Pravilnik o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata

Legislativa

Pravilnik o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata

09.06.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 55, 09.06.2020.

Na osnovu člana 20, a u vezi sa članom 17. stav 1. tačka a) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 33/14, 66/18 i 84/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, 29. maja 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O SUFINANSIRANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se mjerila i postupak za ostvarivanje i finansijsku podršku programa osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja.

Član 2.

Program osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja (u daljem tekstu: program) podrazumijeva finansijsku podršku:

1) naučnoistraživačkih projekata na slobodnu temu iz šest naučnih oblasti i interdisciplinarnih projekata,

2) naučnoistraživačkih tematskih projekata i

3) zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede - sinergija.

Član 3.

(1) Sredstva za ostvarivanje programa osiguravaju se u budžetu Republike Srpske, a vode se u Ministarstvu za nauč- notehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono dru- štvo (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Iznos sredstava za realizaciju programa i broj proje- kata koji će se sufinansirati utvrđuje se finansijskim planom Ministarstva za tekuću budžetsku godinu.

Član 4.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) naučnoistraživački projekat na međunarodnom nivou jeste naučnoistraživački projekat koji realizira naučnoistra- živačka organizacija iz Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika) u svojstvu koordinatora ili partnera u projektu sa naučnoistraživačkim organizacijama iz drugih zemalja (ne računajući države bivše Jugoslavije);

2) mladi istraživač je student II. ciklusa visokog obrazo- vanja mlađi od 25 godina ili student III. ciklusa visokog obrazovanja (doktorand) mlađi od 35 godina uključen u rea- lizaciju projekta;

3) liste naučnih časopisa referisanih u međunarodnim ba- zama su časopisi u kojima se objavljuju naučni radovi koji su prošli filtere recenzenata sa naučnom reputacijom i koji predstavljaju koristan doprinos razvoju svjetske nauke;

4) međunarodne baze podrazumijevaju podbaze koje su dio citatne baze recenziranih naučnih časopisa Web of Sci- ence (WoS), a to su:

1. Science Citation Index Expanded (SCI-E) predstavlja listu časopisa koji imaju impakt faktor (faktor uticajnosti) i zbir je više pojedinačnih SCI lista po naučnim disciplinama, koja se priprema i objavljuje svake godine,

2. SSCI (Social Sciences Citation Index) je citatna baza koja sadrži podatke o časopisima iz društvenih nauka,

3. A&HCI (Arts & Humanities Citiation Index) je citatna baza koja sadrži podatke o časopisima iz oblasti umjetnosti i humanističkih nauka,

4. JCR (Journal Citation Reports) je citatna baza koja po- moću citiranosti objavljenih radova omogućuje sistematično i objektivno utvrđivanje važnosti naučnih časopisa iz prirod- nih, biomedicinskih i tehničkih nauka,

5. Conference Proceedings Citation Index-Science (CP- CI-S) je indeks koji omogućava uvid u objavljenu literaturu sa najuticajnijih svjetskih naučnih skupova, simpozija, seminara 

i konferencija iz oblasti prirodnih, medicinskih, zdravstvenih nauka, inženjerstva, tehnologije i poljoprivrednih nauka,

6. Conference Proceedings Citation Index-Social Sci- ence & Humanities (CPCI-SSH) je indeks koji omogućava uvid u objavljenu literaturu sa najuticajnijih svjetskih nau- čnih skupova, simpozija, seminara i konferencija iz oblasti društvenih i humanističkih nauka;

5) Scopus/SCImago je citatna baza međunarodnih re- cenziranih naučnih časopisa u vlasništvu kompanije Elzevir (Elsevier);

6) SCIndeks je srpski nacionalni citatni indeks, koji refe- riše časopise u Srbiji kategorirane kao periodične publikacije naučnog karaktera.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK OSTVARIVANJA PROGRAMA

Član 5.

