Pravilnik o teh. karak. računarskog sistema za priređivanje igara na sreću

Legislativa

Pravilnik o teh. karak. računarskog sistema za priređivanje igara na sreću

13.05.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske

Broj 45, 13. maj 2020. godine

 

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o igrama na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 22/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar finansija, na prijedlog direktora Republičke uprave za igre na sreću, donosi

PRAVILNIK
O TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA RAČUNARSKOG SISTEMA ZA NADZOR NAD PRIREĐIVANjEM IGARA NA SREĆU

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se tehničke karakteristike računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću putem koga Ministarstvo finansija vrši nadzor nad priređivačima igara na sreću i kriterijumi i postupak odobravanja tog računarskog sistema.

Član 2.
(1) Računarski sistem za nadzor nad priređivanjem igara na sreću iz člana 1. ovog pravilnika (u daljem tek- stu: RAS) predstavlja jedinstveni sistem koji se sastoji od opreme (hardvera) i aplikacija (softvera), a uključuje:
1) računarski sistem za nadzor, koji priređivači igara na sreću, osim priređivača klasične tombole, obezbjeđuju u svrhu nadzora nad njihovim poslovanjem i povezivanja sa sistemom Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), i
2) sistem Ministarstva za nadzor.
(2) Povezivanje Centralnog računarskog sistema priređivača sa RAS-om vrši se s ciljem:
1) praćenja i analiziranja procesa igranja na svakom pojedinačnom uređaju za igru, odnosno kompjuteru na uplatno-isplatnom mjestu,
2) utvrđivanja svih uplata i isplata na svakom pojedi- načnom uređaju za igru i svakom uplatnom mjestu,
3) provjere vjerodostojnosti prikazanih proračuna,
4) utvrđivanja usaglašenosti rada priređivača sa propisima kojim se uređuje odgovarajući tip igara na sreću,
5) praćenja i utvrđivanja eventualnih odstupanja od sertifikovanih karakteristika uređaja za igre na sreću,
6) provjere dnevnih i mjesečnih obračuna za uređaje za igranje, odnosno za lokacije na kojim se igre priređuju.

Član 3. (1) RAS sadrži najmanje:
1) baze podataka u kojim se čuvaju podaci o svim priključenim uređajima sa jedinstvenim nepromjenljivim identifikacionim brojem, podaci sa identifikacionim brojem lokacije uplatno-isplatnog mjesta i podaci o svim pojedinačnim uplatama i isplatama,
2) podatke o pojedinačnim uplatama i isplatama dobijene od uređaja za igre na sreću,
3) aplikacije, opremu i datoteke sa regulatornim parametrima koji obezbjeđuju sakupljanje, odnosno unos tih podataka,
4) aplikacije koje omogućavaju uvid u podatke,
5) aplikacije koje iz podataka izrađuju preglede i izvještaje.
(2) RAS mora da ima mogućnost čuvanja svih podataka i logova najmanje za posljednjih 60 dana od dana upisa.
(3) Dnevni, sedmični i mjesečni proračuni za svaki pojedinačni uređaj za igranje, po pojedinačnim tipovima igara i ukupno, i dnevni, sedmični i mjesečni finansijski izvještaji po priređivaču čuvaju se trajno.
(4) RAS mora biti izrađen kao sistem visoke raspoloživosti, sa minimalnim zastojima u radu usljed grešaka na sistemu, u klasterskom režimu rada spreman da prikupi veliku količinu podataka u malom periodu, te sa visokim stepenom skalabilnosti i adaptacije.
(5) RAS mora da omogući pristup korisnicima koristeći protokole visokog nivoa sigurnosti ili upotrebom VPN tunela.

Član 4.
(1) Korisnički pristup podacima i logovima vrši se isključivo pomoću RAS-a.
(2) Korisnici mogu pristupati RAS-u samo preko si- stemske programske opreme za prijavljivanje i autorizaciju, koja je posebno zaštićena od neovlašćenog pristupa i koja se ne može isključiti ili zaobići.
(3) Sve tabele sa lozinkama u bazama podataka čuvaju se u šifrovanom obliku u zaštićenim datotekama dostupnim samo za sistem prijavljivanja, autorizaciju i admini- straciju.
(4) Administrator RAS-a dodjeljuje ovlašćenja za pristup u zavisnosti od zaduženja korisnika, a korisnik može da ima pristup samo podacima i aplikacijama RAS-a za koje je zadužen i koji su mu potrebni za obavljanje posla u skladu sa njegovim ovlašćenjima.

