Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu

Legislativa

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu

24.03.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 23/21 (24.3.2021.)

 

Na osnovu člana 65. stav (4) i člana 66. stav (3) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU


 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
(Sadržaj Pravilnika)
 

Ovim pravilnikom se propisuju organizacijski, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu (u daljem tekstu: ovlaštene organizacije), postupak i način utvrđivanja tih uvjeta, način vođenja registra ovlaštenih organizacija i druga pitanja u vezi sa uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije, te postupkom izdavanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu.
 

Član 2.
(Definicije pojmova)
 

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu.
 

Član 3.
(Rodna neutralnost izraza)
 

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 

DIO DRUGI - STRUČNI POSLOVI IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 

Član 4.
(Stručni poslovi iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje dozvola)
 

Federalni ministar rada i socijalne politike (u daljem tekstu: federalni ministar), izdaje dozvolu za obavljanje sljedećih stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu:

a) periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama,

b) periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu,

c) osposobljavanje radnika za siguran rad,

d) procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini.
 

Član 5.
(Način obavljanja poslova iz oblasti zaštite na radu)
 

Poslove iz člana 4. ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja pored ispunjavanja organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom, ima izrađenu odgovarajuću metodologiju.
 

DIO TREĆI - ORGANIZACIJSKI UVJETI

 

Član 6.
(Organizacijski uvjeti za izdavanje dozvole)
 

Dozvola za obavljanje stručnih poslova iz člana 4. ovog pravilnika može se izdati privrednom društvu ili ustanovi sa sjedištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federaciji).
 

Član 7.
(Izdavanje dozvole u slučaju postojanja podružnica)
 

(1) U slučaju kada privredno društvo ili ustanova iz člana 6. ovog pravilnika ima registrovanu jednu ili više podružnica, kadrovski, tehnički i drugi uvjeti propisani ovim pravilnikom utvrđuju se u odnosu na pravni subjekat u sjedištu, a ne i u odnosu na podružnice.

(2) Da bi podružnica iz stava (1) ovog člana mogla obavljati stručne poslove iz člana 4. ovog pravilnika, potrebno je da ispunjava kadrovske, tehničke i druge uvjete propisane ovim pravilnikom.
 

DIO ČETVRTI - KADROVSKI UVJETI

 

Član 8.
(Kadrovski uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama)
 

(1) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to:

a) jedan diplomirani inžinjer hemije ili diplomirani inžinjer hemijske tehnologije ili diplomirani tehnolog ili bachelor hemije ili bachelor inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije,

b) jedan diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike ili bachelor biologije (smjer: biohemija i fiziologija, mikrobiologija, nastavnički),

c) jedan diplomirani inžinjer hemije ili diplomirani inžinjer hemijske tehnologije ili diplomirani tehnolog ili diplomirani biolog ili diplomirani inžinjer zaštite na radu ili diplomirani inžinjer fizike ili bachelor hemije ili bachelor inžinjer hemijskog inžinjerstva i tehnologije ili bachelor biologije (smjer: biohemija i fiziologija, mikrobiologija, nastavnički) ili bachelor inžinjer sigurnosti i pomoći ili bachelor fizike.

(2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine.

(3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom.

(4) Za pružanje pomoći u obavljanju poslova iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika ovlaštena organizacija može angažovati i lica iz stava (1) ovog člana koja ne ispunjavaju uvjete u pogledu propisanog radnog iskustva, koja mogu učestvovati u obavljanju određenih poslova radi sticanja radnog iskustva, ali ne mogu potpisivati odgovarajuće isprave iz oblasti zaštite na radu.
 

