Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske

Legislativa

Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske

27.08.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79, 27.08.2021.

 

Na osnovu člana 97. stav 3. Zakona o šumama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/08, 60/13 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ZAMJENE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).

Član 2.

Zamjena šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike i šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini može se izvršiti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1) da je šuma ili šumsko zemljište u privatnoj svojini enklava ili poluenklava u kompleksu šuma u svojini Republike na kojem se mogu stvoriti povoljniji uvjeti za gazdovanje šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike, bez obzira na upisanu katastarsku kulturu u javnim evidencijama,

2) da se u dijelu šume ili šumskog zemljišta u svojini Republike (manje izolovane šume, enklave ili poluenklave šuma ili poljoprivrednog zemljišta u okviru šumsko-privrednog područja) ne može organizirati racionalno gazdovanje,

3) da šuma ili šumsko zemljište u svojini Republike koje je predmet zamjene ne ometa održivo gazdovanje šumama, prilaz putevima i rijekama,

4) da su šume ili šumsko zemljište koje su predmet zamjene iste ili približne tržišne vrijednosti, ili da je zemljište koje se daje u zamjenu za zemljište u svojini Republike veće tržišne vrijednosti, a to utvrđuje nadležni sudski vještak iz predmetne oblasti kojeg angažuje podnosilac prijedloga zamjene.

Član 3.

(1) Postupak za zamjenu šuma i šumskog zemljišta pokreće se podnošenjem Prijedloga za zamjenu šuma i šumskog zemljišta (u daljem tekstu: Prijedlog).

(2) Prijedlog podnosi nosilac prava svojine nad šumama i šumskim zemljištem u privatnoj svojini ili korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike.

(3) Prijedlog se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4.

(1) Prijedlog sadrži osnovne podatke o parcelama koje su predmet zamjene (površina, kvalitetna klasa, lokacija, katastarska čestica i katastarska općina).

(2) Uz Prijedlog se prilažu:

1) list nepokretnosti (za katastarske općine u kojima je završen postupak izlaganja nepokretnosti),

2) zemljišnoknjižni izvadak i posjedovni list (za katastarske općine u kojima nije završen postupak izlaganja nepokretnosti),

3) kopija katastarskog plana,

4) mišljenje jedinice lokalne zajednice ukoliko je zemljište koje se traži u zamjenu obuhvaćeno provedbenim prostorno-planskim dokumentima,

5) saglasnost za zamjenu nosioca prava svojine nad šumama i šumskim zemljištem u privatnoj svojini ukoliko je podnosilac Prijedloga korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike, odnosno istu saglasnost korisnika šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike ukoliko je podnosilac Prijedloga vlasnik šuma i šumskog zemljišta u privatnoj svojini.

(3) Na dostavljenim kopijama katastarskih planova obavezna je oznaka nosilaca prava svojine ili posjednika svih graničnih parcela, tj. parcela sa kojima predmetna parcela graniči, i to i za parcelu koja se nudi u zamjenu i za parcelu koja se traži u zamjenu.

Član 5.

(1) Ministarstvo razmatra Prijedlog i ukoliko postoji interes za zamjenu, upućuje ga u dalju proceduru.

(2) Ukoliko Ministarstvo ocijeni da nema interesa za zamjenu, o tome obavještava podnosioca Prijedloga.

Član 6.

(1) Za obavljanje stručnih poslova u vezi sa prikupljanjem dokumentacije i vođenjem postupka zamjene šuma i  šumskog zemljišta ministar poljoprivrede, šumarstva i vodo- privrede (u daljem tekstu: ministar) imenuje komisiju.

(2) U postupku iz stava 1. ovog člana komisija:

1) utvrđuje da li je Prijedlog potpun, ako utvrdi da nije potpun, vraća ga na dopunu podnosiocu Prijedloga,

2) utvrđuje ispunjenost uvjeta iz člana 2. ovog pravilnika,

3) vrši terenski uviđaj na parcelama koje su predmet zamjene,

4) izrađuje zapisnik na osnovu izvršenog uviđaja,

5) nakon uviđaja na licu mjesta izrađuje stručno mišljenje o ispunjenosti uvjeta za zamjenu šume i šumskog zemlji- šta (u daljem tekstu: mišljenje),

6) obavlja i druge radnje neophodne u postupku zamjene šuma i šumskog zemljišta.

Član 7

(1) Ako je mišljenje iz člana 6. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika pozitivno, podnosilac Prijedloga dostavlja Ministar- stvu prijedlog ugovora o zamjeni šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike, koji obavezno podliježe notarskoj obradi.

(2) Ako iz mišljenja iz člana 6. stav 2. tačka 5) ovog pravilnika proizlazi da nisu ispunjeni uvjeti za zamjenu šume i šumskog zemljišta u svojini Republike, dalja procedura zamjene se ne provodi i o tome se obavještava podnosilac Prijedloga.

(3) Prije dostavljanja ugovora iz stava 1. ovog člana u dalju proceduru Ministarstvo je dužno da pribavi mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske o pravnoj valjanosti ugovora

(4) Prijedlog ugovora iz stava 1. ovog člana sa mišljenjem Pravobranilaštva Republike Srpske dostavlja se Vladi Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) radi davanja sa- glasnosti.

(5) Po dobivenoj saglasnosti Vlade, ministar i vlasnik šume i šumskog zemljišta u privatnoj svojini zaključuju ugvor o zamjeni šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike.

Član 8.

(1) Sve troškove koji nastanu u postupku zamjene šuma i šumskog zemljišta snosi podnosilac Prijedloga.

(2) Uplate za troškove iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na račun javnih prihoda Republike.

Član 9.

Nadzor nad izvršenjem ugovora o zamjeni šuma i šumskog zemljišta vrši Ministarstvo.

Član 10.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu zamjene šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 106/11, 19/14 i 99/14).

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.06.1-332-835/21 

18. augusta 2021. godine 

Banja Luka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

šumske zemljište

šuma

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.