Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra taksi i naknada u FBiH

Legislativa

Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Jedinstvenog registra taksi i naknada u FBiH

23.06.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 49/21 (23.6.2021.)

 

Na osnovu člana 19. Zakona o Jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/21), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O USPOSTAVLJANJU I VOĐENJU JEDINSTVENOG REGISTRA TAKSI I NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


 

I. OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)

 

(1) Ovim pravilnikom propisuje se način uspostavljanja i vođenja Jedinstvenog registra taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Jedinstveni registar), način upisa i pristupa podacima, kao i sadržaj i oblik obrasca za ažuriranje podataka u Jedinstvenom registru.

(2) Takse i naknade koje se uvode federalnim i kantonalnim propisima, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave, a koje se iskazuju i pripadaju budžetima u skladu sa posebnim propisom, u Jedinstvenom registru evidentiraju se pojedinačno, sa precizno označenim svim elementima takse ili naknade koji su od značaja za krajnjeg korisnika, i koji osiguravaju poštivanje principa predviđenih u članu 3. Zakona o Jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o Jedinstvenom registru).

 

Član 2.
(Primjena)

 

(1) U skladu sa članom 5. Zakona o Jedinstvenom registru, odredbe ovog pravilnika odnose se na Federalno ministarstvo finansija, kantonalna ministarstva finansija i službe za upravu jedinica lokalne samouprave nadležne za poslove finansija, koji su obveznici ažuriranja podataka u Jedinstvenom registru.

(2) U skladu sa članom 6. Zakona o Jedinstvenom registru, odredbe ovog pravilnika odnose se na sve organe uprave i organizacije na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su ovlašteni obrađivači ili predlagači propisa koji uređuju takse i naknade, a obveznici su izvještavanja podataka.

(3) Odredbe ovog pravilnika u vezi sa postupkom ažuriranja podataka u Jedinstvenom registru, primjenjuju se u smislu člana 8. Zakona o jedinstvenom registru i na postupak provjere podataka u Početnom registru.

 

II. USPOSTAVA, AŽURIRANJE I VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA

 

Član 3.
(Obveznik uspostave i vođenja registra)

 

(1) Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) uspostavlja Jedinstveni registar istekom roka predviđenog u članu 9. stav (1) Zakona o Jedinstvenom registru, migriranjem podataka iz postojeće elektronske baze podataka - Početnog registra, u odgovarajuću web aplikaciju.

(2) Jedinstveni registar vodi i održava Federalno ministarstvo, uključujući poslove tehničkog održavanja i poslove provođenja sigurnosnih mjera informacionog sistema.

 

Član 4.
(Pristup Jedinstvenom registru)

 

Jedinstvenom registru pristupa se putem službene web stranice Federalnog ministarstva.
 

Član 5.
(Obrazac za ažuriranje podataka)

 

(1) Obrazac za ažuriranje podataka (u daljem tekstu: obrazac) predstavlja sastavni dio ovog pravilnika i koristi se za:

a) provjeru podataka u Početnom registru u skladu sa članom 8. Zakona o Jedinstvenom registru,

b) izmjene podataka u Jedinstvenom registru koje obuhvataju uvođenje novih ili dopune postojećih taksi i naknada,

c) brisanje, ispravku ili drugi vid naknadnog ažuriranja podataka u Jedinstvenom registru.

 

Član 6.
(Sadržaj obrasca)

 

(1) DIO I obrasca sadrži slijedeća polja:

a) Redni broj, naziv polja u registru taksi i naknada, opis izmjene i/ili dopune;

b) Status;

c) Šifra prihoda;

d) Naziv takse/naknade;

e) Zakonski osnov;

f) Podzakonski propis/Opći akt;

g) Obveznik plaćanja;

h) Primalac;

i) Depozitni račun;

j) Raspodjela prihoda;

k) Učestalost i iznos takse/naknade;

l) Namjena sredstava;

m) Nadležni organ uprave/organizacije/općina/grad;

n) Tip takse/naknade;

o) Djelatnost;

p) Kategorija obveznika;

q) Svrha plaćanja takse/naknade;

r) Tip pripadnosti prihoda;

s) Nadležni nivo vlasti za donošenje propisa;

t) Korisnik javnog prihoda kojem se plaća;

u) Napomena.