Član 5.
(1) Priređivač je dužan da obezbijedi svu hardversku opremu i infrastrukturu neophodnu za nesmetan rad RAS- a, koja se precizira u tehničkoj specifikaciji RAS-a, koju izrađuje administrator RAS-a, uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
(2) Priređivač je dužan da svoj centralni sistem priređivača poveže na RAS.
(3) Povezani sistemi moraju obezbijediti tačno definisane podatke za različite igre na sreću, odnosno njihove pojedinačne finansijske transakcije prema RAS-u, čiju će tehničku specifikaciju priređivači dobiti od admini- stratora RAS-a prije procesa povezivanja.
(4) Priređivač mora da obezbijedi papirnu ili elektronsku potvrdu za svaku uplatu ili isplatu, sa naznačenim QR kodom i jedinstvenim brojem tiketa, koji služi za provjeru autentičnosti uplate, odnosno isplate, osim u slučaju kada je uplata na automatima ili terminalima za igre na sreću izvršena putem uređaja za primanje novčanica (bill acceptor).
(5) QR kod treba da sadrži podatke iz stava 4. ovog člana, koji će biti definisani u tehničkoj specifikaciji administratora RAS-a.
(6) Svaka potvrda o uplati ili isplati mora biti registrovana sa jedinstvenim ključem, koji će biti moguće rezervisati unaprijed preko RAS-a.
(7) Ispod QR koda mora biti ispisan sljedeći tekst: “Ovaj QR kod omogućava provjeru ovog listića. Za više informacija skenirajte kod.”.
(8) U internet igrama na sreću potvrda (listić) sa QR kodom šalje se za svaku transakciju sa igračevog transakcionog ili elektronskog računa na njegov virtuelni račun (uplata) i za svaku transakciju sa virtuelnog računa na transakcioni ili elektronski račun igrača (isplata).
(9) Priređivač mora na svakom uplatnom mjestu i na internet portalu za internet igre na sreću postaviti oglas sa tekstom koji objašnjava prava i mogućnosti svakog igrača i samog priređivača.
(10) Centralni sistem priređivača mora da posjeduje mehanizam za obezbjeđivanje tačnosti datuma i vremena i njihove sinhronizacije između njegovih funkcionalnih dijelova i interfejsa ugrađenih u uređajima za igranje.
(11) Odstupanje vremena na računarskom sistemu iz stava 10. ovog člana od vremena u RAS-u ne može biti duže od 30 sekundi.
(12) Centralni sistem priređivača mora omogućiti sljedeće:
1) svaka uplata, isplata ili tiket zavodi se pod jedinstvenim kodom pod kojim će se slati RAS-u,
2) promjena na tiketu prijavljuje se na sistem pod istim jedinstvenim kodom pod kojim je tiket kreiran,
3) svaka uplata, isplata ili tiket mora da ima propratni dokument (tiketni listić ili račun), na kome mora postojati mjesto za QR kod, preko kog se može provjeriti autentičnost (ispravnost) tiketa (uplate, isplate ili slično) na RAS-u,
4) svaka uplata, isplata ili tiket mora se prijaviti na RAS u roku od 90 sekundi,
5) u slučaju kada u trenutku vršenja uplata, isplata i slično tehnički nije izvodljiva isporuka podatka na RAS, u smislu tačke 4) ovog stava, podaci se moraju čuvati u sistemu priređivača i poslati kad se za to ispune tehnički uslovi,
6) u slučaju naknadne isporuke podataka, u smislu tač- ke 5) ovog stava, potrebno je navesti razlog zakašnjenja na način definisan u tehničkoj specifikaciji RAS-a iz stava 1. ovog člana.

Član 6.
(1) Za sve pogrešno unesene podatke u bazama podataka sačinjava se zapisnik - prijava greške, u pisanom obliku, koji potpisuje odgovorno lice priređivača igara na sreću. Iz tog zapisnika mogu se vidjeti opis greške i eventualni razlog njenog nastanka.
(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana dostavlja se Ministarstvu na provjeru činjenica. Ako se utvrdi da su navodi iz zapisnika tačni, daje se nalog za ispravku pogrešno unesenih podataka u RAS-u.
(3) Zapisnik iz stava 1. ovog člana i nalog za ispravku podataka u RAS-u iz stava 2. ovog člana čuvaju se najmanje dvije godine od datuma njihovog sačinjavanja.
(4) O svakom prekidu u radu RAS-a, odnosno prekidu veze između centralnog računarskog sistema priređivača i RAS-a lice koje obavlja poslove održavanja RAS-a vodi dnevnik, u koji se unose sljedeći podaci:
1) opis greške i intervencije,
2) datum i vrijeme nastanka greške i izvršene intervencije,
3) ime i prezime lica koje je otkrilo grešku, odnosno kvar,
4) ime i prezime lica koje je otklonilo grešku, odnosno izvršilo popravku kvara,
5) datum i vrijeme kada je otklonjena greška, odnosno izvršena popravka kvara.
(5) Lice koje obavlja poslove održavanja RAS-a dužno je da za svaki planirani prekid u radu RAS-a, najmanje 48 časova prije, na portalu RAS-a postavi obavještenje o planiranom prekidu i svim korisnicima pošalje elektronsku poruku sa obavještenjem.

