Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

Legislativa

Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

04.03.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 9/21 (4.3.2021.)

 

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 - Ispravka), ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA BANJSKO I KLIMATSKO LIJEČENJE (MEDICINSKA REHABILITACIJA)


 

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.
(Osnovne odredbe)
 

Ovim pravilnikom definišu se korisnici prava, uređuju način i postupak ostvarivanja prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju), podnošenje zahtjeva, obavezna dokumentacija, uvjeti za ostvarivanje prava, nadležna komisija za odlučivanje, vremenski termini upućivanja na banjsko liječenje, prioriteti pri ostvarivanju prava, način realizacije, lista dijagnosticiranih oboljenja, način i postupak ostvarivanja prava na klimatsko liječenje i finansiranje ostvarivanja ovih prava.
 

Član 2.
(Korisnici prava)
 

Pravo na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) i pravo na klimatsko liječenje mogu ostvariti lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 45/12 - Prečišćeni tekst i 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 - Ispravka) (u daljnjem tekstu: Zakon), koja imaju prebivalište/boravište na području Kantona Sarajevo.
 

Član 3.
(Objava javnog poziva)
 

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za svaku godinu objavljuje javni poziv za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) i klimatsko liječenje po usvajanju Budžeta Kantona Sarajevo.
 

POGLAVLJE II - NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA BANJSKO LIJEČENJE (MEDICINSKU REHABILITACIJU)

 

Član 4.
(Način podnošenja zahtjeva)
 

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) lica iz člana 2. ovog pravilnika podnosi se Ministarstvu, putem općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu (u daljnjem tekstu: općinska služba) općine na kojoj imaju prebivalište - boravište.

(2) Podneseni zahtjevi za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana važe za budžetsku godinu u kojoj su podnijeti.
 

Član 5.
(Obavezna dokumentacija za ostvarivanje prava na banjsko liječenje)
 

(1) Obavezna dokumentacija koju dostavljaju svi podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko liječenje je:

a) dokaz da je lice iz člana 1. Zakona (uvjerenje o vremenu provedenom u OS RBiH najmanje godinu dana, sa naznakom o postojanju/nepostojanju okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, rješenje o ličnoj invalidnini - reviziono i uvjerenje od službe za boračko invalidsku zaštitu da i dalje ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, rješenje o porodičnoj invalidnini i uvjerenje od službe za boračko invalidsku zaštitu da i dalje ostvaruje pravo na porodičnu invalidninu, dokaz za nosioce najviših ratnih priznanja - rješenje o ostvarivanju novčane naknade za dobitnike ratnih priznanja),

b) medicinska dokumentacija,

c) preporuka ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove u kojoj se podnosilac zahtjeva liječi, s tim da je uz svaku preporuku doktora specijaliste određene grane medicine potrebno napisati fizikalni status pacijenta (hod, obim pokretljvosti zglobova, neurološki nalaz) i ostalo prema specijalnosti, da bi članovi Komisije imali uvid u trenutno stanje pacijenta, sa izuzetkom pacijenata koji se upućuju na kardiorehabilitaciju. Preporuka ljekara specijaliste ne može biti starija od 6 mjeseci, u momentu predavanja dokumentacije,

d) prijava mjesta prebivališta/boravišta - obavještenje.

(2) Kao dokazi iz stava (1) ovog člana dostavljaju se ovjerene fotokopije originalnih dokumenata.
 

Član 6.
(Uvjeti za ostvarivanje prava na banjsko liječenje - medicinsku rehabilitaciju)
 

Pravo na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) mogu ostvariti lica iz člana 2. ovog pravilnika pod uvjetom da se kod tih lica radi o liječenju koje je neophodno kao nastavak liječenja od zadobijene rane, povrede, ozljede ili bolesti koji su propisani kao indikacija za to liječenje, a koje se obavlja u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama u kojima se u liječenju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim ustanovama u kojima se liječenje obavlja pretežno prirodnim faktorom, kao i ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.
 

Član 7.
(Komisija nadležna za odlučivanje)
 

(1) O potrebi za banjskim liječenjem (medicinsku rehabilitaciju), na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije iz člana 5. ovog pravilnika odlučuje Ljekarska komisija.

(2) Ljekarsku komisiju imenuje ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u sastavu od tri ljekara specijaliste i to - ortoped, neurolog i reumatolog.

(3) Ljekarska komisija donosi Poslovnik o radu.

