake, ako Komisija utvrdi da je prigovor osnovan i o tome obavještava podnosioca zahtjeva za registraciju i podnosioca prigovora. 

(3) Agencija rješenjem odbija prigovor ako Komisija utvrdi da je prigovor neosnovan i o tome obavještava podnosioca zahtjeva za registraciju i podnosioca prigovora. 

(4) U svrhu razmatranja prigovora, Komisija može zatražiti konsultacije s podnosiocem zahtjeva i podnosiocem prigovora (u daljnjem tekstu: zainteresirane strane) radi postizanja sporazuma. 

(5) Ako zainteresirane strane postignu sporazum u roku od tri mjeseca od dana pozivanja na konsultacije, dostavljaju Komisiji obavještenje o završetku savjetovanja nakon postupka prigovora iz Aneksa V. ovog pravilnika o svim faktorima koji su omogućili da sporazum bude postignut uključujući i njihova mišljenja. 

(6) Ako postignuti sporazum zainteresiranih strana iz stava (5) ovog člana ne mijenja ili nebitno mijenja sadržaj obavještenja o zaprimljenom zahtjevu iz člana 12. Pravilnika, Komisija nastavlja postupak registracije. 

 

Član 16. 
(Okončanje postupka i upis u registar) 

 

(1) Na osnovu provedenog postupka za registraciju i prijedloga Komisije, Agencija donosi rješenje o registraciji oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: rješenje o registraciji). 

(2) Danom pravosnažnosti rješenja o registraciji oznaka se upisuje u odgovarajući registar, a svaki pojedini član udruženja koji je proizvođač, odnosno prerađivač prehrambenog proizvoda s registriranom oznakom upisuje se u odgovarajući registar. 

(3) Registrirana oznaka porijekla, odnosno oznaka geografskog porijekla objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na veb-stranici Agencije. 

 

Član 17. 
(Nazivi, znakovi i oznake) 

 

(1) Zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake geografskog porijekla može koristiti svaki privredni subjekat koji stavlja na tržište proizvod proizveden u skladu s odgovarajućom specifikacijom. 

(2) Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 81/12) propisuje se izgled i način korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda prehrambenog proizvoda, te način izdavanja znaka. 

 

Član 18. 
(Izmjene specifikacije) 

 

(1) Zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije može podnijeti grupa s legitimnim interesom. 

(2) Zahtjevi za odobrenje veće izmjene specifikacije proizvoda za zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake geografskog porijekla sastavljaju se u skladu s obrascem iz Aneksa VI. u skladu sa zahtjevima iz člana 11. ovog pravilnika. 

(3) Izmijenjeni jedinstveni dokument sastavlja se u skladu s obrascem iz Aneksa III. ovog pravilnika. 

(4) Ako predložene veće izmjene specifikacije uključuju jednu ili više izmjena, provodi se postupak utvrđen čl. 10, 11, 12, 13, 14. i 15. ovog pravilnika. 

(5) Zahtjev za odobrenje manje izmjene sastavlja se u skladu s obrascem iz Aneksa VII. ovog pravilnika. 

(6) Da bi se izmjena smatrala manjom, u slučaju sistema kvaliteta zaštite oznaka porijekla i zaštite oznake geografskog porijekla treba da: 

a) se ne odnosi na ključna obilježja proizvoda; 

b) ne mijenja vezu iz alineja 1) ili 2) tačke f) člana 7. ovog pravilnika; 

c) ne uključuje promjenu naziva ili bilo kojeg dijela naziva proizvoda; 

d) ne utiče na određeno geografsko područje; 

e) ne predstavlja povećanje ograničenja u trgovanju proizvodom ili njegovim sirovinama. 

(7) Ako su predložene izmjene manje, Komisija odobrava ili odbija zahtjev, bez provođenja postupka iz stava (4) ovog člana. 

(8) Zahtjevima za odobrenje manje izmjene koja se odnosi na zaštićenu oznaku porijekla ili zaštićenu oznaku geografskog porijekla prilaže se ažurirani jedinstveni dokument, ako je izmijenjen, koji se sastavlja u skladu s obrascem iz Aneksa VII. 

(9) Upućivanje na objavu specifikacije proizvoda koje se navodi u izmijenjenom jedinstvenom dokumentu vodi na ažuriranu verziju predložene specifikacije proizvoda. 

(10) Izmjena specifikacije objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na veb-stranici Agencije. 

 

Član 19. 
(Zaštita oznake) 

 

(1) Registrirana oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla štite se od: 

a) bilo kakve direktne ili indirektne komercijalne upotrebe registrirane oznake za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, kao i onih proizvoda sličnih proizvodima registriranim pod tom oznakom ili u onoj mjeri u kojoj korištenje oznake iskorištava ugled zaštićene oznake, uključujući kada se ti proizvodi koriste kao sastojak; 

b) bilo kakve zloupotrebe, imitacije ili podsjećanja, čak i ako je naznačeno istinito geografsko porijeklo proizvoda ili usluga, ili ako je naziv proizvoda preveden, ili ako se zaštićenoj oznaci dodaju riječi: "stil", "tip", "način", "po postupku", "metoda", "kao što se proizvodi u", "imitacija" ili slično, uključujući slučajeve kada se ti proizvodi koriste kao sastojak; 

c) bilo kakve lažne informacije koje mogu dovesti u zabludu potrošača u odnosu na pravo porijeklo, prirodu ili suštinski kvalitet prehrambenog proizvoda, istaknute na unutrašnjoj ili vanjskoj ambalaži, materijalu ili dokumentu koji se odnosi na proizvod i pakovanje proizvoda u kontejner, koji bi stvorio pogrešan utisak o porijeklu proizvoda; 

d) bilo kojeg drugog postupka koji može dovesti u zabludu potrošača u odnosu na pravo porijeklo prehrambenog proizvoda. 

