Pravilnik o uspostavi informacionog sistema u lovstvu

Legislativa

Pravilnik o uspostavi informacionog sistema u lovstvu

25.03.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 25, 25.3.2021.

 

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o lovstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O USPOSTAVI INFORMACIONOG SISTEMA U LOVSTVU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uspostava, oblik, sadržaj i način upravljanja, održavanja i korištenja informacionog sistema u lovstvu.

 

Član 2.

(1) Jedinstveni informacioni sistem u lovstvu (u daljem tekstu: informacioni sistem) uspostavlja se u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i obavezama.

(2) Informacioni sistem je integrirani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje podataka u elektronskom obliku na jedinstven način.

 

Član 3.

Pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) baza podataka je formirana zbirka logički povezanih podataka prikupljenih iz različitih izvora, prezentiranih i ažuriranih u sistem dostupan korisnicima,

2) ID je identifikacioni broj,

3) analitički i sintetički izvještaji su rezultat obrade baze podataka,

4) UTF-8 (Unicode Transformation Format) je način zapisa kodnih tačaka u standardu Unicode pomoću nizova 8-bitnih bajtova,

5) udaljena DR (Disaster Recovery) lokacija predstavlja način zaštite podatka na rezervnoj lokaciji radi oporavka informacionog sistema u slučaju katastrofe na primarnoj lokaciji baze podataka,

6) veb-servis je softverska aplikacija koja je dostupna putem interneta ili intraneta i kojom se na standardni način vrši razmjena podataka između različitih softverskih sistema.

 

Član 4.

Korisnici informacionog sistema, u skladu sa svojim nadležnostima, u poslovnim procesima jesu:

1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo),

2) Lovački savez Republike Srpske (u daljem tekstu: Lovački savez),

3) lovačka udruženja i privredne organizacije koji su korisnici lovišta (u daljem tekstu: korisnik lovišta).

 

Član 5.

Informacioni sistem sadrži sljedeću jedinstvenu bazu podataka:

1) iz lovne osnove: status lovne osnove ili revizije lovne osnove; podatke o lovištu: naziv, namjena, korisnik, ukup- na površina u hektarima, lovna površina, naziv organa koji je ustanovio lovište, broj akta o dodjeli lovišta na korištenje, datum akta o ustanovljavanju lovišta, mjesto i sjedište korisnika lovišta, najniža nadmorska visina lovišta, najviša nadmorska visina lovišta; divljač: naziv vrste divljači (nrodni i latinski); stepen zaštite: stalno zaštićena, lovosta- jem zaštićena i nezaštićena, migrira da/ne; osnovne vrste divljači u lovištu: lovnoproduktivna površina u hektarima, bonitet i kapacitet lovišta za svaku pojedinačno osnovnu vrstu divljači; lovnouzgojni objekti u lovištu: hranilišta za medvjeda, vuka, divlju svinju, srneću divljač, zeca i pernatu divljač, njive za divljač (u hektarima), prihvatilišta, skladišta za hranu, solila i pojilišta; lovnotehnički objek- ti: lovačke kolibe, lovačke nadstrešnice, lovačke kuće, lovački domovi, visoke zatvorene čeke, visoke otvorene čeke, ploče za obilježavanje lovišta, panoi, lovačke staze i ostali objekti; oprema u lovištu: vozila, komplet odjeće i obuće za lovočuvara (broj), lovačka puška (broj), foto- aparat (broj), dvogled (broj), pribor za ocjenjivanje trofeja, kamere za osmatranje (broj), oprema za hvatanje divljači i ostalo; evidencije o realizaciji predviđenih mjera: evidenci- je o investicijama u lovištu: lovna godina, redni broj, naziv investicije, lokacija, vrijednost; evidencija o održavanju objekata u lovištu: lovna godina, redni broj, naziv objekta, lokacija, opis radova, iznos; evidencija divljači u lovištu: lovna godina, redni broj, vrsta divljači, brojnost divljači na dan 1. april, prirast, gubici, odstrel, brojno stanje divljači na dan 31. mart; evidencija o proizvodnji, nabavci i utrošku hrane i medikamenata: lovna godina, redni broj, vrsta hrane i medikamenata, jedinica mjere, proizvodnja, nabavljeno i utrošeno; evidencija o štetama od divljači: lovna godina, redni broj, vlasnik ili korisnik imovine, vrsta štete i uzroč- nici, datum uviđaja, količina i vrijednost štete; evidencija šteta u lovištu (šteta na divljači i objektima): lovna godina, počinilac štete, datum nastanka, vrsta i mjesto nastanka štete, vrijednost štete, podnesena prijava protiv počinioca i riješena da/ne;