(4) Odluke Ljekarske komisije moraju biti potpisane od najmanje dva člana, te kratko obrazložene, sa obaveznom naznakom reda prioriteta upućivanja na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) prioritetno, odobrava se realizacija prava u toku godine, dnevni tretman - ukoliko je ugovoren od strane Ministarstva sa banjskim lječilištem, a u slučaju odbijanja zahtjeva i upućivanja na ambulantni tretman odluke moraju sadržavati razloge odbijanja.

(5) Ljekarska komisija o svom radu izvještava Ministarstvo, najmanje jedanput mjesečno.
 

Član 8.
(Postupak za ostvarivanje prava)
 

(1) Kompletiran zahtjev općinska služba prosljeđuje Ministarstvu, koje ga dostavlja na odlučivanje Ljekarskoj komisiji. Kompletiran zahtjev pretpostavlja da je općinska služba utvrdila da podnosilac zahtjeva ispunjava uvjete propisane zakonom i ovim pravilnikom za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) i da je predata sva obavezna dokumentacija iz člana 5. ovog pravilnika.

(2) Odluke Ljekarske komisije o upućivanju na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) ili o odbijanju zahtjeva, Ministarstvo uz dokumentaciju vraća općinskoj službi.

(3) Općinska služba na pogodan način obavještava podnosioca zahtjeva kome je odobreno banjsko liječenje, a onima kojim je zahtjev odbijen obavezno upućuju pismenu obavijest sa razlozima odbijanja.

(4) Podnosioci zahtjeva koji su nezadovoljni odlukom Ljekarske komisije, mogu u roku od 15 dana od prijema obavijesti, neposredno ili putem općinske službe podnijeti prigovor Ministarstvu. Prigovor mora biti obrazložen, uz eventualno dostavljanje novih dokaza i mišljenja ljekara specijaliste iz zdravstvene ustanove koji je dao preporuku za ovu vrstu liječenja.

(5) Po prigovoru iz stava (4) ovog člana rješava Ministarstvo u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora, a na osnovu konačnog mišljenja Ljekarske komisije.
 

Član 9.
(Prioriteti pri ostvarivanju prava)
 

Prioriteti za ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) za lica iz člana 2. ovog pravilnika, koja ispunjavanju uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom utvrđuju se kako slijedi:

a) RVI-paraplegičari, zajedno sa pratiocem, jedanput godišnje u trajanju od 21 dan, bez obzira na ljekarski nalaz,

b) podnosioci zahtjeva sa ljekarskom preporukom koja sadrži prijedlog za nastavak liječenja, a pod uvjetom da ovo pravo nisu ostvarili putem nadležne zdravstvene ustanove upućivanjem na nastavak liječenja u banjsko lječilište preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo,

c) podnosioci zahtjeva sa potrebom poboljšanja ili održavanja trenutnog zdravstvenog stanja, prvenstveno visoke amputacije donjih ekstremiteta, a potom ostali podnosioci zahtjeva spram težine zdravstvenog stanja, izražene potrebe iz upute ljekara specijaliste i iskazane želje podnosioca zahtjeva za boravkom u određenom banjskom lječilištu.
 

Član 10.
(Vremenski termini upućivanja na banjsko liječenje)
 

(1) Vremenske termine (datum i mjesec) upućivanja korisnika ovog prava u banjska lječilišta planira Ministarstvo u dogovoru sa banjskim lječilištima uz konsultaciju sa korisnikom.

(2) Trajanje banjskog liječenja (medicinske rehabilitacije) je od 14 do 21 dan prema odluci Ljekarske komisije, a trajanje klimatskog liječenja do sedam dana.

(3) Pravo na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) odobrava se u pravilu jednom u toku godine, a prednost u ostvarivanju prava imaju oni podnosioci zahtjeva koji u posljednje dvije godine nisu ostvarili i koristili ovo pravo.
 

Član 11.
(Lista dijagnosticiranih oboljenja po osnovu kojih se vrši upućivanje na banjsko liječenje)
 

(1) Ljekarska komisija upućivanje na banjsko liječenje (medicinsku rehabilitaciju) prvenstveno vrši po osnovu sljedeće liste dijagnosticiranih oboljenja:

a) Sistemske bolesti vezivnog tkiva (sistemski lupus eritematodes, reumatoidni artritis, ankilozantni spodilitis - Morbus Bechterev), ukoliko je prisutan izraženi spazam muskulature, kontrakture zglobova, otežani hod, umanjenje aktivnosti svakodnevnog života, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana ambulantog tipa, isključivo po preporuci fizijatra ili reumatologa,

b) Stanja nakon ugrađivanja vještačkih zglobova: kuka, koljena, ramena - samo nakon kontrolnog pregleda operatera i prema njegovoj preporuci. Liječenje se može realizirati odmah nakon obavljenog bolničkog tretmana i u slučaju da isto nije realizirano na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja,

