Pravilnik o uvjetima za registraciju objekata u poslovanju sa nusproizvodima

Legislativa

Pravilnik o uvjetima za registraciju objekata u poslovanju sa nusproizvodima

15.11.2019. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 19. stav 3. i člana 22. stav 2. Zakona o nu- sproizvodima životinjskog porijekla ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 60/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA REGISTRACIJU OBJEKATA U POSLOVANJU SA NUSPROIZVODIMA I OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OBJEKATA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za registraciju objekata u poslovanju sa nusproizvodima i oblik, sadržaj i način vođenja Registra objekata.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

1) objekte u kojim nastaju nusproizvodi životinjskog po- rijekla obavljanjem djelatnosti klanja životinja, proizvodnje i prometa hrane životinjskog porijekla, koji su registrirani ili odobreni u skladu sa propisima kojim se uređuju uvjeti u vezi sa higijenom hrane, osim objekata za koje je ovim pravilnikom propisana obaveza registriranja,

2) objekte u kojim nastaju nusproizvodi životinjskog po- rijekla kao posljedica držanja, čuvanja i uzgajanja životinja ili vođenja brige o njima, osim objekata za koje je ovim pra- vilnikom propisana obaveza registriranja.

3) objekte za izradu trofeja ili štavljenih trofeja isključi- vo za sopstvene potrebe, odnosno koji nisu namijenjeni za dalje ustupanje uz naknadu ili bez naknade.

Član 3.

(1) Objekti u poslovanju sa nusproizvodima su objekti koji su pod kontrolom subjekata u poslovanju i koji obavljaju djelat- nost proizvodnje, obrade, skladistenja, stavljanja u promet, di- stribucije, korištenja ili zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog porijekla, odnosno dobivenih proizvoda u bilo kojoj fazi nastan- ka, prijevoza, sakupljanja, rukovanja, obrade, prerade, skladište- nja, stavljanja u promet, distribucije, korištenja ili zbrinjavanja.

(2) Objekti iz stava 1. ovog člana koji se upisuju u Regi- star objekata navedeni su u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 4.

(1) Objekti iz člana 3. ovog pravilnika upisuju se u Re- gistar objekata ako:

1) su konstruirani na način kojim se osigurava njihovo efikasno čišćenje i dezinfekcija i odgovarajuće napravljene podove za odvod otpadnih voda,

2) se postupci čišćenja uspostavljaju i dokumentiraju za sve dijelove objekta,

3) se proizvodi nakon obrade skladište u objektu na način da se izbjegnu rizici od kontaminacije,

4) imaju prostorije za osobnu higijenu (svlačionice, gar- derobe, tuš-kabine, umivaonici za osoblje),

5) imaju odgovarajuću zaštitu protiv štetočina, kao što su insekti, glodari i ptice.

6) se instalacija i oprema u objektu održava u dobrom stanju i ako se oprema za mjerenje kalibrira redovno, a kon- tejneri i vozila održavaju s ciljem izbjegavanja rizika od kon- taminacije,

7) se u objektu redovno kontroliraju temperatura, priti- sak, vrijeme izlaganja i veličina čestica.

(2) Osim uvjeta iz stava 1. ovog člana, u objektima u poslovanju sa nusproizvodima uspostavljaju se procedure prema kojim:

1) lica koja rade u objektima sa nusproizvodima obave- zna su da nose prikladnu, čistu i, gdje je to potrebno, zaštitnu odjeću,

2) licima koja rade u nečistom dijelu objekta nije dozvo- ljen ulazak u čisti dio objekta bez prethodne promjene radne odjeće i obuće i bez dezinfekcije,

3) nije dozvoljeno pomjeranje opreme i mašina iz neči- stog u čisti dio objekta bez prethodne dezinfekcije,

4) su utvrđeni postupci koji se odnose na kretanje lica i ispravnu upotrebu dezinfekcionih barijera.

