Legislativa

Pravilnik o udjelima otvorenog investicionog fonda

Ovim pravilnikom uređuju se: a) osnov, sadržaj, način i rokovi obračuna kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: otvoreni fondovi), b) sadržaj, ograničenja, način obračuna, naplata i objava naknada za udjele u otvorenim fondovima

27.12.2016. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Komisija za hartije od vrijednosti

Republike Srpske

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), a u vezi sa članom 159. stav 9. i članom 167. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06 i 82/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 5. decembra 2016. godine, d o n i j e l a j e

 

PRAVILNIK

O UDJELIMA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se:

a) osnov, sadržaj, način i rokovi obračuna kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: otvoreni fondovi),

b) sadržaj, ograničenja, način obračuna, naplata i objava naknada za udjele u otvorenim fondovima,

v) trajanje i uvjeti propisanog perioda ponude,

g) postupak, rokovi i provođenje prodaje i otkupa udjela,

d) otkup “in specie”, obustava i nastavak prodaje udjela, i

đ) zamjena udjela u jednom fondu za udjele u drugom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

 

II. OSNOV, SADRŽAJ, NAČIN I ROKOVI OBRAČUNA

KOD UTVRĐIVANJA VRIJEDNOSTI I CIJENA OTVORENIH FONDOVA

Član 2.

Osnov, sadržaj, način i rokovi obračuna kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih fondova propisani su odredbama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 108/15).

 

III. NAKNADE ZA UDJELE U OTVORENIM FONDOVIMA

Član 3.

(1) Naknade koje se naplaćuju investitoru u otvoreni fond su:

a) ulazna naknada, koja se odbija od iznosa uplate u trenutku prodaje udjela, i

b) izlazna naknada, koja se odbija od neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku otkupa.

(2) Naknade iz stava 1. ovog člana iskazuju se odvojeno od cijene udjela, predstavljaju prihod društva za upravljanje, a mogu biti i prihod otvorenog fonda.  

 

Član 4.

(1) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se u slučaju likvidacije otvorenog fonda zbog nepostizanja najnižeg iznosa vrijednosti imovine fonda tokom perioda inicijalne, odnosno početne ponude, u skladu sa važećim propisima ili prospektom i statutom fonda.

(2) Izlazna naknada ne naplaćuje se u slučaju likvidacije otvorenog fonda bez obzira na razlog likvidacije.

(3) U slučaju najave uvođenja ili uvećanja visine izlazne naknade, izlazna naknada se ne naplaćuje u periodu od prve objave najavljenih promjena naknada u otvorenom fondu pa do odobrenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) na izmjene prospekta kojim se utvrđuje uvođenje ili uvećanje visine izlazne naknade.

(4) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se prilikom promjene oblika otvorenog fonda.

(5) Nije dozvoljena naplata ulazne ili izlazne naknade prilikom pripajanja ili spajanja otvorenog fonda sa drugim fondom, odnosno prilikom podjele otvorenog fonda.

(6) Odluka društva za upravljanje o nenaplaćivanju ulazne i izlazne naknade mora biti jasno navedena u prospektu otvorenog fonda, uz navođenje okolnosti u kojim do toga može doći.

 

Član 5.

Ulazna ili izlazna naknada u otvorenom fondu mogu biti snižene u odnosu na naknade navedene u prospektu fonda samo u slučajevima velikih transakcija prema klasifi kaciji obavezno navedenoj u prospektu fonda, objavljenoj i podijeljenoj prodajnim zastupnicima društva za upravljanje, uz naznaku zabrane odstupanja u primjeni.

 

Član 6.

(1) U slučaju preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni fond, društvo za upravljanje koje njime upravlja može vlasnicima udjela koji žele da budu isplaćeni u prvoj godini nakon preoblikovanja da naplati izlaznu naknadu u visini koja ne može biti veća od 20% vrijednosti pojedinačne isplate, a u drugoj godini nakon preoblikovanja, naplati izlaznu naknadu u visini koja ne može biti veća od 10% vrijednosti pojedinačne isplate.

(2) Izlazna naknada iz stava 1. ovog člana može se obračunati i naplatiti u novcu, odnosno hartijama od vrijednosti, u ovisnosti o načinu isplate udjela.

(3) Naplaćena izlazna naknada iz stava 1. ovog člana povećava sredstva otvorenog fonda.