(2) Kada zaštićena oznaka porijekla ili zaštićena oznaka geografskog porijekla sadrži u sebi naziv proizvoda koji se smatra generičkim, korištenje toga generičkog naziva ne smatra se suprotnim tač. a) ili b) stava (1) ovog člana. 

(3) Zaštićene oznake porijekla i zaštićene oznake geografskog porijekla ne mogu postati generičke. 

(4) Nije dozvoljena upotreba naziva uporedivih prehrambenih proizvoda koji su zaštićeni oznakama porijekla i oznakama geografskog porijekla hrane u zemljama Evropske unije i drugim zemljama a nisu u skladu s proizvođačkom specifikacijom tih proizvoda. 

(5) Odbit će se zahtjev za registraciju oznake porijekla i oznake geografskog porijekla prehrambenih proizvoda čija upotreba odgovara situacijama navedenim u stavu (4) ovog člana. 

 

Član 20. 
(Odnos između žigova, oznaka porijekla i oznaka geografskog porijekla) 

 

(1) Kada se oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla registrira u skladu s ovim pravilnikom, registracija žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s članom 19. stav (1) ovog pravilnika i koji se odnosi na isti tip proizvoda odbija se, ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja Agenciji zahtjeva za registraciju u vezi sa oznakom porijekla ili oznakom geografskog porijekla. 

(2) Žigovi koji su registrirani u suprotnosti sa stavom (1) ovog člana proglašavaju se nevažećim. 

(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana primjenjuju se nezavisno od odredbi Zakona o žigu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10). 

 

Član 21. 
(Sadržaj Registra oznaka) 

 

(1) U Registar se upisuju sljedeći podaci: 

a) registarski broj oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda; 

b) naziv prehrambenog proizvoda koji se štiti oznakom porijekla, odnosno geografskog porijekla; 

c) kategorija prehrambenog proizvoda utvrđena Aneksom I. ovog pravilnika, te potkategorija prehrambenog proizvoda koji se štiti oznakom porijekla, odnosno oznakom geografskog porijekla; 

d) podaci o podnosiocu zahtjeva, odnosno udruženju (naziv udruženja, adresa i zemlja); 

e) izgled (oblik) oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla, ako je podnosilac zahtjeva ima; 

f) datum podnošenja zahtjeva; 

g) datum objavljivanja zahtjeva u "Službenom glasniku BiH"; 

h) prigovor, ako je podnesen (broj, datum, podaci o podnosiocu); 

i) datum donošenja rješenja o registraciji oznake i upisa u Registar te broj rješenja; 

j) datum objavljivanja registrirane oznake u "Službenom glasniku BiH"; 

k) naziv i adresa tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koje obavlja kontrolu. 

(2) Registar je javan. 

(3) Zainteresirano lice može od Agencije zatražiti izvod iz Registra. 

 

Član 22. 
(Pravo upotrebe registriranih oznaka) 

 

Pravo upotrebe registriranih oznaka porijekla ili oznaka geografskog porijekla pripada svim proizvođačima i/ili prerađivačima prehrambenog proizvoda, dok zadovoljavaju uslove određene ovim pravilnikom. 
 

Član 23. 
(Postupak upisa korisnika registriranih oznaka) 

 

(1) Postupak za upis novih korisnika registrirane oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla pokreće se podnošenjem zahtjeva Agenciji za pravo upotrebe registrirane oznake porijekla, odnosno oznake geografskog porijekla. 

(2) Zahtjev za pravo upotrebe sadrži: 

a) registarski broj oznake porijekla, odnosno geografskog porijekla prehrambenog proizvoda; 

b) naziv oznake porijekla ili oznake geografskog porijekla; 

c) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime, odnosno naziv pravnog ili fizičkog lica, punu adresu, odnosno sjedište te njihov matični broj, a u slučaju udruženja, također pravni status udruženja); 

d) naziv tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz člana 42. ovog pravilnika koje je podnosilac zahtjeva izabrao za utvrđivanje usaglašenosti i kontrolu, te pisanu saglasnost tog tijela o njegovom prihvatanju; 

e) potvrdu o usaglašenosti; 

f) specifikaciju prehrambenog proizvoda u skladu s članom 7. ovog pravilnika; 

g) punomoć, ako podnosioca zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik; 

h) potpis podnosioca zahtjeva, zastupnika odnosno opunomoćenika. 

(3) Na osnovu pozitivnog mišljenja Komisije, Agencija donosi rješenje o pravu upotrebe registrirane oznake porijekla, odnosno registrirane oznake geografskog porijekla. 