(1) Za ostvarivanje svakog dijela programa iz člana 2. ovog pravilnika Ministarstvo objavljuje javni konkurs (u da- ljem tekstu: konkurs) na svojoj internet stranici.

(2) Konkurs sadrži:

1) pravni osnov raspisivanja i predmet konkursa,

2) učesnike konkursa,

3) uvjete i trajanje konkursa,

4) visinu, odnosno iznos sredstava za finansijsku podršku programa,

5) broj projekata koji će biti finansijski podržani,

6) pojedinačne obrasce, koji se objavljuju na internet stranici Ministarstva,

7) spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu,

8) rok i mjesto za podnošenje prijave i prijem dokumen- tacije,

9) druge podatke potrebne za potpunu informiranost.

Član 6.

(1) Evaluacijski postupak koordiniše i organizuje Mini- starstvo, a vrši komisija, koju rješenjem imenuje ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo (u daljem tekstu: ministar).

(2) Predsjednika komisije biraju članovi komisije.

(3) Predsjednik i članovi komisije imaju pravo na nov- čanu naknadu, a visinu naknade rješenjem utvrđuje ministar.

(4) Zadatak komisije je da, na osnovu kriterija propisanih ovim pravilnikom, izvrši ocjenu kvaliteta pristiglih prijava, te utvrdi prijedlog rang-liste projekata.

(5) Komisija poslije izvršenih zaduženja podnosi mini- stru izvještaj o svom radu, sa prijedlogom rang-liste, mišlje- njem i preporukama, potpisan od strane predsjednika i svih članova komisije.

(6) U skladu sa raspoloživim sredstvima, rang-listom iz stava 4. ovog člana i objavljenim konkursom, utvrđuje se iznos sredstava za svaki projekat koji će biti sufinansiran.

Član 7.

(1) Rang-lista projekata iz člana 6. stav 5. ovog pravilni- ka objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

(2) Na rang-listu iz stava 1. ovog člana učesnici na kon- kursu imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana objave rang-liste.

(3) Nakon što komisija razmotri prigovore, a najkasnije u roku od 20 dana od dana objave rang-liste, ministar utvrđuje konačnu listu projekata koji će biti finansijski podržani i ona se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(4) Na osnovu konačne liste projekata, ministar donosi rješenje o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata.

(5) Međusobna prava i obaveze Ministarstva i korisnika sredstava uređuju se ugovorom.

Član 8.

(1) Za sufinansirane projekte Ministarstvo prati i kontro- lira realizaciju ugovora.

(2) Korisnik sredstava omogućava Ministarstvu kontrolu realizacije projekta i osigurava uvid u svu potrebnu doku- mentaciju.

(3) Korisnik sredstava dostavlja Ministarstvu konačne narativne i finansijske izvještaje o namjenskom utrošku sred- stava i provedenim aktivnostima i izvještaj o napretku sa do- kumentacijom kojom dokazuje namjensko trošenje sredstava i sa tačno ostvarenim učincima.

(4) Konačni izvještaj dostavlja se u roku određenom ugovorom, a osnovne informacije o projektu javno se obja- vljuju.

(5) Narativni i finansijski izvještaj dostavlja se na obra- scu za dostavljanje izvještaja, koji se nalazi na internet stra- nici Ministarstva.

POGLAVLJE III. NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKTI NA SLOBODNU TEMU IZ ŠEST NAUČNIH OBLASTI, INTERDISCIPLINARNI I TEMATSKI

Član 9.

(1) Pravo prijave na konkurs za dio programa iz člana 2. t. 1) i 2) ovog pravilnika ima naučnoistraživačka organizaci- ja kao nosilac projekta, a projekat izvodi grupa istraživača (u daljem tekstu: projektni tim), koju čine koordinator projekta, istraživači, stručni i tehnički članovi projektnog tima.

(2) Naučnoistraživačka organizacija mora biti upisana u Registar naučnoistraživačkih organizacija i naučnih udruže- nja, koji se vodi u Ministarstvu u skladu sa Zakonom.