 

Član 7.

Društvo za upravljanje dužno je da ulazne i izlazne naknade javno objavi na svojoj internet stranici i Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske.

 

IV. PRODAJA I OTKUP UDJELA OTVORENOG FONDA

Član 8.

Društvo za upravljanje dužno je da u bilo koje vrijeme, na zahtjev vlasnika, izvrši prodaju i otkup udjela otvorenog fonda.

 

Član 9.

(1) Zahtjev za kupovinu i otkup udjela otvorenog fonda mogu da prime društvo za upravljanje i pravna lica koja zaključe ugovor u pisanom obliku sa društvom za upravljanje,

a ovlaštena su za rad u Republici Srpskoj, i to:

a) banke,

b) osiguravajuća društva,

v) brokersko-dilerska društva,

g) druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da se pri svom radu pridržavaju odredbi člana 189. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), da posluju u interesu vlasnika udjela i da daju prednost njihovim interesima nad svojim.

 

1. Početna ponuda udjela otvorenog fonda

Član 10.

(1) Početna ponuda udjela otvorenog fonda može da započne tek po objavi prospekta otvorenog fonda.

(2) Period za početnu ponudu udjela u otvorenom fondu ne može trajati duže od 90 dana.

(3) Početna ponuda udjela otvorenog fonda mora da se javno objavi:

a) na internet stranici društva za upravljanje,

b) na Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske,

v) u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom području Republike Srpske, odnosno države u kojoj će udjeli biti ponuđeni javnosti, te da u pisanom obliku bude besplatno dostupna javnosti u službenim prostorijama društva za upravljanje i u uredima pravnih lica sa kojima je društvo za upravljanje sklopilo ugovor o poslovnoj saradnji za obavljanje poslova nuđenja udjela otvorenog fonda.

(4) Pri objavi početne ponude udjela otvorenog fonda iz stava

3. ovog člana društvo za upravljanje dužno je da navede datume početka i završetka početne ponude, kao i datum do kojeg će investitorima biti isplaćena uplaćena novčana sredstva ako po isteku perioda za početnu ponudu nije prikupljen predviđeni iznos najniže vrijednosti imovine otvorenog fonda.

(5) Investitori nemaju pravo na isplatu uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela otvorenog fonda.

(6) Ulaganje prikupljenih novčanih sredstava, osim ulaganja u depozit, može početi tek poslije isteka perioda ponude.

 

Član 11.

(1) Kod početne ponude otvorenog fonda cijenu udjela određuje društvo za upravljanje i navodi je u prospektu fonda.

(2) Nakon početne ponude, cijena udjela u otvorenom fondu je jedinstvena cijena jednaka neto vrijednosti imovine fonda po udjelu koja se obračunava na osnovu tržišne cijene svih hartija od vrijednosti iz portfelja fonda.

 

2. Prodaja udjela otvorenog fonda

Član 12.

(1) Prodaja udjela otvorenog fonda vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima, po cijeni koja vrijedi u trenutku prijema uplate u otvoreni fond, uvećanoj za ulaznu naknadu, ako se ista naplaćuje.

(2) Prilikom prodaje udjela član otvorenog fonda ne može steći, zajedno sa udjelima tog fonda koje posjeduje, više od 20% neto vrijednosti imovine otvorenog fonda na dan priliva sredstava na račun fonda.

(3) Uplata udjela vrši se u novcu.

 

3. Pretvaranje uplata u udjele otvorenog fonda

Član 13.

(1) Konverzija uplata u udjele vrši se narednog radnog dana u odnosu na dan priliva sredstava na račun fonda, prema vrijednosti udjela na dan priliva (dan t), a broj kupljenih udjela na računu investitora u otvoreni fond evidentira se na dan konverzije (dan t+1).

(2) Broj kupljenih udjela izračunava se prema sljedećoj formuli:

N =

U · (1-P)-PP

A

pri čemu je:

N - broj kupljenih udjela,

U - sredstva koja su uplaćena na račun fonda,

P - procentualna naknada za kupovinu udjela ako je društvo za upravljanje naplaćuje,

A - vrijednost udjela na dan uplate, odnosno na posljednji dan perioda u kojem je primljen zahtjev za kupovinu,

Pp - jednokratna fi ksna naknada koja se naplaćuje prilikom inicijalne kupovine udjela (administrativna naknada za pristupanje fondu) ako je društvo naplaćuje.