2) iz godišnjeg plana korištenja, odnosno privremenog godišnjeg plana korištenja: lovna godina, proljetno brojno stanje stalno zaštićenih i nezaštićenih vrsta divljači i osnovne vrste divljači: polna i starosna struktura; plan korištenja divljači: ukupno i polna i starosna struktura, planirani broj korištenja za matične lovce i planirani broj korištenja za komercijalni lov;

3) katastar lovišta, divljač: proljetno brojno stanje di- vljači, planirani prirast, izlovljeno, gubici, ukupno izlovljeni i gubici, ostaje za narednu godinu; stanje lovnih objekata: hranilišta za divljač (medvjed, vuk, divlja svinja, zec, srneća divljač, pernata divljač), brojno stanje na početku lovne godine, broj otpisanih, broj novoizgrađenih, broj na kraju lovne godine; solila: brojno stanje na početku lovne godine, broj otpisanih, broj novoizgrađenih, brojno stanje na kraju lovne godine; stanje lovnotehničkih objekata (podaci pojedinačno za lovačke kuće, lovačke domove, lovačke kolibe, lovačke nadstrešnice, visoke zatvorene čeke, visoke otvorene čeke, ploče za obilježavanje, panoe i lovačke staze): brojno stanje na početku lovne godine, broj otpisanih, broj novoizgrađe- nih, broj na kraju lovne godine i stanje lovnih površina (lovna površina, oranice, livade, voćnjaci, šume, goleti, vodene površine i ostalo), stanje na početku lovne godine, smanje- nje, povećanje i stanje na kraju lovne godine;

4) jedinstveni registar matičnih lovaca i registar lovaca pripravnika: JMB lovca, ime i prezime lovca, ime roditelja, datum rođenja, pol, administrativna pripadnost, adresa prebivališta lovca, pripadnost matičnom udruženju, prvo članstvo u lovačkom udruženju, naziv svih lovačkih udruženja u ko- jima je član; status lovca: aktivan član, odjavljen član, lovac pripravnik, trajno neaktivan; razlog promjene statusa: pro- mjena prebivališta, sticanje lovačke dozvole, gubitak dozvole za oružje, polaganje lovačkog ispita, trajna nesposobnost, smrt i ostalo; datum promjene statusa i komentar statusa;

5) lovačko oružje: karabin, sačmarica da/ne, broj i datum dozvole za posjedovanje oružja, broj i datum isteka identifikacionog dokumenta;

6) evidencija o položenom ispitu za ocjenjivanje lovačkih trofeja i potpis trofejnog lista i izdatim uvjerenjima o ovom ispitu: ime i prezime lovca, mjesto polaganja ovog ispita, ko- misija: ime i prezime predsjednika komisije i članova;

7) evidencija o položenom ispitu i izdatim uvjerenjima o položenom lovačkom ispitu: spisak kandidata za polaganje lovačkog ispita po lovačkom udruženju, ime i prezime lovca, mjesto polaganja lovačkog ispita, regija polaganja; komisija: ime i prezime predsjednika komisije i članova; broj bodova na lovačkom ispitu, položio da/ne, napomena;

8) registar izdatih dozvola za lov i lovnih karti: ID lovca, ID divljači, ID korisnika lovišta, sjedište korisnika lovišta, ID lovočuvara, vođe grupe, datum važenja od/do; vrsta dozvole: lovna karta, dozvola za lov; datum vraćanja korisniku lovišta (odnosi se na lovnu kartu);

9) za lovočuvare: ID lovočuvara, JMB lovočuvara, ime i prezime lovočuvara, ime roditelja, pol, administrativna pripadnost, adresa prebivališta, naziv korisnika lovišta kod kog je uposlen ili volonter;

10) registar trofejnih listova udruženja: ID lovca, ID divljači, ID dozvole, tip trofeja: ukupno poena i trofejna vrijednost; datum odstrela, ime i prezime članova komisije za ocjenjivanje trofeja i potpis trofejnog lista; detalji trofeja: ID divljači, ID trofeja, elementi mjerenja, jedinica mjerenja, prosjek mjerenja i napomena mjerenja.

Član 6.

Ministarstvo obavlja sljedeće aktivnosti u informacionom sistemu:

1) upravlja informacionim sistemom, odnosno svim korisničkim nalozima,

2) vrši uvid u osnovne podatke koje korisnik lovišta unosi u informacioni sistem iz lovne osnove,

3) vrši uvid u osnovne podatke koje korisnik lovišta unosi u informacioni sistem iz godišnjeg plana korištenja lovišta ili privremenog godišnjeg plana korištenja lovišta,

4) nalaže unošenje osnovnih podataka iz člana 5. ovog pravilnika ako ih korisnik lovišta ne unese,

5) vrši uvid u sve podatke u informacionom sistemu,

6) ima pristup definiranom setu analitičkih ili sintetičkih izvještaja i pregleda,

7) osigurava potrebne resurse za adekvatan smještaj, normalan rad i komunikacioni pristup serverskim resursima informacionog sistema,

8) tehnički održava informacioni sistem,

9) obrađuje i revidira štete nastale od divljači i na divljači koje su u informacioni sistem evidentirali korisnici lovišta.

 

Član 7.

Lovački savez obavlja sljedeće aktivnosti u informacionom sistemu:

1) vrši uvid u podatke koje korisnik lovišta unosi u informacioni sistem,

2) vodi elektronski registar uvjerenja o položenom lovačkom ispitu i čuva kopiju registra u štampanom obliku,

3) štampa uvjerenja o položenom lovačkom ispitu na propisanom obrascu,

4) vrši koordinaciju i kontrolu rada korisnika informacionog sistema s ciljem ispravnog i jednoobraznog korištenja informacionog sistema,

5) može da čuva kopiju podataka iz informacionog sistema ili rezervnu centralnu lokaciju informacionog sistema ako za to postoje tehničke i pravne pretpostavke.

 

Član 8.

(1) Korisnik lovišta obavlja sljedeće aktivnosti u informacionom sistemu:

1) uspostavlja informacioni sistem i omogućava elektronsku vezu sa informacionim sistemom u Ministarstvu,

2) vodi i ažurira registar matičnih lovaca udruženja u elektronskom obliku,

3) vodi i ažurira registar lovaca pripravnika udruženja u elektronskom obliku,

4) vodi registar dozvola za lov i lovnih karti u elektronskom obliku,

5) vodi registar trofejnih listova u elektronskom obliku,

6) vodi katastar lovišta,

7) unosi osnovne podatke iz lovne osnove propisane članom 5. ovog pravilnika,

8) unosi osnovne podatke iz godišnjeg plana korištenja lovišta ili privremenog godišnjeg plana korištenja lovišta propisane članom 5. ovog pravilnika,

9) evidentira štete od divljači i na divljači,

10) vrši uvid i pristup u podatke u informacionom sistemu za lovište čiji je korisnik.

(2) Odredbe stava 1. t. 2) i 3) ovog člana ne odnose se na privredne organizacije koje su korisnici lovišta.

(3) Korisnik lovišta odgovoran je za podatke iz stava 1. ovog člana koje unosi u informacioni sistem i koje po potrebi štampa i za dozvole za lov i lovne karte na način da budu zaštićene od zloupotrebe.

 

Član 9.

Informacioni sistem ima sljedeću arhitekturu i organizaciju sistema:

1) jedinstvenu bazu podataka na nivou informacionog sistema,

2) strukturu baze podataka koja omogućava logičko razdvajanje registara po horizontali i po vertikali,

3) korištenje UTF-8 baziranog kodovanja za podatke koji se čuvaju u bazi podatka,

4) opciono korištenje udaljene DR rezervne lokacije,

5) jedinstvenu veb-aplikaciju informacionog sistema,

6) korištenje tehnologija izvještavanja s ciljem generiranja izvještaja, obrazaca i potvrda koje je potrebno štampati.

 

Član 10.

(1) Podaci i informacije javne namjene iz informacionog sistema dostupni su bez posebnog zahtjeva i objavljuju se na službenim internet stranicama Ministarstva, Lovačkog saveza i korisnika lovišta.

(2) Podaci i informacije iz informacionog sistema koji su označeni propisima o zaštiti podataka kao povjerljivi nisu dostupni drugim licima i javnosti.

 

Član 11.

Informacioni sistem korisnici lovišta uspostavit će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.06.1-332-48/21

15. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

informacioni sistem

lovstvo

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.