Pravilnik o uslovima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova posade broda

Legislativa

Pravilnik o uslovima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova posade broda

25.08.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 78, 25.08.2021.

 

Na osnovu člana 60. stav 3. Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 54/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza, uz saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite, donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA UTVRĐIVANjE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČLANOVA POSADE BRODA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu zdravstvene sposobnosti članova posade broda, uslovi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti članova posade broda prije ukrcavanja na brod, odnosno prethodnim zdravstvenim pregledima, periodičnim zdravstvenim pregledima i vanrednim zdravstvenim pregledima za vrijeme trajanja zaposlenja na brodu, vrste i način obavljanja zdravstvenih pregleda članova posade i uslovi koje mora ispunjavati zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade broda.

Član 2.

(1) Član posade broda sposoban je za rad na brodu uko- liko se zdravstvenim pregledom utvrdi fizička i psihič- ka sposobnost, odnosno da ne boluje od bolesti, te da nema drugu trajnu ili privremenu spriječenost za rad kao član posade.

(2) Zdravstvena sposobnost podrazumijeva stanje člana posade broda bez bolesti ili invaliditeta zbog kojih član posade broda ne bi mogao u bilo kojem trenutku izvršava- ti poslove na brodu, poslove potrebne za upravljanje bro- dom i da pravilno zapaža svoju okolinu.

(3) Zdravstvena sposobnost za rad člana posade doka- zuje se uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje se na- lazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Član posade koji nema uvjerenje o zdravstvenoj spo- sobnosti ne može se ukrcati na brod.

(5) U uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti naznačeni su poslovi, odnosno radni zadaci za koje je član posade zdravstveno sposoban da obavlja na brodu, krvna grupa i Rh-faktor.

(6) Podaci iz uvjerenja iz stava 5. ovog člana unose se u brodarsku, odnosno pomorsku knjižicu (u daljem tek- stu: knjižica), koje predstavljaju lične identifikacione dokumente i imaju značaj javne isprave kojim se dokazuje identitet, svojstvo u kojem se imalac knjižice ukrcava kao član posade broda, trajanje službe, zdravstvena spo- sobnost i stručna osposobljenost za obavljanje poslova na brodu.

Član 3.

Član posade broda je zdravstveno sposoban, odnosno smatra se sposobnim za vršenje poslova na brodu ako ne boluje od neke od sljedećih bolesti i ako nema neku od slje- dećih povreda ili tjelesnih oštećenja:

1) infektivne bolesti: infektivne bolesti u akutnoj fazi i mjesec dana nakon završene terapije akutnog stanja;

2) maligne neoplazme: maligne neoplazme organa i tki- va u fazi terapije do kliničkog izlječenja i oporavka;

3) bolesti krvi i krvotvornih organa i poremećaji imuniteta:

1. megaloblastne anemije sa komplikacijama na nerv- nom i kardiovaskularnom sistemu,

2. nekompenzovane (hemoglobin manji od 100 gr/L – manji od 60%) korpuskularne, ekstrakorpuskularne i auto- imune hemolitičke anemije,

3. insuficijencija koštane srži,

4. policitemija sa komplikacijama (hipertenzija, tromboze, poremećaji funkcije miokarda i centralnog nervnog sistema),

5. trombocitopenija (megakariocitna i amegakario- citna) sa brojem trombocita, uz terapiju, manjim od 100 • 109/L,

6. hemofilija sa koštano-zglobnim promjenama,

7. hepatički oblici porfirija,

8. hronične leukemije i druge mijeloproliferativne bolesti u nepotpunoj kliničkoj i hematološkoj remisiji,

9. plazmocitom (sa bubrežnom insuficijencijom, iz- razitijim promjenama na kostima, srčanom insuficijen- cijom i insuficijencijom koštane srži);

4) endokrine bolesti, bolesti ishrane i metabolizma:

1. dijabetes melitus (juvenilni i insulin zavisan ad- ultni dijabetes) i insulin nezavisni dijabetes melitus sa komplikacijama (očnim, nervnim ili kardiovaskularnim poremećajima),