 

4. Obavještavanje investitora o uplati udjela otvorenog fonda

Član 14.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da investitoru u otvoreni fond pošalje pisanu potvrdu o broju stečenih udjela u roku od pet radnih dana od dana sticanja udjela.

(2) Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži:

a) iznos ukupno uplaćenih sredstva za kupovinu udjela (U),

b) datum priliva sredstava na račun fonda i srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine na taj dan, ukoliko su uplate izvršene u inozemstvu,

v) vrijednost udjela na dan uplate, odnosno na posljednji dan perioda u kojem je primljen zahtjev za kupovinu (A),

g) iznos naknade za kupovinu udjela (Pp),

d) broj stečenih udjela (N),

đ) ukupan broj udjela na računu vlasnika udjela.

 

5. Neidentifi cirane uplate

Član 15.

(1) Ako društvo za upravljanje ne može da identifi cira lice koje je izvršilo uplatu na račun otvorenog fonda (uplate bez poziva na broj zahtjeva za kupovinu udjela, odnosno uplate prije prvog dostavljanja ispunjenog zahtjeva za kupovinu udjela društvu i sl.), uplaćena sredstva tretiraju se kao neraspoređena sredstva i ne ulaze u obračun vrijednosti neto imovine fonda.

(2) Ako se u roku od pet radnih dana od dana priliva identifi cira uplatilac, dodjela udjela vrši se na dan identifikacije tog investitora u otvoreni fond.

(3) Društvo za upravljanje je dužno da banci depozitaru da nalog da sredstva iz stava 1. ovog člana vrati banci kod koje je uplata izvršena narednog radnog dana nakon isteka roka iz stava 2. ovog člana.

 

6. Otkup udjela otvorenog fonda

Član 16.

(1) Otkup udjela u otvorenom fondu vrši se u novcu, a u skladu sa prospektom fonda, Zakonom i propisima Komisije po cijeni na posljednji dan perioda u kojem je primljen uredan zahtjev za otkup, uvećanoj za izlaznu naknadu, ako se ista naplaćuje.

(2) Društvo za upravljanje dužno je da isplatu udjela vlasniku izvrši prijenosom sredstava na račun vlasnika udjela u banci u roku od pet radnih dana od dana prijema urednog zahtjeva za otkup udjela, ako u prospektu otvorenog fonda nije određen kraći rok za isplatu.

(3) Obračun izlazne naknade pri isplati udjela iz stava 1. ovog člana može se izvršiti u novcu, odnosno hartijama od vrijednosti u ovisnosti o načinu isplate udjela.

 

Član 17.

(1) Društvo za upravljanje i lica iz člana 9. ovog pravilnika

dužni su da, po prijemu zahtjeva za otkup udjela, vlasniku

udjela izdaju potvrdu o prijemu zahtjeva, koja mora da sadrži:

a) podatke o broju udjela za koje se zahtijeva otkup,

b) vrijednosti udjela na dan prijema zahtjeva za otkup,

v) iznos sredstava koja će biti uplaćena na bankovni račun vlasnika udjela i

g) visinu izlazne naknade.

(2) Ako od dana prijema zahtjeva do dana isplate dođe do promjene nekog od podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, društvo za upravljanje je dužno da, po izvršenju isplate, obavijesti vlasnika udjela o nastalim promjenama.

 

Član 18.

Otkup udjela vrši se po vrijednosti koja se dobija na sljedeći način:

U = (A ∙ N) ∙ (1-P)

pri čemu je:

U - iznos uplaćenih sredstava na novčani račun investitora u otvoreni fond,

A - vrijednost udjela na dan prijema zahtjeva za otkup udjela, odnosno na dan završetka perioda u kojem se primaju zahtjevi za otkup,

N - broj udjela za čiji otkup je investitor u otvoreni fond podnio zahtjev,

P - procentualna naknada za otkup udjela (ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje).

 

Član 19.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od pet radnih dana od dana prijema urednog zahtjeva za otkup udjela pošalje pisanu potvrdu investitoru o:

a) broju otkupljenih udjela,

b) vrijednosti udjela na dan prijema zahtjeva za otkup,

v) iznosu naknade za otkup i

g) iznosu uplaćenih sredstava na novčani račun investitora u otvoreni fond.

