Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti policijskih službenika KS

Legislativa

Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti policijskih službenika KS

07.11.2019. 05:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 44/19, 07.11.2019.

 

Na osnovu čl. 21. stav (5) tačka a) i 23. stav (3) tačka d) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19 i 31/19), člana 127. tačka f) i člana 42. stav (5) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO


 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1. (Predmet)

 

Ovim pravilnikom uređuju se kriteriji i način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Uprava policije) i kandidata koji se upućuju na ljekarski pregled iz člana 58. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19), kao i druga pitanja koja se odnose na zdravstveni pregled policijskog službenika i psihofizički pregled policijskog službenika nakon upotrebe sredstava fizičke sile, nakon upotrebe vatrenog oružja ili učešća u visokorizičnim akcijama.
 

Član 2. (Ustanova koja vrši provjeru i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti)

 

(1) Provjeru i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti policijskih službenika u Upravi policije i kandidata koji učestvuju u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete vrši Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod).

(2) Međusobni odnosi Uprave policije i Zavoda se regulišu posebnim ugovorom, ukoliko ti odnosi nisu regulisani na drugačiji način.

 

POGLAVLJE II - VRSTE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA, KRITERIJI ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI I DRUGA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA ZDRAVSTVENI PREGLED POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

Član 3. (Vrste zdravstvenih pregleda)

 

(1) Zdravstveni pregledi su:

a) redovni zdravstveni pregled - obavlja se za policijske službenike raspoređene u Jedinici za specijalističku podršku - svake dvije godine,

b) periodični zdravstveni pregled - obavlja se za sve policijske službenike izuzev policijskih službenika iz tačke a) ovog člana - svake četiri godine ili u periodu koji odredi policijski komesar u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima,

c) prethodni zdravstveni pregled - obavlja se za kandidate koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete,

d) vanredni zdravstveni pregled - obavlja se za policijskog službenika za kojeg je neposredni rukovodilac uputio prijedlog policijskom komesaru za upućivanje na vanredni zdravstveni pregled.

(2) Zdravstveni pregledi iz stava (1) tačka b) ovog člana se obavljaju u postupku izbora i zapošljavanja policijskih službenika iz drugih policijskih organa u Upravu policije.

 

Član 4. (Vrste i kriteriji zdravstvene sposobnosti)

 

(1) Policijski službenik je dužan da se podvrgne zdravstvenom pregledu iz člana 3. ovog pravilnika koje organizuje Uprava policije u cilju utvrđivanja opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskih službenika.

(2) Opća zdravstvena sposobnost podrazumijeva sposobnost koja omogućava nesmetano obavljanje poslova i zadataka bilo kojeg drugog radnog mjesta i utvrđuje se kao načelna, dok je posebna zdravstvena sposobnost vezana za specifične poslove i zadatke policijskih službenika i podrazumijeva posebne specijalističke preglede.

(3) Ako policijski službenik ne postupi u skladu sa stavom (1) ovog člana, Uprava policije putem nadležne organizacione jedinice pokreće postupak zbog teže povrede službene dužnosti izbjegavanja zakonom predviđenih ljekarskih pregleda.

(4) Lista bolesti, povreda, tjelesnih mana i zdravstvenih stanja koje čine smetnju - kontraindikaciju za obavljanje poslova policijskih službenika (Prilog broj 1.) nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 5. (Upućivanje na zdravstvene preglede i evidencija)

 

(1) Policijske službenike na zdravstvene preglede upućuje policijski komesar putem nadležne organizacione jedinice za kadrovske poslove u Upravi policije u saradnji sa organizacionim jedinicama u kojima su raspoređeni policijski službenici.

(2) Nadležna organizaciona jedinica za kadrovske poslove u Upravi policije poduzima sve potrebne organizacione pripreme koje se odnose na dinamiku upućivanja na zdravstvene preglede u saradnji sa Zavodom, te vodi evidenciju o obavljenim zdravstvenim pregledima i ljekarskim uvjerenjima u okviru personalnih dosjea policijskih službenika.

 

Član 6. (Prvostepena ljekarska komisija)

 

(1) Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost iz člana 4. ovog pravilnika utvrđuje Prvostepena ljekarska komisija koju imenuje direktor Zavoda.

