Pravilnik o stručnim poslovima zaštite od elektromagnetnih polja

Legislativa

Pravilnik o stručnim poslovima zaštite od elektromagnetnih polja

06.05.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske

Broj 43, 6. maj 2020. godine

 

Na osnovu člana 20. stav 9. Zakona o zaštiti od nejonizirajućih zračenja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 36/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar zdravlja i socijalne zaštite, 23. aprila 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O STRUČNIM POSLOVIMA ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETNIH POLJA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji se odnose na prostor, kadar i opremu i koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizirajućih zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz, postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje tih poslova, način i metode obavljanja ispitivanja i sadržaj izvještaja.

Član 2.

Stručnim poslovima zaštite od nejonizirajućih zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz smatraju se: sistematsko ispitivanje nivoa nejonizirajućih zračenja, ispitivanje nivoa nejonizirajućih zračenja i davanje stručnog mišljenja u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za upotrebu izvora nejonizirajućih zračenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nejonizirajućih zračenja (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

(1) Sistematsko ispitivanje nivoa nejonizirajućih zrače- nja u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za upotrebu izvora nejonizirajućih zračenja može da vrši pravno lice koje:

1) ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) ima zaposleno najmanje jedno lice sa zvanjem diplo- mirani inženjer elektrotehnike ili diplomirani fizičar, odnosno profesor fizike, sa najmanje 240 ECTS bodova i najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja i procjene nivoa izlaganja nejonizirajućim zračenjima,

3) ima odgovarajuća tehnička sredstva, odnosno opremu,

4) ima prostor za obradu rezultata mjerenja,

5) je akreditirano kod nadležnog akreditacionog tijela za proračun, frekvencijski selektivno i širokopojasno ispitivanje, odnosno mjerenje nivoa električnog i/ili magnetnog polja za visoke frekvencije,

6) je akreditirano kod nadležnog akreditacionog tijela za proračun i mjerenje statičkih i niskofrekventnih elektromagnetnih polja za izvore niskih frekvencija u frekventnom opsegu od 0 Hz do 10 kHz.

(2) Ispunjenost uvjeta iz stava 1. t. 5) i 6) ovog člana dokazuje se na osnovu dodijeljenog akta o akreditaciji, kojim akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost pravnog lica da obavlja poslove iz obima akreditacije u skladu sa Standar- dom BAS EN ISO/IEC 17 025.

Član 4.

(1) Ispitivanje nivoa nejonizirajućih zračenja u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za upotrebu izvora nejonizirajućih zračenja može da vrši pravno lice koje:

1) ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) ima zaposleno najmanje jedno lice sa zvanjem diplo- mirani inženjer elektrotehnike ili diplomirani fizičar, odno- sno profesor fizike, sa najmanje 240 ECTS bodova i najma- nje četiri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja i procjene nivoa izlaganja nejonizirajućim zračenjima,

3) ima odgovarajuća tehnička sredstva, odnosno opremu,

4) ima prostor za obradu rezultata mjerenja,

5) je akreditirano kod nadležnog akreditacionog tijela za frekvencijski selektivno i širokopojasno ispitivanje, odnosno mjerenje nivoa električnog i/ili magnetnog polja za visoke frekvencije,

6) je akreditirano kod nadležnog akreditacionog tijela za proračun i mjerenje statičkih i niskofrekventnih elektro- magnetnih polja za izvore niskih frekvencija u frekventnom opsegu od 0 Hz do 10 kHz.

(2) Ispunjenost uvjeta iz stava 1. tačke 5) ovog člana dokazuje se na osnovu dodijeljenog akta o akreditaciji, kojim akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost pravnog lica da obavlja poslove iz obima akreditacije u skladu sa Standar- dom BAS EN ISO/IEC 17 025.

(3) Ispitivanje nivoa nejonizirajućeg zračenja može biti prvo, redovno i vanredno.

Član 5.

