Pravilnik o uslovima privrednih društava za obavljanje geol. istraživanja

Legislativa

Pravilnik o uslovima privrednih društava za obavljanje geol. istraživanja

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja i rješenja o ispunjavanju uslova za upotrebu i uvođenje u proces rada postrojenja za istražno i eksploataciono bušenje, laboratorija, geofizičke i ostale opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja i ispitivanja na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine

31.01.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH, broj 8/20

 

Na osnovu člana 6. stav (3) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), a u vezi sa čl. 21. i 23. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/10 i 14/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi 

 

PRAVILNIK 

O ISPUNJAVANJU USLOVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ILI JAVNIH USTANOVA ZA OBAVLJANJE REGISTROVANE DJELATNOSTI IZ OBLASTI GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I ISPUNJAVANJU USLOVA ZA UPOTREBU I UVOĐENJE U PROCES RADA POSTROJENJA ZA ISTRAŽNO I EKSPLOATACIONO BUŠENJE, LABORATORIJA, GEOFIZIČKE I OSTALE OPREME ZA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA 


 

POGLAVLJE I. 
 

OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 
(Predmet pravilnika) 
 

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja i rješenja o ispunjavanju uslova za upotrebu i uvođenje u proces rada postrojenja za istražno i eksploataciono bušenje, laboratorija, geofizičke i ostale opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja i ispitivanja na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pregled privrednih društava ili javnih ustanova u smislu ispunjavanja uslova, troškovi postupka i način vođenja registra izdatih odobrenja, a u vezi sa čl. 21. i 23. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH (u daljem tekstu: Zakon). 
 

POGLAVLJE II. 
 

ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OBAVLJANJE REGISTROVANE DJELATNOSTI IZ OBLASTI GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA 

 

Član 2. 
(Zahtjev) 
 

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja, privredno društvo ili javna ustanova (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnosi Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa članom 21. stav (3) Zakona. 

(2) Djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja iz stava (1) ovog člana su: 

a) izrada programa i projekata osnovnih, regionalnih i detaljnih geoloških i eksploatacionih istraživanja, 

b) izrada elaborata o izvedenim geološkim istraživanjima i ispitivanjima, 

c) izrada izvještaja o izvedenim geološkim istraživanjima i ispitivanjima, 

d) izrada tehničke dokumentacije vezano za geološka istraživanja i ispitivanja, 

e) revizija projekata, programa, elaborata, izvještaja i druge tehničke geološke dokumentacije vezano za geološka istraživanja i ispitivanja, 

f) rukovođenje i izvođenje istražnih radova na terenu (bušenje bušotina, geofizička istraživanja i ispitivanja i drugim istražnim radovima), 

g) nadzor nad izvođenjem istražnih radova, 

h) uzimanje uzoraka za analizu, 

i) interpretacija analiza vezano za geološka istraživanja i ispitivanja. 

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosilac zahtjeva obavezan je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

a) rješenje o registraciji kod nadležnog suda, 

b) spisak zaposlenih stručnih lica, propisan članom 21. stav (2) Zakona, 

c) spisak opreme i instrumenata za geološka istraživanja (ukoliko podliježu atestiranju priložiti dokaze o izvršenom atestiranju), 

d) dokaz o vlasništvu ili ovjereni ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje registrovane djelatnosti, 

e) spisak općih akata i tehničke dokumentacije. 

(4) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na Obrascu br. 1., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 
 

Član 3. 
(Imenovanje stručne Komisije za pregled podnosioca zahtjeva) 
 

(1) Na osnovu zahtjeva iz člana 2. ovog Pravilnika ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministar), u skladu sa članom 21. stav (4) Zakona, svojim rješenjem imenuje stručnu Komisiju za pregled podnosioca zahtjeva u smislu ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja. 

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana je nezavisno tijelo koje nepristrasno i stručno vrši zadatke propisane ovim Pravilnikom. 