(4) Danom pravosnažnosti rješenja o pravu upotrebe registrirane oznake porijekla, odnosno registrirane oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda novi korisnik upisuje se u odgovarajući registar. 

 

 

Poglavlje II. GARANTIRANO TRADICIONALNI SPECIJALITETI 

 

Član 24. 
(Sistem za garantirano tradicionalne specijalitete) 

 

Sistem za garantirano tradicionalne specijalitete uspostavlja se kako bi sačuvao tradicionalne metode proizvodnje i recepte pružajući pomoć proizvođačima tradicionalnog proizvoda prilikom stavljanja na tržište i obavještavanja potrošača o svojstvima koja dodaju vrijednost njihovim tradicionalnim receptima i proizvodima. 
 

Član 25. 
(Kriteriji za registraciju) 

 

(1) Naziv je prihvatljiv za registraciju kao garantirano tradicionalni specijalitet kada opisuje specifičan proizvod ili prehrambeni proizvod u smislu načina proizvodnje, prerade ili sastava odgovarajućeg tradicionalnog postupka za taj proizvod ili prehrambeni proizvod ili se proizvodi od sirovina ili sastojaka koji se tradicionalno koriste. 

(2) Naziv za registraciju kao garantirano tradicionalni specijalitet mora biti tradicionalno korišten za označavanje specifičnog proizvoda ili opisivati tradicionalna svojstva ili specifična svojstva proizvoda. 

(3) Naziv se ne može registrirati ako se odnosi samo na općenite tvrdnje koje se upotrebljavaju za određene proizvode ili tvrdnje u skladu s posebnim propisima u Bosni i Hercegovini. 

 

Član 26. 
(Specifikacija proizvoda) 

 

(1) Garantirano tradicionalni specijalitet mora biti u skladu sa specifikacijom proizvoda koja uključuje: 

a) naziv koji se predlaže za registraciju na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini; 

b) opis proizvoda uključujući njegova glavna fizikalna, hemijska, mikrobiološka i organoleptička svojstva, koja dokazuju njegov specifičan karakter potreban za identifikaciju proizvoda; 

c) opis metode proizvodnje koju proizvođač mora slijediti, uključujući, tamo gdje je to prikladno, prirodu i svojstva upotrijebljenih sirovina ili sastojaka i metodu pripreme proizvoda; 

d) ključne elemente koji određuju tradicionalna svojstva proizvoda. 

(2) Specifikacija proizvoda sa oznakom garantirano tradicionalnog specijaliteta sadržava informacije propisane Aneksom IX. ovog pravilnika. 

 

Član 27. 
(Posebna pravila za opis proizvoda i metode proizvodnje) 

 

(1) U opisu proizvoda navode se samo svojstva potrebna za identifikaciju proizvoda i njegovih specifičnih svojstava. 

(2) U opisu proizvoda ne ponavljaju se opće obaveze, posebno ne tehničke karakteristike svojstvene svim proizvodima tog tipa ni pripadajući obavezni pravni zahtjevi. 

(3) Opis metode proizvodnje kao i tradicionalni postupci navode se samo ako se trenutno, odnosno još uvijek primjenjuju. 

(4) Opisuje se samo metoda koja je potrebna za dobivanje posebnog proizvoda, na način koji omogućava reprodukciju proizvoda bilo gdje. 

(5) Ključni elementi koji dokazuju tradicionalni karakter proizvoda uključuju glavne elemente koji su ostali nepromijenjeni s preciznim i dobro utemeljenim upućivanjima. 

 

Član 28. 
(Postupak za priznavanje posebnih svojstava i dodjelu oznake) 

 

(1) Postupak za priznavanje posebnih svojstava i dodjelu oznake pokreće sa zahtjevom za registraciju koji se podnosi Agenciji. 

(2) Postupak iz stava (1) ovog člana provodi Komisija za dodjelu oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

(3) Članovi Komisije su predstavnici: Agencije, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i Federalnog ministarstva trgovine od kojih je najmanje jedan prehrambeni tehnolog, jedan agronom i jedan pravnik. 

(4) Predsjednik Komisije iz stava (2) ovog člana je predstavnik Agencije. 

 

Član 29. 
(Poslovi Komisije) 

 

Komisija iz člana 28. stav (2) ovog pravilnika obavlja sljedeće poslove: 

a) razmatra zahtjeve za registraciju oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta i predlaže Agenciji donošenje rješenja o registraciji oznake; 

b) razmatra pristigle prigovore; 

c) predlaže dopunu zahtjeva za registraciju oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta; 

d) razmatra zahtjeve za naknadnu izmjenu i dopunu specifikacije; 

e) razmatra zahtjeve za pravo upotrebe registrirane oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta. 

 

Član 30. 
(Podnosilac zahtjeva za registraciju oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta) 

 

(1) Zahtjev za registraciju oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju) za pojedini prehrambeni proizvod podnosi zainteresirana grupa. 