(2) Osim polja navedenih u stavu (1) ovog člana, DIO I obrasca sadrži i dodatna polja: "Pečat i potpis odgovornog lica obrađivača ili predlagača propisa" i "Mjesto i datum".

(3) DIO II obrasca sadrži slijedeće:

a) odgovarajuća polja "POTPUN" I "NEPOTPUN", koja označavaju da li su podaci na obrascu dostavljeni u skladu sa Zakonom o Jedinstvenom registru i ovim pravilnikom i

b) polje "Mjesto i datum".

(4) Obrazac se objavljuje na službenoj web stranici Federalnog ministarstva, zajedno sa Uputstvom za popunjavanje obrasca koje čini njegov sastavni dio.

 

Član 7.
(Način podnošenja obrasca)

 

(1) U rokovima utvrđenim članom 8. i članom 13. Zakona o jedinstvenom registru, obrazac se podnosi nadležnom obvezniku ažuriranja podataka, elektronski ili u štampanoj formi.

(2) Elektronska verzija obrasca podnosi se u skeniranom obliku sa pečatom i potpisom odgovornog lica.

 

Član 8.
(Provjera sadržaja podnesenog obrasca)

 

(1) Nadležni obveznik ažuriranja podataka provjerava formalni sadržaj podnesenog obrasca koji dostavlja obveznik izvještavanja i to:

a) da li je dostavljen u propisanom roku,

b) da li sadrži pečat i potpis odgovornog lica obrađivača ili predlagača, i

c) da li sadrži uredno popunjena polja sa podacima na osnovu kojih nadležni obveznik ažuriranja može izvršiti unos ispravnih, odnosno dopunu nedostajućih podataka u skladu sa Zakonom o Jedinstvenom registru i ovim pravilnikom.

(2) Ukoliko obveznik ažuriranja, nakon izvršene provjere propisane u stavu (1) ovog člana, konstatuje da je obveznik izvještavanja podnio formalno ispravan obrazac, označava polje "POTPUN" i u Zakonom o Jedinstvenom registru propisanom roku dužan je da izvrši unos ispravnih podataka, odnosno dopuni nedostajuće podatke.

(3) Ukoliko nadležni obveznik ažuriranja utvrdi da obrazac ne sadrži sve potrebne podatke, da nije pravilno ovjeren od obrađivača ili predlagača, ili da nije podnesen u propisanom roku, dužan je najkasnije u roku od 7 dana od dana uočene nepravilnosti obrazac vratiti obvezniku izvještavanja, elektronski ili putem redovne pošte, sa označenim poljem "NEPOTPUN", uz kratak opis uočenih nedostataka koje je obveznik izvještavanja dužan ispraviti.

 

Član 9.
(Rok za dopunu nepotpunog obrasca)

 

Obveznik izvještavanja dužan je najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema nepotpunog obrasca, ispraviti nedostatke i nadležnom obvezniku ažuriranja, isti dostaviti na način propisan ovim pravilnikom.
 

Član 10.
(Obavještavanje o uočenim nepravilnostima)

 

Ukoliko obveznik izvještanja ispravljeni obrazac ne dostavi u roku iz člana 9. ovog pravilnika, obveznik ažuriranja dužan je, o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležnu budžetsku inspekciju, kao i Federalno ministarstvo, u slučaju kada ažuriranje vrši kantonalno ministarstvo finansija i jedinica lokalne samouprave nadležna za poslove finansija.
 

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.
(Nadzor nad pravilnikom)

 

Nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Federalno ministarstvo finansija i budžetska inspekcija.
 

Član 12.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-02-2-4824/21
Juna 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

takse

naknade

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.