Pravilnik o uvjetima za sticanje licence za izvođenje radova u šumarstvu

Legislativa

Pravilnik o uvjetima za sticanje licence za izvođenje radova u šumarstvu

26.03.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 26, 26.3.2021.

 

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o šumama (“Slu-žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/08, 60/13 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STICANJE LICENCE ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠUMARSTVU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje su obavezni da ispunjavaju privredna društva i preduzetnici za sticanje licence za izvođenje radova u šumarstvu (u daljem tekstu: licenca).

 

Član 2.

Radovi u šumarstvu za čije je izvođenje potrebno pribaviti licencu su:

1) šumskouzgojni radovi (priprema zemljišta za prirodno podmlađivanje, pošumljavanje sjetvom sjemena i sadnjom sadnica, njega kultura i sastojina),

2) radovi na zaštiti šuma,

3) radovi na iskorištavanju šuma (sječa i izrada šumskih drvnih sortimenata, privlačenje i iznos od panja do kamionskog puta),

4) radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji šumske putne infrastrukture.

 

Član 3.

Izvođenje radova u šumarstvu mogu vršiti privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: izvođač) koji:

1) je upisan u registar poslovnih subjekata ili registriran kod nadležnog organa grada, odnosno općine i posjeduje licencu izdatu od nadležnog organa,

2) posjeduje odgovarajuću tehničko-tehnološku opremljenost,

3) zapošljava potreban broj kvalificiranih radnika, uključujući i odgovarajući stručni kadar.

 

Član 4.

U ovisnosti o obimu radova, izvođač je obavezan da u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima zaposlena:

1) za izvođenje radova iz člana 2. t. 1) i 2) ovog pravilnika na površini do 50 ha najmanje tri radnika, od kojih jednog diplomiranog inženjera šumarstva ili jednog šumarskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u traže- nom stepenu obrazovanja i minimalno jednog osposobljenog radnika za svako mehanizirano sredstvo ili životinju za vuču kojom raspolaže,

2) za izvođenje radova iz člana 2. t. 1) i 2) ovog pravilnika na površini preko 50 ha najmanje pet radnika, od kojih jednog diplomiranog inženjera šumarstva i jednog šumarskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i najmanje jednog osposobljenog radnika za svako mehanizirano sredstvo ili životinju za vuču kojom raspolaže,

3) za izvođenje radova iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika za obim poslova na godišnjem nivou do 3.000 m3 najmanje tri radnika, od kojih jednog diplomiranog inženjera šu- marstva ili jednog šumarskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i najmanje jednog osposobljenog radnika za svako mehanizi- rano sredstvo ili životinju za vuču kojom raspolaže,

4) za izvođenje radova iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika za obim poslova na godišnjem nivou preko 3.000 m3 najmanje osam radnika, od kojih jednog diplomiranog inženjera šumarstva i jednog šumarskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i najmanje jednog osposobljenog radnika za svako mehanizi- rano sredstvo ili životinju za vuču kojom raspolaže,

5) za izvođenje radova iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika najmanje osam radnika, od kojih jednog diplomiranog inženjera šumarstva ili diplomiranog inženjera građevinarstva sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u traženom stepe- nu obrazovanja, jednog šumarskog tehničara ili građevinskog tehničara sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u tra- ženom stepenu obrazovanja i najmanje jednog osposobljenog radnika za svako mehanizirano sredstvo kojim raspolaže.

 

Član 5.

U ovisnosti o obimu radova, izvođač je obavezan posjedovati odgovarajuća materijalno-tehnička sredstva, i to:

1) za izvođenje radova iz člana 2. t. 1) i 2) ovog pravilnika na površini do 50 ha najmanje jedan traktor ili dvije životinje za vuču i jednu motornu pilu,

2) za izvođenje radova iz člana 2. t. 1) i 2) ovog pravilnika na površini preko 50 ha najmanje jedan traktor ili dvije životinje za vuču i dvije motorne pile,

3) za izvođenje radova iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika za obim poslova na godišnjem nivou do 3.000 m3 najmanje jedan traktor ili dvije životinje za vuču i jednu motornu pilu,

4) za izvođenje radova iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika za obim poslova na godišnjem nivou preko 3.000 m3 naj- manje tri traktora ili šest životinja za vuču i tri motorne pile,

5) za izvođenje radova iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika najmanje jedno sredstvo za miniranje (kompresor ili bušaća garnitura), jedan buldožer, jedan utovarivač, jedno sredstvo za razgrtanje (grejder), dva kamiona kipera i jedno sredstvo za valjanje (valjak).

 

Član 6.

(1) Ispunjenost uvjeta iz člana 3. tačka 2) ovog pravilnika izvođač dokazuje dokazima o pravu svojine na sredstvima za rad, a uz koje se obavezno dostavljaju i dokumenta o izvršenom pregledu o tehničkoj ispravnosti.

(2) Izvođač je dužan da preduzme sve mjere i radnje na stvaranju uvjeta koji osiguravaju sigurno odvijanje radnog procesa, kao i hitnog reagovanja za slučaj nastanka opasnosti koja može prouzrokovati povrede na radu i profesionalno oboljenje izvršilaca, a sve u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita na radu i svojim općim aktom.

(3) Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan da primjenjuje propise kojim se uređuju upravljanje i gazdovanje šumama, kao i propise kojim se uređuje zaštita od požara.

 

Član 7.

