Pravilnik o uslovima i načinu uspostavljanja i vođenja katastra speleoloških objekata u FBiH

Legislativa

Pravilnik o uslovima i načinu uspostavljanja i vođenja katastra speleoloških objekata u FBiH

09.04.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Službene novine Federacije BiH, broj 28/21 (9.4.2021.)

 

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH" broj 66/13), ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU USPOSTAVLJANJA I VOĐENJA KATASTRA SPELEOLOŠKIH OBJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
(Predmet)

 

(1) Ovim pravilnikom propisuje se uslovi i način uspostavljanja i vođenja katastra speleoloških objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Katastar).

(2) Speleološki katastar služi za prikupljanje, objedinjavanje i korištenje podataka identifikovanih speleoloških objekata na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

 

Član 2.
(Definicija katastra i druge definicije)

 

(1) U skladu sa članom 8. stav. (2) alineja 16. Zakona o zaštiti prirode (u daljem tekstu: Zakon), speleološki katastar je dio baze podataka o speleološkim objektima i sastavni dio baze podataka o zaštićenim prirodnim vrijednostima.

(2) Ostali izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) "estavela" – šupljina u kršu koja naizmjenično izbacuje (vrelo) ili guta (ponor) vodu. Vodu izbacuje kada su kanali u kraškom podzemlju u potpunosti ispunjeni vodom, a guta kada nisu;

b) "jama" – speleološki objekat sa vertikalnijim pružanjem kanala sa prosječnim nagibom kanala većim od 45 stupnjeva;

c) "kaverna" – speleološki objekat koji nema kontakt sa površinom; ovakvim objektima ulaz je napravljen vještački, uobičajeno tokom građenja tunela;

d) "ponor" – ponor, otvor ili sistem pukotina u propusnim stijenama u kojima se površinska tekućica gubi, odnosno ponire;

e) "špilja" – speleološki objekat u kojem geomorfološka svojstva uvjetuju horizontalnije pružanje kanala, sa prosječnim nagibom kanala manjim od 45 stupnjeva.

 

Član 3.
(Katastarski podaci)

 

U skladu sa članom 44. stav 5. Zakona, u Katastar se unose sljedeći podaci:

a) inventarizacija njihovih biospeleoloških karakteristika;

b) situacijska karta i tlocrt objekta;

c) katastarska oznaka;

d) podaci o vlasniku, odnosno korisniku prava na nekretnini (zemljištu);

e) vrednovanje sa gledišta zaštite prirode;

f) utvrđivanje stanja i ugroženosti;

g) zaštitno područje na nadzemlju svakog speleološkog objekta te ograničenja koja se odnose na ta područja;

h) druge odlike i podatke od značaja za zaštitu speleološkog objekta (opis objekta, morfološki tip, postanak, hidrološke odlike, hidrogeološka funkcija, pristup objektu, fotografiju, osnovnu literaturu i drugo).

 

Član 4.
(Uslovi i način uspostavljanja katastra)

 

(1) Uslovi za uspostavljanje speleološkog katastra predstavljaju podaci o postojanju jednog ili više speleoloških objekata. To moraju biti speleološki objekti koji su prirodno formirani podzemni prostori duži od pet metara, a dimenzije ulaza su im manje od dubine ili dužine objekta (spilje, jame, ponori, estavele i dr.), kako je utvrđeno u članu 8. stav (2) alineja 15. Zakona.

(2) Za utvrđivanje postojanja speleoloških objekata prema uslovima iz stava (1) ovog člana, koriste se podaci o rezultatima istraživanja naučnih i stručnih institucija, ustanova ili organizacija (speleološka udruženja).

(3) Katastar se uspostavlja putem upisa podataka o speleološkim objektima iz člana 3. ovog pravilnika, a koji ispunjavaju uslove iz stava (1) ovog člana.

(4) Za uspostavljanje Katastra koriste se postojeći rezultati istraživanja u formi studija ili različitih izvještaja.

 

Član 5.
(Kriteriji za unos speleološkog objekta u katastar)

 

(1) U Katastar se unose samo speleološki objekti koji ispunjavaju uslove iz člana 4. st. (1) i (2) ovog pravilnika.

(2) Zatrpani speleološki objekti, kao i potpuno uništeni objekti (npr. objekti koji su porušeni radom kamenoloma) se unose u Katastar samo ukoliko postoje podaci i nacrt prema pravilima Katastra.