Član 7.
(1) Sistem Ministarstva iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika podrazumijeva sljedeće nivoe pristupa:
1) API - aplikacioni programski interfejs (engl. Application Programming Interface), koji predstavlja mašinski pristup na koji se šalju podaci o uplatama i isplatama,
2) portal za priređivače igara na sreću,
3) portal za Republičku upravu za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava),
4) portal za Ministarstvo,
5) administratorski portal.
(2) Portal za priređivače igara na sreću pruža mogućnost pregleda svih informacija sa uplatnih mjesta, odnosno lokacija, te uređaja za igre na sreću sa njihovim jedinstvenim identifikatorima na RAS-u i tehničke informacije o načinu povezivanja na RAS sa svim potrebnim ključevima za povezivanje i alatima za provjeru ispravnosti integracije.
(3) Portal za Upravu omogućava unos i ažuriranje podataka koji su u nadležnosti Uprave vezani za priređivače, lokacije, broj uređaja po lokaciji i drugo.
(4) Portal Ministarstva omogućava finansijsko izvje- štavanje, kontrolu, inspekciju i detekciju eventualnih prevara.
(5) Administratorski portal podrazumijeva ažuriranje matičnih podataka, upravljanje korisnicima, dodjeljivanje uloga korisnika iz stava 1. ovog člana i drugo.
(6) Osim nivoa pristupa iz stava 1. ovog člana, ako se ukaže potreba, administrator RAS-a, na zahtjev Ministarstva, omogućava i dodatne nivoe pristupa.

Član 8.
(1) Da bi RAS dobio odobrenje od Ministarstva, potrebno je da pravno lice koje je proizvođač RAS-a bude izabrano putem javnog konkursa za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a.
(2) Za prijavu na javni konkurs iz stava 1. ovog člana pravno lice mora da ispunjava sljedeće kriterijume:
1) da je registrovano pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj,
2) da pribavi bankarsku garanciju na iznos od 100.000 KM godišnje za kvalitetno vršenje poslovanja,
3) da se ne bavi djelatnošću priređivanja igara na sreću, da nije serviser ili ovlašćeni zastupnik priređivača, da ne obavlja poslove sertifikovanja i tehničkog pregleda uređaja i tehnologija za priređivanje igara na sreću i da nema udio u vlasništvu tih pravnih lica,
4) da je stručno i tehnički osposobljeno za izradu, održavanje, nadogradnju i razvoj RAS-a,
5) da je ostvarilo promet od najmanje 10,000.000 KM u oblasti izrade i održavanja računarskih sistema u posljednjih godinu dana,
6) da ima odgovarajuće iskustvo u proizvodnji i održavanju računarskih sistema.
(3) Pravno lice iz stava 1. ovog člana koje je izabrano putem javnog konkursa za izbor pravnog lica za vršenje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a bira se na period do 10 godina.
(4) Javni konkurs iz stava 1. ovog člana sprovodi Ministarstvo, na osnovu odluke o kriterijumima i uslovi- ma o načinu i postupku izbora pravnog lica za obavljanje poslova izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a i odluke o raspisivanju javnog konkursa. Ove odluke donosi Vlada Republike Srpske.