2. hipertireoze težeg oblika sa okulobulbarnim sind- romom ili kardiovaskularnim komplikacijama, teži oblici hipotireoze praćeni bradipsihijom,

3. hiperadenokorticizam i hipoadenokorticizam u te- žim oblicima,

4. insipidni dijabetes,

5. feohromocitom,

6. hronična gihtična artropatija i pirofosfatna i hidroksiapatitna artropatija;

5) duševni poremećaji i poremećaji ponašanja:

1. depresija težeg stepena praćena poremećajem kon- centracije, pamćenja, ponašanja i psihomotorne koordi- nacije,

2. akutne psihotične epizode bilo kog tipa ili uzroka,

3. hronična shizofrenija i sumanuti poremećaji koji nisu u remisiji dužeg trajanja i dobro regulisanoj,

4. demencija ili bilo koji organski moždani pore- mećaj,

5. poremećaji razvoja psihe i duševna zaostalost,

6. poremećaji ponašanja (poremećaji ličnosti dubljeg neurotičnog karaktera do nivoa psihotičnog i duševni poremećaji poslije povrede glave),

7. neurotski i psihički poremećaji i stanja (jezgrovne neuroze, fobične, opsesivne, kompulzivne, anksiozne, de- presivne epizode, odnosno stanja),

8. poremećaj strukture ličnosti (paranoidni, šizoid- ni, depresivni, asocijalni, agresivni),

9. zloupotreba, korišćenje i zavisnost od psihoaktiv- nih supstanci i alkohola u stepenu hroničnog alkoholi- zma;

6) bolesti nervnog sistema:

1. neurodegenerativne bolesti, demijelinizacije (mul- tipla skleroza), nespecifična i specifična oboljenja sa oštećenjem ravnoteže (posturalnosti) otežanog hoda, ne- voljnim pokretima, u stepenu srednje ili teške onespo- sobljenosti motorno-funkcionalnog sistema, uz očuvan kognitivni status i bihevioralne sposobnosti,

2. svi oblici epilepsije i poremećaji spavanja (nar- kolepsija),

3. stanja poslije povrede glave sa gubitkom svijesti, u stepenu trajnog neurološkog deficita, koji narušava motornu funkciju organizma i/ili podrazumijeva trajne psihičke ili neuropsihološke poremećaje,

4. hereditarne polineuropatije i polineuropatije druge i nepoznate etiologije ispoljene otežanim hodom i značajnim smanjenjem grube motorne snage,

5. benigni i maligni tumori CNS-a koji su značajno narušili motorni integritet, kognitivni status i bihe- vioralne sposobnosti,

6. progresivna mišićna i neuromišićna oboljenja u uznapredovanom stepenu,

7. hemipareze i hemiplegije;

7) bolesti oka i pripojaka oka:

1. poremećaji oštrine vida i drugih vidnih funkcija koje ne odgovaraju uslovima propisanim članom 5. ovog pravilnika,

2. funkcionalna jednookost (monokulus) ili anatom- ski gubitak jednog oka (anoftalmija),

3. ptoza gornjih očnih kapaka koji prekrivaju gornju po- lovinu zjenica ili više,

4. strabizam (heterotropija),

5. pareza ili paraliza spoljašnjih očnih mišića sa diplopijom ili bez diplopije,

6. nistagmus,

7. jača zamućenja rožnjače koja kompromituju vidnu oštrinu,

8. keratokonus,

9. hipermetropija ili miopija (dalekovidost ili kratkovidost) veća od ograničenja propisanih članom 4. ovog pravilnika,

10. astigmatizam veći od navedenih ograničenja,

11. glaukom (primarni i sekundarni),

12. poremećaj vidnog polja (suženje vidnog polja, objek- tivni ili apsolutni skotom),

13. katarakta,

14. ablacija mrežnjače, kao i druga oboljenja mrežnjače i sudovnjače,

15. bolesti očnog nerva,

16. neraspoznavanje boja,

17. anizometropija (razlika u dioptrijskoj jačini ko- rekcionih sočiva lijevog i desnog oka) veća od ograničenja propisanih članom 5. ovog pravilnika,

