Legislativa

Pravilnik o trgovanju udjelima otvorenog investicionog fonda

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti za uvrštenje, trgovanje, obračun i poravnanje transakcija udjelima otvorenog iinvesticionog fonda na berzi i drugom uređenom javnom tržištu.

27.12.2016. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), a u vezi sa članom 92. stav 9. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06 i 82/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 5. decembra 2016. godine, d o n i j e l a j e

 

PRAVILNIK

O TRGOVANJU UDJELIMA OTVORENOG

INVESTICIONOG FONDA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti za uvrštenje, trgovanje, obračun i poravnanje transakcija udjelima otvorenog iinvesticionog fonda (u daljem tekstu: otvoreni fond) na berzi i drugom uređenom javnom tržištu.

 

Član 2.

(1) Društvo za upravljanje može udjele otvorenog fonda sa javnom ponudom da uvrsti na trgovanje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu.

(2) Društvo za upravljanje dužno je da udjele otvorenih fondova nastalih preoblikovanjem zatvorenih investicionih fondova u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima uvrsti na berzu ili drugo uređeno javno tržište.

 

Član 3.

(1) Na uvjete za prijem i uvrštenje, kao i metode trgovanja udjelima, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti, propisa Komisije za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) kojima se uređuje organizirano trgovanje javno emitiranim hartijama od vrijednosti i pravila berze ili drugog uređenog javnog tržišta.

(2) Na obračun i poravnanje transakcija udjelima otvorenog fonda shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i propisa Komisije i Centralnog registra hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

 

II. UVRŠTENJE UDJELA OTVORENOG

FONDA

Član 4.

(1) Udjeli otvorenog fonda iz člana 2. ovog pravilnika uvrštavaju se na poseban segment službenog berzanskog tržišta na berzi ili poseban segment na drugom uređenom javnom tržištu.

(2) Društvo za upravljanje dužno je da udjele otvorenog fonda iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika uvrsti na berzu ili drugo uređeno javno tržište u roku od 15 dana od dana dobivanja  rješenja Komisije kojim se odobrava preoblikovanje u otvoreni fond.

(3) Udjeli iz stava 2. ovog člana obavezno su uvršteni na berzu ili drugo uređeno javno tržište najmanje dvije godine od dana dobivanja rješenja Komisije kojim se odobrava preoblikovanje u otvoreni fond.

 

III. TRGOVANJE UDJELIMA OTVORENOG FONDA

Član 5.

(1) Ako su udjeli otvorenog fonda uvršteni na berzu ili drugo uređeno javno tržište, nije dozvoljena njihova prodaja izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta, kao ni uplate, isplate i prijenos vlasništva nad udjelima na osnovu tih poslova.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, društvo za upravljanje, odnosno lica ovlaštena za obavljanje usluga otkupa ili prodaje udjela otvorenog fonda, za račun tog otvorenog fonda, mogu da vrše otkup, odnosno prodaju udjela izvan organiziranog tržišta neposredno investitorima, odnosno vlasnicima tih otvorenih fondova.

 

IV. OBRAČUN I PORAVNANJE TRANSAKCIJA UDJELIMA OTVORENOG FONDA

Član 6.

(1) Obračun i poravnanje transakcija udjelima otvorenog fonda i novčanih obaveza za poslove zaključene na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu udjelima otvorenih fondova vrši Centralni registar.

(2) Prijenos udjela otvorenog fonda na osnovu poslova zaključenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vrši se u sistemu Centralnog registra, na osnovu izvještaja berze ili drugog uređenog javnog tržišta o zaključenim transakcijama, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti,m propisima Komisije i pravilnikom Centralnog registra.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-CXCIII-878/16

5. decembra 2016. godine 

Banja Luka Mira

 

Predsjednica Komisije za hartije od vrijednosti RS,

 Mira Potkonjak, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.