(2) Prvostepena ljekarska komisija sastoji se od tri člana i tri zamjenska člana i to:

a) doktor medicine, specijalista medicine rada ili specijalista porodične medicine u svojstvu predsjednika,

b) doktor medicine, specijalista neuropsihijatar ili neurolog ili psihijatar u svojstvu člana,

c) psiholog, u svojstvu člana.

(3) Zamjenski članovi učestvuju u radu prvostepene ljekarske komisije kada jedan od članova komisije nije u mogućnosti pristupiti radu komisije.

 

Član 7. (Medicinski pregledi i dokumentacija)

 

(1) Prvostepena ljekarska komisija utvrđuje opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost iz člana 4. ovog pravilnika.

(2) Opštim ljekarskim pregledom utvrđuje se opšta zdravstvena sposobnost i to:

a) porodična i lična anamneza iz izvoda medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove u kojoj se liječi,

b) hronična oboljenja iz izvoda medicinske dokumentacije,

c) antropološka mjerenja,

d) na osnovu fizikalnog pregleda grube anomalije kardiovaskularnog i respiratornog sistema,

e) stanje lokomotornog aparata.

(3) Specijalističkim ljekarskim pregledom utvrđuje se posebna zdravstvena sposobnost i on obuhvata:

a) standardne laboratorijske i po potrebi dodatne laboratorijske pretrage sa testom na droge koji je samo indikacija,

b) specijalistički internistički pregled sa EKG-om i spirometrijom, a na osnovu indikacije RTG i UZ nalaza,

c) ginekološki pregled za žene,

d) ORL pregled sa audimetrijom i nalaz,

e) oftalmološki pregled i nalaz,

f) neurološki i psihijatrijski pregled i nalaz,

g) psiho test sa procjenom ličnosti,

h) pregled specijaliste medicine rada sa nalazom i zaključnim mišljenjem.

(3) U postupku ocjene opšte i posebne zdravstvene sposobnosti prvostepena ljekarska komisija može preporučiti obavljanje dodatnih pretraga i pregleda neophodnih za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti, te konsultovati i druge doktore medicine određene specijalnosti.

 

Član 8. (Ocjena zdravstvene sposobnosti)

 

(1) Opšta i posebna zdravstvena sposobnost utvrđuje se ocjenom: "sposoban za obavljanje poslova policijskog službenika", "privremeno nesposoban za obavljanje poslova policijskog službenika do okončanja liječenja" ili "nesposoban za obavljanje poslova policijskog službenika", a za kandidate koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, utvrđuje se ocjenom "sposoban za obavljanje poslova policijskog službenika" ili "nesposoban za obavljanje poslova policijskog službenika".

(2) Nalaz, ocjenu i mišljenje u vezi opšte i posebne zdravstvene sposobnosti Zavod donosi najkasnije u roku od osam dana od dana završetka zdravstvenog pregleda u formi uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(3) Izuzetno, zbog nemogućnosti donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti policijskog službenika u roku predviđenom u stavu (2) ovog člana, nadležna ljekarska komisija može prekinuti postupak donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti do okončanja potrebnih dodatnih medicinskih dijagnostičkih procedura. Dodatne medicinske dijagnostičke procedure se vrše putem sistema javnog zdravstva.

(4) Ocjena opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za kandidate koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete dostavlja se Komisiji za izbor Uprave policije preporučenom poštom ili neposrednim preuzimanjem od strane Komisije za izbor Uprave policije.

(5) Nalaz, ocjenu i mišljenje u postupku provođenja vanrednog zdravstvenog pregleda Zavod dostavlja Upravi policije preporučenom poštom ili neposrednim preuzimanjem od strane ovlaštenog lica Uprave policije.

 

Član 9. (Žalbeni postupak)

 

(1) Ocjena opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za policijske službenike u postupku redovnih, periodičnih i vanrednih zdravstvenih pregleda je konačna.

(2) Za ocjenu opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za kandidate koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, dopuštena je žalba drugostepenoj ljekarskoj komisiji putem prvostepene ljekarske komisije u roku od tri dana od dana obavještavanja kandidata o njegovoj zdravstvenoj sposob- nosti.

(3) Drugostepenu ljekarsku komisiju imenuje direktor Zavoda i ista se sastoji od tri člana (predsjednik i dva člana). Imenovanje drugostepene ljekarske komisije se vrši istovremeno kada se imenuje i komisija iz člana 6. ovog pravilnika.