Član 9.
(1) Pravno lice iz člana 8. ovog pravilnika, izabrano putem javnog konkursa, obavlja sljedeće poslove:
1) izrada, održavanje, nadogradnja i razvoj RAS-a,
2) instaliranje RAS-a i njegovo povezivanje sa sistemom Ministarstva (član 2. t. 2) i 3) ovog pravilnika),
3) prikupljanje podataka iz RAS-a i njihova obrada,
4) stručna obuka o korišćenju RAS-a za pojedina zaposlena lica priređivača igara na sreću i pojedina lica koja su na poslovima primjene Zakona o igrama na sreću zaposlena u Upravi i Ministarstvu,
5) podnošenje godišnjih izvještaja o obavljenim po- slovima za koje je ovlašćeno,
6) svi ostali poslovi u vezi sa izradom, održavanjem, nadogradnjom i razvojem RAS-a po nalogu Ministarstva.
(2) Pravno lice iz člana 8. ovog pravilnika i priređivač igara na sreću ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa povezivanjem, instaliranjem i korišćenjem RAS-a. Ugovor mora biti u skladu sa Zakonom
o igrama na sreću i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega.
(3) Ugovor iz stava 2. ovog člana zaključuje se na period ne duži od perioda na koji je pravno lice izabrano, u smi- slu člana 8. stav 3. ovog pravilnika.
(4) Po isteku perioda na koji je izabrano pravno lice iz člana 8. ovog pravilnika dužno je da:
1) prenese Ministarstvu kompletnu infrastrukturu RAS-a, koja uključuje izvorni kod RAS-a i sve izmjene koje su na RAS-u izvršene tokom perioda u kom je pravno lice obavljalo poslove izrade, održavanja, nadogradnje i razvoja RAS-a,
2) preda Ministarstvu sve pristupne podatke servisa koje RAS koristi, tehničku dokumentaciju i korisnička uputstva,
3) najmanje dva mjeseca prije isteka perioda na koji je izabrano obuči ključne korisnike koji će nastaviti admi- nistraciju RAS-a,
4) dostavi sve ugovore zaključene sa priređivačima.

Član 10.
(1) Pravnom licu iz člana 8. ovog pravilnika oduzeće se dato ovlašćenje i aktivirati cjelokupna bankarska ga- rancija iz člana 8. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika ako:
1) ne izradi RAS i ne podnese potpun zahtjev za njegovo odobrenje u roku od 90 dana od svog izbora na osnovu javnog konkursa iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika,
2) poslove ne obavlja stručno i blagovremeno,
3) prestane ispunjavati bilo koji od propisanih uslo- va na osnovu kojih je dato ovlašćenje ili
4) Ministarstvo ne ocijeni pozitivno izvještaj o radu.
(2) U slučaju oduzimanja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo o tome, bez odlaganja, obavještava sve priređivače.
(3) Obaveze pravnog lica propisane odredbom člana 9. stav 4. ovog pravilnika shodno se primjenjuju i u slučaju oduzimanja ovlašćenja iz stava 1. ovog člana.

Član 11.
Da bi RAS dobio odobrenje od Ministarstva, pravno lice iz člana 8. ovog pravilnika dužno je da dostavi sljedeće dokaze:
1) korisničko uputstvo za aplikacije RAS-a;
2) tehničku dokumentaciju RAS-a, koja sadrži:
1. podatke o proizvođaču, nazivu, tipu i verziji RAS-a,
2. podatke o licu odgovornom za funkcionisanje RAS-a i licu za kontakt,
3. spisak svih datoteka koje sadrže konfiguracijske parametre, uključujući imena, tačne lokacije i kratak opis funkcionalnosti,
4. pristupne parametre pomoću kojih se pristupa sistemu, i to po svakom nivou korisnika pojedinačno, i pristupne parametre svih propratnih servisa koji su u upotrebi od strane sistema (npr. baza podataka, eksterni servisi, ključevi za interno šifrovanje i slično),
5. opis opreme potrebne za povezivanje sa sistemom,
6. nazive upotrijebljenih operativnih sistema na serverima i naziv proizvođača baze podataka i struktura baze, potrebne specifične konfiguracije nad operativnim sistemima servera koji serviraju aplikaciju ili pripadajuće servise.

Član 12.
(1) Troškovi obezbjeđivanja RAS-a koje priređivači igara na sreću plaćaju utvrđeni su za:
1) jednokratna naknada za priključenje:
1. uplatno-isplatnog mjesta (kladionice) - 300 KM, 2. automata - 50 KM, 3. servera za internet igre - 5.000 KM,
4. servera za elektronske igre - 5.000 KM;
2) mjesečna naknada za korišćenje:
1. po uplatno-isplatnom mjestu (kladionici) - 100 KM,
2. po aparatu - 40 KM,
3. po svakom aktivnom igraču u internet igrama u toku mjeseca - 1 KM.

Član 13.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim karakteristikama računarskog si- stema za priređivanje igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 61/19).

Član 14.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-761/19 
29. aprila 2020. godine 
Banjaluka

Ministar, Zora Vidović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.