(2) Izuzetno, pojedini proizvođač i/ili prerađivač, nezavisno od toga da li je fizičko ili pravno lice, može podnijeti zahtjev za registraciju iz stava (1) ovog člana samo ako je u vrijeme podnošenja tog zahtjeva jedini proizvođač, odnosno prerađivač prehrambenog proizvoda za koji je spreman podnijeti zahtjev za registraciju oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta. 

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana pojedino fizičko ili pravno lice koje je podnijelo zahtjev za registraciju oznake predstavlja grupu u smislu člana 4. stav (1) tačka b) ovog pravilnika. 

(4) Podnosilac zahtjeva iz st. (1) i (2) ovog člana može podnijeti zahtjev za registraciju samo za prehrambene proizvode koje proizvodi ili prerađuje. 

(5) Podnosioci zahtjeva iz st. (1) i (2) ovog člana, nakon što registriraju određeni prehrambeni proizvod u Bosni i Hercegovini, u skladu s ovim pravilnikom, mogu podnijeti zahtjev za registraciju oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta na nivou Evropske unije. 

(6) Zahtjev iz stava (5) ovog člana šalje se Evropskoj komisiji posredstvom Agencije. 

 

Član 31. 
(Zahtjev za registraciju garantirano tradicionalnog specijaliteta) 

 

(1) Podnosilac zahtjeva za registraciju naziva kao garantirano tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju) potrebno je da Agenciji dostavi: 

a) popunjen obrazac zahtjeva za registraciju naziva iz Aneksa X. ovog pravilnika; 

b) kopiju dokaza o registraciji grupe; 

c) izjavu nadležnog tijela grupe o usvojenoj odluci o zaštiti naziva prehrambenog proizvoda kao garantirano tradicionalnog specijaliteta; 

d) punomoć (ako grupu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik), ovjerenu kod notara; 

e) specifikaciju proizvoda u skladu s članom 26. ovog pravilnika i popunjen obrazac iz Aneksa IX. ovog pravilnika; 

f) potvrdu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti da se može vršiti certifikacija. 

(2) Zahtjev za registraciju s dokumentacijom iz stava (1) ovog člana dostavlja se Agenciji poštom i elektronskim putem. 

 

Član 32. 
(Postupak po prijemu zahtjeva za registraciju) 

 

(1) Po prijemu zahtjeva iz člana 31. ovog pravilnika, Agencija pregleda zahtjev s formalno-pravnog stanovišta. 

(2) Ako je zahtjev formalno nepotpun, Agencija traži otklanjanje nedostataka i dopunu zahtjeva od podnosioca zahtjeva u roku od 30 dana. 

(3) Po prijemu potpunog zahtjeva iz člana 31. ovog pravilnika, Agencija upućuje zahtjev Komisiji koja obavlja njegovu stručnu provjeru. 

(4) Rok za provjeru zahtjeva iz stava (3) ovog člana je šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva Agenciji. 

(5) Ako je potrebno, Komisija od podnosioca zahtjeva može tražiti pojašnjenje elemenata iz specifikacije kao i naložiti dopunu specifikacije od podnosioca zahtjeva u roku od 30 dana. 

(6) Izuzetno od st. (2) i (5) ovog člana, rok se produžava na zahtjev podnosioca zahtjeva za najviše dva mjeseca. 

(7) Ako podnosilac ne dopuni zahtjev u propisanom roku, na prijedlog Komisije, Agencija će rješenjem zahtjev odbaciti. 

(8) Ako su ispunjeni svi uslovi propisani ovim pravilnikom, Agencija, na prijedlog Komisije, prihvata zahtjev za registraciju. 

(9) Obavještenje o zahtjevu objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a specifikacija na veb- stranici Agencije. 

 

Član 33. 
(Prigovor) 

 

(1) Svako fizičko ili pravno lice s legitimnim interesom može podnijeti prigovor na objavljeni zahtjev za registraciju oznake u roku od dva mjeseca računajući od dana objavljivanja sadržaja zahtjeva u "Službenom glasniku BiH". 

(2) Uz prigovor iz stava (1) ovog člana prilažu se dokazi o razlozima prigovora. Komisija provjerava da li izjava sadrži razloge i opravdanje za prigovor. 

(3) Prigovor je dopušten samo ako ga je Komisija primila u roku iz stava (1) ovog člana, i to ako: 

a) osporavani zahtjev nije u skladu sa uslovima koji se navode u čl. 4, 25. i 41. ovog pravilnika, ili 

b) dokaže da je korištenje naziva zakonito, poznato i ekonomski značajno za slične prehrambene proizvode. 

(4) Izjava o prigovoru mora biti sastavljena u skladu s obrascem Aneksa IV. ovog pravilnika. 

(5) Rok za podnošenje prigovora iz stava (1) ovog člana ne može se produžavati. 

(6) Ako ne primi prigovor u navedenom roku, Komisija predlaže Agenciji da registrira naziv i objavi ga u "Službenom glasniku BiH". 

 

Član 34. 
(Postupak po prigovoru) 

 

(1) Komisija iz člana 28. stav (2) ovog pravilnika rješava o prigovoru. 

(2) Ako Komisija utvrdi da prigovor ne ispunjava formalne uslove propisane članom 33. ovog pravilnika, prigovor se zaključkom odbacuje o čemu se obavještava podnosilac zahtjeva i podnosilac prigovora, te se postupak za registraciju nastavlja. 