18. poremećaj adaptacije na tamu,

19. poremećaji oštrine vida i drugih vidnih sposob- nosti koje ne zadovoljavaju uslove propisane članom 4. ovog pravilnika, odnosno poremećaji oštrine vida koji se ne mogu korigovati za uspješno obavljanje radnih zadataka,

20. keratokonus, glaukom, ablacija retine i druga oboljenja ili mane vida koje funkciju vida remete toliko da ne mogu uspješno obavljati radne zadatke;

8) bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka:

1. sva oboljenja i stanja vestibularnog aparata sa pore- mećajima ravnoteže, 2. sva oboljenja i stanja praćena gubitkom sluha od pre- ko 15% po međunarodnim Fowler–Sabine-ovim tablicama pri prvom pregledu i preko 20% pri periodičnom pregle- du (otitisi, stanja poslije operacije srednjeg i unutra- šnjeg uva, otoskleroza, M. Meniere, traumatska, toksična i druga oštećenja sluha i vestibularnog aparata);

9) bolesti srca i krvnih sudova:

1. presinkopalna i sinkopalna stanja prouzrokovana oboljenjima SA čvora, hipertenzivnim sinusom karotiku- som, AV blokom II stepena (tip Mobitz I udružen sa struk- turnim oboljenjem srca i tip Mobitz II – intermitentni ili permanentni), AV blokom III stepena (intermitentni ili permanentni), alterirajućim blokom lijeve i desne grane Hiss-ovog snopa, trifascikularnim blokom, atrijal- nim tahikardijama, sindromom preekscitacije, drugim oboljenjima srca koja dovode do sinkopalnih stanja,

2. ventrikularne tahikardije,

3. aritmogena displazija desne komore,

4. sindrom produženog QT intervala (idiopatska i stečena forma),

5. stanja poslije ugradnje implantabilnih kardiover- ter-defibrilatora,

6. manifestna srčana insuficijencija i sve bolesti miokarda sa smanjenjem EF ispod 50%,

7. urođene i stečene srčane mane sa komplikacijama,

8. infarkt miokarda do šest mjeseci od nastanka akut- nog koronarnog sindroma,

9. angina pektoris (svi oblici),

10. hipertrofične, restriktivne i infiltrativne kardiomiopatije,

11. hronični perikarditisi – konstriktivni, efuzio- no-konstriktivni,

12. plućna embolija sa plućnom hipertenzijom ili re- kurentna plućna embolija,

13. hipertenzivna bolest srca sa vrijednosti- ma ≥ 180/120 mmHg (pod terapijom) i/ili značajnim oštećenjem ciljnih organa,

14. jednostrana ili obostrana suženja karotidnih ar- terija ≥ 70%,

15. morfološke anomalije karotidnih arterija sa he- modinamskim značajem,

16. aneurizmatske deformacije aorte;

10) bolesti sistema za disanje:

1. hronična opstruktivna bolest pluća teškog stepena (FEV1 ispod 50% norme CECA),

2. srednje teška trajna bronhijalna astma prema klasi- fikaciji Evropskog respiratornog društva (svakodnevni simptomi, svakodnevna potreba za uzimanjem inhalacio- nih bronhodilatatora kratkog dejstva, noćni napadi više od jedanput nedjeljno, FEV1 ili PEF van napada veći od 60%, a manji od predviđene vrijednosti), varijabilnost PEF veća od 30%,

3. hronična restriktivna plućna bolest sa smanjenjem vitalnog kapaciteta ispod 50% norme CECA,

4. hronična plućna insuficijencija u mirovanju bilo kog uzroka;

11) bolesti sistema za varenje:

1. Kronova bolest, ulcerozni kolitis (teži oblici bo- lesti), sindrom loše apsorpcije,

2. oboljenja pankreasa (teški oblici hroničnog pan- kreatitisa sa izraženim dispeptičnim smetnjama i pore- mećajem glikoregulacije),

3. oboljenja jetre (hronični aktivni hepatitis, kom- penzovana i dekompenzovana ciroza jetre, osobe sa hronič- nim perzistentnim hepatitisom podliježu kontroli na dvije godine, kalkuloza žučne kesice privremena je kon- traindikacija, do operacije);

12) bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva:

1. na poslovima u službi palube: vitiligo težeg ste- pena, solarna urtikarija, teži oblici hronične urtika- rije, neurodermatitis sa generalizovanim promjenama, generalizovana psorijaza, hronične bulozne dermatoze, mikoze sa zahvatanjem unutrašnjih organa,

2. na poslovima u službi mašine: teži oblici kon- taktnog dermatitisa, hronična urtikarija sa Quincke-ovim edemom ili bez njega, generalizovana psorijaza, hronične bulozne dermatoze, mikoze sa zahvatanjem unutrašnjih or- gana, oboljeli od veneričnih oboljenja privremeno su ne- sposobni za rad, do izlječenja;

13) bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva:

1. opšte afekcije koštano-zglobnog sistema (urođene metaboličke, hormonalne, mješovite, koštane displazije, upale, degenerativne bolesti, artropatije, posljedice oduzetosti),

2. tumori koštano-zglobnog sistema (maligni ili be- nigni), sa ograničenjem funkcije,

3. sva stanja sa umanjenom funkcijom gornjih i donjih ekstremiteta: urođene mane, stečene mane, posttraumat- ska stanja, ograničeni pokreti u zglobovima (ankiloza), degenerativne bolesti u odmaklom stadijumu, specifič- ne upale, upalni reumatizam, hronični osteomijelitis, nedostatak ekstremiteta, skraćenje ekstremiteta u znat- nom stepenu, mišićna slabost, pareza ili paraliza ne- rava, reumatoidni artritis u odmaklom stadijumu, stanje poslije operacije i ugradnje metalnih implantata, ampu- tacija ekstremiteta i njihovih važnijih dijelova (šaka, stopala, više prstiju šake ili stopala),

4. sva stanja sa umanjenom funkcijom kičmenog stuba: svaki ispad segmenta kičmenog stuba, upalni procesi specifični i nespecifični, znatno ograničeni pokreti kičmenog stuba, progresivna mišićna oboljenja, upalni reumatizam, hronični lumbalni sindrom sa neurološkim ispadom, nestabilnost segmenta kičmenog stuba, mijelo- patija, oboljenja i povrede kičmene moždine sa posljedi- cama,

5. sistemski eritemski lupus, progresivna sistem- ska skleroza, dermatomiozitis-polimiozitis, Sjogrenov sindrom;

14) bolesti i stanja mokraćno-polnog sistema:

1. hronična bubrežna insuficijencija, bez obzira na porijeklo, ukoliko je klirens kreatinina niži od 60 mL/min,

2. nefrotski sindrom sa izraženom proteinurijom (preko 3 g dnevno),

3. renalna glikozurija praćena povišenim vrijedno- stima šećera u urinu,

4. parcijalni ili totalni Fankonijev sindrom praćen aminoacidurijom, glikozurijom, fosfaturijom,

5. tubulopatije praćene poremećajem elektrolitnog i/ ili acidobaznog balansa,

6. hronični pijelonefritis praćen hroničnom bakte- riurijom i povišenim vrijednostima zapaljenjskih indi- katora,

7. kongenitalne malformacije mokraćne bešike i ure- tera sa oštećenjem bubrežne funkcije. Privremena kon- traindikacija je urolitijaza, do terapijske intervencije.

Član 4.