Član 10.

(1) Iznos sredstava za sufinansiranje pojedinog projekta određuje se na osnovu projektnih i administrativnih troškova izvođenja naučnoistraživačkog projekta i raspoloživih sred- stava, prema finansijskom planu Ministarstva.

(2) Ministarstvo sufinansira do 50% honorara za anga- žiranje istraživača na projektu od sredstava koja dodjeljuje Ministarstvo.

Član 11.

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta konkursa naučnoistra- živačke organizacije dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1) popunjen prijavni obrazac,

2) popunjen obrazac projektnog prijedloga,

3) popunjen obrazac za budžet,

4) bibliografije koordinatora projekta i članova projekt- nog tima u posljednjih pet godina,

5) biografije koordinatora projekta i članova projektnog tima,

6) dokaz o sufinansiranju,

7) potvrdu o učešću u međunarodnim programima (isključivo se odnosi na projekat kojim se konkuriše),

8) uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za za- poslene u naučnoistraživačkoj organizaciji,

9) uvjerenje o državljanstvu za koordinatora i vodeće članove projektnog tima,

10) potvrdu o prebivalištu za koordinatora i vodeće čla- nove projektnog tima,

11) ovjerenu izjavu da su učesnici projekta prijavljeni na maksimalno dva projekta koja sufinansira Ministarstvo, 

12) ovjerenu izjavu koordinatora projekta da je ispunio ugovorne obaveze za projekte koje je sufinansiralo Ministar- stvo prethodnih godina,

13) saglasnost naučnoistraživačke organizacije za učešće na konkursu,

14) za mlade istraživače potvrde da su studenti drugog, odnosno trećeg ciklusa visokog obrazovanja.

Član 12.

(1) U Komisiju za izbor naučnoistraživačkih projekata na slobodnu temu u svakoj naučnoj oblasti i interdisciplinarnih projekata imenuju se tri člana iz reda naučnih radnika kom- petentnih za određenu naučnu oblast, odnosno više naučnih oblasti u slučaju interdisciplinarnih projekata.

(2) U Komisiju za izbor tematskih projekata imenuje se sedam članova iz reda naučnih radnika kompetentnih za te- matske oblasti za koje se raspisuje konkurs.

Član 13.

(1) Članovi Komisije za izbor naučnoistraživačkih proje- kata na slobodnu temu u svakoj naučnoj oblasti i interdisci- plinarnih projekata i Komisije za izbor tematskih projekata ocjenjuju projekte na osnovu općih i posebnih kriterija pro- pisanih ovim pravilnikom sistemom bodovanja, koji se unosi u tabelu za ocjenjivanje.

(2) Svaki član Komisije za izbor naučnoistraživačkih projekata na slobodnu temu u svakoj naučnoj oblasti i inter- disciplinarnih projekata i Komisije za izbor tematskih proje- kata pojedinačno vrednuje prijavljene projekte bodovanjem.

(3) Zbir bodova po općim kriterijima i posebnim krite- rijima utvrđenim za prijedlog projekta predstavlja broj bodo- va koje član komisije dodjeljuje prijavljenom projektu.

Član 14.
Eliminatorni kriteriji za neodobravanje sredstava su:

1) prijava nije dostavljena u roku,

2) dostavljena je nepotpuna ili netačna dokumentacija naznačena u konkursu,

3) prijavni obrasci nisu popunjeni u potpunosti, nedosta- ju ključne informacije o projektu,

4) nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte (nije dostavljen finansijski i narativni izvještaj o provođenju ranije odobrenog projekta),

5) koordinator nije iz naučnoistraživačke organizacije koja prijavljuje prijedlog projekta,

6) koordinator i vodeći članovi projektnog tima nemaju prebivalište i državljanstvo BiH/Republike,