(1) Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za obav- ljanje stručnih poslova zaštite od nejonizirajućih zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz pravno lice podnosi Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana pravno lice dostavlja i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenim kopijama:

1) rješenje o registraciji u nadležnom sudu, sa prilozima,

2) diplomu o stečenom zvanju zaposlenog i izvod iz matične knjige vjenčanih za lica koja su promijenila prezime,

3) potvrdu o radnom iskustvu u struci za zaposlenog,

4) obrazac PD 3100 za zaposlenog,

5) spisak opreme za mjerenje jačine elektromagnetnih polja,

6) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu,

7) dokaz o imenovanju lica kompetentnog i odgovornog za nadzor mjerenja i procjenu rezultata mjerenja i proračuna,

8) akt o akreditaciji sa dodatkom akreditaciji, kojim akreditaciono tijelo utvrđuje kompetentnost pravnog lica da obavlja poslove iz obima akreditacije u skladu sa standardom BAS EN ISO/IEC 17 025,

9) dokaze o uplati naknade za utvrđivanje uvjeta za obav- ljanje stručnih poslova zaštite od nejonizirajućeg zračenja i administrativne pristojbe.

(3) Ministar zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa Zakonom, rješenjem utvrđuje ispunje- nost uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejo- nizirajućih zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz.

(4) Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za obavljanje struč- nih poslova zaštite od nejonizirajućih zračenja obavlja komi- sija za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizirajućih zračenja.

(5) Ministar rješenjem imenuje komisiju iz stava 4. ovog člana, u skladu sa Zakonom.

(6) Revizija rješenja iz stava 3. ovog člana vrši se po isteku akreditacije dodijeljene od nadležnog akreditacionog tijela, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Rješenje iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika sadrži:

1) frekvencijski obim elektromagnetnih polja za koji se izdaje rješenje o ispunjenosti uvjeta za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizirajućih zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz,

2) spisak opreme za mjerenje jačine elektromagnetnih polja,

3) ime lica kompetentnog i odgovornog za nadzor mjerenja i procjenu rezultata mjerenja i proračuna,

4) rok važenja akta o akreditaciji iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

Član 7.

(1) Pravno lice koje vrši poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja u postupku utvrđivanja ispu- njenosti propisanih uvjeta za upotrebu izvora nejonizirajućih zračenja primjenjuje:

1) metode mjerenja i proračuna važećih domaćih ili me- đunarodnih standarda za niskofrekventno područje - CEI IEC 61786; BAS EN 62110; BAS EN 50413;

2) metode mjerenja i proračuna važećih domaćih ili me- đunarodnih standarda za visokofrekventno područje:

1. BAS EN 50413 i

2. BAS EN 50383, BAS EN 50492 ili BAS EN 62232.

(2) Za standarde navedene u stavu 1. ovog člana podra- zumijeva se korištenje važećih izdanja prema objavama tijela za standardizaciju.

Član 8.

(1) Pravno lice koje vrši poslove ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja u postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za upotrebu izvora nejonizirajućih zračenja primjenjuje:

1) metode mjerenja i proračuna važećih domaćih ili međunarodnih standarda za niskofrekventno područje - CEI IEC 61786; BAS EN 62110; BAS EN 50413;

2) metode mjerenja važećih domaćih ili međunarodnih standarda za visokofrekventno područje:

1. BAS EN 50413,

2. BAS EN 50383, BAS EN 50492 ili BAS EN 62232.

(2) Za standarde navedene u stavu 1. ovog člana podrazumijeva se korištenje važećih izdanja prema objavama tijela za standardizaciju.

(3) Pravno lice koje ispunjava uvjete koji se odnose na prostor, kadar i opremu za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja i za poslove ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja daje i stručno mišljenje u po- stupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta za upotre- bu izvora nejonizirajućeg zračenja.

Član 9.

Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz sadrži:

1) opće podatke o korisniku izvora i lokaciji;

2) spisak opreme korištene pri mjerenju;

3) osnovne podatke o lokaciji izvora;

4) osnovne podatke o relevantnim izvorima elektromag- netnog polja:

1. za analogne i digitalne radio i TV stanice podatke navedene u Prilogu 1 Dio 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio,

2. za bazne stanice mobilne telefonije GSM900/ GSM1800 podatke navedene u Prilogu 1 Dio 2. ovog pravilnika,

3. za bazne stanice mobilne telefonije 3G900/3G2100 podatke navedene u Prilogu 1 Dio 3. ovog pravilnika,