c) Degenerativni procesi - osteoartroze kukova i koljena (koksartroza i gonartroza), gradirana isključivo kao teška, CT ili MRI verificirana, uz nalaz reumatologa ili ortopeda,a po preporuci fizijatra, reumatologa i ortopeda i nakon što su iscrpljene ambulantne mogućnosti liječenja,

d) Stanja nakon težih povreda kičme i karlice - samo uz nalaz traumatologa, ortopeda, a po preoporuci fizijatra, traumatologa, neurohirurga, ortopeda, a nakon što se iscrpe ambulantne i stacionarne mogućnosti liječenja,

e) Stanja nakon intraartikularnih prijeloma velikih zglobova (rame, lakat, ručni zglob, koljeno, skočni zglob), te prijeloma gornjih i donjih ekstremiteta, tretiranih konzervativno ili operativno, uz nalaz ortopeda ili traumatologa, samo u slučaju zaostalih kontraktura ili eventalnih lezija perifernih nerava, a nakon sprovedenog ambulantnog ili stacionarnog liječenja i isključivo po preporuci fizijatra,

f) Hronične neurološke bolesti: multipla skleroza, LAS, poliradikuloneuritisi - HIDP, ukoliko je pristan izraženiji spazam muskulature, kontrakture zglobova, otežani hod, umanjene aktivnosti svakodnevnog života, ukoliko je došlo do egzacerbacije bolesti - verifikovano od strane neurologa, a nakon prethodno sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog, isključivo po preporuci fizijatra,

g) Stanja nakon spongiozoplastike - prema nalazu operatera, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog i isključivo po preporuci fizijatra,

h) Stanja nakon elongacije ekstremiteta, prema nalazu operatera, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog i isključivo po preporuci fizijatra,

i) Stanja nakon povreda vratne kičme tretirane konzevativno. Gipsanom miervom, ali samo u slučaju neruološkog deficita na gornjim ekstremitetima, prema nalazu ortopeda, neruologa, traumatologa, a nakon sprovedenog fizikalnog tretmana, bilo ambulantnog ili stacionarnog, isključivo po preporuci fizijatra,

j) Stanja nakon refraktura i patoloških prijeloma, izuzev meta promjena - prema nalazu ortopteda, traumatologa ili neurologa, a po preporuci fizijatra,

k) Stanja nakon amputacije ekstremiteta, uz nalaz ortopeda, traumatologa, a nakon sprovedenog ambulantog fizikalnog tretmana,

l) Stanja koja dovode do mišićne slabosti koja se odnosi na nemogućnost ili otežano izvođenje kretnji uz izostanak ili slabost kontrakcija u zahvaćenim mišićima (monoplegija/monopareza; diplegija/dipareza;paraplegija/parapareza;quadriplegija/quadripareza/; hemiplegija/hemipareza),

m) Diskopatije, samo kada uobičajena fizikalna terapija nije uspjela ublažiti simtpome ni nakon šest sedmica ambulantnog tretmana, prema nalazu neurohirurga, ortopeda, a isključivo po preporuci fizijatra,

n) Stanja koja zahtijevaju kardiorehabilitaciju: stanje poslije CAVG, korekcije ili zamjene srčanih zalistaka vještačkim, stanja nakon korekcije kongenitalnih mana srca i transplantacije srca, isključivo po preporuci i nalazu kardiohirurga ili interniste kardiologa, i ukoliko rehabilitacija nije realizirana od strane ZZO KS.

(2) Izuzetno od liste iz stava (1) ovog člana, Ljekarska komisija može odobriti podnosiocu zahtjeva banjsko liječenje i ukoliko nisu navedene gore navedene dijagnoze, pod uslovom da za takvo liječenje ne postoje kontraindikacije i da bi banjsko liječenje moglo povoljno uticati na liječenje postojećeg oboljenja.
 

Član 12.
(Kontraindikacije za upućivanje lica na banjsko liječenje)
 

(1) Opće kontraindikacije:

a) Akutna i subakutna stanja bolesti,

b) Infektivna i parazitarna oboljenja, kliconoštvo,

c) Postojanje mogućnosti pogoršanja osnovne bolesti,

d) Akutni hronični psihosindrom i poremećaj ličnosti,

e) Bolesti ovisnosti,

f) Polne bolesti,

g) Progredijentna neruološka oboljenja u fazi akutnih pogoršanja,

h) Graviditet,

i) Srčana dekompenzcija,

j) Maligni poremećaji srčanog ritma i netretirane fibrilacije atrija,

k) Bolesti metabolizma u poodmaklom stadiju,

l) Aktivna TBC,

m) Krvarenje bilo kog porijekla.

