Pravilnik o utvrđivanju uslova i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu START paketa

Legislativa

Pravilnik o utvrđivanju uslova i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu START paketa

15.03.2021. 09:00 / Izvor: Akta.ba

 

Broj: 02-022-36/21

Pale, 15.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 59. i  82. Stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19) i člana 90. Statuta opštine Pale („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 17/17 i 18/17), u okviru realizacije projekta „Opremanjem i edukacijom do stvaranja lanca vrijednosti: Podrška polјoprivrednim proizvođačima opštine Pale“ u skladu sa Ugovorom o dodjeli sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2020/2021. godine (broj ugovora: 07-102-3/20 od 04.12.2020. godine) zaklјučenog između Fonda za razvoj i zapošlјavanje Republike Srpske a.d. Banjaluka i opštine Pale, Načelnik opštine donosi:        

 

PRAVILNIK

o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu START paketa, u okviru realizacije projekta „Opremanjem i edukacijom do stvaranja lanca vrijednosti: Podrška polјoprivrednim proizvođačima opštine Pale“

 

 

I  OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu Start paketa maline i start paketa borovnice.  

(2) Start paket maline sadrži 500 sadnica maline ( za 500m2), azotna mineralna đubriva, sistem za navodnjavanje kap po kap i savjetodavnu pomoć. Start paket borovnica sadrži 120 sadnica borovnice, supstrat za borovnicu, azotna mineralna đubriva u okviru realizacije projekta „Opremanjem i edukacijom do stvaranja lanca vrijednosti: Podrška polјoprivrednim proizvođačima Opštine Pale“ (u dalјem tekstu: „projekat“)u skladu sa Ugovorom o dodjeli sredstava u sklopu Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj 2020/2021. godine (broj ugovora: 07-102-3/20 od 04.12.2020. godine) zaklјučenog između Fonda za razvoj i zapošlјavanje Republike Srpske a.d. Banjaluka i opštine Pale.

 

 

II PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU START PAKETA, PRATEĆE OPREME I SADNOG MATERIJALA

 

Član 2.

Pravo na učešće u ovom projektu imaju svi punolјetni stanovnici sa prebivalištem na području opštine Pale koji se namjeravaju baviti voćarskom proizvodnjom.

 

Član 3.

Podnosilac zahtjeva (tj. potencijalni korisnik projekta) treba da ispunjava slјedeće uslove: 

1.Da raspolaže sa zemlјištem pogodnim za voćarsku proizvodnju, na jedan od slјedećih načina:

a) posjeduje vlastito zemlјište,

b) zemlјište je u vlasništvu članova njegovog zajedničkog domaćinstva, 

v) zemlјište mu je ustuplјeno na korištenje ili u zakup

2.  Da je član Udruženja polјoprivrednih proizvođača „Podmladak“ ili je saglasan da će se prije dodjele START paketa učlaniti u Udruženje „Podmladak“ . Potencijalni korisnik projekta će morati ostati član udrženja „Podmladak“ najmanje 3 godine od zaklјučenja ugovora o dodjeli START paketa. 

3.  Da je saglasan da sufinansira pokretanje voćarske proizvodnje za minimalno 500m² zemlјišta u vidu pripreme zemlјišta za pravilno sađenje, noseće stubove, žice i ostali neophodni materijal i radovi. 

 

 

III KRITERIJUMI ZA DODJELU START PAKETA, PRATEĆE OPREME I SADNOG MATERIJALA

Član 4.

Kriterijumi za bodovanje podnosilaca zahtjeva su: 

1. Nezaposlenost

- Podnosilac zahtjeva je nezaposlena osoba životne starosti do 40 godina – 5 bodova

- Podnosilac zahtjeva je nezaposlena osoba životne starosti preko 40 godina – 3 boda 

2.  Podnosilac zahtjeva je ženska osoba svih starosnih dobi - 5 boda  

3.  Primanja po članu domaćinstva: 

 -mjesečna primanja po članu domaćinstva od 0 do 100 KM - 3 boda

-mjesečna primanja po članu domaćinstva od 101 do 300 KM - 2 boda

 -mjesečna primanja po članu domaćinstva veća od 500 KM - 0 bodova

 

4.   Pripremlјenost zemlјišta za voćarsku proizvodnju – komisija zapisnički dodjelјuje broj     bodova  nakon   obilaska stanja na terenu svakog od podnosioca zahtjeva – 0 –10 boda.

Kada podnosioci zahtjeva pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati mlađi podnosilac zahtjeva.

 

IV OBJAVA JAVNOG POZIVA, NAČIN PODNOŠENјA ZAHTJEVA I POTREBNA 

DOKUMENTACIJA

Član 5.

Opština Pale objavlјuje javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu START paketa, prateće opreme i sadnog materijala na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zvaničnoj internet stranici opštine Pale (www.pale.rs.ba).

Javni poziv sadrži uslove koje korisnik mora ispunjavati, kriterijume za dodjelu, potrebnu dokumentaciju, rok, način podnošenja zahtjeva i dr. 

 

Član 6.

Obrasci za podnošenje zahtjeva se nalaze u Opštini Pale (Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti), te na zvaničnoj internet stranici: http://www.pale.rs.ba/. Popunjeni obrasci zahtjeva se, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, u zapečaćenoj koverti dostavlјaju u utvrđenom roku u Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti Opštine Pale. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni izvan utvrđene forme i roka, neće se razmatrati.

 

Član 7.

Zahtjevi se podnose sa slјedećom potrebnom dokumentacijom:

1.         CIPS prijava prebivališta podnosioca zahtjeva 

2.         Kopija lične karte podnosioca zahtjeva

3.         Dokaz o nezaposlenosti podnosioca zahtjeva izdat od Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske (nevedeni dokaz podnose nezaposlene osobe) 

4.         Potvrda o visini primanja podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (za zaposlene potvrda iz Poreske uprave Republike Srpske ili za penzionere kopija poslјednjeg čeka od penzije ili izvod iz banke) 

5.         Dokaz o raspolaganju sa zemlјištem (kopija posjedovnog lista ili kopija ugovora o zakupu/korištenju)   

6.         Dokaz o članstvu u Udruženju „Podmladak“ (ovaj dokaz podnose osobe koje su u trenutku podnošenja zahtjeva već članovi Udruženja „Podmladak“)

7. Ovjerena izjava:

- da će podnosilac zahtjeva (ako bude izabran kao korisnik projekta) sufinansirati nabavku 

Iz člana 3. tačka 3 pravilnika,

 - da će se podnosilac zahtjeva (ako bude izabran kao korisnik projekta) učlaniti u Udruženje „Podmladak“ i da će ostati član najmanje 3 godine od dana zaklјučivanja Ugovora sa Opštinom Pale,

- da će podnosilac zahtjeva (ako bude izabran kao korisnik projekta) dobijeni START paket zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od dana zaklјučivanja Ugovora o dodjeli START paketa sa Opštinom Pale, 

- da će podnosilac zahtjeva (ako bude izabran kao korisnik projekta) obavezno prisustvovati  edukacijama i sastancima iz oblasti voćarske proizvodnje koji će se organizovati u okviru realizacije projekta, 

- da će ukoliko prekrši uslove pravilnika nadoknaditi kompletan iznos vrijednosti Start paketa od 2500KM.

 

V  IZBOR KORISNIKA

Član 8.

(1) Izbor korisnika za dodjelu START paketa vrši se na osnovu pristiglih zahtjeva na javni poziv. (2) Komisiju za odabir korisnika za dodjelu START paketa, prateće opreme i sadnog materijala (dalјe u tekstu: Komisija) imenuje Načelnik opštine. Zadatak Komisije je da izvrši pregled pristiglih zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, izađe na teren za svakog od podnosioca zahtjeva (zapisnički dodijeli broj bodova u vezi sa pripremlјenosti zemlјišta za voćarsku proizvodnju), te da na osnovu kriterijuma za bodovanje iz člana 4. ovog pravilnika sačini prijedlog rang liste koju dostavlјa Načelniku opštine. 

(3) Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije u slučaju sumnje u vjerodostojnost iste.  

(4) Konačnu rang listu korisnika projekta, na prijedlog komisije, donosi Načelnik opštine i biće objavlјena u Službenim novinama grada Istočno Sarajevo, na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zvaničnoj opštinskoj internet stranici.   

(5) Podnosioci zahtjeva imaju pravo žalbe Načelniku na konačnu rang listu u roku od 8 dana od dana objavlјivanja iste. 

 

Član 9. 

Nakon provedene procedure izbora korisnika projekta, isti zaklјučuju Ugovor o dodjeli START paketa, prateće opreme i sadnog materijala sa opštinom Pale, kojim će biti regulisana sva dalјa međusobna prava i obaveze.

 

VI  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјen u Službenim novinama grada Istočno Sarajevo.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

START paketi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.