Pored uslova iz člana 3. ovog pravilnika, član posade broda dužan je da ispunjava sljedeće uslove u vezi sa vi- dnim sposobnostima:

1) na poslovima u službi palube (prethodni pregled):

1. oštrina vida sa korekcijom ili bez korekcije svakog oka posebno minimum 0,7 ili boljeg oka 1, a slabijeg 0,5, uz mogućnost pune korekcije sa ± 2 Dsph i postizanje stereo- vida, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva,

2. normalna sposobnost raspoznavanja boja, što se utvrđuje pseudoizohromatskim tablicama, a radno su spo-sobna i lica sa laganom anomalnom trihromazijom ispita- nom Farnsworh-ovim testom i Nagel-ovim anomaloskopom, s tim da se anomalni koeficijent (AQ) nalazi unutar ra- spona od 0,5 do 1,6,

3. normalno vidno polje i ne smiju bolovati od noćnog sljepila. Pod normalnim vidnim poljem smatra se perime- trijski nalaz kod kojeg periferna izoptera svakog oka nije uža od 60° i bez skotoma je u vidnom polju. Za ispitivanje noćnog sljepila dovoljno je izvođenje testova brze readap- tacije na svjetlo i tamu;

2) na poslovima u službi mašine (prethodni pregled):

1. oštrina vida svakog oka posebno na daljinu sa korekcijom ili bez korekcije minimum 0,7, s tim da ko- rekciona vrijednost ne smije preći ± 4 Dsph, a razlika korekcionog stakla između jednog i drugog oka ne smije biti veća od 2 Dsph, uz obavezno nošenje naočara ili kon- taktnih sočiva,

2. normalna sposobnost raspoznavanja boja po Išiha- ra tablicama, s tim da se ne može tolerisati i anomalna trihromazija, dok se dihromati i monohromati isključuju,

3. normalno vidno polje i adaptacija na tamu u refe- rentnim granicama;

3) na poslovima u službi palube (periodični/vanred- ni pregled):

1. član posade broda u službi palube ako ima oštrinu vida bez korekcije minimum 0,5 s. c. na jednom i minimum 0,3 s. c. na slabijem oku, s tim da se korekcijom od maksi- mum ± 3 Dsph postigne oštrina vida svakog oka od 1 Dsph, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva,

2. uredno raspoznavanje boja, normalno vidno polje, uredan stereo-vid i adaptacija na tamu u referentnim granicama;

4) na poslovima u službi mašine (periodični/vanred- ni pregled):

1. oštrina vida na daljinu sa korekcijom ili bez ko- rekcije svakog oka posebno minimum 0,4, a binokularna oštrina vida na daljinu minimalno 0,4. Ako je to propi- sano, obavezno je nošenje naočara ili kontaktnih sočiva i posjedovanje rezervnih naočara ili sočiva,

2. uredno raspoznavanje boja, normalno vidno polje, uredan stereo-vid i adaptacija na tamu u referentnim granicama;

5) član posade broda u službi palube i mašine stariji od 45 godina na periodičnom/vanrednom pregledu:

1. ako ima oštrinu vida sa korekcijom od ± 5 Dsph, s tim da razlika u korekciji između jednog i drugog oka ne smije biti veća od 3 Dsph, uz obavezno nošenje naočara ili kontaktnih sočiva;

6) ostale službe:

1. vidne sposobnosti su bez posebnih zahtjeva, s tim da treba da budu takve da omogućavaju bezbjedno i uspješno obavljanje radnih zadataka sa korekcijom ili bez korekci- je.

Član 5.

(1) Pored uslova iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika, član posade dužan je da ispunjava i sljedeće uslove u vezi sa slušnim (audiovestibularnim) sposobnostima:

1) na poslovima u službi palube i službi mašine (prethodni pregled):

1. perceptivne redukcije sluha u formi uskog skotoma do maksimum 50 dB na 4.000 Hz uz normalan sluh na ne- posredno nižoj i višoj oktavi ili descendirajuće reduk- cije iza 4.000 Hz sa padom najviše 30 dB na neposredno višoj oktavi,

2. da ima očuvanu funkciju vestibularnog sistema ve- rifikovanu testovima ortostatike i dinamostatike, kao i toplotnim podražavanjem u fiziološkim granicama;

2) član posade broda u službi palube i službi mašine (periodični/vanredni pregled):

1. gubitak sluha ne smije biti veći od 30 dB na frek- vencijama od 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz i 3.000 Hz na boljem uhu, odnosno ne smije biti veći od 40 dB na frekvencijama od 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz i 3.000 Hz na lošijem uhu,

2. član posade broda u službi mašine stariji od 45 godina ako ima sluh sa maksimalnom redukcijom do 30 dB na 1.000 Hz i do 50 dB na 2.000 Hz,

3. da ima očuvanu funkciju vestibularnog sistema verifikovanu testovima ortostatike i dinamostatike i toplotnim podražavanjem u fiziološkim granicama;

3) članovi posade ostalih službi mogu imati jedno- stranu gluvoću ili obostranu tešku nagluvost.