(3) Ako prigovor ispunjava formalne uslove iz člana 33. ovog pravilnika, Komisija dostavlja prigovor s priloženim dokazima podnosiocu zahtjeva za registraciju i poziva ga da u roku od 30 dana dostavi pisano izjašnjenje o prigovoru. 

(4) Rok za izjašnjavanje na prigovor može se, na zahtjev podnosioca zahtjeva za registraciju, iz opravdanih razloga produžiti najviše za još 30 dana. 

(5) Ako podnosilac zahtjeva za registraciju u propisanom roku ne dostavi izjašnjavanje na prigovor, donosi se rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju. 

 

Član 35. 
(Ispitivanje osnovanosti prigovora) 

 

(1) Ako se podnosilac zahtjeva za registraciju izjasni na podneseni prigovor, Komisija ispituje osnovanost prigovora u pogledu razloga zbog kojih je podnesen. 

(2) Ako je prigovor osnovan, Komisija poziva zainteresirane strane da učestvuju u odgovarajućim konsultacijama. 

(3) Ako zainteresirane strane postignu sporazum u roku od tri mjeseca od dana pozivanja, one obavještavaju Komisiju o svim faktorima koji su omogućili da sporazum bude postignut. 

(4) Ako objavljeni podaci u skladu s Aneksom X. nisu izmijenjeni ili su izmijenjeni neznatno, Komisija postupa u skladu s članom 33. stav (6) ovog pravilnika. U suprotnom, Komisija ponavlja postupak koji se navodi u članu 32. ovog pravilnika. 

(5) Kada je postupak koji se navodi u stavu (2) ovog člana završen, podnosilac šalje rezultate konsultacija Komisiji u roku od 30 dana koristeći obrazac Aneksa V. ovog pravilnika. 

(6) Ako nema dogovora, Komisija predlaže Agenciji daljnje postupanje u pogledu zahtjeva za registraciju uvažavajući mišljenje zainteresiranih strana. 

(7) Agencija donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za registraciju oznake ako Komisija utvrdi da je prigovor osnovan i o tome obavještava zainteresirane strane. 

(8) Agencija donosi rješenje o odbijanju prigovora ako Komisija utvrdi da je prigovor neosnovan i o tome obavještava zainteresirane strane. 

 

Član 36. 
(Okončanje postupka i upis u Registar) 

 

(1) Na osnovu provedenog postupka za registraciju oznake i prijedloga Komisije, Agencija donosi rješenje o upisu u Registar garantirano tradicionalnih specijaliteta (u daljnjem tekstu: rješenje). 

(2) Oznaka se upisuje u Registar danom pravosnažnosti rješenja. 

(3) Registrirana oznaka objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na veb-stranici Agencije. 

(4) Svako zainteresirano lice može zatražiti od Agencije uvid u specifikaciju proizvoda kojem su priznata posebna svojstva i dodijeljena oznaka. 

 

Član 37. 
(Izmjene specifikacije) 

 

(1) Zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije može podnijeti grupa s legitimnim interesom. 

(2) Zahtjevi za odobrenje veće izmjene specifikacije proizvoda za zaštićene oznake garantirano tradicionalnog specijaliteta sastavljaju se u skladu s obrascem iz Aneksa XI. prema zahtjevima iz člana 31. ovog pravilnika. 

(3) Izmijenjena specifikacija proizvoda sastavlja se u skladu s obrascem iz Aneksa IX. ovog pravilnika. 

(4) Ako predložene veće izmjene specifikacije uključuju jednu ili više izmjena, provodi se postupak utvrđen čl. 30, 31, 32, 33, 34. i 35. ovog pravilnika. 

(5) Zahtjev za odobrenje manje izmjene sastavlja se u skladu s obrascem iz Aneksa VII. ovog pravilnika. 

(6) Da bi se izmjena smatrala manjom u slučaju sistema kvaliteta zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta, potrebno je da: 

a) se ne odnosi na ključna obilježja proizvoda; 

b) ne uvodi važne promjene metoda proizvodnje; ili 

c) ne uključuje promjenu naziva ili bilo kojeg dijela naziva proizvoda. 

(7) Ako su predložene izmjene manje, Komisija odobrava ili odbija zahtjev, bez provođenja postupka iz stava (4) ovog člana. 

(8) Izmjena specifikacije objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na veb-stranici Agencije. 

 

Član 38. 
(Označavanje) 

 

(1) Samo proizvođači i/ili prerađivači koji ispunjavaju uslove specifikacije i koji su upisani u Registar korisnika oznake iz člana 36. stav (2) ovog pravilnika mogu, pri označavanju, oglašavanju ili na drugoj dokumentaciji koja se odnosi na prehrambeni proizvod, navesti oznaku garantirano tradicionalnih specijaliteta. 

(2) Prehrambeni proizvodi iz stava (1) ovog člana pri označavanju moraju, pored registriranog naziva, imati vidljivu oznaku "garantirano tradicionalni specijalitet". 

 

Član 39. 
(Registar garantirano tradicionalnih specijaliteta) 

 

Agencija uspostavlja i održava ažurirani javno dostupan registar garantirano tradicionalnih specijaliteta, priznatih prema ovom sistemu. 
 

Član 40. 
(Nazivi, znakovi i oznake) 

 

(1) Naziv registriran kao garantirano tradicionalni specijalitet može upotrebljavati svaki privredni subjekat koji stavlja na tržište proizvod koji je u skladu s odgovarajućom specifikacijom. 

(2) Pravilnikom o izgledu i načinu korištenja znaka oznake originalnosti, oznake geografskog porijekla i oznake tradicionalnog ugleda hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 81/12) definirani su znakovi Bosne i Hercegovine kako bi informirali javnost o garantirano tradicionalnim specijalitetima. 

(3) Na etiketu proizvoda porijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji se stavljaju na tržište kao garantirano tradicionalni specijaliteti registrirani u skladu s ovim pravilnikom, stavlja se i pripadajući znak iz stava (2) ovog člana. 

(4) Naziv proizvoda treba da bude u istom vidnom polju. Oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta ili odgovarajuća skraćenica GTS može također biti na etiketi. 

(5) Prilikom označavanja garantirano tradicionalnih specijaliteta proizvedenih izvan Bosne i Hercegovine, upotreba znaka navedenog u stavu (2) ovog člana nije obavezna. 

 

Član 41. 
(Ograničenja upotrebe registriranih naziva) 

 

Registrirani nazivi zaštićeni su od svake zloupotrebe, oponašanja ili podsjećanja i svakog drugog postupka koji bi mogao dovesti potrošača u zabludu. 
 

 

DIO TREĆI - ZAJEDNIČKE ODREDBE Poglavlje I. UTVRĐIVANJE USAGLAŠENOSTI I SLUŽBENE KONTROLE 

 

Član 42. 
(Utvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda) 

 

(1) Za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta koje označavaju proizvode, provjeru usaglašenosti sa specifikacijom provodi jedno ili više kontrolnih tijela koja djeluju kao tijela za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode ovlaštena od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije. 

(2) Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz drugih država moraju dostaviti dokaze na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini da su akreditirana i ovlaštena za potvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda i pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. 

(3) Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti iz stava (1) ovog člana moraju akreditirati Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine ili drugo međunarodno tijelo ovlašteno za akreditaciju prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17065. 

(4) Tijela za ocjenjivanje usaglašenosti koja potvrđuju usklađenost sa specifikacijom moraju ponuditi odgovarajuće garancije objektivnosti i nepristrasnosti te imati na raspolaganju osposobljene stručnjake i resurse potrebne za obavljanje potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom. 

(5) Troškove utvrđivanja usaglašenosti snose podnosioci zahtjeva ili korisnici oznaka. 

(6) Lista ovlaštenih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". 

 

Član 43. 
(Potvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda) 

 

(1) Postupak potvrđivanja usaglašenosti sa specifikacijom proizvoda za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: postupak potvrđivanja usaglašenosti) provodi se nakon donošenja rješenja o zaštiti naziva zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta, a provodi ga ovlašteno tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti. 

(2) Postupak potvrđivanja usaglašenosti iz stava (1) ovog člana provodi se prema planu kontrole, koji izrađuje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti. Plan kontrole izrađuje se na osnovu specifikacije proizvoda za zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta i mora ga odobriti Agencija. 

(3) Odabrano tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti obavezno je plan kontrole iz stava (2) ovog člana izraditi i dostaviti na odobravanje Agenciji u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o zaštiti naziva zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta. 

(4) Postupak iz stava (1) ovog člana pokreće se podnošenjem zahtjeva za potvrđivanje usaglašenosti sa specifikacijom ovlaštenom tijelu za ocjenjivanje usaglašenosti. 

(5) Zahtjev iz stava (4) ovog člana mora podnijeti svaki proizvođač proizvoda s nazivom zaštićenim kao zaštićena oznaka porijekla ili zaštićena oznaka geografskog porijekla ili garantirano tradicionalnog specijaliteta, odnosno korisnik oznake, kao i svaki učesnik u lancu proizvodnje, prerade i distribucije naveden u specifikaciji proizvoda. 

(6) Nakon završenog postupka potvrđivanja usaglašenosti tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti daje potvrdu o usaglašenosti proizvoda sa specifikacijom (u daljnjem tekstu: potvrda o usaglašenosti) korisniku oznake te je, u roku od sedam dana od dana izdavanja, dostavlja Agenciji. 

(7) Potvrdu o usaglašenosti tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti izdaje proizvođaču iz stava (5) ovog člana koji je prošao postupak potvrđivanja usaglašenosti. 

(8) Agencija vodi evidencije iz stava (6) ovog člana u skladu s potvrdama o usaglašenosti koje je dostavilo tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti. 

(9) Ako tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti utvrdi da proizvođač iz stava (5) ovog člana kao i svaki učesnik u lancu proizvodnje, prerade i distribucije ne proizvodi proizvod u skladu sa specifikacijom proizvoda, odnosno utvrdi velike neusaglašenosti, o tome mora bez odgađanja obavijestiti Agenciju i nadležnu inspekciju. 