4. za bazne stanice mobilne telefonije LTE800/ LTE1800 podatke navedene u Prilogu 1 Dio 4. ovog pravilnika;

5) grafički prikaz rezultata proračuna raspodjele koefi- cijenta izloženosti ljudi na lokaciji koja se ispituje od svih relevantnih izvora elektromagnetnog polja sa izjavom o sigurnim rastojanjima za opću populaciju i lica koja rade u području profesionalnog izlaganja;

6) za analogne i digitalne radio i TV stanice i bazne sta- nice mobilne telefonije rezultate ekstrapolacije izmjerenih vrijednosti jačine električnog i/ili magnetnog polja navedenih u Prilogu 2 ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio;

7) za izvore elektromagnetnog polja niskih frekvencija tabelarni prikaz rezultata mjerenja jačine električnog i/ili magnetnog polja;

8) za nadzemne vodove koji su izvor elektromagnetnog polja niskih frekvencija proračun i grafički prikaz raspodjele jačine električnog polja i magnetne indukcije duž lateralnih profila na mjestima koja su predmet ispitivanja;

9) izjavu o mjernoj nesigurnosti;

10) zaključak sa stručnim mišljenjem o nivou izloženosti ljudi na lokaciji koja se ispituje i o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetnih polja do 300 GHz, pri čemu se uzima u obzir i planirani izvor elek- tromagnetnog polja;

11) znak akreditacije u skladu sa zahtjevima akreditaci- onog tijela.

Član 10.

Izvještaj o ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja sa-drži:

1) opće podatke o korisniku izvora i lokaciji; 2) spisak opreme korištene pri mjerenju;

3) osnovne podatke o lokaciji;

4) osnovne podatke o relevantnim izvorima elektromag-netnog polja:

1. za analogne i digitalne radio i TV stanice podatke na- vedene u Prilogu 1 Dio 1. ovog pravilnika,

2. za bazne stanice mobilne telefonije GSM900/ GSM1800 podatke navedene u Prilogu 1. Dio 2 ovog pra- vilnika,

3. za bazne stanice mobilne telefonije 3G900/3G2100 podatke navedene u Prilogu 1 Dio 3. ovog pravilnika,

4. za bazne stanice mobilne telefonije LTE800/LTE1800 podatke navedene u Prilogu 1 Dio 4. ovog pravilnika;

5) rezultate mjerenja izloženosti ljudi izvorima elektro- magnetnog polja;

6) izjavu o mjernoj nesigurnosti;

7) zaključak sa stručnim mišljenjem o nivou izloženosti lju- di na lokaciji koja se ispituje i o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetnih polja do 300 GHz;

8) znak akreditacije u skladu sa zahtjevima akreditacio- nog tijela.

Član 11.

(1) Izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizira- jućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz i Izvještaj o ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz sadrže informaciju o preciznoj lokaciji i broju mjernih tačaka u okolini izvora elektromag- netnog polja, i to u minimalno jednoj tački, u kojoj je izlože- nost ljudi najveća, u okolini izvora elektromagnetnog polja, a po potrebi u više tačaka i na različitim visinama.

(2) Ako su izvori nejonizirajućeg zračenja u području po- većane osjetljivosti postavljeni u neposrednoj blizini stambenih i poslovnih objekata, izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz i izvještaj o ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz sadrže in- formaciju o najmanje još jednoj mjernoj tački lociranoj na posljednjim spratovima okolnih objekata gdje se može oče- kivati najveća izloženost ljudi.

(3) U slučaju postavljanja izvora elektromagnetnih polja na krovove stambenih objekata u području povećane osjetljivosti u neposrednoj blizini stambenih i poslovnih objekata, izvještaj o sistematskom ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz i izvještaj o ispitivanju nivoa nejonizirajućeg zračenja za elektromagnetna polja do 300 GHz sadrže informaciju o najmanje još jednoj mjernoj tački lociranoj na posljednjim spratovima na- vedenih objekata, odnosno prostorima koji se nalaze nepo- sredno ispod izvora elektromagnetnog polja.

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizirajućih zračenja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 79/14).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 11/08-020-1/20

23. aprila 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar

Dr. Alen Šeranić, s.r.

 

PRILOG 1

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

elektromagnetna polja

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.