(4) U Drugostepenoj ljekarskoj komisiji ne mogu biti članovi lica koja su u sastavu prvostepene ljekarske komisije.

(5) Drugostepena ljekarska komisija donosi svoju ocjenu opšte i posebne zdravstvene sposobnosti u roku od osam dana od dana dostavljanja žalbe i na osnovu te ocjene izdaje uvjerenje o radnoj sposobnosti koja se dostavlja prvostepenoj ljekarskoj komisiji i Komisiji za izbor Uprave policije.

(6) Ocjena drugostepene ljekarske komisije je konačna.

 

Član 10. (Vanredni zdravstveni pregled)

 

Vanredni zdravstveni pregled policijskog službenika vrši se na prijedlog neposrednog rukovodioca u slučaju:

a) privremene spriječenosti za rad uzrokovane duševnim poremećajima,

b) povreda ili oboljenja koja mogu dovesti do funkcionalnog oštećenja,

c) kod sumnje na zloupotrebu i neopravdanu privremenu spriječenost za rad zbog bolesti ili povrede,

d) na zahtjev policijskog službenika, a na prijedlog ovlaštenog ljekara,

e) na osnovu drugih indikacija.

 

Član 11. (Psihofizički pregled policijskog službenika)

 

(1) Policijskom službeniku će se omogućiti psihofizički pregled psihologa nakon upotrebe sredstva fizičke sile, a obavezno se šalje na psihofizički pregled psihologa nakon upotrebe vatrenog oružja ili učešća u visokorizičnim akcijama.

(2) Upućivanje policijskog službenika na psihofizički pregled iz stava (1) ovog člana vrši se na prijedlog rukovodioca.

(3) Nalaz, ocjenu i mišljenje u postupku provođenja psihofizičkog pregleda iz stava (1) ovog člana, Zavod dostavlja Upravi policije preporučenom poštom ili neposrednim preuzimanjem od strane ovlaštenog lica Uprave policije.

(4) Obim i sadržaj psihofizičkog pregleda iz stava (1) ovog člana će u svakom konkretnom slučaju utvrditi Komisija iz člana 6. ovog pravilnika.

 

Član 12. (Postupak nakon ocjene zdravstvene sposobnosti)

 

(1) Ako su pojedini kandidati koji su ostvarili najveći broj bodova u proceduri zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete, ocijenjeni nesposobnim za posao policijskog službenika, Komisija za izbor Uprave policije isključuje takve kandidate iz dalje procedure zapošljavanja i upućivanja na osnovnu obuku za kadete.

(2) Ako je policijski službenik ocijenjen ocjenom "nesposobnim za obavljanje poslova policijskog službenika", policijski komesar nalaže policijskom službeniku podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka ocjene radne sposobnosti u skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, te je dužan nadležnom organu koji vrši ocjenu radne sposobnosti priložiti svu relevantnu dokumentaciju nastalu u postupku ocjenjivanja zdravstvene sposobnosti od strane Zavoda.

(3) Ako policijski službenik ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana, Uprava policije putem nadležne organizacione jedinice pokreće postupak zbog teže povrede službene dužnosti izbjegavanja zakonom predviđenih ljekarskih pregleda.

 

Član 13. (Troškovi)

 

(1) Troškove provjere opšte i posebne zdravstvene sposobnosti iz člana 3. ovog pravilnika nastale po izvršenoj provjeri za prvostepenu ljekarsku komisiju snosi Uprava policije u skladu sa ugovorom iz člana 2. stav (2) ovog pravilnika, ukoliko navedena obaveza nije regulisana na drugačiji način.

(2) Troškove postupka po žalbi iz člana 9. stav (2) ovog pravilnika snosi podnosilac žalbe. Ako se utvrdi da je žalba osnovana, troškovi koje je snosio žalitelj se nadoknađuju od strane Uprave policije.

 

POGLAVLJE III - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 14. (Ravnopravnost spolova)

 

Gramatička terminologija u ovom pravilniku podrazumijeva uključivanje oba spola.
 

Član 15. (Prestanak važenja ranijeg propisa)

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje tjelesne i duševne sposobnosti za obavljanje poslova policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-125/09 od 03.02.2009. godine.
 