Član 9.
(Kadrovski uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu)
 

(1) Poslove iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to:

a) jedan diplomirani inžinjer mašinstva ili inžinjer mašinstva,

b) jedan diplomirani inžinjer elektrotehnike ili inžinjer elektrotehnike,

c) jedan diplomirani inžinjer mašinstva ili diplomirani inžinjer elektrotehnike ili diplomirani inžinjer građevinarstva ili diplomirani inžinjer arhitekture ili diplomirani inžinjer metalurgije ili diplomirani inžinjer zaštite na radu ili inžinjer mašinstva ili inžinjer elektrotehnike ili bachelor inžinjer sigurnosti i pomoć.

(2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine.

(3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom.

(4) Za pružanje pomoći u obavljanju poslova iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika ovlaštena organizacija može angažovati i lica iz stava (1) ovog člana koja ne ispunjavaju uvjete u pogledu propisanog radnog iskustva, koja mogu učestvovati u obavljanju određenih poslova radi sticanja radnog iskustva, ali ne mogu potpisivati odgovarajuće isprave iz oblasti zaštite na radu.
 

Član 10.
(Kadrovski uvjeti za osposobljavanje radnika za siguran rad)
 

Poslove iz člana 4. tačka c) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom ima najmanje tri radnika koji u pogledu struke i potrebnog radnog iskustva ispunjavaju uvjete iz čl. 8. ili 9. ovog pravilnika.
 

Član 11.
(Kadrovski uvjeti za procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini)
 

(1) Poslove iz člana 4. tačka d) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja, pored ispunjavanja kadrovskih uvjeta iz člana 8. ovog pravilnika, ima u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom najmanje dva radnika sa visokom stručnom spremom - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) i to:

a) jedan doktor medicine specijalista medicine rada,

b) jedan diplomirani psiholog ili poslovni psiholog ili diplomirani pedagog-psiholog.

(2) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati prethodno stečeno radno iskustvo u struci, u trajanju od najmanje dvije godine.

(3) Radnici iz stava (1) ovog člana moraju imati položen stručni ispit u skladu sa posebnim pravilnikom.

(4) Izuzetno, angažman doktora medicine specijaliste medicine rada i diplomiranog psihologa ili poslovnog psihologa ili diplomiranog pedagoga-psihologa iz stava (1) ovog člana može se ostvariti na osnovu posebnog ugovora zaključenog između ovlaštene organizacije i zdravstvene ustanove koja u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti obavlja djelatnost specifične zdravstvene zaštite radnika/medicine rada.

(5) U slučaju kada se angažman doktora medicine specijaliste medicine rada i diplomiranog psihologa ili poslovnog psihologa ili diplomiranog pedagoga-psihologa ostvari na način predviđen u stavu (4) ovog člana, ta lica moraju ispunjavati uvjete propisane u st. (1), (2) i (3) ovog člana, kao i opće uvjete za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu iz člana 12. ovog pravilnika.
 

Član 12.
(Opći uvjeti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu)
 

(1) Radnik koji u ovlaštenoj organizaciji obavlja stručne poslove iz člana 4. ovog pravilnika mora imati položen stručni ispit za obavljanje tih poslova u skladu sa posebnim pravilnikom, osim ukoliko nije oslobođen obaveze polaganja stručnog ispita na način predviđen posebnim pravilnikom.

(2) Poslove iz člana 4. ovog pravilnika ne može obavljati lice koje je u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa i penzijskog i invalidskog osiguranja ispunilo uvjete za prestanak radnog odnosa, odnosno uvjete za sticanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, radnik koji obavlja poslove direktora u drugom pravnom licu ili radnik koji je po osnovu radnog odnosa prijavljen na obavezna osiguranja u entitetu Republika Srpska.
 

