Pravilnik o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava učešća na dodjelu plastenika za 2021.

Legislativa

Pravilnik o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava učešća na dodjelu plastenika za 2021.

20.05.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/21 (20.5.2021.)

 

Na osnovu člana 14. i člana 15. stav (1) tačka b) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), člana 50. stav (1) tačka e) i člana 146. stav (1) i stav (2) Statuta Općine Novo Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/20 - Prečišćeni tekst i 20/20 - Ispravka) i člana 15. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godine broj 020V-02-2484/21 od 30.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/21), načelnik Općine Novo Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA UČEŠĆA NA DODJELU PLASTENIKA ZA 2021.GODINU


 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava učešća građana - fizičkih lica sa područja Općine Novo Sarajevo na dodjelu plastenika površine od 30 m2 za 2021. godinu.

(2) Općina Novo Sarajevo nabavku plastenika vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkam BiH putem otvorenog postupka javne nabavke.
 

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA UČEŠĆA KANDIDATA

 

Član 2.
(Pravo učešća)
 

(1) Pravo učešća u postupku za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine od 30 m2 imaju svi zainteresovani građani - fizička lica koji ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom i koji imaju prebivalište na teritoriji općine Novo Sarajevo.

(2) Uslov za ostvarivanje prava učešća je da kandidati kao podnosioci zahtjeva moraju biti zakonski korisnici minimum 100 m2 poljoprivrednog zemljišta (vlasnik, posjednik, nosilac prava korištenja) pogodnog za plasteničku proizvodnju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(3) Da bi poljoprivredno zemljište na koje namjerava postaviti plastenik bilo pogodno za plasteničku proizvodnju isto mora ispuniti slijedeće posebne kriterije: ne smije biti evidentirano kao aktivno klizište, ne smije se nalaziti u brdovitom području pod nagibom i mora se nalaziti u neposrednoj blizini izvorišta vode ili vodovodne mreže.

(4) Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti kandidati kao i njihovi članovi domaćinstva, koji su u ranijem periodu (3 godine do raspisivanja javnog poziva) ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od bilo kojeg nivoa vlasti, humanitarnih i drugih institucija i
 

III. IZBOR KANDIDATA

 

Član 3.
(Javni poziv)
 

(1) Općina Novo Sarajevo objavljuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika u najmanje jednim dnevnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Novo Sarajevo.

(2) Javni poziv sadrži: uslove koje kandidat mora ispunjavati, kriterije za bodovanje, rok za podnošenje, a i druge potrebne podatke.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 15 (petanest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama.

(4) Izbor kandidata za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv.
 

Član 4.
(Odabir kandidata)
 

(1) Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu plastenika i Komisiju za rad po prigovorima.

(2) Zadatak Komsije za dodjelu plastenika je da pregleda pristigle prijave, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, sačini rang listu na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

(3) Nepotpune i neblagovremene prijave ne uzimaju se u razmatranje.

(4) Predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva.

(5) Utvrđena rang lista se dostavlja općinskom načelniku.

(6) Zaključak o dodjeli plastenika donosi općinski načelnik na prijedlog Komsije za dodjelu plastenika.

(7) O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Općine Novo Sarajevo.

(8) Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata Javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici Općine. Prigovor se podnosi Komisiji za rad po prigovorima, koja vrši razmatranje prigovora.

(9) Komisija za rad po prigovorima dostavlja izvještaj općinskom načelniku.
 

Član 5.
(Prava i obaveze)
 

Izabrani kandidati potpisuju ugovor o dodjeli plastenika sa Općinom Novo Sarajevo, kojim se regulišu sva dalja međusobna prava i obaveze.
 

IV. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE RANG LISTE ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Član 6.
(Kriteriji za bodovanje)
 

Kriteriji za bodovanje podnesenih zahtjeva po osnovu pripadnosti jednoj od navedenih kategorija:

a) Imovinski cenzus - slabo imovno stanje - ukupna primanja u domaćinstvu podnosioca zahtjeva, u posljednja tri mjeseca, ne prelaze po članu domaćinstva 1/4 prosječne neto plaće u Federaciji BiH, a prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku - (15 bodova);

b) Podnosilac zahtjeva nezaposlen (nalazi se na evidenciji JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo - biro Općine Novo Sarajevo) - (15 bodova);

- Za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva koji se nalazi na evidenciji JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo - biro Općine Novo Sarajevo - (5 bodova);

- Za svakog izdržavanog člana porodičnog domaćinstva (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo - biro Općine Novo Sarajevo, za starije osobe iznad 65 godina, za lica koja se ne nalaze ni na jednoj evidenciji, djeca, učenici, studenti i sl, a nemaju primanja) - (2 boda):

c) Podnosilac zahtjeva penzioner - (10 bodova);

- Dodatni status penzionera člana porodičnog domaćinstva - (5 bodova);

d) Borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac) - (10 bodova);

- Dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva - (5 bodova);

e) Porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca - (12 bodova);

f) Podnosilac zahtjeva ima priznati status RVI - (11 bodova);

- Dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva - (3 boda);

g) Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodice poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih prizanja i odlikovanja - (10 bodova);

h) Podnosilac zahtjeva ima status civilne žrtve rata, neratnih invalida i u stanju je socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom - (10 bodova);

- Dodatni status člana porodičnog domaćinstva civilne žrtve rata, neratnih invalida i lica u stanju socijalne potrebe - (5 bodova);

i) Podnosilac ima priznati status logoraša - (3 boda);

Dodatni logoraški status člana porodičnog domaćinstva - (3 boda).
 

Član 7.
(Prednost pri bodovanju)
 

Ukoliko kandidati prilikom bodovanja na osnovu utvrđenih kriterija u članu 6. ovog Pravilnika imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidat čija ukupna porodična primanja, u posljednja tri mjeseca, ne prelaze po članu domaćinstva sa kućne liste 1/4 prosječne plaće u Federaciji BiH, a prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
 

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Član 8.
(Obavezna dokumentacija)
 

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 30 m2 kandidat je obavezan priložiti dokaze o ispunjavanju uslova iz Javnog poziva i druge dokaze, i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci:

1. dokaz da je zakonski korisnik - vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta: zemljišnoknjižni izvadak ili posjedovni list na ime podnosioca zahtjeva; ovjeren ugovor o zakupu sa zemljišno-knjižnim izvatkom zakupodavca, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji - svi zaključeni najmanje godinu dana prije objavljivanja Javnog poziva na vremenski period od najmanje 3 (tri) godine; kupoprodajni ugovor, ugovor o poklonu, rješenje nadležnog organa ili sudska presuda i sl.;

2. ovjerena kućna lista;

3. lična karta kandidata - na uvid;

4. prijava mjesta prebivališta - boravišta (CIPS) za kandidata i članove domaćinstva sa kućne liste;

5. dokaz o ukupnim primanjima i statusu u domaćinstvu kandidata u posljednja 3 (tri) mjeseca; za kandidata i za sve članove domaćinstva sa kućne liste kandidata priložiti dokaze o ukupnim primanjima u posljednja 3 (tri) mjeseca, odnosno statusu u zavisnosti kojoj kategoriji pripadaju:

- za učenike i studente potvrda o redovnom školovanju;

- za nezaposlene osobe potvrda JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo - biro Općine Novo Sarajevo ili potvrda nadležne poreske uprave da osoba nije porezni obveznik;

- uvjerenje PIO/MIO i/ili čekovi od penzije i/ili potvrda od banke;

- potvrda o mjesečnim primanjima od poslodavca i/ili platne liste poslodavca;

- za osobe starije od 65 godina i za lica koja nisu ni na jednoj evidenciji, a nemaju primanja, dostavlja se ovjerena izjava podnosioca zahtjeva sa naznakom o kojem članu domaćinstva sa kućne liste se radi i u kojem je trenutno status (domaćica, poljoprivrednik i sl.);

- uvjerenje o statusu i primanjima iz JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo -Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo i sl.);