7) koordinator prijedloga projekta nije završio projekte kojima je koordinisao prethodnih godina, a koje je sufinan- siralo Ministarstvo,

8) nedostaje saglasnost naučnoistraživačke organizacije (naučno-nastavnog vijeća fakulteta, odnosno naučnog vijeća instituta) za učešće na konkursu,

9) koordinator projekta nema radove objavljene u časo- pisima na listama Web of Science (SCI-E, SSCI, A&HCI i CPCI-S/CPCI-SSH), Scopus, SCIndeks (M24 ili M51) i na- cionalnim časopisima prve kategorije iz uže naučne oblasti za koji se kandiduje projekat,

10) nije osigurano sufinansiranje naučnoistraživačkog projekta od minimalno 20% od ukupno predloženog budže- ta koje može biti izraženo kroz sve kategorije prihvatljivih troškova,

11) troškovi predstavljeni u budžetu ne odnose se na na- učnoistraživački rad.

Član 15.

Opći kriteriji za izbor i vrednovanje prijava su sljedeći, a boduju se u skladu sa stepenom ispunjenosti:

1) povezanost i uporište u javnim politikama i društveni značaj projekta:

1. način na koji je projekat uključen ili se oslanja na
javne politike, odnosno na koji način doprinosi
realizaciji određene aktivnosti i koje efekte
će imati po zajednicu ....................................... od 1 do 2 boda,

2. opći interes za zajednicu koji će ostati zajednici nakon zavr- šetka projekta i da li će dobrobit za
zajednicu koja nastane iz tog projekta biti
trajna i na koji način......................................... od 1 do 2 boda;

2) korisnost za ciljne grupe:

1. broj ljudi koji će imati koristi od datog
projekta ............................................................ od 1 do 2 boda,

2. usmjerenost projekta na ciljne grupe i ostale
dobrobiti projekta............................................. od 1 do 2 boda;

3) uključenost mladih naučnoistraživačkih kadrova u projekat:

1. broj uključenih mladih istraživača:
- jedan mladi istraživač ................................................. 3 boda, - dva mlada istraživača .............................................. 6 bodova, - tri i više mladih istraživača ..................................... 9 bodova;

4) dokazana naučnoistraživačka saradnja na međunarod- nom nivou prijedloga projekta koji se prijavljuje Ministar- stvu:

1. uključene naučnoistraživačke organizacije:

- sa jednom naučnoistraživačkom organizacijom iz jedne bivše jugoslovenske republike.................................................. 1 bod,

- sa naučnoistraživačkim organizacijama iz dvije
bivše jugoslovenske republike ...................................... 2 boda,

- sa naučnoistraživačkim organizacijama iz više
od dvije bivše jugoslovenske republike ........................ 3 boda,

- sa priznatim međunarodnim naučnoistraživačkim organizaci- jama van prostora bivše Jugoslavije ............................. 4 boda,

- u okvirnim programima Evropske komisije ........... 5 bodova, - bez dokazane naučnoistraživačke saradnje............. 0 bodova;

5) osigurano sufinansiranje od naučnoistraživačke orga- nizacije koja se prijavljuje na konkurs ili iz drugih izvora:

1. procenat sufinansiranja:
- preko 50% ukupnih troškova projekta.................... 5 bodova, - od 20% do 50% ukupnih troškova projekta................ 3 boda, - minimalno 20% ukupnih troškova projekta.................. 1 bod.

Član 16.