 

Član 20.

Društvo za upravljanje je dužno da obavijest investitorima da je izvršena isplata udjela u skladu sa zahtjevima vlasnika udjela objavi na svojoj internet stranici i Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske.

 

V. OTKUP “IN SPECIE”

Član 21.

(1) Ako bi se prodajom imovine otvorenog fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti udjela, dovela u pitanje likvidnost fonda i time u nepovoljan položaj doveli drugi vlasnici udjela u fondu, otkup udjela će se izvršiti prijenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, u mjeri u kojoj je to moguće i provodivo (otkup “in specie”).

(2) Likvidnost fonda iz stava 1. ovog člana dovedena je u pitanje ako nakon otkupa udjela otvorenog fonda likvidna imovina otvorenog fonda ne čini najmanje 40% neto vrijednosti imovine tog fonda.

(3) Likvidna imovina otvorenog fonda iz stava 2. ovog člana obuhvaća:

a) gotovinu i gotovinske ekvivalente;

b) depozite i plasmane;

v) potraživanja po osnovu vlasništva nad imovinom fonda;

g) hartije od vrijednosti na službenom berzanskom tržištu

u državi članici EU ili OECD;

d) hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Distrikt Brčko;

đ) ulaganja fonda u hartije od vrijednosti koje ispunjavaju sljedeće kriterije likvidnosti:

- vrijednost trgovanja (KM) sa hartijom od vrijednosti na berzi podijeljena brojem mogućih dana trgovanja veća je ili jednaka 1.000 KM,

- broj transakcija sa hartijom od vrijednosti na berzi podijeljen brojem mogućih dana trgovanja veći ili jednak 3 i

- broj dana trgovanja hartijom od vrijednosti podijeljen brojem mogućih dana trgovanja na berzi veći ili jednak 0,50.

(4) Kriteriji likvidnosti iz stava 3. tačka đ) ovog člana izračunavaju se uzimajući podatke za period od prethodnih šest mjeseci u odnosu na dan kada se vrši njihovo izračunavanje.

(5) Broj mogućih dana trgovanja iz stava 3. tačka đ) ovog člana jeste ukupan broj dana trgovanja na berzi u periodu iz stava 4. ovog člana.

 

Član 22.

(1) Otkup “in specie”, odnosno otkup prijenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine otvorenog fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju moguć je samo uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

a) mogućnost takvog otkupa i sve bitne pojedinosti u vezi sa njim predviđene su prospektom i statutom fonda,

b) vlasnik udjela u fondu pristao je na takav otkup,

v) razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju isplaćuje se u novcu,

g) prijenos odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda na podnosioca zahtjeva kontrolira depozitar otvorenog fonda.

(2) Ako bi se otkupom udjela u skladu sa odredbama ovog člana u nepovoljan položaj doveli drugi vlasnici udjela u otvorenom fondu, odnosno ako bi se dovela u pitanje likvidnost fonda u skladu sa odredbama člana 21. stav 2. ovog pravilnika, dozvoljena je kombinacija otkupa “in specie” i otkupa u novcu, pod uvjetom da je to predviđeno prospektom fonda.

(3) U slučaju otkupa iz stava 2. ovog člana, otkup udjela u novcu srazmjerno se raspoređuje vlasnicima udjela u ukupnom iznosu do 5.000 KM po svakom vlasniku udjela, a razlika između ukupnog iznosa za isplatu i iznosa isplaćenog u novcu vlasniku udjela isplaćuje se “in specie”.

(4) Pri otkupu “in specie” ili kombinaciji otkupa iz stava 3. ovog člana, ako imovina fonda u hartijama od vrijednosti koja se prenosi na vlasnika udjela ima vrijednost manju od 50 KM, vrijednost te imovine vlasniku udjela isplaćuje se u novcu.

(5) Kada se otkup “in specie” provodi u postupku likvidacije fonda, ne primjenjuju se ograničenja iz st. 1. i 4. ovog člana.

 

VI. OBUSTAVA I NASTAVAK PRODAJE I OTKUPA UDJELA

Član 23.

(1) Otkup udjela u otvorenom fondu može se obustaviti samo ako društvo za upravljanje i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja otvorenog fonda i da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela.