(2) Specijalne kontraindikacije:

a) Kardiovaskularna oboljenja:

1) Poremećaj srčanog ritma poslije infarkta miokarda,

2) Potpuni AV blok,

3) Uznapredovala ateroskleroza,

4) Cor pulmonale sa srčanom dekomepnzacijom,

5) Ishemična kardimiopatija,

6) Pacijenti sa ugrađenim pace makerom prva tri mjeseca od ugrađivanja,

7) Tromboflebitis.

b) Respiratorna oboljenja:

1) Respiratone insuficijencije i dekompenzacije,

2) Boeckova bolest,

3) Bronhalna astma u fazi napada,

4) Sve akutne egzacerbacije respiratornih oboljenja.

c) Gastrointestinalna oboljenja:

1) Čir na želucu u fazi krvarenja,

2) Ulcerozni kolitis i iritabilni kolon,

3) Hidrops i empijem žučne kese.

d) Bolesti bubrega i mokraćnih puteva:

1) Nefritis akutni, cistopiejlitis akutni, pijelonefritis kautni,

2) Parenhimatozna oštećenja bubrega,

3) Bubrežna insuficijencija.

e) Neuropsihijatrijska oboljenja:

1) Organski psihosindrom,

2) Promjena ličnosti usljed atrofije mozga.

f) Ginekološka oboljenja:

1) Aciklična genitalna krvarenja.

g) Oboljenja lokomotornog aparata:

1) Akutizacija reuamtoindog artritisa,

2) Definitivna ankoloza, osim ukoliko je operisan drugi zglob,

3) Oboljenja metabolizma sa promjenama u zglobovima.

h) Endokrina i druga oboljenja:

1) Dekompenzirane forme dijabetesa,

2) Kasne komplikacije dijabetesa,

3) Maligna oboljenja krvi,

4) Ulcus cruris.

(3) Ukoliko je podnosilac zahtjeva kardiovaskularni, respiratorni, nefrološki, gastrointestinalni, neuropsihijatrijski, ginekološki pacijent neophodno je u medicinskoj dokumentaciji dostaviti nalaz date specijalnosti/subspecijalnosti sa naznakom da ne postoji kontraindikacija za obavljanje balneo fizikalnog tretmana ili potvrdu nadležnog obiteljskog ljekara da se ne liječi od navedenih oboljenja navedenih u kontraindikacionom polju liječenja.

(4) Izbor banjskog lječilišta Ministarstvo vrši u skladu sa članom 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14) i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 66/16).
 

POGLAVLJE III - NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA KLIMATSKO LIJEČENJE

 

Član 13.
(Način i postupak ostvarivanja prava na klimatsko liječenje)
 

Pravo na klimatsko liječenje lica iz člana 2. ovog pravilnika ostvaruju na način propisan odredbama čl. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. ovog Pravilnika, po preporuci ordinirajućeg ljekara.
 

Član 14.
(Realizacija prava na klimatsko liječenje)
 

(1) Klimatsko liječenje provodi se u ustanovama i privrednim društvima osnovanim za liječenje, odmor i rekreaciju u kojima se u liječenju primjenjuje prirodni faktor.

(2) Odabir ustanova ili privrednih društava u kojima se provodi klimatsko liječenje vrši Ministarstvo svake budžetske godine u skladu sa propisima iz oblasti javnih nabavki.
 

POGLAVLJE IV - FINANSIRANJE

 

Član 15.
(Finansiranje prava na banjsko i klimatsko liječenje)
 

Finansiranje prava iz ovog pravilnika za svaku godinu obezbjeđuje se do visine sredstava odobrenih za ove namjene u Budžetu Kantona.
 

POGLAVLJE V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 16.
(Prijelazne odredbe)
 

1) Ljekarska komisija je dužna u roku od 30 dana usaglasiti svoj poslovnik o radu sa odredbama ovog pravilnika.

2) Postupci za ostvarivanje ovog prava koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, bit će okončani po odredbama ovog pravilnika.
 

Član 17.
(Ravnopravnost spolova)
 

Sve imenice koje se odnose na nosioce pojedinih prava, upotrebljene u ovom pravilniku samo u muškom ili samo u ženskom rodu, odnose se na oba spola.
 

Član 18.
(Prestanak primjene ranijih propisa)
 

Ovim pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje - medicinska rehabilitacija, ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/17).
 

Član 19.
(Stupanje na snagu pravilnika)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 06-02-4681/21
18. februara 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. sc. Omer Osmanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike