Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka

Legislativa

Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija za stavljanje na listu stručnjaka

11.08.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 63/21 (11.8.2021.)

 

Na osnovu stava (2) člana 78. Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/21), federalni ministar okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU USLOVA I KRITERIJA ZA STAVLJANJE NA LISTU STRUČNJAKA KOJI MOGU BITI IMENOVANI U STRUČNE KOMISIJE ZA OCJENU STUDIJA UTICAJA NA OKOLIŠ


 

Član 1.
(Predmet pravilnika)
 

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se:

- način imenovanja i mandat Komisije za izbor stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija uticaja na okoliš (za projekte) i za rad u stručnim komisijama za ocjenu strateških studija, ovlaštenja i odgovornosti Komisije za izbor,

- uslovi za stavljanje na listu, način prijavljivanja, sadržaj prijave i kriteriji,

- izbor stručnjaka sa liste za rad u stručnim komisijama za ocjenu studija uticaja na okoliš,

- sastav, način rada i naknade za rad stručne komisije za ocjenu studije uticaja na okoliš, osim za hidroenergetska postrojenja koja su Pravilnikom o načinu formiranja i rada stručnih komisija za ocjenu studija uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za pogone za proizvodnju hidroelektrične energije ("Službene novine Federacije BiH", br. 9/21).
 

Član 2.
(Definicije)
 

(1) U smislu ovog pravilnika, sljedeći izrazi imaju značenja:

a) "Komisija za izbor stručnjaka za stavljanje na listu" (u daljem tekstu Komisija za izbor) je komisija koju imenuje ministar rješenjem za utvrđivanje da li kandidat, na osnovu dostavljenog zahtjeva za stavljanje na listu stručnjaka za ocjenu studija, ispunjava uslove u skladu sa ovim Pravilnikom,

b) "stručna komisija" je komisija za ocjenu studija uticaja na okoliš za projekte koju imenuje ministar rješenjem o imenovanju komisije za ocjenu studija,

c) "studija uticaja na okoliš" - dokument kojim se identifikuju, opisuju i vrši odgovarajuća procjena u odnosu na svaki pojedinačan slučaj (projekat) i u skladu odredbama Zakona o zaštiti okoliša utvrđuje direktan i indirektan uticaj nekog projekta na okoliš,

d) "strateška studija o procjeni uticaja na okoliš" - dokument koji se izrađuje u postupku izrade strategije, plana ili programa kojom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani znatni efekti na okoliš koje može izazvati provođenje te strategije, plana ili programa na okoliš i opcije zaštite okoliša koji uzimaju u obzir ciljeve i obim strategije, plana ili programa.
 

Član 3.
(Imenovanje i mandat Komisije za izbor)
 

(1) U svrhu provođenja ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljem tekstu - Ministarstvo) imenuje Komisiju za izbor stručnjaka za stavljanje na listu (u daljem tekstu Komisija za izbor) za utvrđivanje da li kandidat, na osnovu podnesene prijave ispunjava uslove za stavljanje na listu stručnjaka.

(2) Komisija za izbor se sastoji od najmanje 5 (pet) članova, od kojih su dva člana iz Akademske zajednice i tri člana iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

(3) Tehnički sekretar Komisije vodi zapisnike sa sastanaka Komisije.

(4) Komisiju za izbor imenuje ministar posebnim rješenjem, koje se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

(5) Mandat članova Komisije za izbor traje četiri godine.

(6) Komisija za izbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje, radi razmatranja prijava, odnosno kako bi utvrdila da li prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove za stavljanje na listu stručnjaka.

(7) Na prijedlog Komisije za izbor, u roku od 8 (osam) dana, nakon dostavljenog prijedloga Komisije za izbor, ministar federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi rješenje o listi stručnjaka za ocjenu studija i objavljuje listu stručnjaka na web stranici 3 (tri) dana nakon donošenja rješenja.
 

Član 4.
(Ovlaštenje i odgovornost Komisije za izbor)
 

(1) Ovlaštenje i odgovornosti Komisije za izbor su:

a) utvrđivanje da li kandidat na osnovu podnesene prijave za stavljanje na listu stručnjaka ispunjavaju uslove u skladu sa ovim Pravilnikom,

b) praćenje blagovremenog ažuriranja i objavljivanja liste stručnjaka.
 

Član 5.
(Način dostavljanja prijave)
 

(1) Ministarstvo će objaviti javni poziv za dostavljanje prijava za stavljanje na listu stručnjaka na web stranici Federalnog ministarstva www.fmoit.gov.ba, a kratka obavijest o istom će biti objavljena u "Službenim novinama Federacije BiH" i jednim dnevnim novinama.