(2) Ispitivanje slušnih sposobnosti vrši se bez slušnih pomagala.

Član 6.

(1) Zdravstvenu sposobnost člana posade broda utvrđuje doktor medicine, specijalista medicine rada u zdravstvenoj ustanovi koja ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene djelatnosti u oblasti zaštite i zdravlja na radu i u oblasti medicine rada u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zdravstvene zaštite.

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog člana, za obavljanje zdravstvenih pregleda članova posade broda zdravstvena ustanova mora da ima prostor za čuvanje medicinske doku- mentacije ili metalni ormar sa ključem za lične kartone članova posade broda.

Član 7.

Zdravstveni pregledi članova posade broda mogu biti:

1) prethodni zdravstveni pregled, koji se obavlja prije izdavanja knjižice;

2) periodični (redovni) zdravstveni pregled, koji se obavlja u sljedećim slučajevima:

1. prilikom produženja važenja knjižice ili prije ukrcavanja na brod,

2. kad član posade broda navrši 60 godina starosti, obavezan je da obavi periodični (redovni) zdravstveni pregled u naredna tri mjeseca, a zatim na pet godina, a kada navrši 70 godina starosti, pregled se vrši na dvije godine;

3) vanredni zdravstveni pregled (nadzorni pregled), koji se obavlja u sljedećim slučajevima:

1. prilikom promjene vrste poslova na brodu,

2. poslije plovidbene nezgode koja je ugrozila ili je mogla ugroziti zdravstvenu sposobnost člana posade bro- da,

3. poslije preležanih bolesti, zadobijenih povre- da ili izvršenih hirurških intervencija koje su mogle nepovoljno uticati u pogledu zdravstvene sposobnosti za vršenje poslova na brodu,

4. poslije privremene nesposobnosti za rad koja je trajala duže od 30 dana,

5. vanredni (nadzorni) zdravstveni pregled vrši se u roku kraćem od redovnog zdravstvenog pregleda ako je odre- đen kraći rok važenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti člana posade broda o izvršenom periodičnom (redovnom) zdravstvenom pregledu,

6. vanredni zdravstveni pregled vrši se na zahtjev or- gana nadležnog za bezbjednosti plovidbe, brodara, zapo- vjednika broda, kao i na lični zahtjev člana posade broda.

Član 8.

(1) Prethodni zdravstveni pregled obavezno sadrži:

1) anamnestičke podatke (radna anamneza, sadašnje stanje, lična anamneza, porodična anamneza, socijalna anamneza),

2) antropometrijske podatke sa BMI,

3) klinički pregled kože i vidljive sluznice, pregled glave i vrata, grudnog koša i pluća, kardiovaskularnog sistema, stomaka, mokraćno-polnog sistema, lokomotornog sistema i kičme,

4) funkcionalno ispitivanje organa vida (oštri- na vida na daljinu optotipom, oštrina vida na blizinu Jäger-ovim optotipom, te na daljinu i blizinu, binokular- nog vida, forije, fuzije, kolornog vida, dubinskog vida i vidnog polja odgovarajućim uređajima za multifunkcio- nalno ispitivanje vida, ispitivanje boja pseudoizohro- matskim tablicama i anomaloskopom po indikacijama i mezoptičkog vida, odnosno brzine adaptacije na tamu od- govarajućim uređajima),

5) funkcionalno ispitivanje organa sluha i ravnoteže (tonska liminarna audiometrija, vestibularne sposobno- sti kliničkim testovima ortostatike i dinamostatike i kalorijski test),

6) pregled psihologa (kognitivne sposobnosti, procje- na osobina ličnosti, sa posebnim naglaskom na emocio- nalnu stabilnost i opštu adaptiranost, odgovarajućim psihološkim instrumentima, ispitivanje psihomotor- nih i psihosenzornih sposobnosti ciljanim psihodijag- nostičkim sredstvima, procjena motivacije standardnim psihološkim intervjuom),

7) EKG,

8) spirometrija sa krivom protoka volumena,

9) laboratorijske pretrage: SE, KKS, ŠUK, kompletan pregled urina, a prilikom prvog izdavanja brodarske knji- žice krvna grupa i Rh-faktor (krvna grupa i Rh-faktor upisuju se u brodarsku knjižicu),

10) po indikacijama testovi na psihoaktivne supstan- ce: kanabinoidi/THC, opijati/morfin, kodein i heroin, kokain/benzoilekgonin, ekstazi, spid, amfetamin, metam- fetamin, metadon.

(2) Periodični (redovni) zdravstveni pregled obave- zno sadrži:

1) anamnestičke podatke (radna anamneza, sadašnje stanje, lična anamneza, porodična anamneza, socijalna anamneza),

2) antropometrijske podatke sa BMI,

3) klinički pregled kože i vidljive sluznice, pregled glave i vrata, grudnog koša i pluća, kardiovaskularnog sistema, stomaka, mokraćno-polnog sistema, lokomotornog sistema i kičme,

4) funkcionalno ispitivanje organa vida (oštri- na vida na daljinu optotipom, oštrina vida na blizinu Jäger-ovim optotipom, te na daljinu i blizinu, binokular- nog vida, forije, fuzije, kolornog vida, dubinskog vida i vidnog polja odgovarajućim uređajima za multifunkcio- nalno ispitivanje vida, ispitivanje boja pseudoizohro- matskim tablicama i anomaloskopom po indikacijama i mezoptičkog vida, odnosno brzine adaptacije na tamu od- govarajućim uređajima),

5) funkcionalno ispitivanje organa sluha i ravnoteže (tonska liminarna audiometrija, vestibularne sposobno- sti kliničkim testovima ortostatike i dinamostatike i kalorijski test),

6) EKG,

7) spirometrija sa krivom protoka volumena,

8) laboratorijske pretrage: SE, KKS, ŠUK, kompletan pregled urina,

9) druge zdravstvene preglede prema indikacijama.

(3) Vanredni (nadzorni) zdravstveni pregled obavezno obuhvata:

1) sve preglede kao na periodičnom (redovnom) pregledu,

2) prema odluci specijaliste medicine rada, i sve druge kliničke, specijalističke, funkcionalne i labo- ratorijske pretrage neophodne za utvrđivanje zdravstve- nog stanja, bolesti, povreda ili poremećaja koji su razlog upućivanja na ovaj pregled,

3) po indikacijama ili po zahtjevu iz člana 7. tačka 3) podtačka 6. alkotestiranje i testovi na prisustvo psiho-

aktivnih supstanci: kanabinoidi/THC, opijati/morfin, kodein i heroin, kokain/benzoilekgonin, ekstazi, spid, amfetamin, metamfetamin, metadon.

Član 9.

(1) Zdravstvena sposobnost članova posade ocjenjuje se na sljedeći način:

1) sposoban,

2) sposoban uz ograničenje (uz navođenje ograničenja: potreba nošenja naočara ili kontaktnih sočiva – uz oba- vezno posjedovanje rezervnih naočara ili kontaktnih so- čiva, ako to zahtijevaju utvrđene vidne sposobnosti, vrste broda, brodske djelatnosti, zvanja člana posade broda, od- nosno obavljanja poslova i dužnosti, zone plovidbe, osta- la ograničenja i rok u kome treba, ako je potrebno, obaviti vanredni zdravstveni pregled),

3) privremeno nesposoban (uz navođenje najmanjeg trajanja nesposobnosti, kao i roka u kome treba, ako je po- trebno, obaviti vanredni zdravstveni pregled),

4) nesposoban,

5) ocjena zdravstvene sposobnosti nije navedena (uz navođenje razloga).