 

Član 44. 
(Službena kontrola i inspekcijski nadzor) 

 

Službenu kontrolu proizvodnje i prometa prehrambenih proizvoda sa oznakama porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta hrane provode nadležni inspekcijski organi. 
 

Član 45. 
(Izuzeci) 

 

(1) U mjeri u kojoj porijeklo u cijelosti iz određenog geografskog područja nije moguće tehnički izvesti hrana za životinje porijeklom izvan tog područja može se dodati pod uslovom da ne utiče na kvalitet proizvoda ili njegove bitne karakteristike. 

(2) Hrana za životinje porijeklom izvan određenog geografskog područja u svakom slučaju ne prelazi 50 % suhe tvari na godišnjem nivou. 

(3) Sva ograničenja o porijeklu sirovina u specifikaciji samog proizvoda, čiji je naziv registriran kao zaštićena oznaka geografskog porijekla, opravdana su u odnosu na vezu iz člana 7. tačka f) alineja 2) ovog pravilnika. 

(4) Specifikacija proizvoda sa oznakom garantirano tradicionalnog specijaliteta iz člana 26. ovog pravilnika sažeta je i ne prelazi 5.000 riječi, osim u propisano opravdanim slučajevima. 

(5) Postupak utvrđen u čl. 11. do 16. i 31. do 36. ne primjenjuje se na izmjene koje se odnose na privremenu promjenu specifikacije proizvoda koja proizlazi iz uvođenja obaveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera nadležnih organa ili u vezi s prirodnim katastrofama ili nepovoljnim vremenskim uslovima koje su službeno priznali nadležni organi. Te izmjene Agenciji se dostavljaju zajedno s njihovim razlozima najkasnije u roku od dvije sedmice nakon odobrenja. Privremene izmjene specifikacije proizvoda Agenciji dostavljaju nadležni organi za oblast poljoprivrede iz entiteta i/ili kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u kome je udruženje registrirano. Nadležni organi u svakom saopćenju koje se odnosi na privremene izmjene dostavljaju dokaze o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama i kopiju akta o priznavanju prirodne katastrofe ili nepovoljnih vremenskih uslova. Agencija objavljuje navedene izmjene. Obavještenje o privremenoj izmjeni podnosi se na obrascu iz Aneksa XII. ovog pravilnika. 

 

Član 46. 
(Nazivi upisani u registre) 

 

(1) Nazivi upisani u Registar oznaka originalnosti i oznaka geografskog porijekla prije stupanja na snagu ovog pravilnika automatski se upisuju u Registar iz člana 16. ovog pravilnika, te se postojeće specifikacije smatraju specifikacijama iz člana 7. ovog pravilnika. 

(2) Nazivi upisani u Registar oznaka tradicionalnog ugleda prije stupanja na snagu ovog pravilnika automatski se upisuju u Registar iz člana 36. ovog pravilnika, te se postojeće specifikacije smatraju specifikacijama iz člana 26. ovog pravilnika. 

 

Član 47. 
(Poništenje) 

 

(1) Na prijedlog Komisije, Agencija može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica s legitimnim interesom koji se podnosi na obrascu iz Aneksa VIII. ovog pravilnika, poništiti zaštićene oznake porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla ili garantirano tradicionalnog specijaliteta u sljedećim slučajevima: 

a) kada nije osigurana usklađenost sa uslovima specifikacije; 

b) kada najmanje sedam godina nijedan proizvod zaštićen oznakom garantirano tradicionalni specijalitet, zaštićen oznakom porijekla ili zaštićen oznakom geografskog porijekla nije stavljen na tržište. 

(2) Na prijedlog Komisije, Agencija može, na zahtjev proizvođača proizvoda koji se stavlja na tržište pod registriranim nazivom, poništiti odgovarajuću registraciju. 

(3) Agencija, na prijedlog Komisije, donosi rješenje o poništenju zaštite oznaka iz st. (1) i (2) ovog člana, na osnovu čega se one brišu iz Registra. 

 

 

Poglavlje II. IZUZECI ZA ODREĐENO PRETHODNO KORIŠTENJE 

 

Član 48. 
(Generički nazivi) 

 

(1) Pravilnik ne utiče na upotrebu generičkih naziva u Bosni i Hercegovini, čak i u slučaju da je generički naziv dio naziva koji je zaštićen prema sistemu kvaliteta. 

(2) Kako bi se utvrdilo da li je neki naziv postao generički ili nije, potrebno je voditi računa o svim važnim faktorima, a posebno o: 

a) postojećem stanju u područjima potrošnje; 

b) propisima na snazi. 

 

Član 49. 
(Biljne sorte i životinjske pasmine) 

 

Ovaj pravilnik ne sprečava stavljanje na tržište proizvoda čija etiketa uključuje naziv ili izraz zaštićen ili rezerviran prema sistemu kvaliteta opisanom u Dijelu drugom ovog pravilnika koji sadrži ili uključuje naziv biljne sorte ili životinjske pasmine, pod uslovom da: 

a) taj proizvod sastoji se ili je dobiven iz označene sorte ili pasmine; 

b) potrošači nisu dovedeni u zabludu; 

c) korištenje naziva sorte ili pasmine predstavlja pravednu tržišnu konkurenciju; 

d) korištenje ne predstavlja iskorištavanje ugleda zaštićenog izraza; te 

e) za sisteme kvaliteta opisane u Dijelu drugom Poglavlje I. ovog pravilnika proizvodnja i stavljanje na tržište proizvoda su se proširili van područja iz kojeg potiče prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake geografskog porijekla. 