6. ovjerena izjava kandidata (šalter sala općine) da u periodu unazad 3 (tri) godine od dana objave javnog poziva on i članovi njegovog domaćinstva nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od bilo kojeg nivoa vlasti, humanitarnih i drugih institucija i organizacija;

7. ovjerena izjava kandidata (šalter sala općine) da je poljoprivredno zemljište na koje namjerava postaviti plastenik pogodno za plasteničku proizvodnju i da ispunjava slijedeće posebne kriterije: da nije evidentirano kao aktivno klizište, da se ne nalazi u brdovitom području pod nagibom i da se nalazi u neposrednoj blizini izvorišta vode ili vodovodne mreže;

8. ovjerena izjava kandidata (šalter sala općine) da će u slučaju dodjele plastenika u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora i preuzimanja plastenika izvršiti upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, te da će na adresu Općine dostaviti potvrdu o izvršenom upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata nadležne općinske službe;

9. ovjerena izjava kandidata da je saglasan da se u svrhu ostvarivanja prava na dodjelu plastenika obrađuju lični podaci koji su dostavljeni uz Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 30 m2.
 

Član 9.
(Dokumentacija kojom raspolaže općinski organ)
 

Ukoliko kandidat prilikom popunjavanja Zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 30 m2 navede da su on i/ili član/ovi porodičnog domaćinstva kandidata sa kućne liste:

- korisnik/ci lične i porodične invalidnine putem Službe za oblast boračke i invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo;

- nalazi/e na evidenciji Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo;

- ima/ju status RVI, porodice šehida, poginulih boraca i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i status članova njihovih porodica u evidenciji Službe za oblast boračke i invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo;

uvjerenja o navedenim statusima i visini primanja koja se ostvaruju na osnovu navedenih statusa pribavit će po službenoj dužnosti Općina Novo Sarajevo kao organ koji raspolaže predmetnom dokumentacijom.
 

Član 10.
(Dodatna dokumentacija)
 

Ukoliko kandidat ili član porodičnog domaćinstva kandidata sa kućne liste posjeduje jedan ili više od dokumenata potrebno je da isti/iste kao dokaz/e priloži uz Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 30 m2, i to originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci:

1. Uvjerenje grupe za pitanja vojnih evidencija iz oblasti vojne obaveze Federalnog ministarstva za boračka pitanja - Odsjek Novo Sarajevo o učešću u OSRBiH;

2. Potvrda od registrovanog Udruženja logoraša;

3. Potvrda JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo - Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo da je lice u stanju socijalne potrebe u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.
 

VI. MONITORING

 

Član 11.
(Provjera navoda)
 

Općina zadržava pravo provjere navoda iz ovjerene izjave kandidata daje poljoprivredno zemljište na koje namjerava postaviti plastenik pogodno za plasteničku proizvodnju i da ispunjava slijedeće posebne kriterije: da nije evidentirano kao aktivno klizište, da se ne nalazi u brdovitom području pod nagibom i da se nalazi u neposrednoj blizini izvorišta vode ili vodovodne mreže.
 

Član 12.
(Monitoring i kontrola)
 

Općina zadržava pravo da putem Službe za investicije i zaštitu okoliša vrši monitoring nad realizacijom Ugovora i kontrolu ispunjavanja ugovorenih obaveza u periodu od 2 (dvije) godine od dana potpisivanja Ugovora i preuzimanja plastenika.
 

VII. FINANSIJSKA SREDSTVA

 

Član 12.
(Finansijska sredstva)
 

Finansijska sredstva za realizaciju dodjele plastenika planirana su i utvrđena Budžetom Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu broj 02OV-02-2482/20 od 30.03.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/21) na ekonomskom kodu 615200 01 - Kapitalni grant pojedincima za nabavku plastenika, u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.
 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 13.
(Stupanje na snagu i rok važenja)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a objavit će se i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Novo Sarajevo i na web stranici Općine Novo Sarajevo https: /www.novosarajevo.ba i važi za fiskalnu 2021. godinu.
 

Broj 09-11-3182/21
29. aprila 2021. godine


Općinski načelnik
Dr. Hasan Tanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

plastenici

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.