(3) U rješenju iz stava (1) ovog člana imenuje se voditelj upravnog postupka, koji izvršava sve radnje propisane Zakonom o upravnom postupku. 

(4) Rješenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži: 

a) sastav Komisije, 

b) zadatke i obaveze pojedinačno svakog člana Komisije, 

c) obavezu podnosioca zahtjeva da odredi ovlaštene osobe koje će prisustvovati radu stručne Komisije, 

d) iznos i rok u kome je podnosilac zahtjeva dužan izvršiti uplatu na ime naknade troškova izazvane podnošenjem zahtjeva, 

e) rok u kome je Komisija dužna izvršiti zadatak. 
 

Član 4. 
(Sastav stručne Komisije) 
 

(1) Komisija se sastoji od predsjednika i potrebnog broja članova koji se određuje na osnovu specijalnosti, složenosti i obima predmeta pregleda. 

(2) Na osnovu člana 21. stav (4) Zakona u Komisiju se imenuju stručna lica geološke struke i stručno lice pravne struke iz Ministarstva i jedan član Komisije geološke struke iz kantonalnog ministarstva nadležnog za geološka istraživanja na čijem prostoru je sjedište podnosioca zahtjeva. 

(3) Za predsjednika i jednog člana Komisije koji je ujedno i zapisničar imenuju se stručna lica geološke struke iz ministarstva, koji ispunjavaju uslove propisane članom 20. stav (2) Zakona. 

(4) Ostali članovi Komisije imenuju se sa liste stručnih lica za povremeni rad u stručnim Komisijama ministarstva (u daljem tekstu: lista stručnih lica). 

(5) Ukoliko kantonalno ministarstvo iz stava (2) ovog člana nema zaposleno stručno lice geološke struke onda se član Komisije bira sa liste stručnih lica. 
 

Član 5. 
(Zadatak stručne Komisije) 
 

(1) Predsjednik Komisije u dogovoru sa podnosiocem zahtjeva i članovima stručne Komisije zakazuje datum pregleda podnosioca zahtjeva u smislu ispunjavanja uslova iz stava (2) ovog člana. 

(2) Zadatak Komisije je da uvidom na licu mjesta u opća akta društva (statut, rješenje o registraciji, obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji društva, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Uputstvo o pružanju prve pomoći i druga opća akta koja posjeduje podnosilac zahtjeva, ovisno o vrsti djelatnosti), tehničku dokumentaciju (Ugovori o poslovno-tehničkoj ili naučnoj saradnji, Ugovor o organizovanju i vođenju poslova iz oblasti poslova zaštite na radu, izvještaji o izvršenoj obuci i provjeri znanja iz oblasti zaštite na radu, protupožarne zaštite i pružanje prve pomoći i druga tehnička dokumentacija koju posjeduje podnosilac zahtjeva, ovisno o vrsti djelatnosti), kadrovsku i stručnu osposobljenost zaposlenika (Ugovor o radu, obrazac prijave, diploma, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, Uvjerenja o izvršenoj obuci i usavršavanju), tehničku opremljenost, opremu za geološka istraživanja, sredstva rada, radne i pomoćne prostorije, utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja iz člana 2. stav (2) ovog Pravilnika. 

(3) Nakon izvršenog pregleda Komisija sačinjava zapisnik u kome se unose svi relevantni podaci, zapažanja, eventualne primjedbe i nedostaci, 

(4) U zapisniku se daje rok za otklanjanje eventualnih nedostataka u kojem je podnosilac zahtjeva dužan iste otkloniti i o tome pismeno obavijestiti Komisiju. 

(5) Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i ovlaštene osobe ispred podnosioca zahtjeva koje su prisustvovale radu stručne Komisije. 
 

Član 6. 
(Rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja) 
 

(1) Rješenje kojim se utvrđuje da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja sadrži: 

a) naziv privrednog društva ili javne ustanove kojemu se izdaje rješenje, 

b) razrede prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine, za koje podnosilac zahtjeva ispunjava uslove, 

c) spisak zaposlenih stručnih lica, u skladu sa članom 21. stav (2) Zakona, 

d) obrazloženje, 

e) pouku o pravnom lijeku. 
 