Izvođač ispunjenost uvjeta iz člana 4. ovog pravilnika dokazuje:

1) za završen prvi ciklus studija ili ekvivalent i srednju stručnu spremu - prilaganjem ovjerene kopije diplome nadležne obrazovne ustanove i potvrde o radnom iskustvu,

2) za kvalificirane radnike (rukovaoce) - prilaganjem ovjerene kopije diplome odgovarajuće obrazovne ustanove ili uvjerenja o uspješno završenoj obuci rukovaoca mehaniziranih sredstava rada u šumarstvu izdatog od ovlašćene stručne šumarske institucije za obrazovanje kadra ili uvjerenja o uspješno završenoj obuci za obavljanje radova u šu- marstvu, koju su u proteklom periodu do 1992. godine orga- nizirala šumarska preduzeća,

3) dokaz o obavljenom uspješnom testiranju iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.

 

Član 8.

(1) Uz zahtjev za izdavanje licence podnosilac zahtjeva dužan je da dostavi:

1) dokaz o registraciji privrednog društva ili preduzetnika za izvođenje radova u šumarstvu,

2) dokaz o registraciji poreznog obveznika,

3) ovjerenu kopiju diplome nadležne obrazovne ustanove i potvrdu o radnom iskustvu,

4) izvještaj o provedenoj obuci radnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara,

5) uvjerenje Poreske uprave o broju zaposlenih radnika ili M2 obrazac,

6) uvjerenje o stručnoj osposobljenosti zaposlenih radnika (za sjekače, pomoćnike sjekača, vozače, kočijaše, rukova- oce mehaniziranim sredstvima rada i drugo),

7) spisak sredstava za rad propisanih članom 5. ovog pravilnika,

8) dokaz o pravu svojine na sredstvima za rad, 9) dokaz o tehničkoj ispravnosti sredstava za rad,

10) dokaz o uplati republičke administrativne pristojbe.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana dostavlja se na Obrascu broj 1, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 9.

(1) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar) imenuje iz reda zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) stručnu komisiju, koja se sastoji od tri člana.

(2) Stručna komisija ima zadatak da kod izvođača radova iz člana 4. ovog pravilnika utvrdi ispunjenost propisanih uvjeta za sticanje licence.

(3) Na osnovu mišljenja stručne komisije, ministar donosi rješenje kojim se izdaje licenca.

(4) Licenca se izdaje na period od pet godina, računajući od dana donošenja rješenja.

(5) Izvođač koji je pribavio licencu, u skladu sa ovim pravilnikom, dužan je da najmanje 60 dana prije isteka perioda njenog važenja podnese novi zahtjev sa svim potrebnim dokumentima za izdavanje nove licence.

(6) Izvođač koji, prema odredbama ovog pravilnika, već posjeduje licencu ne može za izvođenje ugovorenih radova u šumarstvu (izuzev privlačenja i iznosa šumskih drvnih sortimenata od panja do kamionskog puta životinjskom zapregom, odnosno tovarnim konjima) angažirati kao podizvođače, pri- vredna društva i preduzetnike koji ne posjeduju licencu.

 

Član 10.

(1) U slučaju da nadležni republički inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da izvođač radova, i nakon ostavljenog roka za otklanjanje nepravilnosti, ne ispunjava uvjete propisane ovim pravilnikom, a posjeduje licencu, Ministarstvo na osnovu rješenja nadležnog inspektora ukida licencu izvođaču radova.

(2) O svakom pojedinačnom ukidanju, odnosno stavljanju van snage licence Ministarstvo pravovremeno obavještava korisnika šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske.

 

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima koje moraju ispunjavati izvođači radova u šumarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 65/19).

 

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.06.1-332-175/21

12. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

 

 

PRILOG

Obrazac broj 1. PODNOSILAC ZAHTJEVA (naziv preduzeća): _______________

ADRESA (ulica, broj, mjesto): _____________________________

Telefon/faks/e-mail: _____________________________________

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1,

78 000 Banja Luka

ZAHTJEV ZA STICANJE LICENCE ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠUMARSTVU

Obraćam se u ovom zahtjevu da mi, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za sticanje licence za izvođenje radova u šumarstvu, izdate licencu.

U prilogu Zahtjeva dostavljam sljedeća dokumenta:

1. Registracija preduzeća za izvođenje radova u šumarstvu,

2. Dokaz o registraciji poreskog obveznika (JIB),

3. Izvještaj o sprovedenoj obuci radnika za poslove zaštite na radu i zaštitu od požara,

4. Uvjerenje Poreske uprave o broju zaposlenih radnika ili M2 obrazac za svakog zaposlenog radnika,

5. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za poslove sjekača, po- moćnika sjekača, vozača, kočijaša, rukovaoca mehanizovanim sred- stvima rada i drugo,

6. Spisak sredstava za rad ili popisna lista ukupnog godišnjeg kapaciteta do 50 ha ili preko 50 ha šumskouzgojnih radova; do 3.000 m3 ili preko 3.000 m3 za sječu i izradu šumskih drvnih sortimenata i najmanje 6 km u cijelosti izgrađenih šumskih kamionskih puteva,

7. Dokaz o vlasništvu ili pravu svojine nad sredstvima za rad, 8. Dokaz o tehničkoj ispravnosti sredstava za rad,

9. Dokaz o uplati republičke administrativne takse (100 KM).

Napomena: sva kopirana dokumenta moraju biti ovjerena u opštini ili sudu.

Uplata republičke administrativne takse vrši se na račun budžeta Republike Srpske, Banja Luka, broj 5620990000055687, vrsta pri- hoda 722111, budžetska organizacija 9999999.

 

Datum: _____________ 

M. P. Broj protokola: ________________

Podnosilac Zahtjeva ___________________

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

šumarstvo

licence

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.