Posebni kriteriji za izbor i vrednovanje prijava su sljede- ći, a boduju se u skladu sa stepenom ispunjenosti:

1) kriterij koji se odnosi na kvalitet prijedloga projekta boduje se:

1. jasno i nedvosmisleno naveden istraživački
problem ........................................................ od 0 do 5 bodova,

2. prijedlog projekta nudi nova i originalna rješenja pitanja/ problema .......................................................... od 0 do 3 boda,

3. uvjerljivo obrazložen teorijski
okvir ............................................................. od 0 do 5 bodova,

4. opis projekta jasno objašnjava metode/procedure
koje će se koristiti za istraživanje
problema ..................................................... od 0 do 5 bodova,

5. naveden jasan plan aktivnosti realizacije
projekta ........................................................ od 0 do 5 bodova,

6. opis projekta jasno objašnjava svrhu
projekta ........................................................ od 0 do 5 bodova,

7. prijedlog projekta zasnovan na interdisciplinarnom pristupu od 0 do 3 boda;

2) kriterij koji se odnosi na naučnoistraživačku kompe- tentnost koordinatora projektnog tima boduje se:

1. objavljeni radovi na Web of Science, Scopus, SCIndeks, CPCI-S/CPCI-SSH listama i nacionalnim časopisima prve kategorije:

- jedan rad na Web of Science listi................................ 4 boda,

- dva rada na Web of Science listi............................. 8 bodova,

- tri i više radova na Web of Science listi................ 12 bodova,

- jedan rad na Scopus listi ............................................. 3 boda,

- dva rada na Scopus listi .......................................... 6 bodova,

- tri i više radova na Scopus listi ............................... 9 bodova,

- jedan rad na SCIndeks listi (M24 ili M51) i CPCI-S/CPCI-SSH ....................................................... 2 boda,

- dva rada na SCIndeks listi (M24 ili M51) i CPCI-S/CPCI-SSH ....................................................... 4 boda,

- tri i više radova na SCIndeks listi
(M24 ili M51) i CPCI-S/CPCI-SSH ......................... 6 bodova,

ći stepen naučno-nastavnog zvanja docenta iz naučne oblasti kojoj pripada projekat,

2) da koordinator projekta, osim uvjeta iz tačke 1) ovog stava, ima reference u prethodnom učešću u najmanje jednom naučnoistraživačkom projektu kao član projektnog tima,

3) da, osim koordinatora, na projektu učestvuju još naj- manje jedan član projektnog tima u naučnoistraživačkom, odnosno naučno-nastavnom zvanju i najmanje dva saradnika u istraživačkom zvanju, odnosno zvanju asistenta na fakul- tetu,

4) da koordinator projekta ima prebivalište u Republici,

5) izuzetno od tačke 4) ovog stava, koordinator projek- ta može biti i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske koji nema prebivalište u Republici, u skladu sa pro- pisom kojim se uređuje oblast Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

(2) Koordinator projekta u toku jedne kalendarske go- dine može biti istovremeno prijavljen na maksimalno jedan prijedlog projekta u svojstvu koordinatora projekta i kao član projektnog tima u maksimalno jednom naučnoistraži- vačkom projektu koji se sufinansira iz budžeta Ministar- stva.

(3) Jedan istraživač može biti istovremeno prijavljen u maksimalno dva naučnoistraživačka projekta koji se sufinan- siraju iz sredstava Ministarstva.

(4) Projektni tim koji ne zadovoljava uvjete iz stava 1. ovog člana ne može aplicirati na konkurs, odnosno prijava se neće uzeti u dalje razmatranje.

POGLAVLJE IV.
ZAJEDNIČKI PROJEKTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE ZAJEDNICE I PRIVREDE - SINERGIJA

Član 18.

(1) Pravo prijave na konkurs za dio programa iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika ima konzorcij sastavljen od najma- nje jedne naučnoistraživačke organizacije i najmanje jednog preduzeća osnovanog u Republici sa pozitivnim poslova- njem.

(2) Konzorcij može biti sastavljen od interdisciplinarnih timova i ne može imati više od tri članice.

(3) Glavni podnosilac prijave na konkurs mora biti na- učnoistraživačka organizacija upisana u Registar naučnoi- straživačkih organizacija i naučnih udruženja, koji se vodi u Ministarstvu.

(4) Naučnoistraživačka organizacija za učešće u zajed- ničkim projektima treba da osigura pismenu saglasnost pri- vrednog društva koje je članica konzorcija.