DIO PETI - TEHNIČKI UVJETI

 

Član 13.
(Tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama)
 

(1) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u vlasništvu ima uređaje, odnosno instrumente i mjernu opremu za ispitivanje, i to:

a) za fizičke štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja osim jonizirajućih):

- instrument za mjerenje buke koji omogućava frekventnu analizu buke,

- instrument za mjerenje vibracija koji omogućava mjerenje i ocjenu vibracija koje djeluju na ruke i tijelo, odnosno na cijelo tijelo,

- instrument za mjerenje UV zračenja koji omogućava mjerenje i vrednovanje UV zračenja,

- instrument za mjerenje elektromagnetnih polja.

b) za hemijske štetnosti (koncentracija plinova, para, prašina, dima i aerosoli):

- gravimetrijsko-optimetrički instrument za uzorkovanje i određivanje ukupne i respirabilne prašine sa pripadajućom pumpom,

- analitička vaga tačnosti 0,1 mg i oprema za kondicioniranje filtera,

- instrumenti i oprema za uzorkovanje i mjerenje prašine (prašine u obliku vlakana, dima i aerosoli),

- instrumenti i oprema za mjerenje organskih i neorganskih para i plinova sa odgovarajućim senzorima ili indikatorske cjevčice za plinove i pare sa pripadajućom pumpom,

- centralni stol za pripremu rastvora i hemikalija,

- neohodne hemikalije, stakleno i drugo laboratorijsko posuđe.

c) za biološke štetnosti (virusi, paraziti, gljivice i bakterije):

- digestor, inkubatori, hladnjaci (zamrzivači i frižideri), prenosni hladnjaci, dejonizator vode - uređaji za pripremu ultračiste i destilovane vode, sterilizator (vlažni, suhi), autoklav, vakumska pipeta, mikropipete, ph metri, analitička vaga tačnosti 0,1 mg, prenosni bunsen gorionik, svjetlosni binokularni mikroskop sa imerzijom, brojač kolonija, vodeno kupatilo, laboratorijska centrifuga,

- uzorkovači vazduha za mikroorganizme ili petrijeve ploče,

- neophodne hemikalije, laboratorijsko posuđe terenska oprema i oprema za sterilizaciju.

d) za mikroklimu (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost):

- instrument za mjerenje temperature zraka, relativne vlažnosti i brzine strujanja zraka,

- instrument za mjerenje toplotnog zračenja,

- instrument za mjerenje osvijetljenosti.

(2) Poslove iz člana 4. tačka a) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja pored uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ima sopstveni laboratorijski prostor koji zadovoljava uvjete u pogledu smještaja i tehničke opremljenosti. Laboratorijski prostor mora biti ukupne površine od najmanje 50 m2, te isti mora sadržavati minimalno četiri prostorije koje osiguravanju mogućnost prozračivanja, te koje moraju činiti funkcionalnu cjelinu, i to:

a) ventilisana prostorija za pripremu uzoraka, podloga i reagensa ili skladište za gotove podloge i nezapaljive hemikalije i reagense,

b) prostorija za obradu uzoraka sa izolacijom uzročnika, koja mora biti klimatizovana,

c) prostorija za sterilizaciju,

d) prostorija za pranje laboratorijskog posuđa.

(3) Osim uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija može imati i drugu mjernu opremu za specifična ispitivanja.
 

Član 14.
(Tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu)
 

(1) Poslove iz člana 4. tačka b) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja u vlasništvu ima uređaje, odnosno instrumente i mjernu opremu za ispitivanje, i to:

a) instrument za mjerenje sile koji odgovara karakteristikama radne opreme koja se pregleda i ispituje (dinamometri odgovarajućih opsega - mehanički, hidraulični ili elektronski),

b) precizni mjerači razdaljine (laserski metri) za mjerenje ugiba ili drugi instrumenti za mjerenje ugiba (npr. pri opterećenju dizalica),

c) instrumenti za mjerenje hidrauličnog pritiska:

- pumpa (mehanička ili električna) za stvaranje odgovarajućeg pritiska,

- mehanički ili električni manometri,

d) instrument za mjerenje temperature,

e) instrument za mjerenje buke,

f) instrument za mjerenje vibracija,

g) instrument za mjerenje UV zračenja,

h) instrument za mjerenje elektromagnetnog zračenja,

i) instrument za mjerenje toplotnog zračenja,

j) instrumenti za mjerenje koncentracija plinova, para, dima, prašine i aerosoli;

- instrumenti i oprema za mjerenje prašine (prašine u obliku vlakana, dima i aerosoli),

- instrumenti i oprema za mjerenje organskih i neorganskih para i plinova sa odgovarajućim senzorima ili indikatorske cjevčice za plinove i pare sa pripadajućom pumpom,

k) instrumenti za mjerenje električnih veličina (napon, jačina, otpor, magnetska polja i dr):

- instrumenti za mjerenje napona, struje, snage i energije,

- mjerni instrument (elektromehanički ili elektronski) za mjerenje impedanse petlje kvara,

- megaommetar za mjerenje otpornosti izolacije električnih mašina i instalacija,

- ommetar za mjerenje otpornosti jednosmjernim naponom (utvrđivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika, te provodnika za izjednačavanje potencijala i postojanje galvanske veze između štićene metalne mase i zaštitnog provodnika)

- strujna mjerna kliješta,

- regulacioni otpornici,

- mjerne sonde,

- izvori napajanja (po potrebi),

- instrument za mjerenje otpora izolirajućih podloga ili zidova,

l) instrument za mjerenje jačine elektrostatičkog polja,

m) instrument za mjerenje osvijetljenosti.

(2) Osim uređaja, odnosno instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje iz stava (1) ovog člana, ovlaštena organizacija može imati i drugu mjernu opremu za specifična ispitivanja.
 

Član 15.
(Tehnički uvjeti za osposobljavanje radnika za siguran rad)
 

Poslove iz člana 4. tačka c) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja je za obavljanje tih poslova osigurala odgovarajući prostor i koja u vlasništvu ima odgovarajuću opremu i učila za osposobljavanje radnika za siguran rad.
 

Član 16.
(Tehnički uvjeti za procjenu rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini)
 

Poslove iz člana 4. tačka d) ovog pravilnika može obavljati ovlaštena organizacija koja ispunjava tehničke uvjete iz člana 13. ovog pravilnika.
 

Član 17.
(Čuvanje i održavanje uređaja, instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje)
 

(1) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika mora odgovarati važećim propisima o standardizaciji i mjeriteljstvu u Bosni i Hercegovini.

(2) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika treba da omogući primjenu savremenih naučno-istraživačkih metoda i da omogući optimalne rezultate ispitivanja.

(3) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz čl. 13. i 14. ovog pravilnika mora se upotrebljavati, čuvati i održavati u skladu sa uputstvom proizvođača.

(4) O uređajima, instrumentima i mjernoj opremi iz stava (1) ovog člana, u pisanom obliku se vodi dokumentacija koja mora sadržavati sljedeće podatke:

a) naziv mjerne i ispitne opreme,

b) ime proizvođača,

c) oznaku tipa, modela i serijski broj,

d) godinu proizvodnje,

e) godinu stavljanja u upotrebu,

f) datume kalibrisanja i servisiranja i

g) dokaze o vlasništvu.

(5) Uređaji, odnosno instrumenti i mjerna oprema za ispitivanje iz stava (1) ovog člana za koju postoji obaveza kalibrisanja i servisiranja, mora se kalibrisati i servisirati na način i u rokovima koji su određeni propisima o mjeriteljstvu ili prema uputstvu proizvođača ili najmanje jednom u dvije godine, ukoliko ne postoje propisi o mjeriteljstvu ili rok nije određen uputstvom proizvođača.
 

DIO ŠESTI - POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE

 

Član 18.
(Podnošenje zahtjeva)
 

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu podnosi se Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (u daljem tekstu: Ministarstvu).

(2) U zahtjevu iz stava (1) ovog člana obavezno se naznačava vrsta stručnog posla iz člana 4. ovog pravilnika za koji se traži izdavanje dozvole, te uz zahtjev dostavljaju odgovarajući dokazi o ispunjavaju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom.