(2) Istovremeno sa obustavom otkupa udjela pod uvjetima iz stava 1. ovog člana mora da se obustavi i prodaja udjela.

(3) Obustavu otkupa udjela društvo za upravljanje je dužno da odmah prijavi Komisiji i da okolnosti vezane za obustavu objavi na Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske, internet stranici društva za upravljanje i u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cijelom području Republike Srpske.

(4) Za vrijeme obustave prodaje i otkupa udjela društvo za upravljanje dužno je da na svojoj internet stranici objavi podatke koji će prosječnom investitoru omogućiti da razumije okolnosti nastanka obustave prodaje i otkupa udjela, kao i vrste i značaj rizika koji iz toga proizlaze.

(5) Komisija može da naloži društvu za upravljanje i banci depozitaru da privremeno obustave prodaju i otkup udjela ako stekne nesporna saznanja ili ako postoji osnovana sumnja da se investitorima nanosi šteta zbog netačnog obračuna cijene udjela u fondu.

(6) Komisija može da naloži isplate udjela u otvorenim fondovima ako je to u javnom interesu ili interesu investitora u fondu.

 

Član 24.

(1) Društvo za upravljanje i lica iz člana 9. ovog pravilnika mogu da nastave sa primanjem zahtjeva za prodaju ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave prodaje i otkupa udjela, koji će se izvršiti u trenutku kada bude obračunata sljedeća prodajna i otkupna cijena.

(2) Zahtjeve za prodaju i otkup udjela za vrijeme obustave prodaje i otkupa udjela društvo za upravljanje dužno je da evidentira prema redoslijedu prijema, pri čemu nijedan vlasnik udjela otvorenog fonda ne može da se stavi u povlašteni položaj.

(3) Obavijest iz člana 23. stav 3. ovog pravilnika treba da sadrži i informaciju investitorima koji za vrijeme obustave prodaje i otkupa udjela podnesu zahtjev za prodaju ili otkup udjela otvorenog fonda da njihovi nalozi neće biti izvršeni u rokovima predviđenim prospektom i statutom fonda, te da imaju mogućnost da za vrijeme obustave povuku zahtjev ili da ga izvrše po

cijeni na dan prestanka obustave prodaje i otkupa udjela.

(4) Prava vlasnika udjela otvorenog fonda, propisana Zakonom, kao i prava i tereti na udjelima fonda u korist trećih lica za vrijeme obustave prodaje i otkupa udjela, miruju do datuma prestanka obustave prodaje i otkupa udjela.

 

Član 25.

(1) Obustava prodaje i otkupa udjela mora da prestane čim prije je moguće, nakon što društvo za upravljanje i banka depozitar ocijene da je moguće odrediti tačnu cijenu imovine iz portfelja fonda, a najkasnije u roku od 28 dana od početka obustave, osim ako se Komisija izričito ne saglasi sa produženjem navedenog roka.

(2) Zahtjeve za prodaju i otkup udjela primljene za vrijeme obustave prodaje i otkupa udjela društvo za upravljanje izvršit će po cijeni udjela fonda utvrđenoj na dan prestanka obustave prodaje i otkupa udjela.

(3) Društvo za upravljanje je dužno da obavijest o nastavku poslovanja otvorenog fonda objavi na Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske, internet stranici društva i u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cijelom području Republike Srpske.

 

VII. PONUDA I OTKUP UDJELA OTVORENIH

FONDOVA NASTALIH PREOBLIKOVANJEM U SKLADU SA ČLANOM 243D. ZAKONA

Član 26.

Na otvorene fondove nastale preoblikovanjem u skladu sa članom 243d. Zakona primjenjuju se odredbe ovog pravilnika, osim ako u ovom poglavlju nije drugačije propisano.

 

Član 27.

(1) Društvo za upravljanje za otvoreni fond iz člana 26. ovog pravilnika u prvoj i drugoj godini nakon preoblikovanja prodaju i otkup udjela vrši najmanje jednom godišnje.

(2) Period u kojem se primaju zahtjevi za otkup i prodaju udjela otvorenog fonda iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od petnaest radnih dana.

(3) Društvo za upravljanje dužno je da obavijest o datumu početka i završetka perioda iz stava 2. ovog člana objavi na Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske i na svojoj internet stranici najkasnije petnaest dana prije početka perioda i osigura da ovo obavijest bude dostupno za sve vrijeme trajanja perioda.

