Pravilnik o vođenju i ažuriranju liste pružalaca besplatne pravne pomoći

Legislativa

Pravilnik o vođenju i ažuriranju liste pružalaca besplatne pravne pomoći

05.03.2019. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

 

Službeni glasnik BiH, broj 17/19

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 30/02 i 102/09) i člana 25. stav (4) Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi 

 

PRAVILNIK 

O NAČINU PRIJAVE, VOĐENJU I AŽURIRANJU LISTE PRUŽALACA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI 

 

Član 1. 
(Predmet) 
 

Ovim pravilnikom uređuje se postupak prijave, vođenje i ažuriranje Liste pružalaca besplatne pravne pomoći koju korisnicima pružaju advokati u krivičnim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine i prekograničnim sporovima u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći ("Službeni glasnik BiH", broj 83/16), (u daljem tekstu: Zakon). 
 

Član 2. 
(Besplatna pravna pomoć) 
 

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva pravnu pomoć koja se pruža na osnovu rješenja Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured), u skladu sa članom 24. Zakona. 
 

Član 3. 
(Način prijave pružalaca pravne pomoći) 
 

(1) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo pravde) objavljuje javni poziv radi prijave advokata zainteresiranih za pružanje pravne pomoći. 

(2) Javni poziv iz stava (1) ovoga člana dostavlja se Advokatskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine i Advokatskoj komori Republike Srpske, a objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj internet stranici Ministarstva pravde. 

(3) U tekstu javnog poziva upućuju se kandidati da u ostavljenom roku popune i dostave poseban obrazac za prijavu, koji mogu naći na internet stranici Ministarstva pravde www.mpr.gov.ba, a eventualno i druge dokumente ako su naznačeni u javnom pozivu. 

(4) Javni poziv iz stava (1) ovog člana se objavljuje svake dvije (2) godine ili u slučaju potrebe, po odluci ministra pravde, prije proteka ovog roka. 
 

Član 4. 
(Formiranje i vođenje Liste) 
 

(1) Na osnovu podataka o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, Ured sačinjava Listu advokata - pružalaca besplatne pravne pomoći (u daljem tekstu: Lista) koju dostavlja ministru pravde na odobravanje. 

(2) Lista pružalaca pravne pomoći formira se po abecednom redu prezimena i imena pružaoca, s podacima o adresi advokatske kancelarije, brojevima telefona i telefaksa, te adresi elektronske pošte. 

(3) Lista se objavljuje na službenoj internet stranici Ministarstva pravde. 
 

Član 5. 
(Dužnost kandidata) 
 

(1) Kandidat je dužan potpisati obrazac iz člana 3. stav (3) ovog pravilnika, čime garantira tačnost navedenih podataka. 

(2) Ako Ured dođe do saznanja daje kandidat iznio nepotpune ili netačne podatke, zatražit će od kandidata da u roku koji ne može biti kraći od 15 dana dostavi dokaz o ispunjavanju traženih uslova. 

(3) Ako kandidat ne postupi u skladu sa stavom (2) ovog člana, Ured ga neće uvrstiti na Listu ili ako je uvršten, brisat će ga s Liste i o tome sačiniti zapisnik. 

(4) Kandidati iz stava (3) ovog člana ne mogu se ponovo prijaviti prije isteka roka od tri (3) godine od dana neuvrštavanja, odnosno brisanja s Liste. 
 

Član 6. 
(Ažuriranje Liste) 
 

(1) Brisanje s Liste vrši se: 

a) na pismeni zahtjev upisanog advokata - pružaoca pravne pomoći; 

b) na osnovu rješenja ministra pravde iz člana 40. stav (3) Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći; 

c) na osnovu člana 5. stav (3) ovog pravilnika; 

d) prestankom prava na obavljanje advokatske djelatnosti ili privremenom zabranom vršenja advokatske djelatnosti u skladu sa Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o advokaturi Republike Srpske. 

(2) Ministarstvo pravde ažurira Listu po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine. 
 

Član 7. 
(Postupak određivanja pružaoca za zastupanje) 
 

(1) Ured će odrediti vrstu i oblik pravne pomoći i poučiti korisnika o pravu na izbor pružaoca s predočene Liste, te o posljedicama koje za njega mogu nastati ako blagovremeno ne izabere pružaoca pravne pomoći. 

(2) Ako korisnik sam ne izabere pružaoca s predočene Liste, pružaoca pravne pomoći će postaviti Ured redoslijedom s Liste pružalaca. 

(3) U skladu sa st. (1) i (2) ovog člana, korisnik će svojeručno potpisati izjavu o načinu izbora branioca za pružaoca pravne pomoći. 

(4) Ured će bez odgode obavijestiti odabranog pružaoca, pa ako pozvani advokat nije u mogućnosti da preuzme pružanje pravne pomoći, Ured poziva sljedećeg advokata s Liste pružalaca. 

(5) Odabranom pružaocu pravne pomoći Ured izdaje nalog kojim se određuju vrsta i oblik pravne pomoći, a odabrani pružalac će nalog predočiti Sudu Bosne i Hercegovine. 
 

Član 8. 
(Dužnost pružaoca) 
 

(1) Pružalac je dužan pravnu pomoć pružati savjesno i nepristrasno, u skladu s pravilima struke, posebno zakona o advokaturi i kodeksa advokatske etike, uzimajući u obzir najbolji interes korisnika. 

(2) Pružalac će u slučaju spriječenosti bez odgađanja pismeno obavijestiti Ured o nastalim okolnostima zbog kojih je spriječen izvršiti zadatak koji mu je povjeren i koji advokat s Liste pružalaca će ga zamijeniti, o čemu mora imati saglasnost korisnika besplatne pravne pomoći. 

(3) U slučaju jednostrane zamjene u smislu stava (2) ovog člana, Ured neće donositi poseban akt, ali će sačiniti službenu zabilješku. 

(4) U slučaju da se radi o trajnoj spriječenosti pružaoca da obavlja svoje dužnosti iz naloga kojim je određena vrsta i oblik pravne pomoći, Ured će na osnovu člana 5. ovog pravilnika odrediti novog pružaoca, a raniji nalog za pružanje pravne pomoći staviti van snage. 

(5) Pružalac s Liste pružalaca ne smije odbiti pružanje pravne pomoći, osim u slučaju postojanja razloga propisanih zakonima o advokaturi. 

(6) Nadzor nad savjesnim i stručnim pružanjem besplatne pravne pomoći, kao i kontrola, vrši se u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći. 
 

Član 9. 
(Troškovi pravne pomoći) 
 

Način obračuna i isplate naknade i troškova za pruženu pravnu pomoć vrši se u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći i Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o tarifi i naknadi troškova krivičnog postupka, prema zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći. 
 

Član 10. 
(Završne odredbe) 
 

Ministarstvo pravde BiH će prvi javni poziv po odredbama ovog pravilnika raspisati najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu. 
 

Član 11. 
(Stupanje na snagu) 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
 

 

Broj 06-02-1646/19
15. februara 2019. godine
Sarajevo


Ministar
Josip Grubeša, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

pravna pomoć

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.