(3) Zahtjev iz stava (1) ovog člana može se podnijeti za obavljanje jednog ili više stručnih poslova utvrđenih u članu 4. tač. a) do d) ovog pravilnika, ali ne i pojedinačno za određene segmente iz navedene odredbe.
 

Član 19.
(Izdavanje dozvole)
 

(1) U postupku izdavanja dozvole za rad za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu federalni ministar donosi rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(2) Dozvola iz stava (1) ovog člana se izdaje na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.

(3) Ovlaštena organizacija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je Ministarstvu odmah prijaviti svaku promjenu u pogledu organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta koji su propisani ovim pravilnikom.

(4) Ovlaštena organizacija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je Ministarstvu na kraju svake kalendarske godine, najkasnije do 15. januara, dostaviti dokumentaciju o kontinuitetu u ispunjavanju organizacijskih, kadrovskih, tehničkih i drugih uvjeta, kao i izvještaj o obavljenim poslovima.
 

Član 20.
(Troškovi postupka izdavanja dozvole)
 

Troškove postupka izdavanja dozvole za rad snosi ovlaštena organizacija u iznosu predviđenom propisima kojima je uređeno plaćanje federalnih upravnih taksi.
 

Član 21.
(Oduzimanje dozvole)
 

(1) Dozvolu iz člana 4. ovog pravilnika federalni ministar će oduzeti:

a) ako se utvrdi da ovlaštena organizacija više ne ispunjava uvjete za dobijanje dozvole,

b) ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka,

c) ako se u postupku nadzora iz člana 22. ovog pravilnika utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona,

d) na prijedlog inspekcije rada, ako utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona,

e) ako ne postupi u skladu sa obavezama propisanim u članu 19. st. (3) i (4) ovog pravilnika.

(2) U postupku oduzimanja dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu federalni ministar donosi rješenje protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(3) Organizacija kojoj je dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu oduzeta iz razloga navedenih u stavu (1) tač. b) do e) ovog člana, ne može podnijeti novi zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 12 mjeseci od dana donošenja rješenja iz stava (2) ovog člana.
 

Član 22.
(Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija)
 

Nadzor nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija koje su dobile dozvolu iz člana 4. ovog pravilnika, u dijelu koji se odnosi na obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, vrši Ministarstvo.
 

Član 23.
(Registar ovlaštenih organizacija)
 

(1) Rješenje o dozvoli iz člana 19. ovog pravilnika, odnosno rješenje o oduzimanju dozvole iz člana 21. ovog pravilnika, upisuje se u registar koji vodi Ministarstvo.

(2) U registar iz stava (1) ovog člana upisuju se sljedeći podaci:

a) redni broj,

b) datum upisa,

c) naziv ovlaštene organizacije,

d) sjedište i adresa ovlaštene organizacije,

e) broj i datum rješenja o izdavanju dozvole na osnovu kojeg je upis izvršen,

f) vrsta stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu za koju je izdata dozvola,

g) trajanje izdate dozvole,

h) broj i datum rješenja o oduzimanju dozvole na osnovu kojeg se vrši brisanje,

i) razlozi za brisanje i

j) napomene.

(3) Registar iz stava (1) ovog člana vodi se pisano u obliku knjige i u elektronskom obliku, na obrascima br. 1-3. koji su propisani ovim pravilnikom i čine njegov sastavni dio.
 

DIO SEDMI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 24.
(Rok za polaganje stručnog ispita)
 

Radnici koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu u organizacijama o čijim se zahtjevima bude rješavalo u skladu sa ovim pravilnikom, bit će u obavezi da stručni ispit polože najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu posebnog pravilnika kojim se uređuje sadržaj, program, način i troškovi polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama.
 

Član 25.
(Prestanak važenja ranijeg propisa)
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", broj 2/91).
 

Član 26.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 03-02/3-2897/20
15. marta 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Vesko Drljača, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.