(3) U objektima koji obavljaju djelatnosti prerade nuspro- izvoda sterilizacijom pod pritiskom, sa osnovnim metodama obrade ili odobrene alternativnim metodama, rukovanje nu- sproizvodima obavezno se obavlja tako da se izbjegnu rizici od kontaminacije i da se nusproizvodi obrade u najkraćem mogućem roku.

(4) Tokom obrade nusproizvoda svaki njihov dio obave- zno se podvrgava propisanoj temperaturi u propisanom vre- menskom roku uz sprečavanje ponovnog onečišćenja.

(5) Subjekti u poslovanju obavezni su da uspostave, pro- vode i održavaju vlastite provjere u svojim objektima koji su upisani u Registar objekata.

Član 5.

(1) U objektima u poslovanju nusproizvodima subjekti u poslovanju uspostavljaju, provode i održavaju, u pisanoj formi, procedure ili postupke na osnovu načela analize opa- snosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) za obavljanje sljedećih djelatnosti:

1) za preradu nusproizvoda,

2) za preradu nusproizvoda u bio-gas ili kompost,

3) za rukovanje i skladištenje više od jedne kategorije nusproizvoda ili proizvoda dobivenih od nusproizvoda u istom objektu ili pogonu,

4) za proizvodnju hrane za kućne ljubimce.

(2) Subjekti u poslovanju u provođenju postupaka iz sta- va 1. ovog člana obavezni su da:

1) utvrde sve opasnosti i preduzmu sve mjere za njihovo sprečavanje, uklanjanje ili ih svedu na prihvatljivi nivo,

2) utvrde kritične kontrolne tačke, u jednom ili više kora- ka, na kojim je kontrola bitna radi sprečavanja ili uklanjanja opasnosti ili njenog smanjivanja na prihvatljivi nivo,

3) uspostave kritične granice kod kritičnih kontrolnih ta- čaka koje odvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog radi spre- čavanja, uklanjanja ili smanjivanja utvrđenih opasnosti,

4) uspostave i provode efikasan nadzor nad postupcima kod kritičnih kontrolnih tačaka,

5) utvrde korektivne radnje kada se nadzorom utvrdi da kritične kontrolne tačke nisu pod kontrolom,

6) uspostave procedure validacije i verifikacije za po- stupke iz t. od 1) do 4) ovog stava,

7) vode evidencije proporcionalno vrsti i veličini objekta s ciljem dokazivanja efikasnosti primjene mjera navedenih u t. od 1) do 6) ovog stava.

(3) U slučaju da se izvrši izmjena u proizvodu, procesu ili fazi proizvodnje, prerade, skladištenja i distribucije, su- bjekti u poslovanju obavezni su da preispitaju svoje postup- ke i naprave potrebne izmjene.

Član 6.

(1) Subjekat u poslovanju, prije početka obavljanja dje- latnosti, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vo- doprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za upis objekata iz člana 3. ovog pravilnika u Registar objekata.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(3) Nakon prijema zahtjeva ministar poljoprivrede, šu- marstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) formira komisiju za pregled objekta u poslovanju sa nusproizvodima.

(4) Komisija iz stava 3. ovog člana vrši provjeru ispunje- nosti propisanih uvjeta i o tome sačinjava zapisnik.

Član 7.

(1) Ako je komisijskim pregledom utvrđeno da objekat u poslovanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla ispu- njava veterinarsko-zdravstvene uvjete, odnosno uvjete u po- gledu infrastrukture i opreme, a iz dokumentacije za provo- đenje samokontrole može se utvrditi da su stvoreni uvjeti za sigurno rukovanje i preradu nusproizvoda, ministar donosi rješenje o odobrenju za rad objekta, upisu u Registar obje- kata i dodjeljivanju veterinarskog kontrolnog broja objektu.

(2) Ministar rješenjem može privremeno odobriti oba- vljanje djelatnosti u objektu ako objekat ne ispunjava sve uvjete kada je riječ o infrastrukturi i opremi kojima se osigu- rava primjena operativnih procedura.

(3) Privremeno rješenje iz stava 2. ovog člana izdaje se na period od tri do šest mjeseci.

Član 8.

Registar objekata podijeljen je na sljedeće odjeljke:

1) odjeljak I.: Objekti u kojim se vrši sakupljanje, skla- dištenje i rukovanje nusproizvodima životinjskog porijekla,

2) odjeljak II.: Objekti za skladištenje dobivenih pro- izvoda,

3) odjeljak III.: Objekti za spaljivanje, kospaljivanje i sagorijevanje,

4) odjeljak IV.: Objekti za preradu nusproizvoda živo- tinjskog porijekla,

5) odjeljak V.: Objekti za preradu topljene masti,

6) odjeljak VI.: Objekti za proizvodnju bio-gasa,

7) odjeljak VII.: Objekti za proizvodnju komposta,

8) odjeljak VIII.: Objekti za proizvodnju hrane za kućne ljubimce,

9) odjeljak IX.: Objekti u kojim se rukuje nusproizvo- dima životinjskog porijekla ili dobivenim proizvodima za potrebe izvan lanca ishrane životinja,

10) odjeljak X.: Objekti za korištenje nusproizvoda ži- votinjskog porijekla i dobivenih proizvoda u izuzetnim slu- čajevima,

11) odjeljak XI.: Centar za sakupljanje,

12) odjeljak XII.: Objekti za proizvodnju organskih đu- briva i poboljšivači zemljišta,

13) odjeljak XIII.: Ostali objekti u kojim se obavlja dje- latnost proizvodnje, obrade, skladištenja, stavljanja u promet distribucije, korištenja ili zbrinjavanja nusproizvoda živo- tinjskog porijekla.

Član 9.

(1) U Registar objekata upisuju se sljedeći podaci:

1) veterinarski kontrolni broj,

2) poslovno ime i sjedište subjekta u poslovanju,

3) adresa objekta, uključujući poštanski broj,

4) kategorija nusproizvoda.

5) djelatnost u objektu izražena kodom djelatnosti navede- nim u Spisku kodova, koji se vode u Registru objekata i koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio,

6) vrsta proizvoda izražena kodom u skladu sa Prilogom 3. ovog pravilnika,

7) dodatna djelatnost, ako se obavlja u objektu, izražena kodom djelatnosti u skladu sa Prilogom 3. ovog pravilnika,

8) djelatnost u objektu u vezi sa posebnim odobrenjem u pogledu proizvodnje hrane za životinje, u skladu sa pro- pisom koji uređuje oblast o transmisivnim spongioformnim encefalopatijama, izražena kodom djelatnosti u skladu sa Prilogom 3. ovog pravilnika,

9) broj i datum rješenja o upisu u Registar objekata,

10) broj i datum rješenja o brisanju iz Registra objekata,

11) napomene.

(2) Osim podataka iz stava 1. ovog člana, u Registar objekata upisuje se i period na koji se daje privremeno odo- brenje za obavljanje djelatnosti u objektu.

Član 10.

(1) Subjekat u poslovanju obavezan je da prijavi Mi- nistarstvu svaku promjenu podataka iz člana 9. stav 1. ovog pravilnika u roku od 30 dana od dana nastanka pro- mjene.

(2) Ministar donosi rješenje kojim se ukida rješenje o odobrenju za rad objekta ako objekat prestane da ispunjava propisane uvjete ili kada se u objektu ne obavlja djelatnost duže od godinu dana.

(3) Objekat se briše iz Registra objekata u slučaju:

1) podnošenja zahtjeva za brisanje iz Registra objekata i

2) ukidanja rješenja o odobrenju za rad objekta.

Član 11.

Objekti u poslovanju sa nusproizvodima iz člana 3. ovog pravilnika koji su do dana stupanja na snagu ovog pravilnika bili registrirani dužni su da Ministarstvu podnesu zahtjev za upis u Registar objekata u roku od šest mjeseci od dana stu- panja na snagu ovog pravilnika.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u "Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 12.05-335-980/19

31. oktobra 2019. godine            

Banjaluka           

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.