POGLAVLJE III. 
 

ISPUNJAVANJE USLOVA ZA UPOTREBU I UVOĐENJE U PROCES RADA POSTROJENJA ZA ISTRAŽNO I EKSPLOATACIONO BUŠENJE, LABORATORIJA, GEOFIZIČKE I OSTALE OPREME ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA 

 

Član 7. 
(Zahtjev) 
 

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za upotrebu i uvođenje u proces rada postrojenja za istražno i eksploataciono bušenje, laboratorija, geofizičke i ostale opreme za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja i ispitivanja (u daljem tekstu: oprema za geološka istraživanja), na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, podnosi privredno društvo ili javna ustanova ovom Ministarstvu u skladu sa članom 23. stav (2) Zakona. 

(2) Oprema za geološka istraživanja iz stava (1) ovog člana podrazumijeva: 

a) postrojenja za istražno i eksploataciono bušenje i sondiranje, sa pripadajućim alatom i opremom, 

b) laboratorije kojim se ispituju geološka svojstva tla, stijena i mineralnih sirovina, 

c) geofizičku opremu (opremu za seizmička, geoelektrična, georadarska, karotažna i druga geofizička oprema), 

d) ostalu opremu koja služi za geološka istraživanja. 

(3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosilac zahtjeva obavezan je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

a) rješenje o registraciji kod nadležnog suda, 

b) spisak opreme za geološka istraživanja koja je predmet pregleda i za koju se traži odobrenje za upotrebu i uvođenje u proces rada (ukoliko podliježu atestiranju priložiti dokaze o izvršenom atestiranju), 

c) dokaz o porijeklu i vlasništvu opreme za geološka istraživanja, 

d) zapisnik o stručnom nalazu i upotrebnu dozvolu za opremu za geološka istraživanja, izdatu od ovlaštene institucije, 

e) tehnička uputstva za opremu za geološka istraživanja, 

f) spisak kadrova koji ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme i radnog iskustva iz člana 20. i 54. Zakona, 

g) spisak ostalih zaposlenika, osposobljenih za rad sa opremom za geološka istraživanja, 

h) dokaz o vlasništvu ili ovjereni ugovor o zakupu poslovnog prostora za obavljanje registrovane djelatnosti, 

i) spisak općih akata i tehničke dokumentacije. 

(4) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu br. 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 
 

Član 8. 
(Imenovanje stručne Komisije za pregled podnosioca zahtjeva) 
 

(1) Na osnovu zahtjeva iz člana 7. ovog Pravilnika, Ministar svojim rješenjem imenuje stručnu Komisiju za pregled podnosioca zahtjeva u smislu ispunjavanja uslova za uvođenje u proces rada opreme za geološka istraživanja. 

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana je nezavisno tijelo koje nepristrasno i stručno vrši zadatke propisane ovim Pravilnikom. 

(3) U rješenju iz stava (1) ovog člana imenuje se voditelj upravnog postupka, koji izvršava sve radnje propisane Zakonom o upravnom postupku. 

(4) Rješenje iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži: 

a) sastav Komisije, 

b) zadatke i obaveze pojedinačno svakog člana Komisije, 

c) obavezu podnosioca zahtjeva da odredi ovlaštene osobe koje će prisustvovati radu stručne Komisije, 

d) iznos i rok u kome je podnosilac zahtjeva dužan izvršiti uplatu na ime naknade troškova izazvane podnošenjem zahtjeva, 

e) rok u kome je Komisija dužna izvršiti zadatak. 
 

Član 9. 
(Sastav stručne Komisije) 
 

(1) Komisija se sastoji od predsjednika i potrebnog broja članova koji se određuje na osnovu specijalnosti, složenosti i obima predmeta pregleda opreme za geološka istraživanja. 

(2) Za predsjednika i jednog člana Komisije koji je ujedno i zapisničar imenuju se stručna lica geološke struke iz ministarstva, koji ispunjavaju uslove propisane članom 20. stav (2) Zakona. 

(3) Ostali članovi Komisije imenuju se sa liste stručnih lica. 

(4) Član Komisije mašinske ili elektro struke imenuje se sa liste za povremeni rad u stručnim Komisijama iz oblasti rudarstva. 
 

Član 10. 
(Zadatak stručne Komisije) 
 

(1) Predsjednik Komisije u dogovoru sa podnosiocem zahtjeva i članovima stručne Komisije zakazuje datum pregleda podnosioca zahtjeva i opreme za geološka istraživanja u smislu ispunjavanja uslova iz stava (2) ovog člana. 

(2) Zadatak Komisije je da uvidom na licu mjesta u opća akta društva (statut, rješenje o registraciji, obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji društva, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Uputstvo o pružanju prve pomoći i druga opća akta koju posjeduje podnosilac zahtjeva, ovisno o vrsti opreme za geološka istraživanja), tehničku dokumentaciju (Ugovori o poslovno-tehničkoj ili naučnoj saradnji, Ugovor o organizovanju i vođenju poslova iz oblasti zaštite na radu, izvještaji o izvršenoj obuci i provjeri znanja iz oblasti zaštite na radu, protupožarne zaštite i pružanje prve pomoći, Izvještaj o stanju zaštite na radu i protupožarne zaštite, Zapisnik o stručnom nalazu i Upotrebna dozvola za opremu za geološka istraživanja, održavanje i servisiranje bušaćih garnitura i dijelova pripadajuće opreme i alata, dokumentacija o pregledu, održavanju, servisiranju i uputstvu za korištenje protupožarnih aparata na opremi za geološka istraživanja, uputstvo o ponašanju radnika u slučaju požara i druga tehnička dokumentacija koju posjeduje privredno društvo, ovisno o vrsti opreme za geološka istraživanja), kadrovsku i stručnu osposobljenost zaposlenih za rad sa opremom (Ugovor o radu, Obrazac prijave, Diploma, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, Uvjerenja o izvršenoj obuci i usavršavanju, dokaz o izvršenoj obuci zaposlenika na opremi za geološka istraživanja), tehničku opremljenost, sredstva rada, radne i pomoćne prostorije, periodične tehničke preglede opreme i da li se njenim radom ugrožava okolina, život i zdravlje građana i zaposlenika, utvrdi da li oprema ispunjava uslove za upotrebu i uvođenje u proces rada za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja u skladu sa propisima, mjerama i normativima zaštite na radu i obaveznim standardima. 

(3) Nakon izvršenog pregleda Komisija sačinjava zapisnik u kome se unose svi relevantni podaci, zapažanja, eventualne primjedbe i nedostaci. 

(4) U zapisniku se daje rok za otklanjanja eventualnih nedostataka u kojem je podnosilac zahtjeva dužan iste otkloniti i o tome pismeno obavijestiti Komisiju. 

(5) Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i ovlaštene osobe ispred podnosioca zahtjeva koje su prisustvovale radu stručne Komisije. 
 

Član 11. 
(Rješenje o ispunjavanju uslova za upotrebu i uvođenje u proces rada opreme za geološka istraživanja) 
 

(1) Rješenje kojim se utvrđuje da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za upotrebu i uvođenje u proces rada opreme za geološka istraživanja sadrži: 

a) naziv privrednog društva ili javne ustanove kome se izdaje odobrenje, 

b) spisak opreme za geološka istraživanja sa tehničkim karakteristikama za koju se odobrava upotreba i uvođenje u proces rada, 

c) odobrene razrede prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine, koji se odnose na geološka istraživanja, 

d) spisak zaposlenih stručnih lica iz člana 20. Zakona i ostala stručna lica osposobljena za rad na opremi za geološka istraživanja, 

e) obrazloženje, 

f) pouku o pravnom lijeku. 
 