Član 16. (Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-7-05-4651/19
30. oktobra 2019. godine


Ministar
Admir Katica, s. r.

PRILOG 1.

 

Kategorije policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo s obzirom na pretpostavljene psihofizičke zahtjeve.

Legenda:

A - kandidati koji učestvuju u procesu zapošljavanja - kadeti

B - policijski službenici raspoređeni u jedinicu za sepcijalis- tičku podršku

C - periodični zdravstveni pregledi policijskih službenika

Oznaka ( - ) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje date kategorije poslova.

Oznaka ( + ) označava mogućnost obavljanja određenih poslova uprkos medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških analiza).

Oznaka ( * ) u zavisnosti od radnog mjesta, izuzev kategorije "A".

Psihofizički zahtjevi:

1. Normalan psihički status

2. Uredan vid i sluh

3. Uredna funkcija gornjih i donjih ekstremiteta, kao i kičme/kralježnice

4. Uredna funkcija KVS

5. Uredna funkcija respiratornih organa

 

 

A

B

C

 

 

-

-

+

 

 

-

-

+

 

 

-

*

+


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

-

2.

 

-

-

-

3.

 

-

-

-

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

-

6.

 

-

-

-

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

-

9.

 

-

-

*

10.

 

-

-

-

11.

 

-

-

-

12.

 

-

-

-

13.

 

-

-

+

14.

 

-

-

-

15.

 

-

*

*

16.

 

-

-

-


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

-

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

-

4.

 

-

*

+

5.

 

-

-

-


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

+

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

*

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

*

6.

 

-

-

-

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

*

9.

 

-

-

*

10.

 

-

-

-

11.

 

-

-

-

12.

 

-

-

-

13.

 

-

-

-

14.

 

-

-

+

15.

 

-

-

+


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

*

2.

 

-

-

-

3.

 

-

-

-

4.

 

-

-

-


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

*

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

+

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

-

6.

 

-

-

+

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

-

9.

 

-

-

-

10.

 

-

-

-

11.

 

-

-

*

12.

 

-

-

+

13.

 

-

-

-

14.

 

-

-

-

15.

 

-

-

+

16.

 

-

-

+

17.

 

-

-

+

18.

 

-

-

*

19.

 

-

+

+

20.

 

-

-

+

21.

 

-

-

+

 

A

B

C

1.

 

-

-

+

2.

 

-

-

*

3.

 

-

-

-

4.

 

-

-

+

5.

 

-

-

*

6.

 

-

-

*

 

A

B

C

1.

 

-

-

+

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

+

4.

 

-

+

+

5.

 

-

-

+

6.

 

-

-

+


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

*

2.

 

-

-

*

3.

 

-

-

-

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

-

6.

 

-

-

-

7.

 

-

*

*


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

-

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

+

4.

 

-

-

+

5.

 

-

-

+

6.

 

-

-

+

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

+

9.

 

-

-

-

10.

 

-

-

+

11.

 

-

-

+

12.

 

-

+

+

13.

 

-

-

+

14.

 

-

-

+

15.

 

-

-

-

16.

 

-

-

+

17.

 

-

-

-


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

+

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

*

4.

 

-

-

+

5.

 

-

-

*

6.

 

-

-

-

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

+

9.

 

-

-

-

10.

 

-

-

-

11.

 

-

-

*

12.

 

-

-

+

13.

 

-

-

*

14.

 

-

-

+


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

+

2.

 

-

-

*

3.

 

-

-

+

4.

 

-

-

+


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

+

2.

 

-

-

+

3.

 

-

-

+

4.

 

-

-

+


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

-

2.

 

-

-

*

3.

 

-

-

*

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

*

6.

 

-

-

-

7.

 

-

-

-

8.

 

-

+

+

9.

 

-

-

-

10.

 

-

-

-


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

-

2.

 

-

-

-

3.

 

-

-

-

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

-

6.

 

-

-

-

7.

 

-

-

-

8.

 

-

-

-

9.

 

-

-

-

10.

 

-

-

-

11.

 

-

-

-

12.

 

-

-

-


 

 

A

B

C

1.

 

-

-

-

2.

 

-

-

-

3.

 

-

-

-

4.

 

-

-

-

5.

 

-

-

-

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.