Pravilnik o Vodnom informacionom sistemu

Legislativa

Pravilnik o Vodnom informacionom sistemu

21.07.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Na osnovu člana 117. stav 3. Zakona o vodama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/06, 92/09, 121/12 i 74/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
O VODNOM INFORMACIONOM SISTEMU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uspostavljanje i upravljanje Vodnim informacionim sistemom, elementi i sadržaj i način prikupljanja, čuvanja, distribucije i prezentacije podataka Vodnog informacionog sistema.

Član 2.

Vodni informacioni sistem je mrežno orijentisan, modularni sistem koji osigurava prikupljanje, unošenje, održava- nje, analizu, prezentaciju i distribuciju podataka o: površinskim i podzemnim vodama, klasama i kategorijama vodnih tijela, korišćenju voda, vodnom zemljištu, vodnim građevinama, zaštiti od voda, zaštiti voda, monitoringu, meteorološkim stanicama, vodnoj dokumentaciji, vodnoj karakterizaciji, mapama opasnosti i rizika od poplava, planovima upravljanja rizikom od poplava, naučno-tehničkim i drugim podacima značajnim za upravljanje vodama.

Član 3.

Pojmovi korišćeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) prostorni podaci su svi oni podaci koji imaju direktnu ili indirektnu vezu sa specifičnom lokacijom ili geografskim područjem,

2) alfanumerički podaci su svi oni podaci koji za način predstavljanja i obradu informacija, pored cifara, koriste i slova i specijalne simbole.

Član 4.

Javna ustanova “Vode Srpske” organizra, uspostavlja i upravlja Vodnim informacionim sistemom, koji obuhvaća oblasni riječni sliv rijeke Save i oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice.

Član 5.

Vodni informacioni sistem uspostavlja se u skladu sa teh- ničkim normama i standardima za razvoj i upravljanje infor- macionim sistemima, s ciljem:

1) formiranja jedinstvenog sistema prikupljanja, eviden- tiranja i čuvanja podataka iz sektora voda,

2) lakše razmjene podataka, efikasnijeg pretraživanja i analize baza podataka, nadzora nad procesima i pojavama u prostoru radi donošenja odgovarajućih odluka,

3) povećanja produktivnosti i efikasnosti u procesu po- slova upravljanja vodama i poboljšanja komunikacije među subjektima,

4) unapređivanja općeg kvaliteta procesa planiranja i odlučivanja,

5) uvođenja jedinstvenih standarda, metoda i postupaka obrade podataka iz sektora voda.

Član 6.

(1) Vodni informacioni sistem sadrži sljedeće module podataka o:

1) površinskim vodama (podaci o vodotocima, vodama stajaćicama, klasama i kategorijama, riječnim bazenima i dr.),

2) korišćenju voda (podaci o zahvatima vode, sistemima za snabdijevanje vodom, hidrotehničkim objektima, plovnim putevima i praćenju koncesija i dr.),

3) podzemnim vodama (podaci o izvorima, bušenim objektima, kopanim objektima, geomorfološkim objektima, trasiranju podzemnih voda, cjelinama podzemnih voda i dr.),

4) vodnim građevinama (podaci o dokumentaciji, uzdu- žnim vodnim građevinama, poprečnim vodnim građevinama i dr.),

5) zaštiti od voda (podaci o odbrani od poplava, zaštitnim objektima i barijerama, uređenju vodotoka, poplavama, geo- metriji vodotoka i dr.),

6) zaštiti voda (podaci o zaštićenim područjima, poten- cijalnim zagađivačima, sistemima odvodnje, incidentnim za- gađenjima voda i dr.),

7) monitoringu (podaci o stanicama za posmatranje voda, hidrološkim stanicama, stanicama za posmatranje kva- liteta vode, stanicama za posmatranje nivoa vode, biološkom monitoringu i dr.),

8) meteorološkim stanicama (podaci o meteorološkim stanicama, lokacijama, dokumentacija o meteorološkim mje- renjima, karakterističnim mjerenjima, vremenskim podaci- ma o meteorološkim mjerenjima i dr.),

9) vodnoj karakterizaciji (podaci o karakteristikama vod- nih područja i riječnih bazena za potrebe izrade plana upra- vljanja riječnim bazenima),

10) mapama opasnosti i mapama rizika od poplava (po- daci o plavnim zonama i rizicima za različite vjerovatnoće poplava),

11) vodnoj dokumentaciji (podaci o zahtjevima za izda- vanje vodnih akata, izdatim vodnim smjernicama, vodnim saglasnostima i vodnim dozvolama, upravnim procesima i dr.),

12) vodnom zemljištu (podaci o katastarskim općinama i katastarskim parcelama koje obuhvaća vodno zemljište, vla- sničkim odnosima, vrsti vodnog dobra i korišćenju vodnog zemljišta i dr.),

13) registru evidencija o inspekcijskom pregledu,

14) odvodnjavanju i navodnjavanju (podaci o sistemima za odvodnjavanje, sistemima za navodnjavanje, o zemljištu, melioracionim i slivnim područjima i dr.),

15) katastru bujica i modela osjetljivosti (podaci o erozi- ji, tipovima, kategorijama, preduzetim mjerama i dr.),

16) planovima upravljanja rizikom od poplava (podaci dobiveni iz planova upravljanja rizikom od poplava, negra- đevinske mjere za zaštitu od voda, pravilnici i ostali akti i dr.),

17) ostalo (podaci o adresaru, organizaciji upravljanja, lokacijama, naučno-tehničkim i drugim stvarima bitnim za upravljanje vodama).

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana razvrstavaju se na pro- storne i alfanumeričke.

Član 7.

Podaci koji se unose u Vodni informacioni sistem priku- pljaju se od:

1) republičkih organa i organizacija,

2) jedinica lokalne samouprave,

3) privrednih subjekata čije aktivnosti imaju uticaj na vodni režim,

4) javnih preduzeća iz oblasti vodoprivrede.

Član 8.

Subjekti iz člana 7. ovog pravilnika ustupaju raspoložive podatke u skladu sa Zakonom o vodama i drugim propisima kojim se uređuje djelokrug poslova ovih subjekata.

Član 9.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima potpuni uvid i bez ograničenja pravo korišćenja podata- ka iz Vodnog informacionog sistema.

(2) Republička uprava za inspekcijske poslove – Vodna inspekcija, drugi organi uprave, jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća iz oblasti vodoprivrede imaju pravo uvida u Vodni informacioni sistem i korišćenja onih podataka koji su im neophodni za obavljanje njihovih nadležnosti utvrđe- nih zakonom.

(3) Pravna i fizička lica imaju pravo uvida u Vodni infor- macioni sistem, a na osnovu zahtjeva koji se podnosi Javnoj ustanovi “Vode Srpske” imaju i pravo korišćenja podataka iz Vodnog informacionog sistema.

Član 10.

Uvid u Vodni informacioni sistem i pravo korišćenja po- dataka iz Vodnog informacionog sistema može se ograničiti ako se radi o podacima:

1) dobivenim od subjekata iz člana 7. ovog pravilnika koji su zatražili tajnost ili ograničenja u korišćenju podataka,

2) koji u skladu sa drugim propisima predstavljaju držav- nu, vojnu, službenu, poslovnu ili profesionalnu tajnu ili za- štitu osobnih podataka.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.07-337-312/20
16. jula 2020. godine 
Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Vodni informacioni sistem

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.