al
Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika

Legislativa

Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika

21.12.2018. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06), federalni ministar pravde, donosi 
 

PRAVILNIK 

O USLOVIMA, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU STRUČNOG ISPITA ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA 

 

I. OPĆA ODREDBA 

Član 1. 
(Predmet Pravilnika) 
 

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi i način polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika (u daljem tekstu: stručni ispit) pred Komisijom za polaganje stučnog ispita za stečajnog upravnika (u daljem tekstu: Komisija) kao i Program stručnog ispita (u daljem tekstu: Program). 
 

II. USLOVI I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA 

 

Član 2. 
(Uslovi za polaganje stručnog ispita i podnošenje zahtjeva) 
 

(1) Stručni ispit mogu polagati osobe koje imaju završen ekonomski, pravni ili fakultet tehničkog smjera i to sedmi stepen visokog obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja i radno iskustvo u struci u trajanju od najmanje pet godina. 

(2) Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Federalnom ministarstvu pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo). 

(3) Zahtjev mora sadržavati podatke o kandidatu s naznakom JMBG. 

(4) Uz zahtjev se prilaže dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu. 
 

Član 3. 
(Donošenje rješenja po podnesenom zahtjevu) 
 

(1) Ministarstvo donosi rješenje kojim odobrava polaganje stručnog ispita za kandidate koji ispunjavaju propisane uslove, odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita za kandidate koji ne ispunjavaju propisane uslove. 

(2) U rješenju kojim je kandidatu odobreno polaganje stručnog ispita određuje se vrijeme polaganja stručnog ispita. 

(3) U rješenju kojim se odbija zahtjev za polaganje stručnog ispita navodi se razlog zbog kojeg se zahtjev odbija. 

(4) Protiv rješenja iz st. (1) i (2) ovog člana može se izjaviti žalba federalnom ministru pravde u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. 

(5) Rješenje iz stava (1) ovog člana mora biti dostavljeno kandidatu za polaganje ispita najmanje osam dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita. 
 

Član 4. 
(Mjesto polaganja stručnog ispita) 
 

(1) Stručni ispit se polaže u sjedištu Ministarstva. 

(2) Izuzetno, po odobrenju federalnog ministra pravde, stručni ispit se može polagati i van sjedišta iz stava (1) ovog člana, ako za to postoje opravdani uslovi. 
 

Član 5. 
(Odlaganje polaganja stručnog ispita) 
 

Kandidatu koji je podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita može se, na njegov lični zahtjev, odložiti polaganje stručnog ispita, ako za to postoje opravdani razlozi. Ispit se može odložiti najduže do dva mjeseca. 
 

Član 6. 
(Način polaganja stručnog ispita) 
 

Stručni ispit se polaže usmeno na način koji omogućava provjeru osposobljenosti kandidata za praktičnu primjenu propisa iz oblasti utvrđenih u članu 21. ovog pravilnika. 
 

Član 7. 
(Tok stručnog ispita) 
 

(1) Redoslijed ispitivanja pojedinih kandidata na stručnom ispitu određuje predsjednik Komisije. 

(2) Ispit se polaže pred ispitnom Komisijom u punom sastavu od četiri ispitivača. 

(3) Ukoliko član Komisije imenovan za određeno ispitno gradivo nije u mogućnosti da tog dana bude u ispitnoj Komisiji, sekretar Komisije će osigurati zamjenu s drugim ispitivačem za to gradivo, a ako ni to nije moguće federalni ministar pravde može ad hoc rješenjem odrediti zamjenu iz reda imenovanih članova Komisije na drugom ispitnom gradivu. 

(4) Prije početka ispita predsjednik Komisije upoznaje kandidata ko su članovi Komisije, pita kandidata ima li kakvih prigovora na sastav Komisije i traži kratko predstavljanje kandidata. 

(5) Kandidat se ispituje iz pojedinih predmeta po redu koji odredi predsjednik Komisije. 

(6) Ispit može trajati najviše četiri sata. 

(7) Za vrijeme trajanja ispita, predsjednik Komisije u dogovoru s kandidatom, može odrediti stanku za odmor, koja ne može trajati duže od deset minuta. 
 

Član 8. 
(Odustanak od započetog polaganja stručnog ispita) 
 

(1) Ako kandidat tokom polaganja stručnog ispita odustane od njegovog polaganja, smatrat će se da ispit nije položio. 

(2) Izuzetno, ukoliko kandidat iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, Komisija će donijeti odluku o odgađanju ispita, koje ne može biti duže od dva mjeseca. 

(3) Ako kandidat ne nastavi polaganje stručnog ispita u određeno vrijeme smatrat će se da ispit nije položio. 
 

Član 9. 
(Ocjena) 
 

(1) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se prema rezultatu koji je kandidat pokazao na ispitu, ocjenom "položio stručni ispit" ili "nije položio stručni ispit". 

(2) Nakon završenog ispita kandidat i slušaoci napuštaju prostoriju u kojoj se obavlja ispit, a Komisija uz prisustvo zapisničara analizira odgovore kandidata za svako ispitno gradivo i donosi odluku o tome je li kandidat položio ili nije položio ispit. 

(3) Kandidat je položio ispit ako je po ocjeni Komisije zadovoljio svojim odgovorima na svih četiri oblasti koje su po Programu predviđene za ispit. 

(4) Smatra se da je kandidat iz jedne oblasti zadovoljio ako je dao najmanje 70% zadovoljavajućih odgovora za tu oblast. 

(5) Kandidat nije položio ispit ako svojim odgovorima nije zadovoljio iz dvije oblasti predviđene Programom. 

(6) Ako kandidat nije zadovoljio iz jedne oblasti upućuje se na popravni ispit iz te oblasti. 

(7) Oblasti su utvrđene Programom i cjelovite su, a podrazumijevaju gradivo predviđeno po ispitivaču za tu oblast. 

(8) Predsjednik Komisije nakon donošenja odluke iz stava (1) ovog člana poziva kandidata i slušaoce da se vrate u prostoriju i uz prisutnost svih članova Komisije saopćava kandidatu ocjenu njegovog konačnog uspjeha na ispitu (položio,nije položio ili upućuje se na popravni ispit iz oblasti za koju nije zadovoljio). 

(9) O uspjehu kandidata Komisija odlučuje jednoglasno, bez prisustva javnosti. 
 

Član 10. 
(Zapisnik o polaganju stručnog ispita) 
 

(1) O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik u koji se unosi: sastav Komisije, datum i mjesto održavanja ispita, ime i prezime kandidata, broj i datum rješenja kojim je odobreno polaganje ispita, postavljena ispitna pitanja i ocjena uspjeha kandidata. 

(2) Zapisnik iz stava (1) ovog člana potpisuje predsjednik, članovi Komisije i sekretar Komisije. 

(3) Zapisnik o polaganju stručnog ispita čuva se u spisu kandidata koji je polagao stručni ispit s ostalom dokumentacijom koja se odnosi na ispit. 
 

Član 11. 
(Popravni ispit) 
 

(1) Kandidat koji na stručnom ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz jedne oblasti, ima pravo da iz te oblasti polaže popravni ispit. 

(2) Popravni ispit polaže se najranije u roku od 30 dana, a najkasnije u roku od 90 dana od dana polaganja stručnog ispita. 

(3) Kandidat koji nije pristupio polaganju popravnog ispita u roku iz stava (2) ovog člana, smatra se da stručni ispit nije položio. 

(4) Ako kandidat u roku iz stava (2) ovog člana ne položi popravni ispit, smatra se da stručni ispit nije položio. 
 

Član 12. 
(Ponovno pristupanje ispitu) 
 

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita po isteku roka od 90 dana od dana polaganja ispita. 
 

Član 13. 
(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu) 
 

(1) Kandidatu koji je položio stručni ispit Ministarstvo izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu. 

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se najkasnije u roku od 30 dana od dana položenog stručnog ispita na Obrascu broj 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika. 

(3) Uvjerenje iz stava (1) ovog člana sadrži: naziv tijela koje je izdalo uvjerenje, pravni osnov izdavanja, prezime i ime kandidata, godina i mjesto rođenja (mjesto, općina, država), datum položenog ispita, naziv ispitne komisije pred kojom je ispit položio, broj i datum uvjerenja i potpis ministra. 
 

Član 14. 
(Evidencija o položenim ispitima) 
 

(1) Evidenciju o kandidatima koji su polagali stručni ispit vodi Ministarstvo. 

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u knjizi stručnih ispita. Podatke unesene u knjigu stručnih ispita svojim potpisom ovjeravaju predsjednik i sekretar Komisije. 

(3) Obrazac knjige stručnih ispita (obrazac broj 2.) nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(4) Evidencijska knjiga iz stava (2) ovog člana čuva se trajno. 
 

III. KOMISIJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA 

 

Član 15. 
(Sastav Komisije za polaganje stručnog ispita) 
 

(1) Stručni ispit se polaže pred Komisijom po programu utvrđenom ovim pravilnikom. 

(2) Ispitnu Komisiju čine predsjednik i tri člana. 

(3) Prema potrebi mogu se imenovati dvije ili više komisija, što zavisi od broja kandidata, koji imaju obavezu polaganja ispita. 

(4) Komisiju imenuje federalni ministar pravde na period od četiri godine iz reda iskusnih stručnjaka za oblasti koje su utvrđene u članu 21. ovog pravilnika, pri čemu u ispitnoj komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici iz reda stečajnih sudija i jedan član ispred Ministarstva. 

(5) Predsjednik Komisije je osoba koju odredi federalni ministar pravde. 

(6) Komisija ima sekretara. Sekretar Komisije ima zamjenika. 

(7) Administrativno-tehničke poslove za Komisiju vrši Ministarstvo. 
 

Član 16. 
(Rješenje o imenovanju Komisije) 
 

(1) Rješenjem o imenovanju Komisije određuju se ispitivači po određenim oblastima iz člana 21. ovog pravilnika 

(2) Rješenjem iz stava (1) ovog člana imenuje se sekretar Komisije kao i njegov zamjenik iz reda zaposlenika Ministarstva. 
 

Član 17. 
(Obaveze predsjednika i sekretara Komisije) 
 

(1) Predsjednik Komisije odgovoran je za zakonito provođenje stručnog ispita. 

(2) Sekretar Komisije dužan je: 

a) utvrditi identitet osobe koja polaže stručni ispit; 

b) utvrditi jesu li plaćeni troškovi stručnog ispita; 

c) upoznati osobu koja polaže stručni ispit s njegovim pravima i obavezama; 

d) voditi zapisnik o toku stručnog ispita i e 

e) obavljati i druge poslove propisane ovim pravilnikom. 
 

Član 18. 
(Naknada za rad i troškovi rada Komisije) 
 

(1) Članovima Komisije, sekretaru Komisije i njegovom zamjeniku pripada naknada za rad u Komisiji. 

(2) Visinu naknade za troškove polaganja stručnog ispita pred Komisijom, rješenjem određuje federalni ministar pravde. 

(3) Troškove rada Komisije snosi kandidat. 
 

Član 19. 
(Edukacija za polaganje Stručnog ispita) 
 

(1) Ministarstvo može za kandidate koji namjeravaju polagati stručni ispit, organizirati i provesti pripremnu edukaciju za polaganje stručnog ispita, iz oblasti utvrđenih u članu 21. ovog pravilnika. 

(2) Pripremna edukacija za polaganje stručnog ispita provodi se o trošku kandidata. 

(3) Pripremna edukacija ne predstavlja uslov za pristupanje stručnom ispitu. 
 

IV. PROGRAM STRUČNOG ISPITA 

 

Član 20. 
(Program) 
 

Programom stručnog ispita utvrđuju se oblasti iz kojih se sastoji stručni ispit i pravni izvori za polaganje stručnog ispita. 
 

Član 21. 
(Oblasti) 
 

(1) Stručni ispit se polaže iz sljedećih oblasti: 

a) Stečajno pravo; 

b) Osnove građanskog i privrednog prava; 

c) Radno pravo 

d) Osnove računovodstva i finansija. 

(2) Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit ne polažu ispit iz oblasti Osnove građanskog i privrednog prava i Radno pravo. 

(3) Kandidati koji imaju zvanje certificirani računovođa (CR) ili ovlašteni revizor (OR) iz člana 6) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ne polažu ispit iz predmeta osnove računovodstva i finansija. 

(4) Prilikom podnošenja prijave za polaganje stručnog ispita, kandidati iz st.(2) i (3) ovog člana su dužni priložiti i dokaz o položenom pravosudnom ispitu, odnosno certifikat za certificiranog računovođu ili licencu (dozvolu za rad) za ovlaštenog revizora. 
 

Član 22. 
(Pravni izvori) 
 

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita po oblastima utvrđenimu članu 21. stav (1) ovog pravilnika je sljedeći: 

1) Stečajno pravo 

Pravni izvori: 

- Zakon o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06), 

- Zakon o likvidacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03), 

- Zakon o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), 

- Zakon o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), 

- Zakon o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 74/11, 35/12 i 46/16). 

2) Radno pravo 

Pravni izvori: 

- Zakon o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16), 

- Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/16). 

- Pravilnik o vođenju evidencija o prisustvu radnika na radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/16) 

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 92/16), 

3) Osnove građanskog i privrednog prava- Pravni izvori: 

- Zakon o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/02, 19/03 i 54/04), 

- Zakon o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13); 

- Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službeni list SR BiH", br. 33/77, 12/87, 30/90, 7/92 i ("Službeni list RBiH", br. 3/93 i 13/94), 

- Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/03, 16/04 i 67/05), 

- Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i "Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11), 

- Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br.81/15), 

- Zakon o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), 

- Opći zakon o zadrugama ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03 i 55/06), 

- Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14), 

- Zakon o bankama ("Službene novine Federacije BiH", br.27/17), 

- Zakon o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/17), 

- Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10)", 

4) Osnove računovodstva i finansija - Pravni izvori: 

- Zakon o računovodstvu i reviziji u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09), 

- Zakon o komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04 i 06/17), 

- Zakon o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04), 

- Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", br. 7/06 i 77/15), 

- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", br. 47/14 i 46/16), 

- Zakon o finansijskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/16), 

- Zakon o deviznom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/10), 

- Zakon o platnim transakcijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/00 i 28/03), 

- Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04, 29/05 i 48/11), 

- Zakon o čeku ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00), 

- Zakono mjenici ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00 i 28/03), 

- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14), 

- Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 10/08), 

- Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09,49/14,60/14 i 91/17), 

- Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 71/17), 

- Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), 

- Zakon o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br.15/16), 

- Zakon o porezu na plaću ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/96, 27/97, 12/98, 29/00, 54/00, 16/01, 7/02, 27/02 i 6/04), 

- Zakon o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 7/13 i 65/13), 

- Zakon o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), 

- Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15). 
 

Član 23. 
(Izmjene i dopune propisa) 
 

Kandidati za polaganje stručnog ispita dužni su pratiti sve promjene propisa i poznavati važeće propise iz člana 22. ovog pravilnika na dan polaganja stručnog ispita. 
 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 24. 
(Primjena Pravilnika) 
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima, načinu polaganja, programu stručnog ispita za stečajnog upravitelja i stručnom usavršavanju stečajnih upravnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 5/15). 
 

Član 25. 
(Stupanje na snagu) 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 02-02-2-3778/18
23. oktobra 2018. godine


Ministar
Mato Jozić, s. r.

PREUZMI DOKUMENT: pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa