Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve

Legislativa

Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve

09.06.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 55, 09.06.2020.

 

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), 1. juna 2020. godine, ministar unutrašnjih poslova d o n o s i

 

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA PRISTUPNE

PUTEVE, OKRETNICE I UREĐENE PLATOE ZA VATROGASNA VOZILA U BLIZINI OBJEKATA KOD KOJIH JE POVEĆAN RIZIK OD POŽARA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata kod kojih je povećan rizik od požara.

Član 2.

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) pristupni put za vatrogasna vozila je dio javnog puta ili posebna saobraćajnica kojom se prilazi objektu, a kojoj najuda- ljenija tačka kolovoza nije dalja od 25 m od gabarita objekta,

2) okretnica je uređeni dio puta na kome se mijenja smjer kretanja vozila za više od 120°,

3) plato je uređeni, prošireni dio puta po kome se kreću vatrogasna vozila i na kome se organizuje i izvodi vatroga- sna intervencija.

Član 3.

(1) Karakteristike vozila sa nadgradnjom u skupljenom položaju, značajne za karakteristike pristupnog puta, okret- nice i platoa su:

1) širina –b < 2,5 m,

2) visina –h < 3,7 m,

3) dužina –L < 14 m,

4) unutrašnji radijus krivine –r > 6,2 m,

5) osovinsko opterećenje –q < 13 kN (računa se da su vozila troosovinska),

6) klirens –K, cm 15 < k < 30,

7) savladavanje uspona (trenje ovisi o stanju kolovoza).

(2) Izgled i gabaritne mjere vatrogasnog vozila sa nad- gradnjom dati su na Skici 1, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

(1) Pristupni put za vatrogasna vozila ima sljedeće ka- rakteristike:

1) najmanja širina kolovoza za jednosmjerno kretanje vozila je 3,5 m, a za dvosmjerno kretanje vozila je 6 m,

2) unutrašnji radijus krivine koji ostavljaju točkovi vozi- la je 7 m, a spoljašnji radijus krivine je 10,5 m,

3) uspon (rampa) nagiba manjeg od 12% ako se kolovoz ne ledi, a ako se kolovoz ledi – manjeg od 6%,

4) visinska prohodnost koja se osigurava za vatrogasna vozila iznosi najmanje 4,5 m.

(2) Izgled pristupnog puta oko objekata povećanog rizika od požara i izgled kretanja vozila u okretnici i zahvaćanje okol- nog prostora šasijom i nadgradnjom dati su na Skici 2 i Skici 4a, koje se nalaze u Prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 5.
(1) Na pristupnom putu za vatrogasna vozila nije dozvo-

ljeno parkiranje i zaustavljanje drugih vozila na strani na ko- joj je objekat povećanog rizika od požara.

(2) Sprečavanje pristupa drugim vozilima uz objekat na pristupnom putu za vatrogasna vozila vrši se:

1) preprekama na kolovozu, u vidu rasklopivih piramida,

2) žardinijerama mase veće od 60 kg, a manje od 100 kg,

3) žičanom ili sličnom ogradom koja se može lahko isje- ći alatom koji koriste vatrogasci.

(3) Ako se na pristupnom putu nalaze natkriveni prolazi, njihov gabarit je usklađen sa gabaritom vozila, najmanje 4,5 m.

(4) Izgled rasklopive piramide i izgled pristupnog puta sa natkrivenim prolazom dati su na Skici 3 i Skici 5, koje se nalaze se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 6.
(1) Okretnice za vatrogasna vozila mogu biti:

1) kružne oblika “O” ili “P”, gdje se vozilo kreće samo unaprijed tako da je unutrašnji radijus krivine kolovoza r > 7 m, širina kolovoza je B > 3,5 m, a nadgradnja vozila može izlaziti izvan kolovoza do z = 0,7 m, te je potrebno da na tom rastojanju od kolovoza nema saobraćajnih znakova, nadze- mnih hidranata i drugih prepreka i da je okretnica pregledna, a u unutrašnjem krugu može se nalaziti samo nisko rastinje,

2) oblika “T”, gdje je dozvoljeno manevrisanje vozila.

(2) Slijepi vatrogasni pristupi duži od 50 m na svom kra- ju sadrže okretnicu koja omogućava sigurno okretanje vatro- gasnog vozila.

(3) Izgled kružne okretnice oblika “O” ili “P” i okretnice oblika “T” dati su na Skici 4 i Skici 4b, koje se nalaze u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 7.

(1) Plato za vatrogasna vozila izrađuje se na način da može primiti opterećenje stope vatrogasnog vozila 10 t na 0,1 m2.

(2) Minimalna širina platoa iznosi B = 5,5 m, minimal- na dužina L = 15 m i maksimalni nagib platoa iznosi 3o.

Član 8.

(1) Jedan plato može se predvidjeti samo za širinu fasade objekta koja odgovara dohvatu automehaničkih ljestava sa samopogonom za izvlačenje i hidrauličnih platformi, odno- sno najviše 50 m visine sa koje se može vršiti spašavanje.

(2) Položaj platoa prema fasadi objekta na kojoj postoje otvori (prozori i balkoni) bira se tako da ugao nagiba auto- mehaničkih ljestava i hidrauličnih platformi može da bude u granicama ugla a = 60° do 75°.

(3) Rastojanje od bliže ivice pristupnog puta do objekta visine do deset spratova treba da iznosi od 5 m do 8 m, a za objekte preko deset spratova od 8 m do 10 m.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okret- nice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objeka- ta kod kojih je povećan rizik od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39/13).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-58/20
1. juna 2020. godine Ministar,
Banjaluka

 

Ministar,

Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pristupni putevi

obilaznice

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.