(5) Konzorcij treba da osigura finansijsko učešće u pro- jektu u visini od najmanje 20% od ukupno predloženog budžeta, koje može biti izraženo kroz sve kategorije prihvat- ljivih troškova.

(6) Članovi konzorcija treba da imaju postignut među- sobni sporazum kojim se definira vlasništvo nad pravom in- telektualne svojine, a koji se odnose na odgovarajuće dopri- nose strana u aktivnostima u okviru saradnje, stepena učešća u sticanju pravne zaštite i licenciranju intelektualne svojine i drugih faktora koji budu smatrani prikladnim prije nego što podnesu prijavu na konkurs.

(7) Vrijeme izvođenja zajedničkih projekata naučnoistra- živačke zajednice i privrede je do 18 mjeseci.

Član 19.

Prihvatljivi troškovi za realizaciju zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede su:

1) honorari članova projektnog tima (do 30% od sredsta- va Ministarstva),

2) oprema i materijal za istraživanje i razvoj,

- jedan rad u nacionalnim časopisima prve
kategorije .........................................................................

1 bod,

- dva rada u nacionalnim časopisima prve
kategorije ....................................................................... 2 boda,

- tri i više radova u nacionalnim časopisima
prve kategorije .............................................................. 3 boda,

2. broj radova u nacionalnim časopisima, zbornicima radova i monografijama:

- jedan rad ....................................................................... 1 bod, - dva rada....................................................................... 2 boda, - tri i više radova ........................................................... 3 boda;

3) naučnoistraživačka kompetentnost članova projekt- nog tima, koju čini prosjek zbira bodova tri vodeća člana projektnog tima, izuzev koordinatora projektnog tima:

1. objavljeni radovi na Web of Science, Scopus, SCIndeks, CPCI-S/CPCI-SSH listama i nacionalnim časopisima prve kategorije:

- jedan rad na Web of Science listi................................ 4 boda,

- dva rada na Web of Science listi............................. 8 bodova,

- tri i više radova na Web of Science listi................ 12 bodova,

- jedan rad na Scopus listi ............................................. 3 boda,

- dva rada na Scopus listi .......................................... 6 bodova,

- tri i više radova na listi Scopus ............................... 9 bodova,

- jedan rad na SCIndeks listi (M24 ili M51) i CPCI-S/CPCI- SSH ............................................................................... 2 boda,

- dva rada na SCIndeks listi (M24 ili M51) i CPCI-S/CPCI- SSH ............................................................................... 4 boda,

- tri i više radova na SCIndeks listi (M24 ili
M51) i CPCI-S/CPCI-SSH ....................................... 6 bodova,

- jedan rad u nacionalnim časopisima prve
kategorije .........................................................................

1 bod,

- dva rada u nacionalnim časopisima prve kategorije...................................................................... 2 boda,

- tri i više radova u nacionalnim časopisima prve
kategorije ....................................................................... 3 boda,

2. broj radova u nacionalnim časopisima, zbornicima radova i monografijama:

- jedan rad ....................................................................... 1 bod, - dva rada....................................................................... 2 boda;

4) kvalitet i struktura budžeta prijedloga projekta:

1. realnost i usklađenost budžeta sa aktivnostima..................................................... od 1 do 3 boda,

2. odnos očekivanog troška i očekivanog rezultata........................................................... od 1 do 2 boda.

Član 17.

(1) Projektni tim za izvođenje istraživanja na predlože- nom projektu treba da ispunjava sljedeće uvjete:

1) da koordinator projekta posjeduje najmanje naučnoi- straživačko zvanje naučnog saradnika, odnosno odgovaraju-

3) usluge u vezi sa istraživanjem i razvojem i usluge pre- duzeća,

4) putni troškovi.

Član 20.