(2) Kandidat koji želi da bude na listi stručnjaka dostavlja prijavu Federalnom ministarstvu, sa naznakom: "Komisiji za izbor za stavljanje na listu stručnjaka koji mogu biti imenovani u stručne komisije za ocjenu studija".

(3) Kandidati mogu dostavljati prijave za stavljanje na listu stručnjaka u kontinuitetu, u skladu sa ovim Pravilnikom.

(4) Komisija za izbor razmatra pristigle prijave i ažurira listu stručnjaka na način propisan stavom (6) člana 3. ovog Pravilnika.
 

Član 6.
(Sadržaj prijave i kriteriji)
 

(1) Kandidati za stavljanje na listu stručnjaka mogu biti sva fizička lica sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Uz prijavu za stavljanje na listu stručnjaka, kandidat je dužan priložiti:

a) potvrdu iz CIPS-a o prebivalištu na području Federacije BiH,

b) dokaz o visokoj stručnoj spremi, najmanje 240 bodova ili VII stepena stručne spreme,

c) uvjerenje o radnom iskustvu, više od sedam godina na poslovima iz oblasti rada u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika,

d) dokaz o urađena najmanje četiri projekta/studije/plana u oblasti/ima rada za koje se kandidat prijavljuje i to kao voditelj projekta ili obrađivač i objavljene stručne i naučne radove u zbornicima radova i referentnim časopisima, a koji se odnose na zaštitu okoliša i to: naziv rada, autor/i, naziv zbornika radova ili referentnog časopisa, broj i datum objave,

e) dokaz o plaćenim naknadama iz stava (5) člana 11. ovog Pravilnika.

f) naznaka za koju oblast/i rada se prijavljuje kandidat.
 

Član 7.
(Stručne oblasti)
 

(1) Kandidati mogu biti stavljeni na listu u okviru jedne ili više slijedećih oblasti:

a) Tehnologija industrijskih procesa, energetskih tehnologija, rudarskih tehnologija.

b) Projekti infrastrukturnih objekata.

c) Hemija i/ili industrijska hemija.

d) Analiza uticaja industrijske aktivnosti na vode.

e) Analiza uticaja industrijske aktivnosti na zrak.

f) Analiza uticaja industrijske aktivnosti na tlo.

g) Analiza uticaja na biodiverzitet i zaštitu prirodnih područja.

h) Prečišćavanje otpadnih voda.

i) Upravljanje (tečnim, čvrstim, plinovitim i/ili opasnim) otpadom.

j) Energetska efikasnost.

k) Buka.

l) Radijacijsko zračenje.

m) Protupožarna zaštita, zaštita od eksplozije i sigurnost na radu.

n) Procjena rizika od nesreća većih razmjera.

o) Izrada programa monitoringa (praćenje stanja okoliša).

p) Oblast poljoprivrede i šumarstva.

q) Oblast okolišnog prava.
 

Član 8.
(Vođenje, ažuriranje i javno objavljivanje liste stručnjaka)
 

(1) Ministarstvo ažurira listu stručnjaka u skladu sa ovim Pravilnikom. Lista stručnjaka je dostupna javnosti putem web stranice federalnog ministarstva www.fmoit.gov.bа.

(2) Ministarstvo ažurira proširenu listu stručnjaka koja sadrži ime i prezime stručnjaka/stručno/akademsko zvanje, lične i kontakt podatke o kandidatima (adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa), stručne oblasti rada.

(3) Ministarstvo dostavlja jednom godišnje Komisiji za izbor listu stručnjaka koji su u prethodnoj godini bili članovi stručnih komisija i istu objavljuje na web stranici Ministarstva.

(4) Podaci na listi stručnjaka koji se javno objavljuju ne sadrže kontakt podatke.
 

Član 9.
(Način predlaganja stručnjaka za rad u stručnim komisijama)
 

(1) Voditelj upravnog postupka predlaže članove stručne komisije, na osnovu predmeta/sadržaja studije, po primjenjivim stručnim oblastima iz člana 7. ovog Pravilnika za konkretan projekat.

(2) Članovi stručne komisije ne mogu biti lica koja su:

a) učestvovala u izradi studije uticaja, koja je predmet ocjene ili su zaposleni kod pravnog lica koji je izradio studiju uticaja;

b) osnivači ili zaposleni kod podnosioca zahtjeva za ocjenu studije;

c) bračni drugovi, krvni srodnici do četvrtog stepena srodstva i srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva lica navedenih u tač. a) i b);

d) lica zaposlena kao inspektori, odnosno lica koja vrše inspekcijski nadzor nad projektom za koji je izrađena studija uticaja na okoliš.

(3) Voditelj postupka obavještava stručnjake iz stava 1. ovog člana o prijedlogu za rad u stručnoj komisiji i traži da mu dostavi potpisanu izjavu iz Priloga 1. ovog Pravilnika.

(4) Voditelj postupka dostavlja ministru obrazloženje izbora stručnjaka za člana stručne komisije.

(5) Ministar/rica, uz izjave iz stava 3. ovog člana, rješenjem imenuje stručnu komisiju.
 

Član 10.
(Rad stručne komisije)
 

(1) Stručna komisija se sastoji od najmanje 3 (tri) člana sa liste stručnjaka.

(2) Izvještaj svakog člana stručne komisije za ocjenu studije uticaja na okoliš pojedinačno mora sadržavati detaljno, elektronski popunjen obrazac iz priloga 2. ovog Pravilnika i jasan zaključak da li se studija prihvata ili ne prihvata uz jasno obrazloženje zaključka. Izvještaj obavezno sadrži datum kad je sačinjen i potpis člana komisije.

(3) Rad komisije za ocjenu strateške procjene uticaja na okoliš utvrđuje se na osnovu stava (3) člana 57. Zakona o zaštiti okoliša, Uredbom iz člana 52. Zakona.
 

Član 11.
(Naknade za rad Komisije za izbor)
 

(1) Ministar posebnim rješenjem određuje visinu i način plaćanja naknade i troškova za rad Komisije za izbor stručnjaka.

(2) Visina i način plaćanja iz stava (4) ovog člana utvrđuje se u skladu sa članom 41. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12) i članom 12. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

(3) Naknadu iz stava (2) ovog člana isplaćuje Ministarstvo na teret sredstava ostvarenih uplatom troškova naknade na depozitni račun budžeta Federacije BiH.

(4) Visinu iznosa troškova za stavljanje na listu stručnjaka, po kandidatu, određuje ministar posebnim aktom koji se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH".

(5) Troškove stavljanja na listu snosi kandidat.
 

Član 12.
(Naknada za rad članova stručne komisije)
 

(1) Ministar posebnim Zaključkom utvrđuje iznos naknade za rad stručne komisije za ocjenu studije uticaja na okoliš.

(2) Naknada iz stava 1. ovog člana obuhvata nadoknadu za rad stručnjaka iz Ministarstva i vanjskih stručnjaka, troškove prevoza, dnevnica i smještaja, te troškove kopiranja i distribuciju dokumentacije za ocjenu studije uticaja na okoliš, troškovi iznajmljivanja sale za održavanje javnih rasprava, troškovi obavještavanja javnosti: oglasi, brošure, plakati.

(3) Naknada za rad stručnjaka iznosi 15% prosječne mjesečne neto plate ostvarene na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za posljednje tromjesečje za jedan norma - dan rada na ocjeni studije po pojedincu.

(4) Broj norma - dana i iznos naknade iz stava (4). ovog člana utvrđuje se Zaključkom Ministarstva iz stave (1) ovog člana, prema složenosti postupka.

(5) Podnosilac zahtjeva za ocjenu studije uticaja na okoliš (investitor) je dužan uplatiti ukupan iznos naknade iz stave (4) ovog člana u roku od sedam dana od dana dostavljanja Zaključka o visini naknade za rad stručne komisije i visini troškova nastali u postupku ocjene studije uticaja na okoliš uplatom u korist Budžeta - Federacije BiH - Podračun Ministarstva.
 

Član 13.
(Poslovnici o radu komisija)
 

(1) Način rada Komisije za izbor i stručnih komisija za sve oblasti iz člana 7. ovog Pravilnika uredit će se Poslovnikom o radu.

(2) Poslovnik o radu donosi Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 

Član 14.
(Prijelazne i završne odredbe)
 

(1) Stručnjaci koji su certificirani na osnovu odredbi Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim komisijama za ocjenu studija uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole ("Službene novine Federacije BiH", br. 94/12) ostaju na listi i vodit će se kao poseban dio jedinstvene liste.

(2) Stručnjaci iz stava (1) ovog člana moraju u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dostaviti dokumente iz člana 6. i opredijeliti se za oblast rada iz člana 7. ovog Pravilnika.

(3) Do formiranja nove liste stručnjaka, kandidati za članove stručnih komisija će se birati sa postojeće liste stručnjaka.
 

Član 15.
(Prestanak važenja Pravilnika koji je u primjeni)
 

(1) Donošenjem ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija za odobravanje i održavanje certifikacije za članove u stručnim komisijama za ocjenu studija uticaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole ("Službene novine Federacije BiH", broj 94/12).
 

Član 16
(Rodna ravnopravnost)
 

(1) Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba spola, osim kada je svrha ovog pravilnika drugačija.
 

Član 17.
(Stupanje na snagu)
 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 02-19-6-202/20
23. jula 2021. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.