(2) Kod ocjene zdravstvene sposobnosti “privremeno nesposoban” i “nesposoban” u kartonu zdravstvenog pre- gleda navodi se odredba ovog pravilnika na osnovu koje je data ocjena, kao i šifra prema Međunarodnoj klasifika- ciji bolesti.

(3) Zdravstvena ustanova iz člana 6. stav 1. ovog pra- vilnika izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti člana posade u koje unosi ocjenu zdravstvene sposobnosti.

(4) Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se u roku od sedam dana od početka zdravstvenog pregleda iz člana 7. ovog pravilnika, a najduže u roku od 30 dana, ako je traže- na dodatna medicinska dokumentacija.

(5) Ako su prilikom zdravstvenog pregleda člana po- sade broda utvrđeni fizički i psihički nedostaci koji ne predstavljaju smetnju za vršenje poslova na brodu, ali postoji vjerovatnoća da će se njegovo stanje pogoršati u kraćem periodu, u uvjerenju iz stava 3. ovog člana označava se rok važenja uvjerenja.

(6) Vanredni (nadzorni) zdravstveni pregled zavr- šava se dostavljanjem obavještenja o ocjeni zdravstvene sposobnosti pregledanom licu i pravnom licu kod kog je pregledano lice zaposleno, odnosno organima nadležnim za bezbjednost plovidbe koji su pregledano lice uputili na pregled.

Član 10.

(1) Na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno na ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti može se uložiti prigo- vor u roku od sedam dana.

(2) Prigovor ima pravo uložiti pregledano lice i/ili poslodavac.

(3) Prigovor se podnosi u pisanoj formi zdravstvenoj ustanovi koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda, sa zahtjevom za ponovnom ocjenom.

(4) Zdravstvena ustanova koja vrši zdravstveni pre- gled članova posade broda dužna je da formira drugoste- penu komisiju, sastavljenu od tri člana, u koju ne mogu biti uključeni zdravstveni radnici i saradnici koji su učestvovali u donošenju prvostepene ocjene u konkretnom slučaju.

(5) Drugostepena komisija dužna je donijeti novu ocje- nu u roku od 30 dana od prijema prigovora.

(6) Ocjena drugostepene komisije je konačna.

Član 11.

U ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti članova posa- de broda, u zavisnosti od posebne namjene brodova na koji- ma plove i u zavisnosti od poslova i dužnosti, uzimaju se u obzir zdravstvena ograničenja u odnosu na povećane zdravstvene rizike koji postoje na tim brodovima, u skla- du sa odredbama propisa kojima se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zaposlenih na poslovima sa po- većanim rizikom.

Član 12.

(1) Prilikom obavljanja zdravstvenih pregleda iz čla- na 7. ovog pravilnika zdravstvena ustanova koja utvrđuje zdravstvenu sposobnost članova posade broda može zatra- žiti uvid u zdravstvenu dokumentaciju od specijaliste porodične medicine ili druge zdravstvene ustanove ili dodatne medicinske nalaze.

(2) Izjavu o pristanku pristupanja medicinskoj do- kumentaciji, kao i pristanku na obavljanje testa na pri- sustvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci, lice na pregledu potpisuje u karton zdravstvenih pregleda.

Član 13.

Zdravstvena ustanova koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda vodi protokol obavljenih zdravstve- nih pregleda i trajno čuva medicinsku dokumentaciju, uključujući i zdravstveni karton članova posade broda, čiji obrazac se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 14.

Zdravstvena ustanova koja vrši zdravstveni pregled članova posade broda dužna je ustupiti zdravstveni karton i medicinsku dokumentaciju drugoj zdravstvenoj ustanovi za obavljanje zdravstvenih pregleda članova po- sade broda na njen pismeni zahtjev u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, uz prethodnu pismenu saglasnost lica na čije ime glase zdravstveni karton i medicinska doku- mentacija.

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti članova posade plovila unutrašnje plovidbe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/09).

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/341-52/21

2. avgusta 2021. godine

Banja Luka

 

Ministar,

Nedeljko Ćorić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.