(1) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta konkursa potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) popunjen prijavni obrazac,

2) popunjen obrazac budžeta,

3) sporazum o konzorciju,

4) kratke biografije i bibliografije članova projektnog tima,

5) finansijski izvještaj o poslovanju članica konzorcija,

6) uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlene u naučnoistraživačkoj organizaciji i privrednom društvu,

7) potvrdu o nivou sufinansiranja.

(2) Koordinator projektnog prijedloga može podnijeti samo jednu prijavu na javni konkurs.

Član 21.

U Komisiju za izbor i vrednovanje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede imenuje se pet čla- nova, i to tri člana iz reda kompetentnih naučnih radnika, jedan član iz poslovnog sektora i jedan član iz nevladine or- ganizacije.

Član 22.
Eliminatorni kriteriji za neodobravanje sredstava su:

1) prijava nije dostavljena u roku,

2) dostavljena je nepotpuna i netačna dokumentacija na- značena u konkursu,

3) u projektnom timu nisu angažirani mladi istraživači, doktorandi ili postdoktorandi, do 35 godina starosti,

4) konzorcij nije izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do dana raspisivanja konkursa,

5) konzorcij nema pozitivno poslovanje,

6) konzorcij nije osigurao sufinansiranje projekta od mi- nimalno 20% ukupnog budžeta projekta,

7) prijavni obrasci nisu popunjeni u potpunosti, nedosta- ju ključne informacije o projektu,

8) koordinator je podnio više od jedne prijave.

Član 23.

Komisija za izbor i vrednovanje zajedničkih projekata naučnoistraživačke zajednice i privrede ocjenjuje projekte na osnovu općih i posebnih kriterija, a boduju se u skladu sa stepenom ispunjenosti:

1) opći kriteriji:

1. način na koji je projekat uključen ili povezan sa strate- gijom u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja i na koji način doprinosi njenoj realizaciji (od 1 do 5 bodova),

2. efekti koje će projekat imati za zajednicu (od 1 do 5 bodova),

3. budžet projekta - realan i usklađen sa aktivnostima (od 1 do 5 bodova);

2) posebni kriteriji:

1. kvalitet projektnog prijedloga (od 1 do 10 bodova),

2. kompetentnost koordinatora i vodećih članova tima konzorcija (od 1 do 5 bodova),

3. angažiranost mladih istraživača u projektnom timu (od 0 do 5 bodova),

4. jasno definirana potreba preduzeća u smislu unapre- đenja postojećih, odnosno stvaranje novih proizvoda i/ili usluga, odnosno stvaranje novih tehnoloških procesa radi

podizanja njegovog nivoa konkurentnosti (od 1 do 5 bo- dova),

5. ostvarivost planiranih rezultata (od 1 do 5 bodova), 6. nivo sufinansiranja (od 1 do 5 bodova).

Član 24.

Osim općih i posebnih kriterija iz člana 23. ovog pravilnika, dodatni bodovi dodjeljuju se prijedlozima projekata koji:

1) rješavaju identificiran problem u jednom od četiri predložena tematska prioriteta, koji su utvrđeni Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. - “Znanje za razvoj”:

1. informaciono-komunikacione tehnologije, 2. energija,
3. proizvodnja hrane,
4. kreativna ekonomija

(DA - 5 bodova, NE - 0 bodova);
2) uključuju istaknute naučnike iz dijaspore (DA - 5 bodova, NE - 0 bodova);

3) imaju potencijal da se unaprijede za prijavljivanje kroz okvirne programe Evropske unije, odnosno imaju ostvareno ili potencijalno umrežavanje sa renomiranim međunarodnim na- učnoistraživačkim infrastrukturama ili prepoznatljivim među- narodnim istraživačkim timovima

(DA - 5 bodova, NE - 0 bodova).

POGLAVLJE V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinansiranju naučnoistraživačkih projekata (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/15 i 104/17).

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 19.02/020-1648/20
29. maja 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Mr. Srđan Rajčević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

naučnoistraživački projekti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.