 

Član 50. 
(Odnos u pogledu intelektualnog vlasništva) 

 

Sistemi kvaliteta opisani u Dijelu drugom Poglavlje II. ovog pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje važeće propise iz oblasti intelektualnog vlasništva u Bosni i Hercegovini, te posebno ona pravila koja se odnose na oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i žigove, te prava dodijeljena prema tim važećim propisima. 
 

 

DIO ČETVRTI - SISTEMI KVALITETA OZNAKA I ZNAKOVA TE ULOGA PROIZVOĐAČA 

 

Član 51. 
(Zaštita oznaka i znakova) 

 

Oznake, skraćenice i znakovi koji se odnose na sisteme kvaliteta mogu se koristiti samo u vezi s proizvodima proizvedenim u skladu s pravilima o sistemima kvaliteta na koje se primjenjuju. To se posebno odnosi na sljedeće oznake, skraćenice i znakove: 

a) "zaštićena oznaka porijekla" "zaštićena oznaka geografskog porijekla", "oznaka geografskog porijekla", "ZOP", "ZOGP" i s njima povezani znakovi, kako je navedeno u Dijelu drugom Poglavlje I; 

b) "garantirano tradicionalni specijalitet", "GTS" i s njom povezani simbol, kako je navedeno u Dijelu drugom Poglavlje II. 

 

Član 52. 
(Uloga grupa) 

 

Ne dovodeći u pitanje posebne propise o organizacijama proizvođača i međugranskim organizacijama, grupa ima pravo da: 

a) doprinosi tome da su kvalitet, ugled i autentičnost njihovih proizvoda garantirani na tržištu kontrolom upotrebe naziva u trgovini te, ako je potrebno, obavještava kontrolno tijelo iz člana 42. ovog pravilnika; 

b) preduzme mjere za osiguranje odgovarajuće pravne zaštite za zaštićene oznake porijekla ili zaštićene oznake geografskog porijekla i prava intelektualnog vlasništva koja su s njima direktno povezana; 

c) razvija informativne i reklamne djelatnosti usmjerene na obavještavanje potrošača o svojstvima koja proizvodu dodaju vrijednost; 

d) razvija djelatnosti radi osiguranja usaglašenosti proizvoda s njegovom specifikacijom; 

e) preduzme mjere za poboljšanje efikasnosti sistema, uključujući razvoj ekonomskog stručnog znanja, izradu ekonomskih analiza, širenje privrednih informacija o sistemu i savjetovanje proizvođača; 

f) preduzme mjere za poboljšanje vrijednosti proizvoda te, kada je potrebno, preduzme korake za sprečavanje ili suzbijanje svih mjera koje su, ili bi mogle biti, kritične za narušavanje ugleda tih proizvoda. 

 

Član 53. 
(Pravo na korištenje sistema) 

 

(1) Neophodno je osigurati da svaki privredni subjekat koji je u skladu s pravilima sistema kvaliteta iz Dijela drugog poglavlja I. i II. ovog pravilnika ima pravo biti obuhvaćen provjerom usaglašenosti utvrđenom prema članu 42. ovog pravilnika. 

(2) Privredni subjekti koji pripremaju i skladište proizvod koji se stavlja na tržište kao dio sistema garantirano tradicionalnog specijaliteta, zaštićene oznake porijekla ili zaštićene oznake geografskog porijekla ili koji stavljaju te proizvode na tržište također podliježu kontrolama iz Dijela trećeg Poglavlja I. ovog pravilnika. 

(3) Neophodno je osigurati da su privredni subjekti koji su voljni da se pridržavaju pravila sistema kvaliteta iz Dijela drugog Poglavlja II. ovog pravilnika to i u mogućnosti, te da se ne moraju suočavati s preprekama za učešće koje su diskriminirajuće ili na drugi način nisu objektivne. 

 

Član 54. 
(Naknade) 

 

Troškove provođenja sistema utvrđivanja usaglašenosti kontrole uključujući one nastale prilikom zaprimanja zahtjeva za registraciju, prigovora, zahtjeva za izmjenama te zahtjeva za poništenje iz ovog pravilnika snosi proizvođač, odnosno prerađivač prehrambenog proizvoda. 
 

 

DIO PETI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 55. 
(Prestanak važenja propisa) 

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o oznakama originalnosti i oznakama geografskog porijekla hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 27/10) i Pravilnik o tradicionalnom ugledu hrane ("Službeni glasnik BiH", broj 27/10). 
 

Član 56. 
(Pravni akti EU s kojima se vrši usklađivanje) 

 

Ovim pravilnikom preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1151/2012 od 21. 11. 2012. o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 668/2014 оd 13. 7. 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Evropskog parlamenta i Vijeća o sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode. 
 

Član 57. 
(Stupanje na snagu) 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
 

VM broj 232/18
7. novembra 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r. 

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
anexi.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.