Član 12. 
(Geološka djelatnost koja se odobrava rješenjem o ispunjavanju uslova za upotrebu i uvođenje u proces rada opreme za geološka istraživanja) 
 

Privrednom društvu ili javnoj ustanovi koje ima zaposlenog jednog geologa koji ispunjava uslove iz člana 20. Zakona, u rješenju o ispunjavanju uslova za upotrebu i uvođenje u proces rada opreme za geološka istraživanja mogu se odobriti geološke djelatnosti iz člana 2. stav (2) alineja c), f), h) i i) ovog Pravilnika. 
 

Član 13. 
(Prijava promjena nastalih nakon izdavanja odobrenja) 
 

Privredno društvo ili javna ustanova kome je izdato rješenje iz člana 6. i 11. ovog Pravilnika, dužno je svaku promjenu po pitanju zaposlenika, opreme za geološka istraživanja, statusa privrednog društva (promjene naziva, adrese, vlasničke strukture i sl.), nastalu nakon izdavanja odobrenja obavijestiti Ministarstvo i nadležni inspekcijski organ, u roku od osam dana od dana promjene. 
 

POGLAVLJE IV. 
 

PREGLED PRIVREDNIH DRUŠTAVA I/ILI JAVNIH USTANOVA 

 

Član 14. 
(Pregled privrednih duštava ili javnih ustanova) 
 

Pregled privrednih društava i/ili javnih ustanova, kojima je izdato odobrenje u skladu sa članom 6. i 11. ovog Pravilnika, na prijedlog Ministarstva ili u redovnom inspekcijskom pregledu u skladu sa svojim ovlaštenjima, vršit će Federalni geološki inspektor. 
 

POGLAVLJE V. 
 

TROŠKOVI POSTUPKA 

 

Član 15. 
(Troškovi postupka) 
 

(1) Predsjedniku i članovima Komisije iz člana 3. i 8. ovog Pravilnika pripada naknada za rad koju snosi podnosilac zahtjeva, u skladu sa članom 21. stav (5) Zakona. 

(2) Visina naknade za rad Komisije za pregled podnosioca zahtjeva u smislu ispunjavanja uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti geoloških istraživanja i Komisije za pregled podnosioca zahtjeva u smislu ispunjavanja uslova za uvođenje u proces rada opreme za geološka istraživanja (u daljem tekstu: naknada), te visina naknade na ime uplate troškova u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine, određuje se rješenjem o formiranju stručne Komisije iz člana 3. i 8. ovog Pravilnika. 

(3) Visina naknade utvrđuje se na osnovu broja norma sati i vrijednosti norma sata rada stručnog lica geološke struke. 

(4) Vrijednost norma sata donosi ministar svojim rješenjem. 

(5) Broj norma sati pojedinog člana Komisije za obavljanje poslova iz člana 5. i 10. ovog pravilnika određuje se na osnovu složenosti pregleda. 

(6) U skladu sa članom 116. Zakona o upravnom postupku, stručnoj Komisiji iz stava (1) ovog člana pripada naknada za troškove putovanja i izdatke izazvane boravljenjem u mjestu radi izvršenja zadataka, koji se obračunavaju u skladu sa važećom Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja u Federaciji BiH. 
 

POGLAVLJE VI. 
 

REGISTAR IZDATIH RJEŠENJA 

 

Član 16. 
(Registar) 
 

(1) Ministarstvo vodi registar izdatih rješenja iz člana 6. i 11. ovog Pravilnika, koji se objavljuju na internet stranici Ministarstva. 

(2) Registar izdatih rješenja vodi se na obrascu br. 3., koji je sastavni dio ovog Pravilnika. 

(3) Registar se ažurira svakih 6 mjeseci. 
 

POGLAVLJE VII. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Član 17. 
(Završne odredbe) 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 06-02-2139/19
16. januara 2020. godine 


Ministar
Nermin Džindić, s. r. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.