(4) Društvo za upravljanje dužno je da obavijest iz stava 3. ovog člana objavi i u najmanje jednom mediju koji je dostupan na cijelom području Republike Srpske najkasnije petnaest dana prije početka perioda.

 

Član 28.

(1) U slučaju otvorenog fonda iz člana 26. ovog pravilnika, društvo za upravljanje koje njime upravlja dužno je da vlasnicima udjela koji žele da budu isplaćeni u prvoj godini nakon preoblikovanja naplati izlaznu naknadu u visini od 20%, a u drugoj godini nakon preoblikovanja naplati izlaznu naknadu u visini od 10% vrijednosti pojedinačne isplate.

(2) Naknada iz stava 1. ovog člana povećava sredstva otvorenog fonda.

 

Član 29.

Društvo za upravljanje dužno je da za otvorene fondove iz člana 26. ovog pravilnika u prvoj i drugoj godini nakon preoblikovanja osigura svakodnevnu dostupnost podataka o primljenim zahtjevima za otkup i prodaju udjela otvorenog fonda u periodu iz člana 27. stav 2. ovog pravilnika na Jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske i svojoj internet stranici.

 

Član 30.

Cijena udjela u otvorenim fondovima iz člana 26. ovog pravilnika u prve dvije godine nakon preoblikovanja određuje se na posljednji dan perioda u kojem se primaju zahtjevi za otkup.

 

Član 31.

Društvo za upravljanje dužno je da isplatu vlasnika udjela u otvorenim fondovima iz člana 26. ovog pravilnika u prve dvije godine nakon preoblikovanja izvrši prijenosom sredstava na bankovni račun vlasnika udjela u roku od petnaest dana od posljednjeg dana perioda u kojem se primaju zahtjevi za otkup.

 

Član 32.

Društvo za upravljanje dužno je da investitoru u otvoreni fond iz člana 26. ovog pravilnika u prve dvije godine nakon preoblikovanja u roku od tri radna dana od dana uplate sredstava na njegov novčani račun dostavi pisanu potvrdu o:

a) broju otkupljenih udjela,

b) vrijednosti udjela na posljednji dan perioda u kojem je primljen zahtjev za otkup,

v) iznosu naknade za otkup i

g) iznosu uplaćenih sredstava na njegov novčani račun.

 

VIII. ZAMJENA UDJELA U JEDNOM FONDU ZA

UDJELE U DRUGOM FONDU KOJIM UPRAVLJA ISTO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Član 33.

(1) Društvo za upravljanje koje upravlja sa više otvorenih fondova može da investitoru u fond na njegov zahtjev omogući zamjenu svih ili dijela udjela fonda za udjele u drugim fondovima kojima upravlja.

(2) Zamjenu udjela iz stava 1. ovog člana društvo za upravljanje ne smije provesti ako je onemogućeno izračunavanje neto vrijednosti imovine bilo kojeg od otvorenih fondova čijim se udjelima namjerava izvršiti zamjena.

(3) Društvo za upravljanje može, ako je to predviđeno prospektom i statutom otvorenih fondova kojim upravlja, da pri zamjeni udjela u fondovima obračunava izlaznu naknadu za fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za fond čije udjele prodaje.

(4) Zamjena udjela u skladu s ovim članom ne može da traje duže niti da fi nansijski optereti investitora u fond više od njegove moguće odluke za prodaju udjela u jednom i kupovinu udjela u drugom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.

(5) Zamjena udjela obavlja se na osnovu zahtjeva za zamjenu udjela, koji predstavlja istovremeni zahtjev za otkup udjela u otvorenom fondu i zahtjev za prodaju udjela u drugom otvorenom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog investitora, i to za novčana sredstva koja se investitoru isplaćuju na ime otkupa udjela u otvorenom fondu, pri čemu se novčana sredstva doznačavaju direktno u korist drugog otvorenog fonda u kojem se zahtijeva prodaja udjela.

(6) Na zamjenu udjela primjenjuju se ista pravila propisana Zakonom, ovim pravilnikom, prospektom i statutom fonda koja se primjenjuju i na pojedinačne zahtjeve za otkup i prodaju udjela.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

Broj: 01-11-CXCIII-879/16

5. decembra 2016. godine 

Banja Luka

 

Predsjednica

Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Mira Potkonjak, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.