(3) Kaverne i podaci o njima se unose u Katastar jedino ako imaju otvoren ulaz.

(4) Svaki objekat može imati samo jedan katastarski broj, a podaci o objektu se mogu nadopunjavati i ažurirati kao rezultat novijih istraživanja.

(5) Umjetni podzemni objekti se ne unose u Katastar.

 

Član 6.
(Dostavljanje podataka o speleološkom objektu)

 

(1) Prilikom prvog upisa speleološkog objekta u Katastar, podaci iz člana 3. ovog pravilnika dostavljaju se popunjeni na obrascu iz Priloga 1. ovog pravilnika.

(2) Uz obrazac iz stava (1) ovog člana prilaže se nacrt speleološkog objekta, situacijska karta i tlocrt objekta, fotografija ulaza i topografska karta sa precizno unijetim koordinatama položaja ulaza speleološkog objekta.

(3) Dodatni podaci o speleološkom objektu, koji su navedeni u članu 3. ovog pravilnika, dostavljaju se popunjeni na obrascima koji se nalaze u Prilozima 2, 3, 4, 5, 6, i 7 koji čine sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) U slučaju korištenja mjerne opreme, uz obrazac se prilaže i dokaz o kalibraciji opreme;

(5) Popunjeni obrasci će biti dio baze podataka Katastra, koji se izrađuje kao sastavni dio baze podataka o zaštićenim prirodnim vrijednostima, biološkoj i pejzažnoj raznolikosti i jedinstvenog informacionog sistema zaštite prirode.

(6) Podaci se dostavljaju u pisanoj i elektronskoj formi (putem elektronske pošte).

(7) Kantonalna ministarstva nadležna za zaštitu okoliša i javne ustanove i javna preduzeća koji upravljaju zaštićenim područjima, dostavljaju podatke o speleoškim objektima koje posjeduju Federalnom ministarstvu. Te institucije su dužne da upute naučno-istraživačke institucije s kojima surađuju o pravilima uspostavljanja katastra.

 

Član 7.
(Način vođenja Katastra)

 

(1) U skladu sa odredbama člana 44. stav 4. Zakona, Katastar uspostavlja i vodi Federalni zavod za zaštitu prirode.

(2) Katastar se vodi kao digitalni geografski informacioni sistem.

(3) Katastar se sastoji iz katastarskih odjeljaka.

(4) U jedan katastarski odjeljak se unose podaci koji se odnose na jedan speleološki objekat.

(5) Podaci u katastarskom odjeljku se unose po datumima upisa u katastar.

 

Član 8.
(Upis u katastar)

 

(1) Speleološki objekt upisuje se u katastar pod jedinstvenim katastarskim brojem, koji predstavlja identitet speleološkog objekta.

(2) Katastarski broj sadrži oznaku za speleološki objekat koja se sastoji od skraćenice "FBIH-" kojoj se dodjeljuju slovna oznaka općine/grada koja je utvrđena u Prilogu 8. ovog pravilnika, srednja crta i redni broj koji se sastoji od četiri cifre koji počinje brojem 0001 (primjer: FBIH-RA-0001).

(3) Ukoliko speleološki objekat ima više ulaza, svaki ulaz se upisuje pod posebnim podbrojem u okviru jedinstvenog katastarskog broja koji je dodijeljen u skladu sa stavom (2) ovog člana, kojem se dodaje srednja crta i redni broj ulaza koji počinje brojem 1 (primjer: FBIH-RA-0001-1, FBIH-RA-0001-2, itd.).

(4) Naziv speleološkog objekta određuje se po pravilu prema lokalnom nazivu, a u slučaju da nema lokalnog naziva, naziv se određuje na osnovu naziva užeg ili šireg lokaliteta.

 

Član 9.
(Vremenski okvir uspostavljanja katastra)

 

(1) Uspostavljanje Katastra prema ovom pravilniku, izvršit će se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(2) Podacima Katastra se mogu koristiti javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima, kantonalna ministarstva nadležna za zaštitu okoliša i predstavnici udruženja speleoloških društava.

 

Član 10.
(Ravnopravnost spolova)

 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku i obrascima koji čine sastavni dio ovog Pravilnika, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
 

Član 11.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 04/2-19-2-95-I/20
Aprila 2021. godine


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

katastar

speleološki objekti

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.